Over Bijbel- gebruik e t II i e k Graffiti Normen en waarden...!? PREDIKBEURTEN Mixtoernooi met 20mm neerslag EIUVIIDEII-tllEUWS Hervatting repetities Hart en Stem Ophalen oud papier Nieuwe Tonge Binnen vier maanden uit de gevarenzone met EGA (4) Leven en sterven met Christus (1) EIUMIDEtl-niEUWS Een boekje van het NBG Bij de titel Ieder leest op eigen manier Waartoe uitgegeven? W. H. Velema Zondag 15 augustus 2004 Verdachten overval en inbraak aangehouden en inmiddels voorgeleid "Dus ik kan slank worden en blijven, door te weten wat ik eet, en dat zonder honger?" vraag ik met enige twijfel. "Ja meid, het lijkt een sprookje, maar het is gewoon heel logisch, 's Morgens een goed ontbijt, tussen de middag een stevige lunch en 's avonds een volledi ge maaltijd, en toch val je af, dankzij het eetplan", verzekert mijn gast vrouw me. Ik ben benieuwd, ik kan januari bijna niet afwachten! Ingezonden: Ik ben net terug van een aangename vakantie in het mooie Italiaanse Tos- cana. Italië, een land waar 'wij' een mening over hebben (Catanacco; Berlusconi, Maffia, niet te vertrou wen en noem maar op). PAGINA 2 VRUDAG 13 AUGUSTUS 2004 In mijn boekwinkel trof ik een in lictit- rood gestoken boekje aan onder de titel 'Mensen met een verhaal. Prominente Nederlanders over de Bijbel', onderaan op de omslag worden de namen genoemd van onder andere professor Sraalhout, minister Donner en de schrijfster Lulu Wang. Wat mij betreft hadden zij op de omslag ook nog wel een vierde naam mogen noe men: Cees Graafland. Zijn bijdrage kwam het dichtst bij wat mij voor ogen staat, als mensen vertellen over hun ervaringen met het lezen van de Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dit boekje uitgegeven ter gelegenheid van de te verwachten verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling, in oktober van dit jaar. Vijf journalisten hebben dertien promi nente Nederlanders gevraagd naar hun erva ringen met het lezen van de Bijbel; om het wat eigentijds te zeggen, zij hebben gevraagd naar het verhaal van deze dertien Nederlanders met de Bijbel. Deze column is niet bedoeld om het boek je te recenseren. Ik wil iets vertellen over mijn ervaringen bij het lezen. Ik wil enkele indrukken weergeven die ik al lezende op deed. Vervolgens wil ik de vraag overwegen of het NBG er goed aan gedaan heeft een boekje met deze inhoud uit te geven. Waarop slaat de titel? Gaat het over het verhaal dat mensen vertellen? Wat zij van de Bijbel vinden en hoe zij de Bijbel ervaren? Of gaat het om het verhaal dat in de Bijbel staat? Beide antwoorden hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het verhaal in de Bijbel kan mensen er ook toe brengen zelf hun verhaal te vertellen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer de laatste overweging het wint. De geïnter viewden vertellen het verhaal van hun indruk van de Bijbel. Het bijbelse verhaal overheerst niet. Doorslaggevend is wat men sen van de Bijbel vinden, hoe zij de omgang met de Bijbel beleven. Ik heb zelden een boek(je) gelezen waar in zo duidelijk samengevat is beschreven hoe mensen over God en Zijn Woord den ken. Een man als professor Smalhout geeft zijn indrukken weer van de bijbeltekst. Hij vertelt hoe hij steeds meer op de inhoud is betrokken. Mij trof deze zin in het bijzonder: "Menselijke tekortkomingen vind je ook bij Jezus. Hij was bepaald niet de marsepeinen heilige uit de winkel met religieuze artikelen die de Kerk van Hem heeft gemaakt" (blz. 79). Het is verleidelijk om nog meer te citeren. Ik zal dat niet doen. Tal van schrijvers wij zen wel op het eigene van de Bijbel en zijn boodschap. Toch stellen ze die op één lijn met geschriften uit andere godsdiensten. Zo de bekende schrijfster Lulu Wang. Ieder gaat op zijn of haar eigen manier met de Bijbel om. Ieder vindt er ook wel iets in dat hem of haar treft. Wat echter bij de meeste medewerkers ontbreekt is de overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is, onfeilbaar. Prof. Graafland komt voor zijn overtuiging van het eigene en unieke van de Bijbel duidelijk uit. Ook Marion Lutke, onder andere verslaggeef ster van de EO-televisie, is op dit punt dui delijk, maar verder ontbreekt die overtui ging; laat ik zeggen die belijdenis hoor je niet onomwonden uitgesproken. Eerder de gedachte dat de Bijbel een religieus boek is. Dan rijst de vraag: Wat moeten we met zo'n boekje? Het is inzichtgevend voor het denken van mensen uit onze tijd. Zelden las ik een boekje waarin zo compact door zo veel schrijvers moderne opvattingen over God, godsdienst en de Bijbel zijn weergege ven. Dit boekje heeft voor mij niets onthul- lends. In de meeste bijdragen ontbreekt de eerbied voor de Bijbel als het Woord dat God ons heeft gegeven, opdat wij Hem zou den leren kennen. Ik denjc aan het slot van Johannes 20 (vers 31): "Deze zijn geschre ven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam." De Bijbel is ons gegeven om daardoor God te leren kennen en om daardoor tot geloof in God te komen. Geloof kan niet zonder bekering. Deze grondnoties zijn de spits van de bij belse boodschap. De meeste schrijvers gaan hieraan voorbij. Zij vertellen wat zij met de Bijbel en zijn boodschap doen, zonder erbij te bedenken dat God de Bijbel heeft gegeven om iets met hen te doen. Hier ligt niet min der dan een kloof. Gaat het in het leven om mijn verhaal, om wt ik met de Bijbel doe en van de Bijbel vind, of gaat het om wat God door de Bijbel in mijn leven wil doen? Heeft God het eerste woord of heb ik dat zelf? In veel bijdragen domineert de lezer/ hoorder over de boodschap van de Bijbel; in plaats daarvan dat die boodschap en daar mee de God van de Bijbel over ons regeert. Wat heeft het NBG ertoe bewogen dit geschrift uit te geven? Ik ben met die vraag intensief bezig geweest. Ik kom eigenlijk maar tot een antwoord. Het NBG vraagt aan dacht voor de Bijbel, vanuit de ervaringswe reld van de hedendaagse mens. Daarom is dit boekje meer een verkoop- stimulator, dan dat het recht doet aan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Naar mijn gedachte had het NBG kleur moeten bekennen ten aanzien van de Bijbel als het Woord van God. Dan zou het met de zachtrode kleur op de omslag niet hebben kunnen volstaan. Dat vraagt om een krachti ger titel dan de dubieuze formulering: 'Men sen met een verhaal'. OUDDORP - Herv. Gem. (ihv) Dorpskerk: 9.30 uur kandidaat M. Aleman uit Uddel en 19.00 uur ds. J. L. Schreuders uit Aalst. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. W. L. Smelt uit Stellendam en 19.00 uur kan didaat M. Aleman uit Uddel - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 15.00 uur kand. L. Teriouw - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. G. J. Mink - Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. A. T. Moussault, 11.15 uur pfr. R. Tesche (Duitstalige dienst) en 18.30 uur ds. J. Smink (welkomstdienst). GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur kand. L. Plug, Katwijk en 18.30 uur ds. J. R. Volk, Nieuw-Lekkerland - Herv. Gem. (ihv) 9.00 en 10.45 uur ds. J. W. van Estrik en 17.00 en 18.45 uur ds. P. C. 'Hoek, Sint Annaland. STELLENDAM - Herv. Gem. 9.00 uur kand. B. Jongeneel, Alblasserdam en 17.00 uur ds. W. Verboom, Bleskens- graaf - Herv. Gem. (ihv) 11.00 en 19.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur ds. G. J. Mink en 18.30 uur ds. C. G. Kant. MELISSANT - Herv. Gem. (ihv) 10.00 uur ds. H. J. Boer, Nieuwe Tonge en 18.00 uur kand. W. M. van der Linden, Ridderkerk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 uur ds. K. Bras. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Willemsen en 18.00 uur ds. L. de Wit, Oude Tonge - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ziekenhuis: 14.30 uur ds. L. de Wit. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. J. Wiegeraad, Reeuwijk en 18.00 uur chr. streelcblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187)4857 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28; contracttarieven op aanvraag sluitlngstennijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitlngstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22. privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN; Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar €36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 de heer J. Moerkerk, Ouddorp - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Frisoschool' 10.30 uur ds. P. C. Hoek, Sint Annaland en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur kand. G. H. Kruijmer, Putten en 18.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht - Lukas- kapel HDG 10.15 uur ds. T. W. van Bennekom - Rem. Ger. Gem. geen dienst-Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. L. J. Lingen - CAMA Christenge meente 10.00 uur de heer H. Wulffraat. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 11.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht en 18.30 uur ds. H. van Ginkel, Goes Herv. Gem. (ihv) 9.00 uur ds. J. C. den Toom en 16.30 uur ds. C. Gielen - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. P. den Butter - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lees dienst - Ger. Kerk 9.30 uur da. M. R. Hoffenkamp en 17.00 uur ds. L. J. Lin gen - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 18.30 uur leesdienst. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder en 18.00 uur ds. J. A. van den Berg - Herv. Gem. (ihv) 'Ons Dorpshuis' 9.00 uur ds. P. C. Hoek, Sint Annaland en 16.30 uur kand. M. Ale man, Uddel - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. de Wit en 18.00 uur ds. J. C. Schuur man, Ridderkerk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evangelie Gemeente Beréa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur dienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand. J. Kooij, Baren- drecht en 18.00 uur kand. C. Doome- weerd - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur de heer M. Jansen en 18.00 uur de heer K. Baas. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. E. F. Vergunst, Ridderkerk en 18.00 uur kand. L. van Rees, Nieuw Lekker- land - Ger. Kerk 10.00 uur ds. H. P. de Goede en 18.00 uur ds. P. Rozeboom. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Kooien, IJsselstein en 18.00 uur dr. T. E. van Spanje - Herv. Gem. (ihv) verenigingsgebouw 't Centrum 11.00 uur kand. M. Diepeveen uit Stel lendam en 15.30 uur ds. J. Kot uit Bors- sele - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lees dienst - Ger. Kerk 9.30 uur de heer G. Heinen en 18.00 uur drs. T, Kok. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. P. C. Zorge, Ouderkerk a/d IJssel. OOLTGENSPLAAT - Zaterdag 7 augustus stond het grote mixtoernooi op de activitei tenkalender bij de tennisvereniging in Oolt- gensplaat. In de vroege morgen begon het te regenen en dit duurde tot half twaalf. Het toernooi zou om 10 uur beginnen en vanaf 9.30 uur druppelden de deelnemers binnen met het gevoel dat er deze dag wel niets van terecht zou komen. Niets was minder waar, want vanaf 11.30 uur werd met de waterwals en met vereende (hand)kracht de twee gra- velbanen droog gemaakt en stonden vanaf 12.30 uur de eerste deelnemers op droge banen. Door de enorme inzet van een aantal vrijwilligers kon driekwart van het toernooi afgewerkt worden onder buitengewone zon nige omstandigheden, waardoor het toernooi zeer succesvol kon worden afgesloten met een fantastische maaltijd uit eigen keuken en van Indische komaf. De organisatie van dit mixtoernooi is van oudsher in bekwame handen van Bert en Juliette Lening. Bert voor het samenstellen van de mixkoppels en Juliette voor de keuken. Steeds meer leden vinden dit één van de gezelligste toernooien, zeker met het lekkere eten na afloop. De toe gepaste mix door Bert was van hoge kwali teit want de meeste partijen gingen erg gelijk op. Uiteindelijk kwamen er toch nog twee winnaars uit de bus. Bij de dames was dat Ingrid Verharen en bij de heren Piet Korte weg. Alle deelnemers hebben, ondanks het verlies van de ochtend, genoten van de geweldige tennisdag en gesmuld van het lek kere eten op het terras in de avondzon. Kuddekunst of schuttingtaai? Primitieve uitingen in een stedelijke Jungle? Explosieve schrijfkunst? In de Oudheid was er al graffiti. Het visje dat christenen aanbrachten in de catacomben van Rome kan gezien worden als één van de oudste vormen van spontane muurkunst. Graffiti zou altijd een uitingsvorm met een bood schap blijven. Het ban de bom teken was een protestteken dat wereldwijd werd ver breid. In de Jaren zeventig van de vorige eeuw werd graffiti een uitdrukkingsmiddel van kansarme Jongeren. Met spuitbussen verf gingen zij de maatschappij te lijf Hoe groter de beschildering des te meer pres tige. Dat geldt nu nog, alhoewel ook veel kleine oppen/lakken doelwit zijn van graf- fitivervaardigers. Vergeleken met veel graffiti is SZO, of EGO 2000 het resultaat van eilandelijke verveling of lokaal onge noegen. Evenals de stereotiepe rommel die ooit her en der in Dirksland werd opgekalkt. Als het moet dan liever giro 555 op een flitspaal. De kalkers vertegen woordigen proteststemmen. 'Nee roepers' zijn hier in de meerderheid. Ze zijn de pen van de 'wij-zijn-ergens-tegen' minderhe den. De bekende uitzonderingen daarge laten natuurlijk. 'Ja zeggers' hebben door gaans niet zo'n behoefte om hun positieve boodschap op de muren te schrijven. Uiteindelijk mondt het zwarte en gek leurde gekrabbel uit in een onoverzichtelijke warboel van lijnen en vormen. Wat een afzichtelijke troep. Mooie, kunstzinnige muurbeschilderingen zijn een uitzondering. Sommige zijn er nog trots op ook. Zij zetten er een onleesbare handtekening, tag, onder. Tegenwoordig is veel graffiti rommel. Soms lijken we ver schoond van deze op geheel eigen wijze verheven kunst. Maar dan leeft de onu itroeibare drang om schuttingen en andere openbare schrijfvlakken te besmeuren weer op. In de grote steden zijn vooral metrostations het doelwit van het graf fitigilde. In New York is de muurschilderkunst met succes terugge drongen. Station voor station werd sys tematisch ontdaan van graffiti. En het werkte, direct nadat muursmeur was geconstateerd werd deze vemijderd. De boodschap wordt in de kiem gesmoord. Er is geen lol meer aan. Het zou in ons land, in combinatie met een stevig ontmoedig ingsbeleid, ook zo moeten zijn. OUDDORP - Op maandag 16 augustus hoopt het Chr. gem. koor 'Hart en Stem' te Ouddorp weer te starten met de wekelijkse repetities. Het bestuur hoopt al haar leden weer te ontmoeten, en misschien ook u wel die er al vaak over hebt gedacht om te gaan zingen maar bij wie het er nog nooit van gekomen is. Er zal worden begonnen met het repeteren voor een psalmzangavond die zal worden gehouden op 9 oktober in Stad a/h Haringvliet. Ook hoopt het koor dit jaar weer een kerstuitvoering te geven. Dus wilt u meedoen, kom dan gerust a.s maandag eens kijken en ervaar hoe ontspannend zin gen is. De repetities worden gehouden in zaal B van m.f.g. 'Dorpstienden' en begin nen om 20.00 uur. Het kinderkoor 'Jong Begonnen' en het jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem' begint een week later, maar daarover wordt u nog geïn formeerd. Op woensdag 18 augustus a.s. zal in Nieu we Tonge het oud papier weer worden opgehaald. Gelieve het papier vóór 18.15 uur gebundeld aan de weg te zetten. OUDE TONGE - Drie mannen, in de leef tijd van 30 tot 39 jaar oud, zijn in juni van dit jaar voorgeleid aan de Officier van Justitie in verband met het plegen van een overval aan de Breitnersingel in Rotterdam. Ze zijn in bewaring gesteld. Inmiddels is gebleken dat zij ook worden verdacht van twee pogin gen tot inbraak in Oude Tonge en een over val bij een slager, eveneens in Oude-Tonge. Bij de slagerij maakten ze gebruik van nep- vuurwapens en wilden ze binnen komen. De eigenaar probeerde ze tegen te houden, maar ze bedreigden hem, waarop hij zich uit de voeten maakte. Uit de slagerij namen ze een paar messen weg. Het drietal zal zich bij de rechter moeten verantwoorden. Het is toch Nieuwjaar geworden. 5 Januari om precies te zijn. Gedrieën gaan we naar recreatiecentrum 'De Staver' te Sommels dijk, waar de cursus wordt gegeven. Ik ver klap aan mijn 'lijn'vriendinnen dat ik 1 janu ari zelf al ben begonnen met vasten en daar door al twee kilo kwijt ben. Heb iTc even een voorsprong! Mijn weegschaal gaf op 1 janu ari 87 kilo aan, ik wil terug naar 74, zo heb ik besloten. Wat ik van de eerste avond ver wacht? Ik verwacht allemaal (zeer) volslan ke dames aan te treffen, waarbij mijn maatje nog wel meevalt. Ik ben immers al twee kilo kwijt! Ik zie het helemaal zitten! De aanblik in de zaal valt mee. Veel dames zijn immers al vele kilo's kwijt. Sommige komen voor maandcontrole omdat ze hun streefgewicht hebben bereikt. Het inschrijf geld voor de cursus, wat wordt betaald bij Aag, de assistente van de cursusleidster, bedraagt 9. Per cursusavond betaal je ver der alleen nog 5, tot je op je streefgewicht bent. Meer kost EGA je niet, want je eet met de pot mee, zeggen ze. Wel een prettig idee. Ik krijg een paar inschrijfformulieren en een eigen weegkaart. Dan mag ik op de weeg schaal. Niets vermoedend stap ik op. Tot mijn schrik verschilt de uitslag nogal met het getal op mijn eigen schaaltje. Heb ik de mij ne zo zuinig ingesteld, of weeg ik echt 90,7 kilo? Cursusleidster Eef Klein stelt me gerust. "Normaal weeg je 's morgens voor het eten in je blote niksje", zegt ze. "Nu heb je net warm gegeten en je hebt je kleding aan. En verder verschillen weegschalen onderling nog wel eens van elkaar. Al met al drie redenen waardoor je nu meer weegt dan je dacht. Geeft niks hoor. Je zult eens zien, binnen een paar weken is de kop eraf." Haar blauwe ogen stralen. Ze weet waar ze voor staat. Ik ben al iets minder geschrokken. "Nu weet ik zeker dat ik niet voor niets ben geko men", besluit ik met een laconieke draai aan het toch wel hoge getal. "Bij tijden is mijn geest neerslachtig, maar ik weet dat het voor mijn bestwil is dat ik beproefd ben geworden. Ik zie duidelijk waarom dit zo werd beschikt en ik moet bekennen dat de Heere, zelfs hierin, mij niet heeft gekastijd naar mijn afmakingen. Ik merk de liefde en de genade op, die deze slag hebben bestuurd en ik geloof dat het over vloedig aan mijn ziel zal worden geheiligd. Ik ben vernederd, zelfs tot in het stof en mijn ziel werd in groter duisternis en wan hoop gebracht dan ik ooit tevoren heb onder vonden. Daarbij kwam nog mijn groot ver lies. Maar de Heere heeft de vijand op de vlucht gedreven en mij weer begunstigd met een gevoel van Zijn goedertierenheid, zodat mijn geest over het algeineen onder worpen is en betrouwend op mijn God. Tegenspoeden moeten gevoeld worden of het zullen geen tegenspoeden zijn. En ze zijn nodig! Ik geloof, dat ik gedurende deze beproeving meer van mijn ontzaglijk verdor ven hart en van de dierbaarheid van Jezus heb leren kennen, dan ooit tevoren." Dit is een deel uit een brief die gedateerd is 'New York, 28 mei 1816'. Geschreven door een vrouw die luisterde naar de naam Mary Winslow. Ze wist wat tegenslagen en beproevingen waren. Ze was in 1774 op één van de Bermuda-eilanden geboren. Haar ouders waren van aanzienlijke Schotse kom af. Toen ze nog maar zeventien jaar was, trouwde ze met een officier van het Britse leger. Ze gingen wonen in Engeland en kre gen tien kinderen. Door tegenslag raakten ze echter al hun kapitaal kwijt en besloten naar Amerika te emigreren. Mary met haar tien kinderen ging haar man vooruit, met de bedoeling dat hij spoedig volgen zou. Ech ter, toen ze daar nog maar nauwelijks was gearriveerd, overleed haar jongste dochter tje. Het kindje was nog niet begraven of haar bereikte het bericht dat ook haar man overle den was. "Ik ben een kind van smarten geweest", schreef ze aan het eind van haar leven, "en toch heb ik niet één beproeving teveel gehad." Zoals uit de brief uit 1816 te lezen is, hebben de zorgen en moeiten haar dichter bij de Heere gebracht. Haar leven lang heeft ze vele van haar gees telijke ervaringen en overwegingen aan het papier toevertrouwd. Zowel in brieven als in dagboeknotities. Ze was een belezen en onderlegde vrouw, in de dingen van het geestelijke leven maar ook aangaande de aspecten van het dagelijks bestaan. Ook over het kerkelijke leven van haar dagen had ze uitgesproken opvattingen. Ze bezat de gave om helderen onderhoudend te schrijven. Na haar sterven in 1854 heeft haar zoon Octavi- us Winslow, die predikant in Engeland is aeweest en schrijver van tal van boeken, haar nagelaten notities en brieven met een verbindende tekst uitgegeven. Het is de ver dienste van de heer W. van der Zwaag te Barneveld geweest om die publicatie te ver talen, in te leiden en van aantekeningen te voorzien. In onze taal verscheen deze uitgaaf in twee delen (1997 en 1999). Ze zijn, naar me is verteld, nog steeds te verkrijgen. De titels van deze twee boeken zijn trefzeker gekozen: 'Leven (en sterven) met Christus' Dat typeerde de levensweg van Mary Wins low; het geldt tevens als de kenschets van wat'ze aan het papier heeft toevertrouwd. De belijdenis van de apostel Paulus was ook de hare: 'Want het leven is mij Christus en het sterven gewin!" In zijn inleiding op het eerste deel schetst de heer Van der Zwaag de schrijfster in haar tijd. Ze leefde in de na-tijd van de grote gees telijke opwekkingen in Engeland en Ameri ka. Zelfs heeft ze in de periode van haar eigen leven ook nog zoiets als een Second Awakening mogen meemaken. Wat haar kerkelijke keuze betreft, is ze in haar Engel se periode blijven behoren bij de Anglicaan se staatskerk. In Amerika was ze aangeslo ten bij een rechtzinnige baptistengemeente. Overigens schroomde ze niet op doorde weekse dagen ter kerke te gaan overal waar het gras groen was... Wat haar keus voor de Anglicaanse kerk betreft, is een uitspraak van haar overgeleverd: "Ik wil blijven waar ik ben, totdat ik een zuiverder en volmaakter deel van Christus' kerk vind." En die heeft ze kennelijk niet gevonden, ondanks het gro te kerkelijke aanbod in het Londen van haar dagen. Van der Zwaag geeft in zijn inleiding enke le in het oog springende kenmerken van haar geestelijke leven. Daartoe behoren onder meer: haar gemeenschap met God door Christus, haar vrees voor afwijking van en verachtering in de genade, haar aandringen op geloofszekerheid, haar vrees voor zelfbe drog, haar erkenning van het nut van de beproevingen, haar gedurige oefening van het gebed en haar onvoorwaardelijk geloof in Gods Woord. Boven alles was Mary Winslow bang voor de zonde. Daarvan getuigt ze in het volgen de fragment: "Ik denk dat we in het alge meen slechts een ai te oppervlakkig besef hebben over wat zonde betekent in Gods oog en dat we niet voldoende onze harten onder zoeken bij het licht van Zijn heilige Wet. Zulk een gezicht van hetgeen de zonde inhoudt, zou ons nauwer aan het kruis van Christus doen vastklemmen. Het zou ons meer uitdrijven tot het verzoenend bloed tot afwassing en ons de dierbaarheid en waarde van een genadetroon meer op prijs doen stel len. Het zou ons er ook voor bewaren enkel een Christen te zijn van ja en nee, of een halfslachtig Christen. Het zou ons meer ernst doen maken met de zaligheid van anderen. Het zou ons ook in staat stellen een betere beoordeling te krijgen omtrent onze eigen staat en eveneens een klaarder onderschei ding in die van anderen." N.a.v.: Mary Winslow, Leven met Christus. Leven en sterven met Christus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van der Zwaag. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. Gebonden. 302 en 309pag. ISBN 90-6140-547-5 en 90-6140-630-7. Prijs €22,50per deel. J.M.J. Kieviet Het was overigens mijn zesde reis naar Ita lië en ik heb zo'n beetje alle streken gezien. Mijn idee rond Italië is dat men het daar niet zo nauw neemt. Als er iets kapot is dan duurt het even voor het gemaakt is. In de provincie heeft men niet echt trottoirs en als ze er ai zijn dan zijn ze vaak kapot. Alleen in toeristische centra klopt alles (althans naar onze 'normen en waarden'). Ze genie ten als jij van hun Tipico producten geniet en serveren je graag een extra portie (soms kosteloos). U zult zich afvragen wat moet ik hiermee? Wel, ik ben in de twee dagen dat ik terug ben in ons landje vol 'normen, waarden en ver draagzaamheid' getroffen door een aantal zaken met vanochtend als klap op de vuur pijl het volgende voorval. Mijn huis, met een naar Nederlandse maat staven grote tuin ligt op een route waar autochtone medeburgers hun hond uitlaten (100 meter verderop eindigt de bebouwde kom, wij laten onze hond er ook uit). Omdat ik iets uit de auto moest halen aan de overkant van de straat was ik dus al vroeg op straat, zo rond 07.00 uur. Toen ik terug wan delde naar mijn huis zag ik dat een wat oude re dame (van de oma gerechtigde leeftijd) haar hondje uitliet tegen een boom in mijn tuin. Ik vroeg haar: "Mevrouw, zie ik het nu goed dat u uw hondje in mijn tuin laat plassen?" De mevrouw: "U vindt dat toch niet erg zeker, het is maar een plasje! Dat regent wel weg! Voor de drollen heb ik altijd een zakje bij me, kijkt u maar!" Ik: "Mevrouw, mag ik uw adres? Ik heb zelf ook een hond en ik moet zelf ook wel eens nodig als ik aan het wandelen of fietsen ben en dan is zo'n adres waar het gewoon in de tuin kan toch best prettig". Mevrouw: "Wat is dat nu voor onzin, dat is toch heel wat anders! Maar als u het zo'n probleem vindt, dan zal het niet meer voor komen". Even later sloeg ik de ochtendkrant open en toen viel mijn oog op nog enkele opvallende zaken: - In ons landje, dat naar de mening van velen te vol is, kan een onderneming for se subsidies krijgen om in het buitenland te ondernemen, met name in de emerging markets. Dat dit vervolgens leidt tot een aanzienlijk banenverlies in eigen gelede ren nemen we op de koop toe. Dus nog maals: het verplaatsen van werkgelegen heid van eigen land naar het buitenland wordt gesubsidieerd. Zowel de subsidies als de WW-uitkeringen worden betaald uit de pot die gevuld wordt door de belas tingbetaler. - Het Riagg reist cliënten na naar hun land van herkomst om de behandeling te con tinueren. In Nederland zijn de kosten voor medische zorg veel te hoog (een vriend van mij met hartklachten moet 6 weken wachten voor een onderzoek). - Iemand eet een maand lang alleen maar bij McDonalds en toont aan datje er 'gewoon' van afvalt en je zou dus aan kunnen nemen dat kinderen zich dus gewoon vol kunnen laten proppen bij de Mac. Ik heb begrepen dat allochtonen een cursus moeten volgen om de Nederiandse gewoon tes te leren kennen. Ik zelf moet zo'n cursus ook maar eens gaan volgen, want ik begrijp helemaal niets meer van 'onze normen en waarden' Ik voel me net een buitenstaander in mijn eigen land, ik herken niet veel meer van dat- gene waar ik mee ben opgevoed. Misschien moet ik wel overwegen te gaan verhuizen naar een emerging market land (nieuwe EG land of derde wereld land). Zouden ze daar subsidie geven aan goed ont wikkelde, goed gemanierde, van Mac verza digde en toch afgevallen Nederiandse die- renvrienden die hun eigen Riagg medewer- ker meenemen? Zeker na mijn vakantie naar Italië is zo'n verhuizing serieus te overwegen, een en ander gesterkt door opmerkingen van vrien- den en familie over hun bezoek aan Turkije en Marokko. Daar weet men geloof ik nog wel van normen en waarden, ze zijn mis- schien net even anders dan ik gewend was j maar wel duidelijk en herkenbaar. Een verbaasde autochtoon

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2