0900-8844 Geheugenpoli Ziekenhuis Dirksland viert haar eerste lustrum LITIE Wielerronde 1 1 dagen in Dirksland! Werkzaamheden bedrijventerrein Korteweg van start KNRM wil 200 personen bin nen een uur kunnen redden Wijziging Subsidie regeling Natuurbeheer van IVIIddelharnis tijdens 4e Diekdag Zadels weggenomen na inbraak manege Meer klachten maar minder meldingen bij provinciale milieutelefoon Beroep aangenomen Papier ophalen voor 'Ons Koor' 1^^2 A -iR chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Uw woning of bedrijfspand verliopen? ^Jertederende gehooHekaartjes Door medicijnen wordt het leven met dementie draaglijker gemaakt Drukste vaarroutes krijgen prioriteit bij indienststelling nieuw reddingmaterieel Een advertentie in Eilanden-Nieuyyrs heeft altijd succes..! Dinsdag~2Z4uli 2004 '^;>1-—-~77e jaargaiig ■-<" BEVV. EX. .732"? mmimmsssiss'ê. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaklcee Vijf maanden oud kindje gewond tijdens echtelijke twist STELLENDAM - Donderdagavond rond tien uur raakte een jongetje van bijna vijf maanden oud gewond, toen zijn beide ouders ruzie hadden. Tijdens de echtelijke twist gooide de vader, een 26-jarige inwoner van Stellendam, een stenen beeldje naar zijn vrouw. Het beeldje brak in stukken en een gedeelte vloog tegen het armpje van het ven tje. Als gevolg hiervan brak het armpje op twee plaatsen. Het slachtoffertje werd over gebracht naar het Van Weel Bethesda Zie kenhuis in Dirksland, waar hij een nachtje moest blijven. Zijn 26-jarige vader werd aangehouden en werd j.l. maandag voorge leid voor de Officier van Justitie. Vlaggendieven aangehouden STELLENDAM - Twee jongens beiden afkomstig uit Hellevoetsluis, in de leeftijd van 18 en 19 jaar, werden in de nacht van zaterdag op zondag rond kwart over twee aangehouden nadat ze kort ervoor vlaggen hadden gestolen van boten die in de Indus- triehaven lagen. Na een korte achtervolging konden de jongens door politiepersoneel worden aangehouden waarna zij een proces verbaal kregen. Agrariërs of particulieren die land bouwgrond omzetten in natuurterrein kunnen een vergoeding krijgen voor de waardedaling die de grond als gevolg hiervan ondergaat. Het gaat hier om de subsidie functieverande ring, onderdeel van de Subsidierege ling Natuurbeheer 2000. Nieuwe werkwijze De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs besloten tot verandering van de manier waarop de subsidie wordt vastgesteld. Van af 1 oktober 2004 zal de subsidie voor de waardedaling van de grond bij functiever andering worden bepaald op basis van taxa tie door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Daarnaast heeft de minister besloten dat deze subsidie ineens wordt uitgekeerd aan de aanvrager door het Nationaal Groen fonds. Agrariërs en particulieren die in aan merking willen komen voor de subsidie kunnen een aanvraag indienen bij LASER. De huidige werkwijze blijft van toepassing op de subsidies die voor 1 oktober 2004 zijn verleend. Meer informatie is te krijgen bij Het LNV- loket (0800-2233322) en de regionale DLG-vestigingen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakciaar/laxatcur. lid NVM- 0187-476.555 Zoals gebruikelijk zal tijdens de vierde Diekdag op vrijdag 30 juli de 22e wielerron de van Middelhamis plaatsvinden op het parcours in het centrum van Middelhamis. De volgende klassen doen mee: veteranen, Amateurs A, amateurs B. Tevens zal er een demonstratie ronde zijn met oude fietsen verzorgd door Dhr S. Groen. Fox kids kellogg's kindertruuk: Een fantastisch speelparadijs voor kinderen van 3 tot 12 jaar, de kinderen kunnen zich uitleven in deze speeltruuk met ballenbak ken, kruipbuizen, touwladders en glijbanen. Natuurlijk kunnen de kinderen zich teven uitleven op de in truuk aan wezige spelcom puters. Op het podium van de kindertruuk vindt met regelmaat een spelshow plaats voor kinde ren, waarbij fantstische prijzen te winnen zijn Het programma voor deze dag is: Braderie 13.00 -21.00 uur; Wielerronde van Middel hamis 13.00 - 21.00 uuren. Fox Kids kindertruuk 13.00 -21.00 uur. Het is bijna weer zover! Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 augustus worden de 1 -i- 1 dagen weer gehouden in sporthal 'De Gooye' in Dirksland. Tijdens deze dagen zijn er leuke dingen te doen zoals: toneel, knutselen, bijbel verhalen, spelletjes, zingen, muziek en nog veel meer. Het thema van dit jaar is: 'Een gekleurd verhaal'. We beginnen 's morgens om 9.00 uur en gaan door tot 12.00 uur. Behalve donderdag 7 augustus, dan gaan we door tot 12.30 uur omdat we dan met elkaar pannenkoeken eten. Diezelfde avond komen we van 19.00 tot 20.00 uur weer bij elkaar voor de slotavond, waar bij alle vaders, moeders, opa's, oma's en iedereen die zin heeft ook uitgenodigd zijn. We hopen tijdens deze dagen weer heel veel kinderen te ontmoeten. Deze dagen zijn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wanneer je dit bent, ben je van harte welkom! Vanaf 8.30 uur staan de deuren van 'De Gooye' open om je in te laten schrijven, de entree bedraag 0,50 per dag. Wil je meer weten? Bel dan 602510. STELLENDAM - Vorige week zijn de eerste voorbereidende werkzaamhe den van start gegaan voor het bouw rijp maken van het nieuwe bedrijven terrein Korteweg in Stellendam. Aan nemersbedrijf KWS is bezig aan de toerit in de noordelijke hoek van het terrein. Ook de nutsbedrijven zijn al volop bezig. Na de bouwvakvakantie zal in de bocht van de Zuiderdiepstraatweg een rotonde worden aangelegd, welke de toekomstige toegang van het bedrijventerrein wordt. Tevens wordt het gehele terrein bouwrijp gemaakt. De woning en het perceel aan de Korteweg die door de gemeente zijn aangekocht zullen als directiekeet en opslagterrein worden gebruikt. Als alles volgens plaiming ver loopt, zal aan het eind van het jaar het gehe le werk afgerond moeten zijn. In de loop van het jaar 2005 zullen naar verwachting de eer ste bedrijven zich op het terrein vestigen. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Don derdagochtend ontdekte een 50-jarige eigenaresse van een manege aan de Boom- gaarddreef dat bij hen was ingebroken. In de nachtelijke uren was een nog onbeken de inbreker het terrein opgegaan en nam vervolgens uit de manege zes zadels, ter waarde van 1600 tot 1800 euro per stuk, mee. Naar de dader wordt een nader onderzoek ingesteld. U vindt ze bij GEBR. DE WAAL. Maak uw keuze uit het nieuwe modellenboek. We zien u graag op ons adres: Langeweg 13, SOMMELSDUK Tel. (0187) 471020 Inwoners van de provincie Zuid-Hol land kunnen voor klachten over stank, stof, lawaai, bodem- en/of waterverontreiniging bellen met de provinciale Milieutelefoon. Bedrijven die een milieuvergunning van de pro vincie hebben, zijn verplicht inciden ten te melden. In het eerste halfjaar van 2004 leverde dat in totaal 1341 telefoontjes op: 919 klachten en 422 meldingen. In vergelijking met de eer ste helft van 2003 steeg het aantal klachten met 182 en daalde het aantal meldingen met 39. Klachten Stankklachten komen het meeste voor: 605 klachten (bijna 66% van het totaal aantal klachtbrf). Het aantal geluidsklachten (bijna 23% van het totaal) ligt op 210. Op nummer 1 in de top 3 staat Fleuren Com post in Middelhamis. Over dit bedrijf kwa men 106 stankklachten binnen. Naar de complexe geursituatie is langdurig onder zoek verricht. Resultaten van die onderzoe ken worden betrokken bij een nieuwe ver gunning. In oktober 2004 verloopt de huidi ge vergunning. Voor een proef met ozontoepassing heeft Gedeputeerde Staten een gedoogbeschikking verleend. Binnen kort worden hiervan de resultaten verwacht. Tweede op de lijst waarover is geklaagd, is het Rijswijkse bedrijf Uzimet met in totaal 87 klachten. Dit aantal betekent wederom een stijging. De provincie is met deze lood- smelterij in overleg over de te nemen geur- maatregelen om de overlast te beperken. Derde in de rij is de varkenshouderij Van Genugten in Middelhamis, met 66 klachten. Dit bedrijf valt sinds eind 2003 onder het bevoegd gezag van de provincie vanwege de opslag en verwerking van afvalstoffen bin nen de inrichting. Van die afvalstoffen wordt een component gemaakt ten behoeve van het produceren van brijvoer (voedsel voor onder andere varkens). Daarnaast vindt op- en overslag van zuiveringsslib plaats. Er ligt een conceptvergunningaanvraag. De ver gunningprocedure neemt nog enige tijd in beslag. De afvalberging Delta Derde Mer- wedehaven in Dordrecht staat niet meer bovenaan. Met 36 klachten staat dit bedrijf nu achtste. Meldingen Het aantal meldingen door bedrijven in de eerste helft van 2004 lag op 422. In vergelij king tot voorgaande halfjaren ligt dit aantal lager. De provincie treedt sinds enige jaren actief op tegen bedrijven die een incident niet melden. Het bestuurlijke handhavings- traject bestaat meestal uit het opleggen van een dwangsom per keer dat een incident niet of te laat is gemeld bij de MiUeutelefoon. Daarnaast behoort ook een strafrechtelijk traject tot de mogelijkheden. Klagen via telefoon of mail De Miheutelefoon van de provincie Zuid- Holland is dag en nacht bereikbaar via tele foonnummer 070 441 61 11. Nieuw is sinds kort de mogelijkheid om niet acute klachten via een formulier op de provinciale website (www.zuid-holland.nl bij Milieu, Natuur en Water Klachten Meldingen) in te die nen. Indien direct actie gewenst of noodza kelijk is, dan adviseert de provincie te bel len. Werkwijze Milieutelefoon Zuid-Hol land Na het binnenkomen van een klacht, wordt in de meeste gevallen door een toezichthou der van de provincie een onderzoek inge steld naar de oorzaak van de klacht. In over leg met het bedrijf worden waar mogelijk direct maatregelen getroffen om de overlast te beëindigen. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handha- vingstraject in. Dit gebeurt vaak aJs klachten zich blijven herhalen en het bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen. Vorige maand was het vijf jaar gele den dat in Dirksland werd gestart met een geheugenpoli. Met deze nieuwe tak van de afdeling Neurologie in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis zette men vijf jaar terug de eerste stap om de patiënten met een geheugenpro bleem van een goede begeleiding en medicatie te voorzien. Terugkijkend op vijf jaar geheugenpoli spraken we met de neuroloog, mevrouw Vroegin- deweij, verpleegkundige mevrouw van Heesch en mevrouw Drenth, gz psycholoog. Deze vrij nieuwe poli voorziet zéker in een behoefte in het regionale ziekenhuis, zo blijkt uit de ervaring van de drie dames. Samen met mevrouw Spuijbroek de sociaal geriater, vormen ze het 'geheugenteam' van het ziekenhuis in Dirksland. De dames Spuijbroek en Drenth zijn werkzaam bij de GGZ-Europoort (voorheen Riagg). De geheugenpoli wordt voomamelijk bezocht door mensen die lijden aan demen tie en patiënten die door de huisarts worden doorverwezen, waarbij geheugenproblemen worden vermoed. De dames verklaren dat het vijfjaar geleden een hele vooruitgang is geweest toen de poli werd geopend. "Voorheen werd er aan men sen met geheugenproblemen maar weinig gedaan en ook de wetenschap was nog niet zover dat er geschikte medicijnen voorhan den waren om de verschillende zaken rond om de kwaal te behandelen.". De patiënten van de geheugenpoli zijn meestal van wat oudere leeftijd. "De mees- ten zijn zeventig jaar of ouder, maar het komt ook voor dat de patiënten aanmerkelijk jonger zijn". Er komen wel steeds meer mensen die aan geheugenziektes lijden. Maar volgens de Dirkslandse deskundigen wil dit niet zeggen dat de ziekte zich uit breid. Wel is het zo dat mensen steeds ouder worden en met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe. Behandeling Een tiental jaren geleden werd dementie beschouwd als een verschijnsel wat bij het ouder worden hoort. Als de patiënten gevaar voor zichzelf of de omgeving gingen ople veren werden ze in een verpleeghuis geplaatst. In de geheugenpoli in Dirksland probeert men de ziekte al in zo'n vroeg mogelijk stadium vast te stellen. Als een patiënt met klachten over het geheugen op de geheugenpoli terechtkomt stelt men eerst vast aan welke geheugenstoornis de patiënt Links neuroloog dokter Vroegiiidewei, in het midden verpleegkundige mevrouw Van Heesih en rectus psycholoog mevrouw Drenth op de neurologiepoli in het Van Weel Besthesda ziekenhuis in Dirksland. lijdt. Want er blijken meer oorzaken voor het verliezen van het geheugen te zijn. Van de patiënt worden meerdere testen afgenomen en ook wordt er een zogenaamde MRI-scan van het hoofd gemaakt. De belangrijkste ziekte die tot dementie leidt is de Ziekte van Alzheimer, waarvan de oor zaak grotendeels onduidelijk is. Een andere kwaal die oorzaak kan zijn van dementie is Lewy Body Disease. Het verloop van deze laatste ziekte is sneller dan de Ziekte van Alzheimer en de patiënten hebben ook een andere behandeling nodig. Maar er zijn nog vele andere oorzaken van een dementie, zoals een minder goede hersendoorstro- ming. In de geheugenpoli probeert men met medi cijnen het verloop van de ziekte te vertragen. "Door de medicijnen worden de patiënten mstiger en kan ook de thuisomgeving er beter mee omgaan", aldus mevrouw Vroe- gindeweij. De arts wijst er echter wel op dat er nog geen medicijnen zijn om de ziekte te verhelpen. Voor veel patiënten en hun naas ten is het ook daarom erg als er een ziekte aan het geheugen wordt vastgesteld, omdat men weet dat dit vrijwel nooit meer over gaat. Wel wordt door het gebruik van de juiste medicijnen het leven van de patiënten draaglijker gemaakt en ze worden door die medicatie ook rustiger en zijn beter te ver zorgen, zodat de gang naar het verpleeghuis nog kan worden uitgesteld. Toch zijn er bepaalde vormen van vergeet achtigheid of dementie die maar tijdelijk zijn, zoals geheugenstoomis tengevolge van depressiviteit, bum-out of andere psychoso ciale problemen. Voorkomen? Volgens de deskundigen blijkt het moeilijk om een ziekte aan het geheugen te voorko men. "Bij sommige komt dementie ook in de familie voor en is deze erfelijk", dan valt er weinig aan te doen om de ziekte te voorko men. Wel wijst het team erop dat een gezon de levensstijl natuurlijk altijd goed is, want niet roken en weinig vet eten bevordert ook de bloedsomloop in de hersenen. Uit het gesprek op de geheugenpoli blijkt dat het wel zaak is om beginnende dementie zo vroeg mogelijk te signaleren, waama door een goede medicatie de verschijnselen wor den afgezwakt en de kwaliteit van het leven langer kan worden gewaarborgd. De mede werkers van de geheugenpoli in Dirksland doen er alles aan om dit voor hun patiënten te verwezenlijken! De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft zich in 2003 bij het stationeren van nieuwe reddingboten met name gericht op de drukste Nederlandse vaarroutes. Dit is conform het vlootplan van de KNRM, dat erop gericht is om de gereddencapaciteit binnen het werk gebied van de KNRM in 2010 te heb ben geoptimaliseerd. In verband met datzelfde vlootplan staan voor de nabije toekomst ondermeer nieuwe reddingboten voor Hoek van Holland, Ter Heijde en Den Helder op de rol. In het vlootplan 2010 vormt de gereddenca paciteit bümen een tijdseenheid, in combina tie met de afstand vanaf het reddingstation het uitgangspunt. Momenteel wordt beoogd dat op iedere plek binnen 10 mijl langs de kust binnen een uur na alarmering een gereddencapaciteit van tenminste 200 gered den aanwezig kan zijn. Een zwaardere norm van tenminste een capaciteit van 400 gered den wordt beoogd in de nabijheid van de grootste havens (Westerschelde, Europoort, IJmuiden) en de Waddenzee. Het stationeren van nieuw of vervangen van bestaand mate- neel geschiedde in 2003 conform deze norm. Door in Westkapelle de kleine reddingboot Fint te vervangen door de veel grotere Uly, werden de benodigde vlootaanpassingen in het Westerscheldegebied voorlopig afge rond. Samen met de komst van de redding- boot Zeemanshoop in Breskens (2000) en de reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark in Cadzand (2002) was de komst van de Uly goed voor een stijging van de gereddencapa citeit in het Westerscheldegebied van 137 naar 220 personen. Doordat ook de redding boten van Noordland-Burghsluis binnen een uur in de monding van de Westerschelde kunnen zijn, heeft de KNRM daar tot nu toe een gereddencapaciteit van 360 personen gerealiseerd. De norm voor 2010 komt daar mee binnen handbereik. In IJmuiden werd de reddingboot Christien vervangen door de nog grotere reddingboot Koos van Messel. Hierdoor nam de gered dencapaciteit toe met 30 geredden. In samenwerking met de reddingstations Kat wijk, Noordwijk, Zandvoort, Wijk aan Zee en Egmond aan Zee is de gereddencapaciteit voor de pieren van IJmuiden 370 personen binnen een uur na alarmering. In het drukke vaarwater rond de waddenei landen is een nog ingrijpendere vlootver- nieuwing gaande. Dit gebeurt ondermeer met het oog op de veerdiensten naar de eilan den. Door de kleine reddingboten van de waddeneilanden te vervangen door een gro tere Atlantic 75 neemt de gereddencapaciteit in het Waddengebied uiteindelijk toe met 35 personen. Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland zijn recent uitgerust met een Atlan tic 75. De indienststelling van de Anna Margaretha op Ameland betekende een derde Arie Vis ser-type in het waddengebied. Hierdoor werd niet alleen de gereddencapaciteit met nog eens 30 personen uitgebreid, maar werd ook de actieradius van het reddingstation Ameland verdubbeld. Samen de grote red dingboten van Terschelling en Schiermon nikoog is de Anna Margaretha op de Noord zee goed voor een gereddencapaciteit van 360 personen tot een afstand van 156 mijl (ca. 280 kilometer). Nieuwe reddingboten op stapel In dit verband resteren de aanpassingen voor de Europoort, de aanvaarroute voor de haven van Rotterdam. Voor 2005 staan nieuwe, grotere reddingboten gepland voor Hoek van Holland en Ter Heijde, waarmee de gered dencapaciteit in deze haveimionding toe neemt met 80 personen. Bij een grote cala miteit rond Hoek van Holland staan de red dingboten van Hoek van Holland, Ter Heijde, Scheveningen en Stellendam eind volgend jaar garant voor een gereddeiicapa- citeit van 330 personen binnen een uur na alarmering. Uitbreiding werkgebied Vanwege de huidige financiële positie van de KNRM zijn geplande uitbreidingen van het werkgebied op de lange baan geschoten. De Redding Maatschappij richt zich voorlo pig op het verder optimaliseren van haar bestaande activiteiten in haar bestaande werkgebied. Niettemin blijft de KNRM bereid om in de toekomst de witte vlekken in het SAR Al-gebied (Randmeren en Zeeuw se stromen) te voorzien van adequaat uit- en toegemste reddingstations. Voor die tijd dient er echter eerst een goede operationele regeling te zijn getroffen met andere hulp diensten in die regio, en dient de meerjaren- begroting van de KNRM dergelijke investe ringen mogelijk te maken. MELISSANT Ds. P. Korteweg uit IJzendoom heeft het beroep naar de Ned. Hervormde Gemeente (ihv) aangenomen. De mannen van Mannenkoor 'Ons Koor' hebben vakantie en zij zullen om die reden de eerste zaterdag van augustus geen oud papier ophalen in Somraelsdijk. Medio augustus as begiimen de repetities weer en u kunt de mannen op de eerste zaterdag van september weer verwachten. Tot die tijd kunt u het oud papier deponeren bij de con tainers van het matmenkoor aan de Molen weg in Middelhamis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1