De voortdurende stankoverlast in Middelharnis POLITIE Zwemverbod Oude-Tonge Mét Wie??? Omloop GO Torenconcert Enerverende dag voor inwoners Middelharnis/Sommelsdijk Nieuwe Tonge 70 jaar geleden Eenzijdig verkeersongeval nabij Stad Start Youth Alpha cursus Eilanden-Nieuws Omloopvoorzitter in Koffie Radio Plus zoekt vrijwillig medisch coördinator met beiaard en Icoperblazers Liclitjesfietstoer Ouddorp Extra kerkdiensten Geref. Gemeenten chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-Hollandse en zeeuwse eilanden Ingezonden: Ambtenaar aangehouden wegens verkopen rijbewijzen Woninginbraak Vrouw in drijfzand Uw woning of bedrijfspand verkopen? Negatief zwemadvies Ooltgensplaat een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt!! "5:1 5 i Dinsdag 10 augustus 2004 77e jaargang nr. 7329 De provincie Zuid-Holland is van plan aan Fleuren Compost BV vergunning ver lenen om zijn bedrijf aan de Oostplaatse- weg te Middelharnis uit te breiden. Reeds sinds 1996 zadelt dit bedrijf de bevolking van Middelharnis op met een misselijkma kende stankoverlast. Zoals de provincie kortgeleden meldde, staat Fleuren op nummer 1 van de top 3 van de grootste stankverspreiders en Van Genugten op nummer 3 van de provinciale lijst. Dat betekent twee grote stankveroorzakers op slechts enkele vierkante kilometers bij elkaar. Reeds vele jaren blijkt onze overheid niet in staat de inwoners van Middelharnis te beschermen tegen de overlast die deze bedrijven veroorzaken. Vanuit de politiek komt, op initiatief van de fractie van SGP/Christenunie, op 1 september a.s. het onderwerp stankoverlast Middelharnis in de Statencommissie ter sprake. Voor de bevolking is het onbegrijpelijk dat een overheid in haar afwegingen voor de vergunningverlening meer waarde hecht aan de economische belangen van enkele ondernemers dan aan de woon- en gezond heidsbelangen van de duizenden omwo nenden in Middelharnis. In de periode waarin velen met vakantie zijn, vanaf 9 augustus t/m 6 september, üggen de gegevens over de vergunnin gaanvraag ter inzage bij provincie en bij alle gemeenten op Goeree-Overflakkee. Tot en met 6 september kan een ieder zijn of haar bedenkingen indienen tegen het voornemen van de provincie om aan Fleu ren de gevraagde vergunning tot uitbrei ding te verstrekken. U kunt uw bedenkin gen richten tot: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (DWGM 2004/11976), Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Veel reacties uit de bevolking moeten de overheid doen inzien dat men met het accepteren van de stankoverlast op de ver keerde weg is. Namens de Commissie Bestrijding Stankoverlast, Jan Bosma (0187 - 483393) Recherchepersoneel van de politie Rotter dam-Rijnmond heeft vorige week dinsdag morgen een 30-jarige ambtenaar uit Rotter dam aangehouden die :wordt verdacht van het verkopen van rijbewijzen aari mensen die geen rijexamen aflegden of die voor het examen herhaaldelijk niet slaagden. Naar aanleiding van informatie- dat onder meer enkele tientallen rijbewijzen waren verstrekt terwijl daarvoor geen rijvaardig heidsbewijzen waren afgegeven, stelden politiemensen een intensief onderzoek in dat afgelopen week resulteerde in de aanhou ding van de 30-jarige ambtenaar. Tevens werden diverse personen aangehou den van wie was aangetoond dat zij in het bezit waren van een gekocht rijbewijs. Zij hebben allemaal toegegeven dat ze het docu ment via verschillende tussenpersonen kochten voor bedragen variërend van 1.800 tot 3.500 euro. Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd een geldbe drag van 65.000 euro aangetroffen en in beslag genomen. De 30-jarige ambtenaar is vanmorgen door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De recherche zet het onderzoek voort, waar bij meer aanhoudingen niet worden uitgeslo ten. NIEUWE TONGE - Zondagmorgen consta teerde een 55-jarige bewoner van de Ane- maetstraat dat in zijn woning was ingebro ken. Onbekenden hadden uit de woning geld en een hoeveelheid etenswaren weggeno men. De man heeft aangifte gedaan van de inbraak. OUDDORP - Zondagmiddag omstreeks twaalf uur kwam, tijdens het uitlaten van haiu- hond, een 56-jarige vrouw uit Gouda op het Westerduinpad in drijfzand terecht. Door omstanders werd het slachtoffer, dat tot haar middel in het drijfzand vast zat, uit haar benarde situatie gehaald. De vrouw, die erg was geschrokken, raakte niet gewond. Op zaterdag 14 juli is de heer E. van den Ouden, voorzitter van de Stichting Omfoop Goeree-Overflakkee te gast in de studio van Radio Superstar. In het radioprogramma Koffie Radio Plus praat hij met presentator Jan van Dop over de Omloop van Goeree- Overflakkee, die op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus wordt gehouden. Koffie Radio Plus wordt iedere zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uitgezonden op Radio Superstar, te beluisteren op 105.9 op de kabel, 107.3 FM in de vrije ether en Uve via www.radiosuperstar.nl. MIDDELHARNIS - Op zondag 5 septem ber a.s. start er weer een Youth Alpha in het Diekhuus te Middelharnis. Youth Alpha is een kennismakingscursus met het christelijk geloof voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Youth Alpha in Middelharnis betekent; gezellig samen eten, heel serieuze gesprek ken hebben met leeftijdsgenoten, vrij kun nen praten over alles watje bezig houdt, veel leren en informatie opdoen over het christe lijk geloof. Kortom, de fijnste manier om meer over het geloof te weten te komen. De cursus wordt gegeven op 11 achtereen volgende zondagavonden en een weekend. Het is helemaal gratis (giften zijn van harte welkom). Elke avond begint om 18.00 uur en start met een gezamenlijke maaltijd. De avonden worden gehouden in de foyer van het Diekhuus te Middelharnis en zijn uiter lijk 22.00 uur afgelopen. Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op bij Johannes van der Heide (06-48493010, alleen 's avonds) bij Anneke van Dijk (603687) of via het emailadres: alphacursus middelhamis@hotmail.com. Voor nadere informatie kun je ook kijken op de website van Youth Alpha Middelharnis; www.alphacursus-middelhamis.tk. Een historisch prachtig prentje van de Nieuwe Tongse Kerknng. In grote lijn lijkt er nog niet zo heel veel te zijn veranderd, zij het dat de drie voorste huizen zijn gesloopt, op welke plek onlangs nieuwe woningen werden gebouwd. En voor wie het zich nog herinneren kan: om de drie voorste boompjes zaten ringen bevestigd, waaraan lieden te paard hun rijdier vastzetten als ze even om 'n borrel gingen in het café, rechts op de foto. We kjegen dit fraaie oude dorpsgezicht van maart 1934 van de heer Klapmuts, die vanuit z'n woning aan de Kerkring dagelijks dit uitzicht heeft. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/laxatcur. lid NVM 0187-476.'i.S.'i Vanwege een te hoge concentratie gif tige blauwwier heeft de provincie Zuid-Holland met directe ingang een zwemverbod afgekondigd voor de Krammer bij Oude-Tonge. Voor het Volkerak bij Ooltgensplaat geldt van af nu een negatief zwemadvies. Hier is de concentratie giftige blauwwieren nog onder de wettelijke norm. Blauwwieren kunnen, binnen 12 uur na het zwemmen, gezondheidsproblemen veroor zaken, vooral als men water binnenkrijgt. De symptomen kunnen bestaan uit maag- en darmproblemen, misselijkheid, hoofdpijn, koorts en huidirritatie. De provincie advi seert zwemmers met klachten altijd een huisarts te raadplegen. Met name jonge kin deren, ouderen en mensen met verminderde weerstand zijn vaker vatbaar voor besmet ting. Ook honden kunnen ziek worden als zij besmet water drinken. Op de provinciale website www.zuid-hol land, nl en VKi de zwemwatertelefoon is actuele informatie over alle Zuid-Hollandse zwemlocaties beschikbaar. De zwemwater telefoon (070-4417550) is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30-16.30 uur. In Oude Tonge wordt hard gewerkt aan een nieuw gemeentehuis. Op vrijdag 13 augus tus vindt de officiële opening plaats. Wat ging er allemaal aan vooraf. Waarom een nieuw gemeentehuis? Deze en nog vele andere vragen beantwoordt burgemeester van Pelt in het programma 'Met Wie???' van Radio Flakkee op dinsdag 10 augustus om 18.00 uur. Dat gebeurt deze keer niet in de studio. Jan en Carla Hersbach zijn namelijk te gast in het oude gemeentehuis en daar hebben zij een gesprek met burgemeester van Pelt over het oude en nieuwe gemeente huis. De herhaling is woensdag om 18.00 uur. Radio Flakkee is via de ether te ontvan gen op 105.3 en 105.9 MHz en op heel Goe ree-Overflakkee op de kabel via 107.1 MHz. De voorbereidingen voor de Omloop van Goeree-Overflakkee 2004, die is gepland op 20 en 21 augustus a.s., zijn inmiddels in volle gang. Voor de organisatie van deze tocht is men afhankelijk van toestemming van diverse instanties, van hulp van vele vrijwilligers en het gebruik van diverse materialen. De organisatie zoekt thans een enthousias te en geschikte kandidaat die de coördina tie van de medische hoek op zich zou wil len nemen. Deze taak wordt nu nog uitge voerd door Willem Rijpert, maar na 10 jaar heeft hij te kennen gegeven na deze Omloop toch echt te willen stoppen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Willem Rijpert, tel. 0187- 6I2I6I. Op de St. Catharinatoren te Goedereede wordt zaterdag 14 augustus a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur een concert gegeven door bei aardier Jan Bezuijen Ouddorp en een groep koperblazers uit Goedereede onder leiding van Frans van der Wende. Dit is het zesde concert van de serie Zomerconcerten 2004 die georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Goereese Beiaard. Het con cert in deze bezetting is een jaarlijks terug kerend evenement. Bij eerdere gelegenhe den bleek steeds weer hoezeer dit concert met een programma van bekende Neder landse volksliederen en geestelijke liederen aanslaat bij een breed publiek. U kunt het concert rustig beluisteren wanneer u vanaf 16.00 uur plaats neemt aan de voet van de toren of in de daarbij gelegen kruidentuin. Programma's zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van het Torenmuseum onder in de toren. Een tamelijk enerverende dag was het toch wel in Middelharnis en Sommelsdijk, afgelopen vrijdag. Allereerst was er de gasexplosie in de nacht van jl. donderdag op vrijdag, die in Sommelsdijk een woon huis geheel in puin legde en die gediu'ende de gehele vrijdag de dorpsgemeenschap behoorlijk bezighield. Op de hoeken van de straten, in de huizen en de winkels was het veelal onderwerp van gesprek. Ook de redactie van deze krant werd veelvuldig benaderd over deze rampspoed, die het gezin van haar directeur zo hard heeft getroffen. Na onderzoek door de Techni sche Recherche, in samenwerking met de brandweer, is vast komen te staan dat de explosie het gevolg was van een gaslek. Hoe het gas tot ontploffing is gekomen, heeft men niet meer kunnen achterhalen. Met de bergingswerkzaamheden werd vrijdag meteen een aanvang gemaakt. Buren, bekenden en familie waren daarbij behulpzaam. Halverwege de vrijdagmid dag is het gedupeerde gezin van zijn vakantieadres teruggekomen. Ze hebben inmiddels een tijdelijke woning aangebo den gekregen. Niettemin ging in Middelharnis en Som melsdijk de loop van het alledaagse leven door en was het er afgelopen vrijdag tevens de laatste Diekdag. En die is inmid dels uitgegroeid tot de drukst bezochte van alle vijf. En of men wilde of niet, men kon er niet om de activiteiten heen waarmee de organisatie flink uitpakte en die zowel 's middags als 's avonds zeer de aandacht 'opeisten'. Vanaf 's middags tot in het begin van de avond werden diverse demo races gehouden door de straten nabij het winkelcentrum. In een aangelegd parcours bepaalden klassieke formule-1 wagens, sportwagens en motoren, alsmede motor- karts er het straatbeeld. Voor de één zeer tot genoegen, voor de ander juist niet. Waar enerzijds met smaak werd toegezien hoe snelheidsduivels als de formules-1 en karts in het eigen dorp in actie waren, had den anderen er het, met oog op de veilig heid, niet zo op begrepen, de honderden strobalen ten spijt die langs het circuit waren neergelegd en ondanks de brand weerwagens die gereedstonden om in geval van nood in te grijpen. In ieder geval trok het spektakel veel bekijks, wellicht ook vooral omdat de oude coureur Jaap Luijendijk hiervoor was uitgenodigd. Als afsluiting van deze laatste Diekdag volgde 's avonds een drukbezochte oldtimerrit, waaraan zo'n honderd vijftig voertuigen in allerlei soorten en uitvoering deelna men. Er was in Middelharnis dus wel heel veel wat de aandacht trok, afgelopen vrij dag. Op 82-jarige leeftijd liet coureur Jaap Luijendijk Middelharnis "nog eens zien wat rijden is. In deze rubriek kunnen lezers hun zegje doen of reageren op hetgeen ze in dit blad gelezen hebben. Inzendingen mogen geen grotere omvang hebben dan ca. 400 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor om Ingezonden tekst In te korten of niet te plaat sen. Tevens draagt de redactie geen verantwoorde lijkheid voor de inhoud van wat lezers schrijven. De lichtjestoer stond aangekondigd als een dichtvorm in de krant. Zo wil ik dan niet achterblijven, en u schrijven in die trant. Want wie maakt met al die lichtjes Ouddorp tot een sprookjesstad? Als mooiste straat de 'Alex stond verschenen jaar en 't jaar daarvoor al in de krant. Maar nu wil ik vragen: versier uw straat en flets maar mee, maar laat het toch niet wezen, dat het wordt een wedstrijdelement, van wie heeft nu de mooiste straat, o zeker. Want een ieder, moet u weten, doet zo goed zijn best om het fietsen voor 'de Flipjes te maken tot een groot succes! C. Grinwis Preekhillaan 12- 3253 VJ Ouddorp NIEUWE TONGE - donderdag 12 augustus, 19.30 uur, ds. C. Neele Bij een eenzijdig ongeval op de Lieve Vrouwepoldersedijk nabij Stad aan 't Haring vliet is zaterdagavond laat de bestuurder van een personenauto gewond geraakt. De bestuurder van de Honda, komende uit de richting van Den Bommel, verloor vlak voor Stad aan 't Haringvliet de macht over het stuur, reed van de dijk en kwam daar tegen een boom tot stilstand. De ambulance vervoerde de man naar het Zuiderzie kenhuis in Rotterdam. De brandweer, die was gewaarschuwd omdat in eerste instan tie een ongeval met beknelling werd gemeld, hoefde niet daadwerkelijk hulp te ver lenen, maar kon zich wel verdienstelijk maken met het verzamelen van de inhoud van de auto, die over aantal meters lag verspreid. (Foto Persburo Flakkee)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1