EIIAUDBI-niEUIi/S lomantische kaarten PAGINA 3 VRUDAG 13 AUGUSTUS 2004 GRIETJE ARJAANTJE TANIS-BREEN 1 GRIETJE ARJAANTJE 1 1 TANIS-BREEN 1 GRIETJE ARJAANTJE BREEN FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING GERRIT VAN DEN NIEUWENDUK JACOB HOGERWERF OPA JACOB HOGERWERF DANKBETUIGING ELIZABETH NEELS-DOORN DANKBETUIGING ANGENIETJE VAN DER MEIDE HENDRIK VAN DE POL LEUNIS GRINWIS LEUN GRINWIS LEUN LEUN GRINWIS L. GRINWIS LEUN GRINWIS TEUNIS VAN DER WENDE sinds 9 juli 2004 weduwnaar van Jannigje van der Wende-Suyker CORNELIS BERTUS MUNDERT MEYER ~Cor~ ELIZABETH STRUUK ELIZABETH OTTE-STRUUK ELIZABETH STRUUK CORNELIS BERTUS MUNDERT MEYER Adverteren in Eilanden Nieuws betekent dat uw advertentie ook buiten de bebouwde kom wordt gelezen. voor huwelijk Gebr. De Waal Drukkerij (0187)47 10 20 Heden heeft de Heere tot onze diepe droefheid, na een kortstondig ziekzijn, van onze zijde weggeno men onze Ueve moeder, schoonmoeder, grootmoe der en overgrootmoeder sinds 7 april 1998 weduwe van Klaas Tanis in de leeftijd van 90 jaar. Zij die haar gekend hebben zullen beseffen wat we in haar verliezen. Goedereede: T. Soeteman-Tanis M. Soeteman Ouddorp: K. Tanis J. G. Tanis-Orgers Goedereede: C. Groenendijk-Tanis A. C. G. Groenendijk H. C. Tanis P. Tanis-van Splunder L. 'tMannetje-Tanis G. 't Mannetje kleinkinderen en achterkleinkinderen 11 augustus 2004 Westerloostraat 1 3252 BX Goedereede Gelegenheid tot condoleren: donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur aan het woonhuis. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. maandag 16 augustus in de aula op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goedereede, aanvang 13.45 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de begraafplaats aldaar. Vertrek vanaf het woonhuis 13.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren aan het woonhuis. Geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. 1 Met diepe droefheid geven wij u kennis dat van 1 ons IS weggenomen onze lieve oma 1 Ria en Rien Sjaak en Karin Janneke en Willem Tineke Klaas en Karin Joost Margriet en Huib Klaas en Johanna Rianne Maurice Hanneke Matthijs Henri en Jaanie Judith Renate Annemarie Margriet en Leo Robin Dineke Elza en Peter Kees en Lydia Kirsten Thomas Berend Rosaly Comelis en Cieska Dineke en Dick Sarah Patrick Jolanda André en Aukje Klaas en Mariaiuie Lisa Michelle Max Michael Onverwachts heeft de Heere van ons weggenomen onze geliefde zuster en schoonzuster weduwe van Klaas Tanis op de leeftijd van 90 jaar. Ouddorp: Chr. Breen-v. d. Bok Medemblik: J. H. Knol-Breen neven en nichten Ouddorp, 11 augustus 2004 Voor de vele en harteUjke blijken van belangstel ling en deelneming tijdens de periode van ziekte en na het overlijden van mijn geliefde en zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader willen wij langs deze weg een ieder die op welke wijze dan ook hieraan uiting heeft gegeven oprecht bedanken. Dit alles heeft op ons grote indruk gemaakt. Het was een troost te weten dat zovelen met ons meeleefden in de voor ons zo moeihjke dagen. In het bijzonder bedanken wij dr. Jacobs en het verplegend personeel van het Dcazia ziekenhuis, alsmede dr. Van der Ven en de medewerkers van de Huisartsenpost. Verder bedanken wij mevrouw Prinz, vrijwiUigster van het Humanistisch Ver bond, voor haar bijdrage aan de uitvaartdienst. Ook onze dank aan de heer J. van der Slik voor de conecte verzorging van de begrafenis. M. van den Nieuwendük-Appel Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Sommelsdijk, augustus 2004 Hobius de Krijgerlaan 17 Heden behaagde het de Heere toch nog onver wachts uit ons midden weg te nemen mijn innig geliefde vader, schoonvader, opa en onze broer weduwnaar van Neeltje Kattestaart in de leeftijd van 90 jaar. De laatste maanden werd hij liefdevol verzorgd in verpleeghuis 'De Samaritaan'. Middelhamis: M. T. C. Schaaf-Hogerwerf T. Schaaf Sommelsdijk: Anja 11 augustus 2004 Prinses Margrietstraat 6, Middelhamis Correspondentie-adres: Wilgenlaan 30, 3241 BS Middelhamis De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden D.V. zaterdag 14 augustus om 10.30 uur in de zaal van de Chr. Geref Kerk, Hof- laan 41 te Middelhamis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11.30 uur op de algemene begraafplaats 'Vrede rust' te Middelhamis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemde zaal. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te stu ren, dan kunt u deze advertentie als zodanig be schouwen. Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend heb ik afscheid genomen van Ik zal hem nooit vergeten. Anja Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde broer, zwager en oom weduwnaar van Neeltje Kattestaart in de gezegende ouderdom van 90 jaar. familie Hogerwerf Herkingen, 11 augustus 2004 Het heeft ons goed gedaan medeleven te ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma Voor de vele kaarten, bezoeken, telefoontjes en hartelijke woorden willen wij u bedanken. Leen en Maaike Melissant Nelly en Gerard van der Sluijs en kinderen augustus 2004 Voor de vele blijken van medeleven die wij moch ten ontvangen na het overlijden van onze geliefde nicht en achtemicht betuigen wij onze oprechte dank. Uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de begrafenis hebben wij zeer gewaardeerd en zijn ons tot grote steun geweest. In het bijzonder bedanken wij ds. A. J. Gunst voor het leiden van de rouwdienst en ds. J. Karels en kerkenraad voor de pastorale begeleiding. Doktoren, personeel en vrijwilligsters van afd. Straalenburg van 'De Samaritaan' voor de liefde volle verpleging en medische begeleiding. Begrafenisverzorging J. van der Slik en medewer kers voor de respectvolle verzorging van de begra fenis. L. Verhage-Groenendyk D. Verhage A. van der Velde-Groenendyk Sommelsdijk, augustus 2004 Voor de vele blijken van medeleven die wij moch ten ontvangen na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom betuigen wij u onze oprechte dank. Uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de begrafenis heb ben wij zeer gewaardeerd en zijn ons tot grote steun geweest. Joke van de Pol-van Schothorst Gerrit en Annie van de Pol Jeroen, Stefan en verdere famiüe Dirksland, augustus 2004 Tot U, o Heere! hef ik mijn ziel op. (Psalm 25 vers Ib) Na een zorgzaam üefdevol leven met veel gebro kenheid en strijd is van ons heengegaan mijn geliefde man, onze vader en mijn schoonvader echtgenoot van leke Bostelaar op de leeftijd van ruim 58 jaar. I. Grinwis-Bostelaar Junita en Jaap John Wij kwamen uit een ver land, en hadden met hem een Vaderlijke band. 11 augusUis 2004 Prins Hendrikstraat 4 3251 XK Stellendam Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op zaterdag 14 augustus 2004 van 16.00 tot 17.30 uur in 'De Rank* aan de Bosschieterstraat 6 te Stellen- dam. De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. maandag 16 augustus 2004 om 13.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Stellendam, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Voorstraat te Stellendam. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condo leren in 'De Rank'. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen mogen deze advertentie als zodanig beschouwen. Tot ons verdriet is na een emstige ziekte overleden onze broer, zwager en oom echtgenoot van I. Grinwis-Bostelaar We zullen hem missen. Ouddorp: A. Grinwis A. Grinwis-Tanis Johan en Linda Anne-Lotte, Madeleine en Jurrian Anneke en Shafik Sommelsdijk: E. v. d. Wetering-Grinwis C. V. d. Wetering 11 augustus 2004 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze vriend Wij wensen leke en de kinderen veel sterkte toe. Izak, Ina en Hans Heden is overleden onze vriend en de vader van mijn vriendin Sterke de Heere leke en de kinderen in dit verlies. Huib, Riek en Germa Stellendam, 11 augusms 2004 Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van de heer vader van onze vriend John Wij wensen leke, John, Junita en Jaap van harte sterkte toe. Gerco en Jolande Jan-Willem en Diarme Adriaan en Andrea Stellendam, 11 augustus 2004 Na een emstige ziekte hebben we met verslagen heid kennis genomen dat na een jarenlange vriend schap, toch nog onverwachts, door de Heere uit ons midden is weggenomen onze buimnan Sterke de Heere leke en kinderen in dit grote ver lies. Fam. J. de Geus Fam. L. Koese Fam. A. van Splunder Fam. S. V. d. Giessen D. Hameeteman Stellendam, 11 augustus 2004 Caroline komt het verloskundig team op Goeree-Overflakkee versterken. Daarom zoekt ze zo snel mogelijk een gezellig, knus plekje om met haar gezin, man en drie kinderen, op het eiland te komen wonen voor langere tijd. Liefst een eengezinswoning natuurlijk, maar alle ideeën zijn welkom: op de boerderij, een leegstaande zolder of... U kunt al uw ideeën kwijt op 0032 3 272 1941 of stiln.turcksin@antwerBen.be. Alvast bedankt voor uw hulp! Nog treurend om het verlies van onze üeve moeder en oma, geven wij u bedroefd keimis dat door de Heere uit ons midden is weggenomen onze üeve, zorgzame vader, schoonvader en opa in de leeftijd van 80 jaar. Scherpenzeel: T. van der Laan van der Wende G. van der Laan Scherpenzeel: Gijsbert-Jan en Marjanne Nienke, Anne-Ruth Uddel: Martijn en Annemarieke Gideon, Mart Woudenberg: Ronald en Jolanda Rutger, Matthijs Berkenwoude: Aline en Ries Niek, Julia, Marylin Scherpenzeel: Jessica Ingeborg Arjon en Annemérie Koert Meimo Ouddorp: A. van der Wende A. van der Wende-Brinkman (in herinnering! Stellendam: Bob en Lia Imre Stellendam: Mark en Leonieke Bart Nieuw-Lekkerland: Derk-Jan en Esther Ouddorp: Paul en Marinke Judith Middelhamis: A.M. Pieterse-van der Wende L.J. Pieterse Jenny Jan-Willem Marike Liesbeth 12 augustus 2004 Marietjespad 45, Middelhamis Correspondentie-adres: Familie L. J. Pieterse, Rembrandtlaan 40, 3241 AK Middelhamis Gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 14 augustus van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd verenigingsgebouw 'Elim', Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. maan dag 16 augustus om 13.00 uur in genoemd gebouw, waarna omstreeks 14.30 uur de teraarde- bestelling zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats 'Vrederust' aan de Rottenburgseweg te Middelhamis. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in 'Elim'. Geen bloemen Mocht u onverhoopt geen rouwkaart hebben ont vangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Vanuit Zuid-Afrika ontvingen wij het droevige bericht dat na een langdurig moedig gedragen lij den de Heere uit het midden van onze familiekring heeft weggenomen mijn geliefde schoonzoon, onze zwager en oom echtgenoot van Hanneke Bakker 27 juli 1949 t 10 augustus 2004 Sterke de Heere Hanneke, de kinderen en klein kinderen met dit grote verlies. Dirksland: L. Bakker (in liefdevolle herinnering) M. Bakker-Geluk Krijna Abrahamse-B akker Hans Abrahamse Mieke en Bart Max Rob Montfoort: Willy Bouwman-Bakker Rinus Bouwman Martijn Nienke (in liefdevolle herinnering) Hilde Herkingen: Aatje Stmik-Bakker Lies Stroik Armemarie en Martien Frans Dirksland, 10 augustus 2004 Correspondentie-adres: Fam. Meyer-Bakker Box 77052 Fontainebleau 2032 T.V.L. Zuid-Afrika De vele kaarten, telefoontjes, bezoeken enz. tij- ifj dens en na mijn drie ziekenhuisopnames waren il overweldigend. Onze hartelijke dank. «***SKi;*i C. V. d. Giessen, Stellendam D 'eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. (Psalm 116 vers 4} Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons allen heeft betekend, geven wij u keimis dat door de Heere, na een emstige ziekte, in de Hope des eeuwigen Levens, uit ons midden is weg genomen onze heve zorgzame moeder en oma sinds 17 maart 2003 weduwe van Teunis Otte in de leeftijd van 72 jaar. 's-Gravenzande: Bets Neutel-Otte Roel Neutel Remco Tim en Petra Herkingen: Kees Otte Dio Otte Stellendam: Ineke Groenendijk-Otte Hans Groenendijk Herkingen: Peter Otte 11 augustus 2004 Nieuwstraat 1, 3249 AS Herkingen Gelegenheid tot condoleren vrijdag 13 augustus en zaterdag 14 augusms van 19.00 tot 20.30 uur aan het woonhuis. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. maandag 16 augustus om 13.00 uur in de kerk van de Ger. Gemeente, Onderlangs 6 te Herkingen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Herkingen. Geen bloemen Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden nam de Heere van ons weg onze schoonzus en tante weduwe van Teunis Otte Sterke de Heere de kinderen met dit grote verües. Herkingen: C. E. Otte-Logmans Dirksland: A. Verweij-Otte neven en nichten 11 augusms 2004 Heden heeft de Heere na een zeer smartelijk lijden van ons weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante weduwe van Teunis Otte in de ouderdom van bijna 73 jaar. Dirksland: J. v. d. Stad Canada: J. Stmijk G. Stmijk-Visbeen Sommelsdijk: A. Stmijk-de Boom Dirksland: A. Stmijk Herkingen: T. Stmijk N. Stmijk-van Neuren N. Drooger-Stmijk L. P. Drooger H. Hakkenbrak-Stmijk Bminisse: T. van Beveren-Stmijk J. van Beveren Sommelsdijk: J. J. Groenendijk-Straijk Herkingen, 11 augusms 2004 En nou wat verwag ek o Here? My hoop is op U. (Psalm 39:8) Intens verdrietig delen wij u mee dat na een lang durige, moeilijke periode van ziekte, is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en opa 27 juli 1949 10 augusms 2004 Randburg (Zuid-Afrika): Hanneke Meyer-Bakker Amold Leon en Wilna Cornell, Leana, Tina-Mari Comelis E-mail: Arleco@mweb.co.za Postadres: Bus 77052 Fontainebleau 2032 Zuid Afrika

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 3