KIEVIT Oranjehof Uitslaande brand legt landbouwschuur in de as jMA (0187) 60 11 66 Varend, wandelend en fietsend door de Biesbosch Cor WE^emaker marmer RAF- MONUMENTEN ARENSMAN Uitvaartverzorging VERHUISD Pleeggezinnen gezocht voor crisisopvang Animo voor afvalscheiding vermindert Huifkartocht door Scheelhoek Gymvereniging MH-SD start nieuwe groep jongensgym EIIAIIQBI-niEUWS Schaakvereniging 'De Zwarte Pion' gaat weer aan zet C. Tanis I DANKBETUIGING Snelle leverlijdfirf Jarenlange erv#ing waarborgt kwaliteit en deskyftdig advies Garantlecertificdat tan de Alg. Bond van Natuursteenbedrijveri, uitvaartverzorging Telefoon (0187) 491396 DANKBETUIGING KLAAS KOMMER TANIS WWW, kievit-uitvaart, nl Meidoorn 4 BEVALT BETER DANKBETUIGING JAN VAN LENTEN betuig ik u mijn oprechte dank. Mevr. D. Grinwis-Tanis 'De Vliedberg' Hog Pad 2, kamer 209 3253 BJ Ouddorp Tel. (0187) 68 55 18 Fruitkwekerij Camping ZOEKT tijdelijke medewerkers Biesboschcentrum Dordrecht organi seert speciale tochten voor ouderen. Er is een actieve tocht met wandelen, fietsen en varen, en een tocht waarbij je rustig dwars door de Biesbosch vaart. Eiland van Dordrecht Dwars door de Biesbosch Informatie en reserveren Ouders die aan de drugs zijn, schul den hebben of psychisch in de war zijn," spanningen thuis lopen zo hoog op dat het echt niet meer gaat; een kind wordt ernstig verwaarloosd of mishandeld,' ouders kunnen de fullti me zorg voor hun hyperactieve kind niet aan. Kinderen die in deze situatie terechtkomen, worden bij voorkeur opgevangen in een ander (pleeg)gezin. De Nederlandse bevolking is de laatste jaren iets minder milieubewust. In 1997 scheidden nog acht van de tien Nederlanders groente- en fruit-afval van het overige afval. In 2003 doen nog maar zeven van de tien dat. Gooide in 1997 nog 90 procent van de Nederlandse bevolking lege flessen in de glasbak, in 2003 doet 87 pro cent dit nog. Negen van tien inwoners scheiden tuinafval Ouderen milieubewuster dan jongeren Platteland milieubewuster dan grote stad PAGINA 4 VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2004 FAMILIEBERICHTEN Gij, o Heere. mijn God.' Hebt Uw wonderen en Uw gedachten aan ons vele gemaakt. (Psalm 40 vers 6a) OpD.V. zaterdag 21 augustus 2004 hopen onze geliefde ouders en grootouders T). Tanü-Arensman hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij wensen dat zij nog vele jaren voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Ko en Manita Esmee en Pascalle Jan en Tanja Emilia en Jesse Hobbemastraat 29 3241 AC Middelhamis Üi Langs deze weg willen wij u allen die ons felici- -:|; teerden met een kaart, bloemen enz. ter gelegen- l heid van ons 50-jarig huwelijksfeest hartelijk bedanken. Het waren mooie, hartverwarmende wensen, en we hopen dat de Heere ze mogen bevestigen. Het was voor ons een onvergetelijke dag. ij:- Nogmaals, ook namens onze kinderen en klein- ;I; kinderen, hartelijk dank. jii; A. Vroegindeweij G. Vroegindeweij-Zweeriis ;I; Rembrandtiaan 142, 3241 AL Middelhamis PASCAL 6 INDUSTRiETEfÜtWSOOSTPLAAT MIDDELHARNIS to TEL. 0187-489088 FAX 0187-486088 wAAAA/.corwagenfiaker.nl info@corwagemaker.nl VOOR UITVAARTVERZORGING OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE Administratie-adres: Stoofweg 24 3253 MA OUDDORP Ik zal de halmen niet meer zien noch binden ooit de volle schoven maar doe mij in den oogst geloven waan'oor ik dien. Adriaan Roland Holst Dank aan allen die gereageerd hebben tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Uw nabijheid, warmte en gebed is ons tot grote steun geweest. Wij zijn erkentelijk voor de goede zorgen van de medewerkers van de Huisartsenpraktijk Ouddorp, het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, het EMC en de wijkverpleging. Dankbaar zijn wij voor de bijzon dere zorg en toewijding van de neuroloog dr. Bad- rising. Dank aan de damvrienden voor het geduld tijdens de laatste partijen. Drs. J. W. van Estrik en de leden van de kerken- raad van de Ned. Herv. gemeente (in hersteld ver band) te Goedereede willen wij danken voor de pastorale begeleiding, het leiden van de rouw dienst en de begrafenis. Tenslotte zijn wij de heer A. Bosland van Arens- man Uitvaartverzorging erkentelijk voor de cor recte wijze waarop hij de teraardebestelling heeft verzorgd. L. Tanis-Tanis Kinderen en kleinkinderen Ouddorp, augustus 2004 Langs deze weg willen wij, mede namens onze kinderen, allen hartelijk bedanken voor de belangstelling en de vele attenties die wij moch ten ontvangen in de vorm van bloemen, kaarten en geschenken bij ons 50-jarig huwelijksfeest. Het is voor ons en onze kinderen een onvergete lijke dag geworden. H. Noordijk P.A. Noordijk-Schalkwijk Soramelsdijk, augustus 2004 Dorpsweg 27 Dag en nacht bereikbaar Kijk ook op internet: 3248 XE IVlelissant TeL(0187)60 11 66 Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. (0181)48 80 88 Rouwcentrum: Nieuweweg 2, Melissant de Waarden bevalt beter Schrijf nu in voor kraamzorg... en ontvang een handig fotomapje! Voor meer informatie en inschrijvingen; Telefoon: (0900) 572 25 46 Kraamzorg de Waanlen Regio Hoekschc Waard e.o. B.V. E-maü; info^ kraamzorg.org A^ /O^ f'^ igv .kraamzorgdewaarden.ni (»<^Pi \..m -3::- Voor uw belangstelling en medeleven mij betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde zorgzame man Hartverwarmend is het voor mij om te ervaren hoe er met mij is en wordt meegeleefd. In het bijzonder bedank ik ds. A. A. Brugge voor het leiden van de rouwdienst en de kerkenraad van de GerefGemeente voor de pastorale begeleiding. Dr. J. A. Kooij voor de medische begeleiding. Dames van de Thuiszorg voor de liefdevolle ver pleging. Begrafenisverzorging J. van der Slik en medewerkers voor de correcte verzorging van de begrafenis. M. van Lenten-Okkenburg Dirksland, augustus 2004 van: Molenweg 14 3253 AM OUDDORP naar: iPè C= voor de fruitpluk, het sorteren en verpakken van het fruit en overige voorkomende werkzaamheden. Werkzaamheden vanaf begin september tot en met februari; Minimaal 20 uur per week. Interesse? Bel dan: (06) 50 49 12 90 of (0187) 60 19 77 Hans den Baars, 2e Stoofweg 2, 3247 KA Dirksland De Dordtse Dijkentocht is een actieve tocht onder begeleiding van Biesboschgidsen. De deelnemers stappen bij het Biesboschcen trum Dordrecht op de boot. Met hun fiets aan boord varen ze door de Biesbosch naar de Oosthaven van het Eiland van Dordrecht. Hier wandelen ze door een prachtig stukje van het Nationaal Park de Biesbosch langs de Nieuwe Merwede: een gebied met riet, hakgrienden en doorgeschoten wilgenvloed- bos. Na de lunch aan boord stappen de deel nemers op de fiets voor een tocht van onge veer 30 kilometer door de Biesboschpolders. De tocht voert langs vele oude dijken die samen de geschiedenis van het Eiland van Dordrecht vormen. Onderweg vertellen de gidsen over de rijke historie van het eiland. De dagtocht eindigt tegen 4 uur 's middags weer waar hij begon: bij het Biesboschcen trum Dordrecht. Behalve een fiets hoeven de deelnemers niets mee te nemen, want de tocht is geheel verzorgd. De dagtocht naar Geertruidenberg staat al jarenlang op het programma van het Bies boschcentrum. De tocht is zeer geliefd bij ouderen, omdat je veel ziet en weinig hoeft. Op de comfortabele Groeneplaat, voorzien van salon en zonnedek, schepen de deelne mers in bij het Biesboschcentrum. Vervolgens varen ze dwars door de Bies bosch naar Geertruidenberg. Onderweg ver tellen Biesboschgidsen van alles over de geschiedenis van de Biesbosch. In het ves tingstadje Geertruidenberg kunnen de deel nemers een stadswandeling onder leiding van een gids maken, de plaatselijke markt bezoeken of lekker op een terrasje gaan zit ten. Na 2 uur begint de terugtocht via een andere route dan de heenweg, maar opnieuw dwars door de Biesbosch. Verdeeld over de dag worden 3 van de 4 sluizen in de Bies bosch gepasseerd. Twee ervan zijn 'groene kolk' sluizen: sluizen met een natuurlijke graswand. Van dit type sluis zijn er nog maar vier in Nederland over. Rond half zes legt de boot weer aan bij het Biesboschcentrum. De Dordtse Dijkentocht vindt plaats op woensdag 25 augustus en 1 september. Kos ten: 25,75. 65-plussers betalen 23,00. Hiervoor krijgen de deelnemers niet alleen een dagtocht, maar ook eten en drinken onderweg. Het is de bedoeling dat de deel nemers zelf voor een fiets zorgen. Fietsen zijn (beperkt) te huur bij het Biesboschcen trum. De dagtocht naar Geertruidenberg wordt gehouden op donderdag 16 en 30 september. Kosten: volwassenen 16,-; 65-plussers 14,50. Beide tochten beginnen om 10.30 uur. Meer informatie en reserveren bij: Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53, Dordrecht, tel. (078) 6306553. Email: info@biesbosch.org. Het komt regelmatig voor dat een kind enke le dagen tot enkele maanden opgevangen moet worden omdat er een crisissituatie is ontstaan. Gezinnen die voor deze vorm van pleegzorg kiezen, moeten flexibel zijn. Een kind kan van de ene op de andere dag opvang nodig hebben. De gezinnen kunnen wel aangeven dat ze in een bepaalde periode geen kind op kunnen vangen, bijvoorbeeld om tijd en aandacht aan het eigen gezin te besteden. Met name voor crisisopvang worden drin gend gezinnen gezocht die kinderen tijdelijk een veilige plek willen bieden. Eenouderge zinnen, samenwonenden of getrouwde stel len, met of zonder eigen kinderen kunnen pleegouder worden. Pleegouders moeten boven de 21 jaar zijn en een kind een stabiel onderkomen kunnen bieden. Voor geïnteresseerden in het pleegouder schap wordt op woensdag 1 september een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Tijdens de voorlichtingsavond komen behalve crisisopvang ook alle andere vormen van pleegzorg aan bod. Daarnaast komt aan de orde waarom kinderen niet bij OUDDORP - Bij een uitslaande brand is woensdagmorgen een landbouwschuur aan de Westduinweg in Ouddorp geheel in de as gelegd. In de schuur stonden landbouwwerktuigen, die allemaal verloren zijn gegaan. De brand werd omstreeks 8 uur ontdekt door een voorbijganger, die vuur in het pand zag. Hij waarschuwde de eigenaar, die meteen de brandweer belde. Toen deze ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak en werd er opgeschaald naar middelbrand. Hierop kreeg de ploeg assistentie van de brandweer van Goedereede. Camping 'De Zuidhoek' die in de directe nabijheid van de schuur ligt, liep geen gevaar. Wel moest een gedeelte van de gasten hun onderkomen tijdelijk verlaten i.v.m. de rookontwikkeling en rondvliegend brandend materiaal. Andere aspecten van milieubewust gedrag vertonen geen belangrijke daling. Ruim negen van de tien inwoners leve ren hun tuinafval gescheiden van het overig afval in en bij na negen van de tien inwoners leveren papier en karton apart in. Ruim acht van de tien Nederianders brengen het chemisch afval naar een speciaal inzamelpunt. Deze cij fers zijn sinds 1997 vrij stabiel. Niet alle bevolkingsgroepen gedragen zich even milieu bewust. Zo blijken meer ouderen dan jongeren van de glasbak gebruik te maken, groente- en fruitafval te schei den, chemisch afval naar een centraal inzamelpunt te brengen en oud papier en karton gescheiden in te leveren. Tussen mannen en vrouwen zijn er nagenoeg geen ver schillen in milieubewust gedrag. Op het platteland gedragen mensen zich milieubewuster dan in de grote stad. Zo maken bijna acht van de tien inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden gebruik van de glasbak tegen ruim negen van de tien op het platteland. Eén op de drie inwoners van zeer stedelijke gebieden scheidt het groente- en fruitafval tegen 85 procent op het platteland. Voor de schakers op het eiland gaat het sei zoen weer beginnen. Schaakvereniging 'De Zwarte Pion' te Middelhamis houdt op 30 augustus in recreatiecentmm 'de Staver' te Sommelsdijk de jaarlijkse ledenvergade ring, die om 20.00 uur begint. Voor de thuisschakers is het een mooie gelegenheid om het ook eens bij een club te proberen. Per slot van rekening is de schaakcompu ter, die het toch altijd wint, op den duur een uiterst initante tegenstander. Wat heeft 'De Zwarte Pion" in het nieuwe seizoen te bieden? In de eerste plaats de reguliere huishoudelijke competitie. In november een simultaanseance op niveau, die door een sterke Nederlandse meester gegeven wordt. Aan het eind van het jaar wordt het clubkampioenschap rapidscha- ken gehouden en aan het eind van het sei zoen het kampioenschap snelschaken. Over het gehele seizoen verspreid, is er dan ook nog de strijd om de beker, volgens het beproefde k.o.-systeem. Voor meer info kunt u bellen naar de secre taris van de schaakvereniging Leen Nele- man. tel. 0187-612525. Om de vele vogels in natourgebied Scheel- hoek de rust te geven, die ze verdienen, is Scheelhoek normaal niet toegankelijk voor bezoekers. Om u de gelegenheid te geven om toch kennis te maken met dit vogelpara- dijs, organiseert Natuurmonumenten op zaterdag 28 augustus een tweetal huifkar- tochten door het gebied. Om 10.00 uur en om 19.00 uur vertrekt de tractor met huifkar voor een tocht over de dijk langs Scheelhoek. Vanaf de dijk heeft u een prachtig uitzicht over dit vogelrustge- bied. Tot de bewoners van Scheelhoek behoren, naast ganzen en meeuwen, de fraaie zilver reigers en lepelaars. Ook een ree kunt u met wat geluk ontdekken. Gedurende de excur sie hoort u meer over het ontstaan van het gebied en het gevoerde beheer. De tochten duren ongeveer twee uur. Als u mee wilt is vooraf aanmelden ver plicht. U kunt zich opgeven bij VVV Oud dorp, tel. (0187) 681789. Hier hoort u waar de tocht start. De huifkartocht kost voor leden van Natuurmonumenten 5,00; voor niet-leden 8,00 en voor kinderen t/m 12 jaar 3,00. Een verrekijker komt goed van pas. Ten aanzien van het scheiden van tuinafval en oud papier en het inleveren van chemisch afval zijn bewoners van het landelijke gebied eveneens milieubewuster dan grote stadsbewoners. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijdsop bouw tussen stad en platteland, dan blijven de verschillen aanwezig. hun ouders kunnen wonen, wat de gevolgen zijn van een pleegkind in uw huis en hoe u pleegouder kunt worden. De avond is vrij toegankelijk. Voor aanvraag van een informatiepakket of inschrijving voor de voorlichtingsavond kunt u contact opnemen met het Centrum voorPleegzorg(tel,0I0-271 88 88) of via e- mail: info@rotterdam.pleegzorg.nl. Meer informatie: www.pleegzorgrotterdam.nl. Vanaf woensdag 18 augustus wordt er gestart met een nieuwe groep jongensgym van 6 t/m 9 jaar in recreatiecentrum 'de Staver' te Sommelsdijk. De les duurt van ló^OO uur tot 17.00 uur en de eerste keer les waaraan meegedaan wordt is gratis. De gymlessen zijn bedoeld voor jongens die niet bang zijn om nieuwe vaardigheden te leren waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Tijdens de lessen zal. onder des kundige leiding, veel geklommen, geklauterd en geoefend worden om de grove en fijne motoriek te stimuleren. Discipline en het op een leuke en sportieve manier omgaan met vriendjes en leeftijdsgenoten binnen een veiUge omgeving vormen een stabiele1)asis tij dens het lesgeven. Het grootste gedeelte van de les zal e'r geoefend worden op de ver schillende gym- en tunitoestellen, voor- en achteraf zal door middel van spelvormen en/of kracht- en lenigheidstraining er voor gezorgd worden dat de spieren voldoende opgewarmd en afgekoeld worden. Verder wordt er ook veel gesprongen op de trampoli nes en de airtumblingbaan. De lessen worden verzorgd door Elco Kievit en Cassandra Somers. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de vereniCTina www.mhsd.nl. een e-mail sturen naar info@mhsd.nl. of bellen naar 487513 of 487124

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4