itlotneetemM Onderwijs en onderzoek in de palliatieve zorg Flakkeese brandweermannen lopen Nijmeegse Vierdaagse De flakkeese makelaar ^s? van huis uit! Pontje Den Osse-Slikken van Flakkee tijdelijk gestopt wegens wangedrag zwemmende jongeren DoRROSTRUiJK ^-^^z/i'-^ Taxa«f^,«,f^' ra ERA gel ons- Hl ■(y14innaard Karels Autoschade Surfer in moeiiijlclieden Verzorgingshuis Icrijgt eigen predikant MAKELAARDIJ (0187)47 02 72 (0187) 68 45 45 www.opelnieuws.nl actief'm beeld en geluid 4"^ Visser Visser MIDDELHARNIS«TEL.0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 www.dereiisvast^ea.nl tófillJIEIimENTRUIL^ Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Welkomstdienst Doopsgezinde gemeente (0187)68 47 21 stus 2004 De toeristische veerdienst Den Osse - Slikken van Flakkee over het Greve- lingenmeer is vanaf woensdag, 11 augustus, tijdelijk stilgelegd vregens voortdurend wangedrag van jonge ren. Er is een 'afkoelingsperiode' in gelast tot maandag 16 augustus om het schippersechtpaar Jaap en Leny Landman even te laten bekomen en de overlast veroorzakende jongeren dui delijk te maken dat hun gedrag niet kan worden getolereerd. De jongeren, voornamelijk afkomstig uit Melissant, beschouwen de veerdienst als ongewenste indringer binnen 'hun' domein, de steiger bij de Slikken, waar zij op mooie dagen altijd al zwemmen en vertoeven. Zij accepteren niet dat het pontje, ms. 'Leja', op zijn vaardagen drie keer een half uurtje aan de steiger ligt. Door massaal tussen het pontje en de steiger te springen, hinderen zij de schipper bij het aanleggen, en door 'bommetjes' te maken langs de steiger en dwars op de steiger te gaan liggen, maken zij het de passagiers lastig om van en aan boord gaan. Met name het springen tussen het schip en de steiger veroorzaakt gevaar lijke situaties, wat de schipper veel stress bezorgt. De laatste dagen zijn ook de bedreigingen aan het adres van het schip persechtpaar niet van de lucht en begeven de jongeren zich ook hinderlijk aan boord en veroorzaken ze er overlast. De veerdienst Den Osse-Slikken van Flak kee doet al sinds 1998 mee met het project Taxatierapport nudi^i; van woning of bedrijfspand? Makelaarskantoor Tamboer hcëdigd niakelaar/laxaleur. lid NVM 0187-476555 'Fiets een rondje met een pontje' en voor ziet zeker in de behoefte van fietsers en wandelaars om het Grevelingenmeer op deze wijze over te steken. Vorig jaar waren er 2.964 passagiers en ook dit jaar lijkt het pontje uit te kunnen komen op een verge lijkbaar aantal. Ten behoeve van de veer dienst heeft de familie Landman in 2003 geïnvesteerd in een tweede schip, met meer capaciteit en comfort voor de passagiers. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Dirksland staan positief tegenover deze toe ristische voorziening; ook het Grevelingen- schap heeft van begin af meegewerkt en zelfs vorig jaar nog de aanlegsteiger bij de Slikken van Flakkee geheel vernieuwd en vergroot. Toen anderhalve week geleden de nood kreet van Jaap en Leny Landman het bestuur van de Stichting 'Fiets een rondje met een pontje' bereikte, is door de stich ting meerdere malen contact gezocht met de bevoegde instanties: het Grevelingenschap en de gemeente Dirksland. Via hen zijn ook Staatsbosbeheer en de politie benaderd met het verzoek om op te treden. Inmiddels zijn ook videobeelden gemaakt van de betreffende jongelui, zodat duidelijk is wie de overlast daadwerkelijk veroorzaken. Desondanks is van effectief optreden door het bevoegd gezag tot op heden nog niets merkbaar geworden. De Stichting 'Fiets een rondje met een pon tje' betreurt het bijzonder dat om deze reden een goed lopende veerdienst ernstig gehin derd wordt en zelfs moet worden stopgezet. Zij hoopt nog altijd op effectief optreden van het bevoegde gezag en ook dat mede door deze publiciteit de jongeren in zullen zien dat hun gedrag en schadelijke activitei ten niet kunnen, zodat vanaf 16 augustus het pontje aan de Slikken van Flakkee weer drie maal daags in alle rust zal kunnen afmeren. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joor de meest geliefde auto van Nederlond. www.opelnieuws.nl COMBI REGISTERACCOUNTANTS BARENDRECHT TEL 0180 - 642 111 Roparun hospice 'Calando' heeft zich ontwikkeld tot één van de toonaange vende hospices in Nederland. Toen 'Calando' werd opgericht werd, nu 6 jaar geleden, was het verschijnsel 'hos pice' in Nederland nog nauwelijks bekend en was dit het derde high care hospice in Nederland dat zijn poorten opende. Inmiddels telt Nederland 45 hospices. 'Calando' hoort tot de groep van vijf zogenaamde 'high care hospi ces'. Hier worden niet alleen patiënten opgenomen om het laatste stuk van hun leven door te brengen, maar deze hospi ces zijn ook erkende centra voor klach- tenbestrijding bij patiënten met kanker. Dit laatste betekent dat er ook regelma tig patiënten opgenomen worden met moeilijk behandelbare vormen van pijn, waarbij het de bedoeling is dat de patiënt na een korte periode van inten sieve pijnbestrijding weer naar huis gaat. Stageplaats Nu het hospice in de regio een duidelijke plaats als behandel- en begeleidingscentrum heeft, wordt er steeds meer aandacht besteed aan onderwijs en onderzoek in de palliatieve zorg. De opbouw hiervan vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling onco logie van het van Weel Bethesda Zieken huis. Vrijwel alle huisartsen die aan de Eras mus Universiteit in Rotterdam worden opge leid, volgen een opleidings- en stagedag in Dirksland, terwijl er regelmatig huisartsen in opleiding stages van 4 tot 6 weken in het hospice en op de afdeling palliatieve oncolo gie van het van Weel Bethesda Ziekenhuis lopen. Wetenschappelijk onderzoek Ook nemen zowel het hospice als het zie kenhuis deel aan wetenschappelijk onder zoek met betrekking tot palliatieve zorg. In samenwerking met een aantal wetenschap pers van de Erasmus Universiteit Rotterdam werd - op initiatief van de afdeling oncolo gie van het van Weel Bethesda Ziekenhuis - een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de kwaliteit van palliatieve zorg in 'Calan do" en op verschillende ziekenhuisafdelin gen in de regio Rijnmond. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door het Integraal Kan kercentrum Rotterdam. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn inmiddels twee researchverpleegkundigen aangetrokken. Deze zijn gestationeerd in het Van Weel Bethesda ziekenhuis en bezoeken patiënten die aan het onderzoek deelnemen en zijn opgenomen in 'Calando' of in één van de acht deelnemende ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Palliatieve sedatie In 'Calando' is de afgelopen jaren ook wel zogenaamde palliatieve sedatie toegepast, een vorm van klachtenbestrijding waarbij patiënten door middel van een pompje met een slaapverwekkend middel in slaap wor den gebracht en gehouden. Deze wijze van klachtenbestrijding wordt toegepast wanneer klachten in de stervensfase ondraaglijk wor den en niet goed op andere wijze te bestrijden zijn. Deze methode van klachtenbestrijding wordt op verzoek van huisartsen ook vanuit het hospice thuis toegepast. De ervaringen met deze vorm van klachtenbestrijding wer den recent door een arts-epidemioloog, ver bonden aan het huisartseninstimut in Rotter dam, in de regio rond 'Calando' onderzocht en gepresenteerd op het wereldhuisartsen- congres. De resultaten van het onderzoek brachten veel discussie teweeg. De Chileen se staatstelevisie acht deze ontwikkeling dus danig belangrijk dat zij een documentaire maakt over palhatieve zorg in Nederland welke in verschillende Zuid-Amerikaanse landen zal worden uitgezonden. In dit pro gramma zullen 'Calando' en het onderwerp palhatieve sedatie centraal staan. Een delegatie van de brandweer Herkingen heeft de 4-daagse van Nijmegen volhrachl. V.l.n.r.: Arie van der Graaf, Martin Melissant, Johan Looy en Peter Looy, onder: Hans de hoop. Peter Koekkoek en André Melissant. Zes leden van de vrijwillige brandweer uit Herkingen hebben met hun commandant Arie van der Graaf mee gelopen in de Nijmeegse Vierdaagse, en wat nog mooier is: gezamenlijk hebben ze de finish bereikt. Bij de brandweer van Herkingen werd het idee geboren om als ploeg eens mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het animo hiervoor bleek groot en ook Arie van der Graaf, die als plv. commandant aan de ploegen van de Gemeente Dirksland is verbonden, besloot om mee te doen. Veel werd er van tevoren geoefend, maar hoe meer het aan tal oefenkilometers steeg, hoe meer afvallers er ook geteld werden. Aan de start verschenen tenslotte zeven brandweermannen: Arie van der Graaf, Martin Melissant, Johan Looy, Peter Looy, Hans de Hoop, Peter Koekkoek en André Melissant. Op de eerste dag, 20 juli, begon de groep vol goede moed aan de 50 kilometer, maar al gauw bleek dat zes uren regen erg bevorderlijk is voor blaarvorming. De regen droop van hun benen en kleding in hun schoenen en ook de talrijke plassen waren niet altijd te ontwijken. De eerste dag werd er dan ook één met veel voetblaren. 's Nachts ver bleef de groep, samen met een Rotterdamse ploeg, bij de brandweer van Graven. Dit plaatsje ligt ongeveer een uur rijden van Nijmegen vandaan, zodat het elke morgen vroeg dag was voor de mannen: om 02.00 uur uit bed, om 03.00 uur gaan rijden en om 04.00 uur aan de start. Aangezien vóór 02.00 uur over het algemeen niet zo veel gesla pen werd, waren de nachten erg kort. Maar ook afgezien daarvan was het erg zwaar, of zoals Arie van der Graaf het verwoordde: "200 kilo meter is een verschrikkelijk eind lopen". Hoewel hij als enige in de groep 40 kilometer per dag mocht lopen, omdat hij de 50 is gepas seerd, liep hij de volledige tocht mee met zijn maten. De andere dagen bleef het gelukkig droog, maar wel was het warm en benauwd. En ondanks de vele oefenkilometers viel de tocht nog erg tegen. De spuitgasten wisten dat het zwaar zou zijn en dat de vier dagen 'lang" zouden duren, maar het bleek toch zwaarder dan ze had den gedacht. Onder de gegeven omstandigheden groeide echter de teamgeest wel, je hebt elkaar dan immers zo heel erg hard nodig... Hoewel er individueel werd gelopen, vingen de mannen elkaar altijd op en al vlug bleek dit steuntje in de rug geen overbodige luxe; het kon je net weer over een dip heen helpen. Niet alleen voor de spor tieve prestatie, maar meer ook voor de teamgeest raadt Arie iedere brandweerploeg of welk team dan ook aan een keer mee te doen. "Je leert verschrikkelijk veel als team, om samen te werken én om elkaar te steunen als je tot het uiterste van je menszijn gaat." Allemaal liepen ze de tocht helemaal uit. Voor Peter Looy en André Melissant was het zelfs de tweede maal. En als de onvermijdelijke vraag komt of ze volgend jaar weer meedoen is de eerste reactie aan de finish; "NOOIT MEER!"" Maar nu de pijn wat is gezakt en met veel slaap de vermoeidheid wat is geweken, slaat de twijfel toch weer toe: "Het was toch wel erg mooi. MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doefinctiemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 'NiDütLttutfis; mt^mi smuitAH u»fi-reu[. Kijk voor het valled-^ aanbod op: - ft TEL. 0187 - 688500 www.convelissant.nl lUSSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MellssantTweewielers 0187-6017 06 OUDDORP - In het kerkgebouw van de Doopsgezindte gemeente, aan de Dorpstien- den, wordt zondagavond 15 aug. een wel komstdienst gehouden waarin ds. J. Smink zal voorgaan en waaraan medewerking zal wor den verleend door de organisten Jan Teeuw en Arjan Huizer, panfluitiste Fryda Huizer en een koperensemble. Aanvang 18.30 uur. Oncoloog dr. P.C. van der Velden geeft huisartsen in opleiding onderwijs in de palliatieve zorg in het van Weel Bethesdaziekenhuis in Dirksland Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187) 65 13 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN- EN CAMPERSERVICE ^^^'-^-^^ EUflOGAS/tWIEBEOnUf Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: www.caravanschadeherstel.nl Dinsdag 10 augustus om 14.20 uur alar meerde de Kustwachtpost Ouddorp de bemanning van de Stellendamse redding- boot 'Willemtje". Tegen de afschermingslijn voor de Haringvlietsluizen, aan de binnen kant, bevond een surfer zich in moeilijkhe den en via telefoonnummer 112 was hulp gevraagd. De Willemtje was in zeer korte tijd ter plaatse en bracht de man naar het strandje bij Hellevoetsluis, vanwaar hij ook vertrokken was. Binnen drie kwartier lag de reddingboot weer in het boothuis in de bin nenhaven van Stellendam. Êlöt^ .t1iliöAtl!MUHï\ Kapspanten Portalen Liggers Lateien SOMMELSDIJK - Op zondag 12 september 2004 hoopt ds. T.W.H, van der Heijden bevestigd te worden en intrede te doen als predikant van Verzorgingshuis De Goede Ree, de verpleegunits en het Oudeland. De bevestigingsdienst begint om 10.15 uur en zal geleid worden door ds. T.W. van Benne- kom, predikant Verpleeghuis De Samari taan, 's Middags zal ds. T.W.H, van der Heijden om 14.30 uur intrede doen. Beide diensten worden gehouden in de Lukaskapel van Verpleeghuis De Samaritaan, Koningin Juhanaweg 59 te Sommelsdijk.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1