De kleuterjaren van Prinses Juliana (4) 'Poëtisch realist' Christoph Wanner-Krause te gast tijdens Goereese Kunstdagen EMlflDBl^aEUWS Koningin Wilhelmina: ^Juultje was geestig en gevat voor haar kleuterjaren PAGINA 8 VRUDAG 13 AUGUSTUS 2004 mik'' l ,5' v*«-y door dr. Pieter Vis Als jong meisje had Juliana (Juultje) ontelbare malen schildwachten rond haar gezien, die het geweer presen teerden, maar dat een soldaat ook eens aan de wandel kon gaan, zoals ieder ander mens, tja, dat wist ze nog niet. Toen ze op een zonnige dag een rijtoer maakte door Den Haag, begon ze opeens te schateren van het lachen. Gouvernante Van de Poll noch de kinderjuffrouw begrepen hier iets van en vroegen aan het meisje waarom ze plotseling zo vro lijk werd. Julia gaf zelf de oplossing door hoogst verbaasd te vragen: 'Mag dat, een soldaat met een juf frouw aan z'n arm?' NIMWEGEN Reclameborden - Autobelettering - Spandoeken Reklame Textielbedrukking - enz... imKmmiimÊmammamiÊHmmmmmmmmÊiÊamsiSÊiÊtiA Sm»» ^mi!imi!0ii!mmmiiiim Natuurlijk deed Juliana, net als alle kinde ren, wel eens iets, dat niet mocht. Als het haar dan verboden werd, schreide of zeurde ze niet, maar maakte ze doorgaans een grap je over het voorval. Het was op één van die warme zomerdagen in de maand juli (1913) dat de kleine meid in een hoekje van de kamer, waarin haar ouders bezoek hadden, water wilde hebben, om ergens in te schen ken. Dit mocht echter niet van Freule Van de Poll. 'Neen, prinsesje, dat kan niet!' zei de gouvernante. Maar Julia hield vol; ze wou zo graag wat morsen. Doch weer klonk het; 'Het kan niet en het mag niet!' Nu begreep zij wel dat er geen hoop was en daarom zocht ze haar troost maar bij één van haar lieveUngspoppen aan wie ze zuchtend ver telde: 'Ja a-a, het kén wel, maar het még niet!' Op een andere keer had moeder bezoek. Het prinsesje moest, zoals gewoonlijk, handjes geven. Maar jawel, ditmaal had ze geen zin om de gasten weer eens een handje te geven. Vastbesloten bleef ze met haar handjes op haar rug staan. 'Als prinsesje geen handje geeft, is moeder boos,' zei Wilhelmina 'Dan gaat Moeder weg.' Toen nam Julia dood kalm haar pop in de arm en zei; 'Dan gaat prinsesje ook weg!' Guitig, eigenwijs, maar ook geestig en gevat was Jula voor haar kleuterjaren. Zo leerde zij van haar groot moeder Emma handenarbeid, borduren en breien. Op zekere dag liep het prinsesje door de lange paleisgang ijverig te borduren. De beide handjes door 't secure werk in beslag genomen, dribbelde Julia onbewust de kamer van haar moeder binnen. Op dat moment was er juist een minister op bezoek. Van haar moeder moest het meisje deze meneer een handje geven. Zij verkleurt even, want dat kan zij nu niet doen. Zij heeft iimners helemaal geen handje vrij! 'Maar ik kan wel een mooie buiging maken' zei ze parmantig. Meteen maakte ze de sierlijkste buiging van haar leven en holde ze zomaar weer de kamer uit. Een pentekening: militair eerbewijs aan de 1- jarige Juultje door de jonge wachtpost in de paleistuin. Een oude generaal, die regelmatig aanwezig was, scheen nogal bij het kleine meisje in de gunst te staan. Hij kreeg ten minste wel per gratie; 'een heel klein pinkje dan', zoals het prinsesje eigenwijs tot de statige grijsaard sprak. Toch was ze niet altijd zo karig met haar handjes. Toen ze met haar moeder eens het paleis verliet om een bezoek bij grootmoe der Emma te brengen, liep ze regelrecht naar de schildwacht en stak hem haar handje toe. De jonge soldaat durfde het aangeboden handje niet dadelijk aannemen, maar toen de Koningin gezegd had dat het mocht, deed hij het dadelijk en presenteerde daarop het geweer. Op zekere keer was de minister-pre sident, mr. Th. Heemskerk, bij de koningin op bezoek. Midden onder de ernstige gesprekken gingen zachtjes de tussendeuren open. De minister wachtte even en streek eens door zijn grijze grote sierlijke kuif. De koningin begreep best wie daar kwam storen en dat haar meisje met tegenzin zou binnen komen om die meneer een handje te geven. Toch riep ze: 'Juliaantje!' Geen antwoord. Even later ging de deur voorzichtig op een kier open. Wilhelmina riep weer: 'Jula! Het prinsesje begreep nu drommels goed dat die heer wel moest worden begroet met dat moeilijke woordje 'Excellentie', maar daar had ze geen zin in. Ze bleef even weifelend in de deuropening staan en riep toen; 'Kuif!' terwijl ze met haar vingertje naar de kuif van de minister wees. Blijkbaar had diens opval lende grote krullende lok zo haar aandacht getrokken dat ze al het andere eromheen snel vergat. Heemskerk, zelf ook vol humor, kon er smakelijk om lachen. Het was zeker niet verwonderlijk dat prins Hendrik, toen hij begin februari 1913 een kuur moest ondergaan in Duitsland voor zijn chronische zenuw-hoofdpijnen, ongeduldig naar zijn kleine speelse guit begon te verlan gen. De prins had zijn intrek genomen in het sanatorium van dr. Friedlander in de Hohe- mark bij Frankfurt am Main. Ook de konin gin viel deze gedwongen scheiding zwaar, en tegen het eind van de maand vertrok zij met de kleine Jula naar haar man in de Tau- nus. Hendrik voelde zich stukken beter toen hij zijn vrouw weer zag. Hij vertelde dat hij erg naar huis verlangde. Maar Wilhelmina wilde daar niets van horen. Het was beter voor hem dat hij zijn kuur geheel afgemaakt. Zij begreep best waarom hij zo naar huis ver langde. Daarom had ze de kleine Juüa mee genomen. Er werd voor de kleine meid een landhuisje gehuurd met een volledig ver zorgde kinderopvang. Sinds dat ogenblik was vader Hendrik onafscheidelijk met zijn meisje samen. Elke morgen om acht uur hoorde hij aan de ontbijttafel het geratel van zijn Jula. Hij schreef niet meer in de brieven Julianaweg 84c - 3248 AN - Melissant Tel.: 0187487557 Mobiel: 0626-368 886 De Kunststichting Goedereede heeft ook dit jaar weer een gevarieerd programma samen gesteld voor de kunstdagen op 27 en 28 augustus. Een breed scala aan artiesten, variërend van bluesmuzikanten tot trouba dours, zullen acte de presence geven en zo het decor vormen voor de vele beeldend kunstenaars die de stichting uitgenodigd heeft om te exposeren. Hun werk is te zien achter de vensters, in de galerieën en op diverse andere locaties in het centrum van Goedereede. De exposanten komen uit alle windstreken, en werken in verschillende genres en technieken. Eén van hen is Christoph Wanner-Krause, beeldhouwer, graficus en schilder. Hij is geboren in 1937 in Zwitserland en sinds 1965 werkzaam in Duitsland. Sinds 1985 werkt Christoph in Düsseldorf aan zijn aan zijn vrouw over het 'heimweegevoel naar huis'Op 1 juni keerden zij beide terug naar Holland. N.B.: Verschillende koosnaampjes, zoals Zonnestraaltje, Julia, Jula ofJuul, kreeg prinses Juliana van haar ouders en vriendinnen. Als zij later haar briefjes ondertekende, deed ze dat regelmatig met: 'Je Prinnekeof 'Jula 'Zyklus Terra', een veelomvattend thema waarin hij zich bezig houdt met de gebeurte nissen op aarde met de mens als middelpunt. Hij verbeeldt de moderne mens die heen en weer geslingerd wordt tussen natuurverbon denheid en techniek in schilderijen, tekenin gen, grafiek en beelden. Zijn beschil derde hout- sculpturen doen denken aan archaïsche totems voor zien van poëti sche fantasie. Christoph Wanner-Krau se is een geën gageerd kun stenaar, zijn geweten stuurt als het ware zijn penseel en bijl, hij werkt vooral vanuit zijn gevoel. Men heeft zijn werk wel eens getypeerd als 'poëtisch realisme'. 'Tf ify-''TTiiEt'riffrff7^^iK.isK^sg^^siga m' GEMEENTE ^IDDELHARNIS Gemeenteblad In het gemeentehuis liggen uitgaven van het Gemeen teblad ter inzage, waarin het volgende algemeen ver bindende voorschrift is opgenomen: Vastgesteld door de raad op 6 mei 2004 1. Besluit tot vaststelling van de Afvalstoffenverorde- ning en intrekken afdeling 4.2. van de huidige A.P.V. Dit besluit treedt In werking zes weken na bekendma king. Raadgevend referendum Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een raadgevend referendum mogelijk Is over dit besluit. Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing van burgemeester en wethouders beroep instellen. De ter mijn voor het indienen van dit beroepschrift bedraagt zes dagen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt, (13.08.04). Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voor ziening worden ingediend. Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend als ook een beroepschrift is inge diend. ledere kiesgerechtigde die wil dat over dit besluit een referendum wordt gehouden, kan een verzoek indie nen ter gemeentesecretarie. Voonvaarde is wel dat hij als kiesgerechtigde in de gemeente Middelharnis geregistreerd is. De uitslag van een referendum is oysrigens niet bindend. Het verzoek moet worden ingediend binnen drie weken na de datum van bekendmaking. Meer inlichtingen over het verzoeken van een refe rendum kunnen ter gemeentesecretarie worden ver kregen op het werkveld Algemene en Juridische zaken; tel. (0187)475555. Beslissingen Algemene wet bestuursrecht verleende vergunningen/ontheffingen: - J.G. v, Weenen, Westerstraat 15, Nieuwe-Tonge - het plaatsen van reclame op perceel Kerkring 13a te Nieuwe-Tonge (020804) - Diaconie der Hervormde Gemeente, p/a Roemer Vis- scherstraat 9, Sommelsdijk - verbranden van snoel- hout op perceel tuingrond achtei' cle Oranjelaan te Artikel 17 WRO Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een periode van vijf jaar vrijstelling te verlenen van de bepalingen van bestemmingsplan Landelijk Gebied voor: - de aanleg en het gebruik van een baggerdepot, gele gen aan de Veenweg tussen Den Bommel en Oolt- gensplaat. De bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 augustus 2004 gedurende twee weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuls, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur. Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinza- Stad aan 't Haringvliet (020804) - P.A. ügthart, Westdijk 3 te Sommelsdijk - het plaat sen van twee dakramen (060804) - O. Dapper, Voorstraat 14 te Middelharnis - het res taureren van de stoep en stoeppalen (060804) - J.L. v.d. Ven, Voorstraat 26 te Middelharnis - het res taureren van de woning (060804) verleende bouwvergunningen en in relatie daarmee verleende vrijstellingen: - J. Kern, Vingerling 27 te Middelharnis- het plaatsen van een vluchttrap op perceel Vingerling 23 te Mid delharnis (060804) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekend making staat tussen haakjes achter de desbetreffen de beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijg baar ter secretarie, tel. 0167-475555. Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning Is ontvangen van: - M.J. Wilstra voor het plaatsen van een zwembad op het perceel Duivenwaardseweg 7a te Nieuwe-Tonge (06-08-2004). Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ont vangen van: - P. Fopma voor het uitbreiden van een woning op het perceel Lijnbaanstraat 10 te Middelharnis (02-08- 2004); - L.C.L. Ammerlaan voor het uitbreiden van een woning op het perceel Dijkstraat 26 te Sommelsdijk (04-08-2004); - J. Boogaard voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Voorstraat 5 te Stad aan 't Haringvliet (04-08-2004); - B. Bakker voor het oprichten van een blokhut op het perceel Klampenmeet 2 te Sommelsdijk (05-08- 2004). Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daar om nog niet voor inzage beschikbaar. Ontvangen sioopplan Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van: - Woongoed Flakkee voor het slopen van een school gebouw op het perceel Langeweg 112 te Middelhar nis (19-07-2004). iKorangiii JuRoiwweg 45i:|#||'||S|;|||j^^i|!||p|M ;|nienjit:;'wwv<.tnicl(rtwiSint'Sf'''^^ ■'Ópsniógslijdw- «j l/m* OS-Sf) Sc! 15:oo'wf|||^|^ii|^^ gelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke ziens wijzen naar voren te brengen bij het college van bur gemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA Oude-Tonge. Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten. Concept Welzijnsprogramma 2005 Van donderdag 19 augustus 2004 tot en met donder dag 9 september 2004 ligt op het gemeentehuis te Oude-Tonge het Concept Welzijnsprogramma 2005 ter inzage. Het welzijnsprogramma vermeldt onder andere de instellingen en verenigingen die in 2005 in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening 2002. Gedurende bovenvermelde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar mening omtrent het Concept Welzijnsprogramma 2005 schriftelijk ken baar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee, postbus 75,3255 ZH Oude-Tonge. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw A. van Es van het taakgebied Zorg en Samenleving, telefoonnummer: 0187 - 64 71 16 of via e-mail: avanes@oostflakkee.nl Burgerjaarverslag 2003 De burgemeester van de gemeente Oostflakkee heeft onlangs het Burgerjaarverslag over het jaar 2003 uit gebracht. Hierin wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en die van de procedures op het vlak van burgerparticipatie. Een exemplaar van het burgerjaan/erslag is kosteloos ver krijgbaar bij het taakgebied BBCO. Ook kunt u het bur gerjaarverslag inzien op de website: www.oostflak- kee.nl. Mededeling gemeentehuis eerder gesloten Wij maken u erop attent dat, In verband met de offi ciële opening van het gemeentehuis en de bibliotheek op vrijdagmiddag 13 augustus a.s., het gemeentehuis deze middag is gesloten. Op maandag 16 augustus zijn wij weer voor alle dien sten geopend. Bouwplannen Een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvan gen voor: - het vernieuwen van de voorgevel op het adres Kerk ring 28 te Oude-Tonge (ontvangen op 3 augustus 2004). Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ont vangen voor: - het bouwen van een witlofschuur op het adres Eer ste Groeneweg 4 te Oude-Tonge (ontvangen op 30 juli 2004); - het bouwen van een woning met bijgebouw aan de Fittersweg te Ooitgensplaat kadastraal bekend Gemeente Oostflakkee, sectie F, nummer 216 (ont vangen op 2 augustus 2004). Nadere informatie over de ontvangen aanvraag om lichte en reguliere bouwvergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ont wikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingeko men aanvragen kunnen géén bezwaarschriften wor den ingediend. Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing van hoofdstuk 6 van de gemeentelijke Bouwverordening een gebruiksvergunning Is verleend GEMEENTE DIRKSLAND Voornemen verlenen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Dirksland maken hun voornemen bekend om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening reguliere bouwvergunning te verienen aan; - Gemeente Dirksland voor het oprichten van een ber ging op het perceel Hondsgalgweg 5, Dirksland. De op dit bouwplan betrekking hebbende stukken lig gen van 16 augustus tot en met 13 september 2004 op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10,3247 ZG Dirksland. Verzoeken om bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Dirksland maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is bin nengekomen van: - een kerkgebouw aan de Voorstraat 25 te Den Bom mel (besluit verzonden 22 juli 2004). Nadere informatie over de verleende gebruiksvergun ning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisves ting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. N.B. Ingevolge artikel 7.1van de Algemene wet bestuurs recht kunt u tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending een gemotiveerd en onderte kend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechler van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit, Houdt u er wel rekening mee dat voor een ver zoek om voorlopige voorziening griffierechten ver schuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee, Welstand Ten aanzien van de eerstvolgende vergaderingen van de welstandscommissie Dorp, Stad Land (DSL), delen wij u het volgende mee. Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (telefonisch) kontakt opnemen met de heer J,Stelloo, J,Pieterman of de heer M,Hamelink, Welstandszitting (gemandateerde behandeling) Datum 17 augustus 2004 Tijdstip locatie 9:00 uur gemeentehuis Oost flakkee, kamer 134 Welstandszitting (commissievergadering) Datum 25 augustus 2004 Tijdstip locatie 13:30-17:00 uur gemeente Tholen gemeentehuis Sint- Maartensdijk i»»!i«»«rtaanl,fo!tbt)s75,32S5ZHOïdtT!;rg6, )0tel7«(; www.oosiflatt8e.nl,/let (01871*471 00/(ax64>l?97 e-iirail: iofcïéooslftokliee'W OfMniogsSiden: mo t/m yr 08.00 tól 2.00 ;«n 13:00 to* i7-PQ ^^r, *il* owste'w dwde dinsdag van de maand ;|'<Kj»|ïg9?5gidfjn 1400 lot j^,?!);%/ ^;!mi^/0imm!j/0!mm!is!' A, Markwat voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Vroonweg 19, Dirksland, Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is binnengekomen van: - J, van Dalen voor het vergroten van een berging op het perceel Bloemendaal 7, Dirksland, Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen een ontvangen bouwaanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Lichte bouwvergunning verleend aan: - J,C, van Loo voor het oprichten van een ber ging/overkapping op het perceel Gerbera 7, Dirks land. Met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (5-8-2004), Reguliere bouwvergunning verieend aan: C, van der Nat voor het vertDouwen en uitbreiden van de woning op het perceel Molendijk 29, Dirksland (4- 8-2004); - K, Witvliet voor het vergroten van een woning op het perceel Kralingseweg 7, Dirksland (2-8-2004); - (2e fase) K,J, van der Bok voor het vergroten van een woning op het perceel Burg, C, Zaaijerlaan 65, Dirksland (3-8-2004), Vergunning verieend aan: - H,M, Schilders voor het innemen van standplaats in Herkingen op vrijdagmorgen voor de verkoop van snoep (20-7-2004), Aaniegvergunning fietspad Dirksiandse Sas: - Aan het Waterschap Goeree-Overflakkee is vergun ning verieend voor de aanleg van een fietspad over de westelijke Boezemkade, langs een gedeelte van het Zuiderdiep te Dirksland (5-8-2004), N,B, Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuurs recht bij ons een bezwaarschrift Indienen, binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht u de beslissing op een even tueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de GEMEENTE GOEDEREEDE Bouwaanvragen Ingekomen bouwaanvragen: Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwrvergunning is ontvangen op 30 juli 2004 voor: - het plaatsen van een schuur op het perceel Jonker stee 64 te Ouddorp; op 2 augustus 2004 voor: - het plaatsen van een blokhut op het perceel Het Oude Nieuwland 94 te Ouddorp; op 3 augustus 2004 voor: - het plaatsen van erfafscheidingen op de percelen Groenmarkt 8,8a, 8b te Goedereede, Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen Intergemeenielijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee Mededeling - namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten - van het dagelijks bestuur van het ISGO, Wet milieubeheer Besluit Op 11 augustus 2004 is een revisievergunning inge volge de Wet milieubeheer verieend aan: 1Gebr, Van der Sluijs V,0,F voor een agrarisch loon bedrijf aan de Oudelandsedijk 5 te Oude-Tonge, Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp. Het besluit en overige stukken liggen ter inzage van af 16 augustus 2004 gedurende zes weken op werk dagen van 9.00 tot 12,00 en van 13.00 tot 16,00 uur op het gemeentekantoor van Oostflakkee te Oude- Tonge (nr, 1). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde termijn op dinsdagavond van 18,00 tot 21,00 uur. Hiervoor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO (tel, 0187 48 81 11), Beroep tegen het besluit kan vanaf 17 augustus 2004 gedurende zes weken worden ingesteld door: Voorzieningenrechler van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 509513007 BM Rot terdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. Vergaderingen welstandscommissies De eerstvolgende openbare vergadering van de wel standscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 17 augustus 2004 om 10:30 uur in het gemeentehuis te Dirksland, De eerstvolgende openbare vergadering van de regio nale welstandscommissie vindt plaats op woensdag 25 augustus 2004 om 13,30 uur in het gemeentehuis van Tholen te Sint Maartensdijk, Vparstraot V5, foübus 10,3247ZG0itksl!!i!ïl,tntem*www,diflaW.nl, |i;JOI87)éO 8080bi403799/tmoü: inf-i^d:;!i!::-;; rf Öpmingslijdm: ma i/ra yi 09,00 tot 12,00 r :,1aü! I op 2 augustus 2004 voor: - het gedeeltelijk veranderen van interne afdelingen op het perceel Tramlijnweg 2 te Goedereede; - het bouwen van een woning met garage op de Beresteijn 35 te Goedereede, Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend. Welstandscommissies Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende verga dering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 25 augustus 2004 in het gemeentehuis te Goedereede, Deze vergadering is openbaar. De eerstvolgende openbare regionale welstandscom missie is op 17 augustus 2004 in het gemeentehuis te Sint Maartensdijk, De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inza ge in het gemeentehuis te Goedereede, Tromtinwig 2, Goedwwde, falha 36, 3253 ZG Ouddorp, Inlwnel: www.goedBeede.nl Tel. |0187) 49 15 00 fox 49 29 24 Eflfflil: gemeenlelnrisegoedereede.nl Openingstiidan.' m \/m vr 08.005 I2,0Qen i3.00-!7,00(ja.(do'5> I'',00ow) - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - de adviseurs die gebruik gemaakt hebben van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvian zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijken«ijs niet kan worden vera/eten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp-besluit. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang, de Voorzitter van de genoemde afdeling tevens vragen een vooriopige voorziening te treffen. Hier moet in een afzonderiijke brief om gevraagd worden. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO (tel. 0187-48 81 11). toogewKg 74, ftjatus 313,3240 AH Mydelternis. Tel. (018714881 11/ fa486199/EiB«l: «(o®isgo,nl/Grofyoii(!jn (0187)48 77 II Wi6irld<id*ii:(018;?) 48 81 31 ol mtlieiiltfachlen&go,»! OpeBingstitden; ma t/m yr 08.30 tof 12,00 en 13.00 tot 16,30 uur. Overslogstotion: JolioniKspoHersweg 19, Wddelharnis, tel,|OI 87) 48 é8 50 ):mQt/fflwOe.30-n,4ieii 13.00-16,45, zo 10.00-12.00. .im.m^M.ll .UJMMXm^Wl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 8