Toerist helpt met Holland-promotie mm m imwmwAwmm m mmw Advertentien. Tegenstrijdig: De plannen (WMO): Momenteel (AWBZ): 'Ik maak foto's al zwervend en op gevoel' EIIAtlDEII-raEUWS Nederlands Bureau voor Toerisme Congressen houdt (inter)nationale fotowedstrijd Watersnoodmuseum krijgt Award uitgereikt Orgelklanken in Brouwershaven De NPV helpt zorgen! Relatief LASTIG! Relatief EENVOUDIG! Beleef de nazomer in de tuinen van Monet Wim Weeda: OUWERKERK - Op dinsdag 17 augustus zal de Inspecteur-Gene raal der Rijkspolitie b.d. W.F,K.J.F. Frackers de Rijkspolitie Award uit reiken aan het bestuur van het Museum Watersnood 1953 te Ouwerkerk, om ook op deze plaats zichtbaar te maken de rol die de rijkspolitie had in die periode. Drukkerij Gebr. De Waal 90 jaar geleden Antirevolutionair 30 Juli tot 13 Augustus 1914 INHOC SIGNO VINCES Orgaan PLAATSELIJK NIEUWS. RECHTZAKEN. Verloofd8816 H. T. A. J. WESTRIK Ondertrouwd PIETER KEIJZER JITSKE VAN HOOG DALEM. ---------------- 9 Juli 1914. Akkrum, BURGERLIJKE STAND. Publikatie van de Vereniying Streekmuseum, Keitetraat, Sommelsdijk. E.Bl. Inkorfcentrum De Combinatie te Middelharnis PAGINA 6 W^MÊÊÊ^ü. VRUDAG 13 AUGUSTUS 2004 Internationale én Nederlandse toeristen gaan helpen om Nederland in binnen- en buiten land te promoten. Dat doen zij door deel te nemen aan een internationale fotowedstrijd, die op internet wordt georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme Con gressen. Binnen de landsgrenzen gebeurt dat op www.lekkerweg.nl; in de rest van de wereld op de meertalige site www.holland.com. Het NBTC gaat met deze wedstrijd op zoek naar foto's die volgens de vakantieganger typisch Hollands zijn en die het ultieme, Nederlandse vakantiegevoel weergeven. De beelden tonen dus het ware Nederland, door de ogen van de toerist. Jos Vranken, marketingmanager NBTC: "Naast de vele aantrekkelijke kenmerken van ons land, zoals bijvoorbeeld de landschappen, architectuur en het culturele aanbod, zijn we op zoek naar beelden die de unieke, maar veelal ontastbare Nederlandse atmosfeer laten zien. Dat doen wij enerzijds met professionele fotografen. Anderzijds met zo'n fotowedstrijd voor toeristen. Dat zijn toch de mensen die de beleving en de atmosfeer van ons land het beste kunnen weergeven". De mooiste en leukste foto's worden ingezet voor Holland-promotie en krijgen in ieder geval wereldwijd een plaats in de online foto-expositie op www.lekkerweg.nl en www.holland.com. In de wedstrijd 'Nederland door uw ogen' zijn verdere aantrekkelij ke prijzen te winnen. Deelname is mogelijk tot en met 17 september 2004. Bij de toelichting van de fotowed strijd staan de voorwaarden en is een deelnameformulier in te vullen. Een onafhankelij ke jury selecteert de prijswinnaars. Medio oktober worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De Award is een beeldje, voorstellende een wachtmeester in de kleding zoals die in de rampperiode gebruikelijk was. Het beeldje is vervaardigd door het echtpaar Jean en Marianne Bremers uit Helvoirt. Eerder, in november 1988, is dit beeldje uitgereikt aan de toenmalige Commissaris van de Koningin Dr Boertien, als symbool voor de hulp, bijstand en bescherming die de rijkspolitie heeft geboden in de periode na de watersnoodramp. Bij de uitreiking in 1988, van de bronzen wachtmeester, wilde men alle politiemensen eren die zich op vele manieren hebben ingezet na de water snoodramp. Niet alleen bij het bergen en identificeren van de vele slachtoffers, maar ook bij het beschermen van alles wat ach terbleef op de verlaten dorpen. Helaas is ook toen gebleken dat bescherming en een constante bewaking nodig was. Op meer dere foto's in het archief van het Museum Watersnood ziet men dan ook politiemen sen in hun karakteristieke jassen door de dorpen lopen. Op woensdag 18 augustus om 20.00 uur zal het derde concert in de zomersene van orgelconcerten in de Grote of Sint Nicolaas- kerk te Brouwershaven worden gegeven. Dit keer is het de op Goeree-Overflakkee gebo ren Wim Diepenhorst, die het fraaie Van Vulpen-orgel in zijn eeuwenoude kas zal bespelen. Hij zal werken ten gehore brengen van J.S. Bach (o.a. Kleine Orgelmesse en enkele ko-ralen), J.L. Krebs (koraalfantasie over Allein Gott in der Höh' sei Ehr), J.G. Walther (Concerto del Sigr. Torelli), A. van den Kerckhoven (Fantasia in a) en H. Distier (variaties over Jesus Christus unser Hei land). Hij zal het concert aanvangen met een improvisatie als Preludium, later in het con cert improviseert hij over 'Vater unser im Himmelreich' en 'Aus tiefer Noth schrei ich zu dir'. Wim Diepenhorst smdeerde musicologie aan de Universiteit van Utrecht en orgel bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hij was eni ge jaren docent aan het Conservatorium van Amsterdam en technisch eindredacteur van de encyclopedie 'Het Historische Orgel in Nederland'. Sinds 2003 is hij consulent Klinkende Monumenten bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Wim Diepen horst is organist van de Oude Lutherse Kerk en de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam. Na afloop van het concert is er volop gele genheid om onder het genot van koffie e.d. met de concertgever en medebezoekers van gedachten te wisselen. Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keuze uit ons nieuwe modellenboek! SOMMELSDUK Tel. (0187) 471020 im il SOMMELSDIJK. De woonhuizen van den heer M. de Haas, staande aan den Lange- weg, plaatselijk gemerkt B 91 en 92, zijn j.l. Donderdag bij openbare verkooping af- gemijnd door Jh. joppe Czn; voor f 700; in gezet door M. Bom voor f 680 en T. de Gast voor f 1950. Het laatste huis is ver kocht op het ingezette bedrag. Vrijdag 10 Juli a.s. zullen, evenals vorige jaren, de schoolkinderen van de O. L. school een reisje naar Rotterdam maken. De heer A. Storm, alhier, heeft zijn logement overgedaan aan den heer J. de Rijke van Renesse. In het personeel der Brandweer zijn de volgende mutatiën gebracht; Spuit 1. Aan P. de Vogel, is wegens vertrek, eervol ontslag verleend als A.s. Brandrar. en in diens plaats benoemd O. van den Boo- gert. Spuit 2. Aan Q. van der Meide Lzn. werd reeds vroeger ontslag verleend als Brandmeester S. P. terwijl in diens plaats is benoemd ge worden W. C, van As. Brandmeester P. P. In diens plaats H. van der Velde, Brandmr. W. P. In diens plaats P. Dorst iVtzn. Ass. Brandmr. S. P. In diens plaats P. Kieviet Dzn. Ass. Brandmr. P. P. In diens plaats j. Bom Ass. Brandmr. W. P. en in diens plaats A. van den Doel. IMIDDELHARNIS. De metselaarsknecht A. Mans welk aan het werk was op het dak van een schuur, had het ongeluk er af te vallende hoogte, .9 iVleter, in aanmerking genomen, mag het we! een wonder genoemd worden dat hij nog levend huiswaarts ge bracht kon worden. Hij bekwam een ernstigÉ hoofdwond en inwendige kwetsuren, en liei; dit overigens betrekkelijk goed af. Tot reserve-conducteur en wagenpoetser bij de R. T. M. alhier is aangesteld P. Bogerman. Een kind van Q. L. v. d. Hoek had 't ongeluk al spelende in de kamer van een stoel te vallen, met 't gevolg dat het zijn armpje ernstig kneusde. Zaterdag kwam 't zoontje van den bakker Zwerus met zijn hoofd en arm tus- schen 't wiel van een door de Nieuwstraat rijdende wagen, gelukkig dat de voerman direct het paard staande hield, kon men 't jongentje uit zijn benarden positie verlossen en werd hij ernstig aan hoofd en arm ver wond huiswaarts gebracht. Donderdag 9 Juli des nam. 2 uur zal er ten huize van dr. de Vries Reilingh ge^ legenheid zijn tot kostelooze inenting of herinenting. OOLXGENSPLAAT. Door J. Korteweg Pz. is een postduif gevangen gemerkt Linkerpoot gummieband B. 698. Rechter- poot zilveren ring 14. 1749 Cartel Anvers rechtervleugel 1614 dop. 1598 pop. 1355 sol. STAD AAN 'T HARINGVLIET. Terwijl L. O. bezig was zijn wagen in orde te ma ken, kreeg hij per ongeluk den draaiboom op zijn vingers, zoodat hij zich genoodzaakt zag geneeskundige hulp in te roepen. Onze vroegere dorpsgenoot v. R. is na een verblijf van een drietal jaren in Noord Amerika, dezer dagen bij zijn familie terug gekeerd. Het verblijf in het land zijner geboorte verdiend blijkbaar de voorkeur boven dat in de Nieuwe Wereld. HERKINOEN. Tijdens het bessenplukken bij den Heer A. W. Keijzer onder deze ge meente brak onder de bessenplukkefs 1.1. week een staking uit. Na herhaaldelijk tot plukken te zijn aangemaand werd niet eerder begon nen voor aleer het loon van 3 op 4 cent per Kilo was. gebracht. De schrale oogst werd als oorzaak voorgegeven. Op 23, Juli e.k. zal door het Bestuur der Dijkring Flakkee eene schouw worden gedreven en dient ieder belanghebbende zich naar de Keur daarop voor te bereiden. (Zie verder aanplakplaats). Het grasgewas van den zeedijk der polder „Oud-Herkingen" heeft opgebracht de som van f 335. Dat der verhuring van den Binnendijk f 167. Dit laatste voor den tijd van 7 jaar. Per jaar deze som te betalen. Voor de uitbetaling der pensioenen van gemeente-ambtenaren is voor deze gemeente aangewezen den Heer C. Witvliet. Met algemeene stemmen is door den Raad dezer Gemeente VERWORPEN subsidie te verleenen aan een eventueel op te richten R. H. B. School te iVfIddelharnla. Kantongerecht te Sommelsdijk. J. R. 24 jaar, vleeschhouwer te Middelhar- nis, Anth. V. 23 jaar, Schilder te Sommels dijk en C. J. V. A. 20 jaar, klerk te Sommels dijk, als bestuursleden der gymnastiekver- eeniging „Sparta" te Middelharnis, houden van eene verloting na afloop van een uit voering dier vereeiiiging in het lokaal van van den heer Meijer 10 cent per lot, zon der bekomen toestemming van Burgemees ter en Wethouders, ieder tot eene boete van f5 subs, 2 dagen hechtenis. B. V. te Sommelsdijk, vorige zifting aan gehouden. Het luidruchtig zingen op straat waardoor de nachtrust werd verstoord, f3.— boete subs. 2 dagen hechtenis. C. D. 61 jaar, kleermaker en visscher te Ooitgensplaat, Het op den 11 Mei 1914 vis- schen met een kruisnet in een niet afgeslo ten vischwater. Aangehouden. P. de J. 25 jaar, arbeider te Dirksland, den 10 Mei 1914 loopen over het gors onder de gemeente Melissant, zonder toen vergunning te hebben bekomen, f3 boete sub? dag hechtenis. J. J. 55 jaar schipper, M. v. D. 35 jaar vis scher, Kr. T. visscher en C. v. L. visscher allen te Stellendam. Het met hun vaartuig niet gaan liggen op een geschikte plaats, zooals is voorgeschreven, leder f 2 boete subs. 1 dae hechtenis. Ned. Herv. Pred. A. G. HOUWINK. Marum, Eenlge en algemeene kennisgeving voor „Doeree en Overflakkee." Eenige en algemeene kennisgeving. Geen receptie. 8313 SOMMELSDIJK. GeborenTeuntje, d. v. L. Schol en F. van Strien. MIDDELHARNIS. GeborenJobje Cornelia d. v. Maarten Ver duin en Jannetje Cornells Albregts; Janz. v. Jan A. C. van der Velde en A. C. M. Kluit; Servaas z. v. Cornells Verbiest en Neeltje BogermanKrijn z. v. Qerrit Verhage en Lau- rina Korteweg. Een als levenloos aange geven kind van Marinus de Bruin en Klaasje Doornheln. Ondertrouwd: W. Kroese 29 j. en E. J.H. Ruiter 20 j. GOLTOENSPLAAT. Geb.Klaartje Leentje, d. v. C. Mackenzie en CD. Breeman; Leendert, z. v."H. van Gent en W. C. Bastiaanse; Jansje, d. v. K. Troost en Tijgje van den Berg; Neeltje Jacomina d.v. J. J. van Nimwegen eh J. Vreeswijk; Deo- nijsius, z,v. P. Broeders en J. Gootjes ;Teuna d. v. W. de Bonte en A. Kaap; Maatje d.v. W. Hokke en M. van Dam: Jan z. v.J.Huier en C. J. Van Zanten; Adriana, d, v, A.Klem ^n Ni Qebuijs; Oeredina, Arina,, Jannetje d. V. J. L. Beier en.G. van ij^ossum; Leven- loos kind van W. Hokke eii M. van Dam. 1 OverledenJatisje, d.'v. K. Troost èn'Tijgjê van den Berg,oud 1 uur; Christiaan.Josefius, z. v. C. van Dravik en E Ipelaar. Ondertrouwd; C. Kruif 28 j. en H.v.Veen 26 j. Verlies uw tijd niet in droomen over ver leden en toekomst, hiaar wees op uw hoede om het heden goed te besteden. Uitgeklede zorg, een ijskoude douche! De warme dagen geven met name onze ouderen een extra belasting. Een beetje rustig aan doen helpt natuur lijk wel wat, maar wat als onze oude ren in de kou gezet worden door rigoureuze wijzigingen in het zorg stelsel? Onder het mom van een ande re financieringsvorm. Maar zou het niet 'gewoon' een keiharde sanerings maatregel zijn? Met name de huis houdelijke verzorging staat op de hel ling! In dit artikel een uitleg van een aantal ingewikkelde wijzigingen. "Het kabinet wil een groot aantal zorgtaken afstoten naar de gemeente. Die bieden echter geen recht op zorg en zijn absoluut niet uit gerust voor zorgtaken. En naar de zorgver zekeraar: die vindt ouderen en gehandicap ten niet interessant. Er dreigt grote willekeur en rechtsongelijkheid." De Nederlandse Patiënten Vereniging ziet de toezegging door het kabinet in gevaar komen. Het kabi net zégt: "We willen de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning aan burgers zelfs verbe teren." Dit zijn mooie woorden, maar hóe is de praktijk? De maatschappij wijst de tweeverdieners als succesvol aan. Een interessante groep voor de verzekeraars, omdat zij daarmee relatief weinig risico lopen. En toch wil men wéér beknibbelen op de zorg! Men sen hebben geen tijd om elkaar te helpen en de zorginstellingen geen geld? Niet gemakkelijker! Het kabinet zoekt al sinds jaar en dag naar besparingen in de zorg. De ene wijziging is nog niet ingevoerd of de volgende staat alweer op het programma. Als zelfs de pro fessionele zorgaanbieders dit amper meer kunnen volgen én begrijpen, wat moet een doorsnee Flakkeeënaar dan hiervan volgen? Hoe moet die handelen? Er is nu een lande lijk systeem, gebaseerd op de AWBZ. Hier uit wordt het zorgstelsel gefinancierd. De lokale (provinciale) zorgkantoren zijn hier bij een financiële schakel tussen zorgaanbie ders en de overheid. De introductie van dit systeem heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar momenteel begint dit systeem enigszins te werken én weet een redelijk aantal mensen hoe het in elkaar zit. Is de WMO efficiënter? De huidige plannen met de AWBZ geven reden tot zorgen, grote zorgen! Aan de ene kant wil het kabinet een groot deel van de basiszorg uit de AWBZ halen en budgettair naar de lokale gemeenten overhevelen. Dit Al was dit tekstkadertje tienmaal zo groot, dan nog zou het te ingewikkeld zijn om uit te leggen hoe u de broodnodige thuiszorg zou moeten krijgen. In ieder geval moet óf uzelf óf uw zorgaanbieder naar meerdere adressen! Dus niet effi ciënter! Van het kastje naar de muur? onder de noemer van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Afgezien van toe wijzing van voorzieningen voor gehandicap ten, zoals rolstoelen, vervoer en aanpassing van woningen, heeft de gemeente eigenlijk geen ervaring met het toewijzen van zorg. En dat, terwijl deze ervaring nu juist wél is opgebouwd rondom de AWBZ en de zorg kantoren. Het zijn daarom dus ontwikkelin gen die strijdig zijn met een efficiënte toede ling. Of zou het moeten zijn dat deze toewij zing leidt tot minder toedeling van zorg? Of is het omdat na aftrek van de gemeentelijke kosten er minder echt zorgbudget overblijft? En als CDA-staatssecretaris drs. C. Ross het kale restant van de AWBZ dan ook nog naar de zorgverzekeraar schuift, "dan spreek ik liever over de afbraak van de AWBZ. En dan zijn we weer terug bij af, bij de tijd vóór 1967, toen er nog geen AWBZ was", aldus de sociaalgeneeskundig prof.dr. D. Post uit Groningen in het blad 'Zorg' van juni 2004 (uitgave van de Nederlandse Patiënten Ver eniging). Verankering van de rechten Een ander hiaat is het continueren van het huidige recht op de zorg, En dan juist het deel dat uit de AWBZ gehaald wordt en bij de gemeente wordt neergelegd. De Neder landse Patiënten Vereniging meent dat het recht op toewijzing van zorg voor de huidi ge patiënten gewaarborgd moet zijn en blij ven, juist in deze tijden van onzekerheid over het zorgstelsel. De WMO zal zonder toegeruste gemeenten wellicht leiden tot ongelijkheid tussen gemeenten en tot ver- schrahng van de zorg. "Niet dat het verkeerd is dat de gemeenten meer verantwoordelijk heid krijgen, maar zij moeten ook beschik ken over de juiste mogelijkheden: deskun digheid en financiën!", meldt dr. R. Selden- rijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Versnippering Een ander gevolg van de WMO is dat elke zorgaanbieder min of meer verphcht wordt om met de betreffende gemeenten een zorg- overeenkomst te sluiten. En dat terwijl dit nü reeds geregeld is met de zorgkantoren. Dus in plaats van enkele overeenkomsten met zorgkantoren van verzekeraars, wordt een zorgaanbieder nii verphcht om daarbij (dus extra) met tal van gemeenten rond de tafel te gaan, terwijl die gemeenten zich nog moeten voorbereiden op de gevolgen van de WMO. "De gemeenten dienen hun burgers zo goed mogelijk voor te lichten, want mensen die zorg of dienstverlening nodig hebben moe ten weten waar zij terecht kunnen", vindt dr. Seldenrijk. De positie van de gemeenten komt niet in plaats van afspraken met zorg kantoren, maar dit komt erbijAl met al is dit verre van ideaal en daarmee ook geen verbe tering. Thuis verkommeren "En wat te denken van het gevaar dat de thuiszorg het lootje legt? Dat betekent dat je thuis verkommert, thuiszorgorganisaties failliet gaan, de medewerkers gaan in de WW-uitkering en/of 'zwart werken' en de vroegtijdige signalering en oplossing van beginnende problemen in de thuissituatie valt weg, zodat we straks met de echte pro blemen worden geconfronteerd: we moeten volgens de staatssecretaris toch zuiniger met het beschikbare geld omgaan?", vraagt dr. Seldenrijk zich hardop af. De vraag naar zorg groeit door toenemende vergrijzing en zouden dan toegewijde zorgmedewerkers in de WW-uitkering gejaagd moeten worden? En dat terwijl door sterke maatschappelijke druk de mantelzorgers (hulp uit eigen fami- üe- en vriendenkring) steeds spaarzamer worden! De kleine groep mantelzorgers raakt dusdanig overwerkt dat zij zélf zorg nodig zouden kunnen krijgen. En waar kun nen ze dan terecht? U heeft thuiszorg nodig. Het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) geeft in een indi catie aan hoeveel uren thuiszorg u ver goed krijgt. U zoekt een passende (chris telijke) zorgaanbieder en u levert daar uw indicatie in. U ontvangt de zorg. Soms betaalt u een kleine eigen bijdrage. Een hartekreet "Het is van het grootste belang dat de positie van chronisch zieken, ouderen en mensen met een handicap voor het voetlicht wordt gebracht." Juist daarvoor wil de Nederland se Patiënten Vereniging zich inzetten, ook de afdeling Goeree-Overflakkee. De thuis zorgorganisaties met een christelijke identi teit verdienen daarom ronduit steun. "Laten gemeenten vooral met deze organisaties contracten sluiten", pleit dr. Seldenrijk. "Als de maatschappelijke ondersteuning het laat afweten, mag men dan elkaar als christenen helpen? Steun de christelijke zorgaanbie ders! Laat vooral als patiënten uw stem horen, via de Nederlandse Patiënten Vereni ging"- De VU Hellevoetsluis organiseert op zaterdag 11 september een unieke excursie naar de tuinen van Monet. In september bereiken de tuinen een nieuw hoogtepunt qua bloei met schitterend bloei ende dahlia's, cosmea's en natuurlijk kruipt de uitbundige bloeiende Oost-Indische Kers over het middenpad. De sfeer rond de grote vijver heeft in september wat verstilds. Programma: 02.00 uur: Vertrek uit Hellevoetsluis. 06.00 uur: Tussenstop in Noord Frankrijk. 09.00 uur: Aankomst in Givemy, koffie drinken in een gezellige zaak. 09.30 uur: In Givemy bezoekt u op eigen gelegenheid: de tuinen van Monet, Musée Américain (met schilderijen en Ameri kaanse impressionisten), Musée Baudy (historisch hotel en ontmoetingsplaats van de Amerikaase en Franse impressio nisten, nu een gezellig restaurant met dito terras), het graf van Monet, winkeltjes, galeries. 18.00 uur: Vertrek uit Givemy. 01.00 uur: Met een tussenstop zijn wij in Hellevoetsluis terug. Voor dit servicereisje (alleen de bus entrees worden geregeld) bedragen de kos ten incl. fooi chauffeur, 2 consumpties in de bus 2x entree (tuinen, Musée Américain) 60,- voor leden VU en 65,- voor niet- leden. Voor een betrekkelijk lage prijs maakt u een bijzondere tocht! Opstapplaatsen in Melissant en Hellevoetsluis. Opgave bij: Jan Lageweg, graag vóór 20 augustus of na 3 september, tel. (0181) 312387 (na 21.30 uur). Uitslag wedvlucht Perpignan 07-08-2004. Los: 09.00. Deelnemers: 25. Duiven: 219. Weer: zuid-oosten wind. S. D. Grootenboer 1P. A. de Vogel 2, 9,12, 13; J. C. Polder 3, 6; Gebr. Hagens 4,10,16, 18, 22, 25, 35, 38, 51; J. J. M. Steketee 5, 7, 11, 15, 26, 29, 41, 45, 50, 54, 55; Langen- doen-van Zomeren 8, 14, 17, 24, 31, 39, 40, 42, 44, 53; F. A. van Peperstraten 19, 20; L. Tijl 21, 30, 33, 46; Gebr. Kreeft 23, 28, 47; J. Torreman 27, 34; Joh. Kwist 32, 43, 52; Jan Twan Nobels 36; Joh. Hokke 37; A. Schults Zn. 48; A. v. d. Velden 49. "Vanuit mijn woonplaats Melissant ga ik zonder voorop gesteld doel min of meer zwervend op pad om foto's te maken. Vaak eindig ik op de Slikken of langs de Grevelingen, waar in nazo mer, herfst en winter het landschap prachtige kleuren van zeekraal, riet en mooie luchten bij zonsopkomst en zonsondergang laat zien. Ook op het strand en de duinen, bij de havens en in de dorpen vind ik mooie en interes sante objecten om te fotograferen." Fotograferen doe ik al sinds mijn jeugd met een boxje en een Agfa clack in zwart/wit, later dia's met een spiegelreflex. Ik las veel boeken over fotografie om mij de theorie eigen te maken. Jarenlang maakte ik dia's en kleurenfoto's volgens 'het boekje' en voor eigen gebruik. Een aantal jaren geleden nam mijn interesse voor fotografie toe en kreeg ik er meer tijd voor. Ik maakte veel foto's en vond dat ze niet in de kast moesten blijven liggen en ging exposeren. De eerste expositie met een fotoserie uit Duitsland (Berlijn, Potsdam, Spreewald) vond plaats in de Theetuin te Herkingen, meerdere exposities volgden o.a. in het Bezoekers centram 'de Punt' in Ouddorp, waar ik nog steeds een min of meer vaste expositie heb met 7 of 8 foto's die rond de Grevelingen of langs strand of duinen gemaakt zijn en die elk jaar wisselen. Ook in 'de Samaritaan' en het Gemeentehuis van Dirksland werd geëxposeerd. Intussen werd ik lid van fotoclub 'de Rare- kiek' te Sommelsdijk om meer contact te hebben met andere fotografen en om rriijn techniek en beeldvorming te verbeteren. Dit werkte heel goed want door hun ongenuan ceerde commentaar en bruikbaar advies ben ik nu in staat volgens mijn eigen zienswijze te fotograferen. Het gebruik van een digitale camera versnel de het leerproces, je kunt de resultaten direct op het schermpje zien. Is het niet naar je zin, dan kun je het meteen over doen. Na bewer king met de computer print ik een A5 kaart als naslag, sla de foto op en print op A4, A3 of A3+ om in te lijsten of om mee te doen aan fotowedstrijden. Omdat ik kunst en fotografie goed vind samengaan heb ik mij aangesloten bij Beel dend Dirksland om ook fotografie via het kunstrondje Dirksland uit te dragen. De rou te en folder van het rondje zijn bij de VVV's verkrijgbaar, alle adressen en telefoonnum mers van deelnemers zijn hier op te vinden. Ik ben te bereiken op tel. nr. 0187- 602329 of per e-mail: w.i.weedazonnet.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 6