7/\A Bijenvolken van hobbyimkers gehalveerd; waarschijnlijk door gebruik landbouwgif Carillonconcert Goedereede Selectie beoogd directieteam van liet nieuwe Waterschap Hollandse Delta ''Bijen hebben signaalfunctie 0900-8844 Jongeren voor werkvakanties naar Oost-Europa Surfers, merk UW zeil! Expositie Wil Poot-Bakker bij VW Ouddorp Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten innaard Tijdrede ds Pieters DoRROSTRUIIK Het gevecht met Endometriose Moordaanslag (3) Gift voor Calando ^SiIsWh. Jii'C^ f^^ M, t' MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Woninginbraak Verdachten aangeliouden tijdens oogsten hennepkwekerij Ruim 80 jongeren uit lieel Nederland -van Apeldoorn tot Zwartsluis- gaan deze zomer via Stichting Hulp Oost- Europa voor werkvakanties naar Oekraïne, Roemenië, Slowakije en Hongarije. Ze willen een deel van hun zomervakantie besteden in dienst van hun naasten. De afgelo pen maanden hebben de jongelui acties gevoerd om geld in te zamelen voor de projecten waar ze naartoe gaan om te werken. Hun reis- en ver blijfkosten betalen ze zelf. De jongeren zijn afkomstig uit Apeldoorn, Barendrecht, Brakel, Bunschoten, Den Haag, Dirksland, Doom, Ede, Elspeet, Genemuiden, Gouda, Gouderak, 's-Graven- polder, Hardinxveld-Giessendam, Hoofd dorp, Hoogeveen, Hoornaar, Hulshorst, IJs- selmuiden, Kapelle, Kinderdijk, Kootwij- kerbroek, Krabbendijke, Leerbroek, Lisse, Lisserbroek, Lopik, Lunteren, Maam, Montfoort, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nijkerk, Ouddorp, Papendrecht, Put ten, Renswoude, Ridderkerk, Rouveen, Scheveningen, Schoonhoven, Stolwijk, Tholen, Veenendaal, Vreeland, Waddinx- veen. Woerden en Zwartsluis Drie groepen hebben Oekraïne als hun eind bestemming. Eén groep gaat naar een staats- kinderziekenhuis, waar de jongeren op de de afdeling vondelingetjes meehelpen in de verzorging. Een andere groep gaat een nieuw gebouwde bakkerij en gasten verblijf bij een kindertehuis schilderen. De derde groep werk mee aan het organiseren van een evangelisatie- en zomerkamp voor Oekraïn- se kinderen die te arm zijn om zelf een vakantie te betalen. Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? WWW.OPELNIEUWS.NL Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 0187-6017 06 ERA (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 t'^ VisserScVisser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVEID» TEL. 0342-405 140 INGEZONDEN Hobby i a 6 Vrijdag 9 juli 2004 77e jaargang nr. 7320 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee STELLENDAM - Maandagochtend ont dekten de bewoners van een woning aan de Nieuweweg dat in hun woning was ingebro ken. De inbrekers waren in de nachtelijke uren, vermoedelijk met behulp van de huis sleutel die in de schuur lag, naar binnen gegaan. Uit de woning werd onder meer een laptop weggenomen. DEN BOMMEL - Dinsdagavond omstreeks half negen werden drie mannen aangehou den tijdens het oogsten van een hennepkwe kerij in een woning aan de Beneden Oost dijk. Politiemensen van het district De Eilanden stelden, na een anonieme tip, een onderzoek in de woning in en troffen 223 geknipte hennepplantjes en een ingerichte kwekerij aan. In een aantal tassen zaten bovendien zojuist geoogste henneptoppen. Twee mannen uit Ridderkerk (38 en 50 jaar oud) en een 42-jarige man uit Den Bommel werden in de woning aangehouden en mee genomen naar het politiebureau, waar zij voor nader verhoor en onderzoek in verzeke ring werden gesteld. Twee jeugdgroepen zetten koers naar Noordwest-Hongarije, waar ze bij bouwacti viteiten worden ingeschakeld. De ene groep Woensdag 7 juli werd de bemanning van de Stellendamse reddingboot Prinses Margriet door de Kustwachtpost Ouddorp om 18.25 uur gealarmeerd. Een surfer verkeerde in nood op de Maasvlakte. Ze snel mogelijk werd koers gezet naar de opgegeven plaats, maar er is geen surfer gevonden. Wel trof men bij boei SG 5 een zeil aan. Er is nog tot 21.00 uur gezocht, maar niemand werd gevonden. Collega's van de Ouddorpse red dingboot zijn het strand langs gegaan, maar er werd geen kleding gevonden en ook bleef er geen eenzame auto achter bij de strand- overgangen. Ook werd er geen persoon als vermist opgegeven en daarom is de actie, na overleg met de Kustwacht, beëindigd. De reddingboot kon na bijna drie uur vergeefs gezocht te hebben, weer terugkeren naar de Stellendamse buitenhaven. Een dringend verzoek aan alle surfers. Plaats een merk met uw telefoonnunmier op uw zeil. In voorko mend geval kan dan de vinder van dat zeil via dat telefoonnummer nagaan of de eige naar wellicht reeds aan de wal is, of dat er moet worden doorgezocht, omdat er iemand nog vermist is en misschien wel in nood ver keert. Wil Poot-Bakker uit Hoogvliet exposeert in 't Blaeuwe Huus. In 1994 is zij begonnen met aquarelleren. Vanaf die tijd heeft zij ver schillende cursussen gevolgd zoals een cur sus creatieve handvaardigheid (waarvoor zij ook haar diploma heeft gehaald), de nat-in- nat-techniek bij Mila Jeleznikova, een cur sus aqrylverf bij de SKVR te Rotterdam en een cursus portrettekenen. Door veel naar andere werken te kijken en er veel over te lezen, haalt zij hier haar inspiratie vandaan. De meeste werkstukken schildert zij van foto's zoals landschappen, dieren, kinderen en bloemen. Zodra het weer het toelaat vindt ze het ook fijn om buiten te schilderen. Het fijne van aquarelleren is dat het zijn eigen weg op het papier zoekt en je kunt er veel kanten mee op als je je eigen techniek hebt ontwikkeld, bovendien is het een rustgeven de hobby en het verveelt nooit. De expositie is nog te zien t/m 13 augustus a.s. in 't Blaeuwe Huus, het VVV-kantoor van Ouddorp aan Zee. Het VVV is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 en zaterdag van 8.30-16.00 uur. OUDE TONGE-Woensdag 14juli, 19.30 uur, ds. W. Harinck. OUDDORP - Woensdag 14 juli, 19.30 uur, stud. J. van Belzen. OOLTGENSFLAAT - Woensdag 14 juli, 19.30 uur, ds. G. Clemens. gaat aan de slag in een tehuis voor gehandi capte jongens, de andere groep in een tehuis voor gehandicapte meisjes. Eén groep jongeren gaat naar Zuid-Roe- menië. Daar organiseren ze, samen met evangelist Gerrit Steenbergen, een evangeli- satiekamp. Gefietst voor het goede doel wordt er deze zomer ook. Een jongerengroep organiseert een sponsorfietstocht naar Kosice in Slowa kije. Zij gaan 1.800 kilometer 'op de peda len', om met de opbrengst van die pittige tocht een deel van de bouw van een christe lijk jongerencentrum in de binnenstad van Kosice te financieren. Het directieteam van het nieuwe waterschap Hollandse Delta is door algemeen directeur de heer ir. J. van den Hoonaard onlangs geselecteerd. Het betreffen de volgende per sonen en functies: - De heer ir. A.W. van der Vlies, directeur Beleid, Planvorming en Voorbereiding - De heer ing. S.L. Dob, directeur Beheer en Onderhoud - De heer J. van Domburg, directeur Mid delen - De heer ir. H.T.J. Peelen, directeur Ver gunningenverlening, Handhaving en Laboratorium - De heer W. Agenant MBA, directeur Zuiveringsbeheer. Waterschap Hollandse Delta ontstaat per 1 januari 2005 uit een fusie van de huidige waterschappen De Brielse Dijkring (te Briel- le), Goeree-Overflakkee (te Middelhamis), De Groote Waard (te Klaaswaal), IJssel- monde (te Barendrecht) en het Zuiverings schap Hollandse Eilanden en Waarden (te Dordrecht). Het wordt een van de grootste waterschappen van Nederland. De Voorbereidingscommissie heeft tot taak deze fusie voor te bereiden. Dijkgraven/voorzitters en heemraden/dage lijks bestuursleden van de vijf organisaties vormen samen met een onafhankelijk voor zitter en secretaris de Voorbereidingscom missie. Eerder dit jaar zijn de beoogd alge meen directeur, de heer Van den Hoonaard, en secretaris, de heer mr. J.B. van Gerdingen aangetreden. De heren Van der Vlies, Van Domburg, Pee len en Agenant zijn op dit moment allen in dienst van het Zuiveringsschap van Holland se Eilanden en Waarden (ZHEW). De heer Dob is in dienst bij het waterschap De Briel se Dijkring. De leden van het beoogde directieteam star ten in 2004 een aantal voorbereidende werk zaamheden en zullen hun functies officieel in januari 2005 betreden. Hun benoeming moet door het nieuw gekozen Algemeen Bestuur van Hollandse DeUa op 3 januari 2005 formeel bekrachtigd worden. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/taxaleur. lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 jaor de meest geliefde outo van Nederland. yff0^ miwj www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 www.cormelissant.nl ELISSANT lOBILITEITSCENTRUM Nip/erheldsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-601598 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers Op dinsdag i 3 juli hoopt ds. W. Pieters uit Springford (Canada) een tijdrede te houden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Oranjestraat 17 te Nieuwe Tonge. De dienst begint om 19.30 uur. Een ieder wordt uitgenodigd deze bijzondere dienst bij te wonen. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Endometriose is een abnormale weefsel- groei in de baarmoeder. Volgens sommige schattingen lijdt wel dertig procent van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd aan deze ziekte. Een goede diagnose is vaak moeilijk te stellen omdat veel symptomen toe te schrijven zijn aan een aantal bekende ziek ten. Welke emotionele effecten heeft endo metriose op vrouwen? Wat voor steun kun nen mannen, kinderen en ouders geven aan een vrouw die aan endometriose lijdt? Dit onderwerp wordt op maandag 12 juli om 21.00 uur behandeld in het programma "Ontwaakt Radio" op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Marjan van Peperstraten. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. Radio Flakkee is weer te ontvangen op de kabel in heel Goe ree-Overflakkee. Via de ether is Radio Rak- kee te ontvangen op 105.3 en 105.9 MHz. REGISTERACCOUNTANTS Het was vorige week even schrikken voor de hobbyimkers IJsbrand en Chris Koornneef uit Goedereede toen ze twee van hun bijenvolken contro leerden op een perceel aan de Oost dij kse weg in Goedereede. Tot hun verbijstering troiïen ze bij elk volk 25.000 dode bijen aan! De 50.000 dier tjes waren niet overleden aan een ziekte, maar ze vonden waarschijnlijk hun levenseinde door onachtzaam gebruik van een landbouwbestrij- dingsmiddel. Nadat de imkers, gealarmeerd door een pas serende boer, de dode bijen hadden ontdekt, werd direct de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (AID) ingeschakeld. Heel vlug was er een inspecteur ter plaatse die uit gebreid onderzoek heeft verricht naar de doodsoorzaak van deze nuttige insecten. Er werd materiaal verzameld en momenteel loopt er een onderzoek in een laboratorium naar de precieze doodsoorzaak. De uitslag hiervan is nog niet bekend zijn. Wel was de AID-inspecteur er van overtuigd dat er ver giftiging in het spel was. Geen opzet De Goereese bijenhouders gaan er niet van uit dat er door de betreffende landbouwer met opzet een verboden gif is gebruikt. "Dit zou heel dom zijn, want juist voor de land bouw zijn de bijen heel nuttig. Wij gaan er vanuit dat er een vergissing in het spel is en daarom willen we ook de andere hobbyim kers, die niet zijn aangesloten bij de eilande- lijke imkervereniging ervoor waarschuwen dat hun bijen gevaar lopen". De bij de eilan- d^ijke afdeling van de Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt Nederland (VBBN) aangesloten imkers werden direct gewaarschuwd. Maar er zijn ook nog imkers die niet bij de vereniging behoren. Koorn neef raadt dan ook alle imkers aan om voor zichtig te zijn en zonodig maatregelen te nemen ter voorkoming van meerdere vergif- tigingsgevallen. De omgekomen bijen betroffen de zoge naamde 'haalbijen' uit de volken, die nectar uit de gewassen halen en naar de bijenkasten brengen, waar er dan door de huisbijen honing van wordt gemaakt. Na de ontdek king bleek dat de nuttige werkzaamheden van de bijen niet meer konden worden uitge voerd omdat er vrijwel geen haalbijen meer aanwezig waren, maar ook de ingang van de kast zat verstopt met duizenden dode dier tjes. Het gevolg was dat de imkers over moesten gaan op het bijvoeren van suiker. Volgens Koornneef blijft het regelmatig voorkomen dat bijenvolken het loodje moe ten leggen tegenover het landbouwgif, tus sen de veertig en honderd keer per jaar lijden de bijenvolken onder spuitschade. 1996 was voor wat betref de gevolgen van de spuit schade een 'rampjaar. In dat jaar leden ruim 1000 bijenvolken schade door het verzame len van vergiftigde honingdauw op aardap pelen en granen. Bespuiting met het middel dimethoaat tegen luis bleek toen de boos doener te zijn. Koornneef gaat er vanuit dat de oorzaak voornamelijk hgt bij de onwe tendheid van de agrariërs, "want door met, Ik ben het helemaal eens met de heer Bom als hij zegt dat geen enkele krant begint om aan alle uitlatingen door personen, zoals genoemd door dhr Bom, integraal te publi ceren. Volkomen juist. Maar ik neem aan dat een krant wel uitlatingen publiceert die door beide partijen zijn gedaan en niet zoals steeds naar voren komt eenzijdig met daarbij schade en verdachtmakingen aan personen toe te brengen. Dat is wat er steeds gebeurt in Eilanden Nieuws en nu weer, insinueren. Als men een verslag publiceert over een strafzaak moet de publicist naar mijn mening onpartijdig zijn en een juist beeld geven Het is duidelijk dat Eilanden Nieuws niet het verslag heeft geschreven, temeer daar er geen commentaar van hun zijde is gegeven op mijn ingezonden schrijven, doch de meeste lezers denken van wel. Wie is fei telijk de auteur van deze verslagen Geeft uw ingezonden schrijven hier duidelijkheid in! Ik verneem het graag via Eilanden Nieuws. Naam en adres bij redactie bekend Op 26 juni organiseerden Sjaan, Daaf, Atie en Gerrit een gezellige avond voor vrienden en kennissen in Oude Tonge. Er werd afgesproken dat een batig saldo aan Calando zou worden geschonken. De orga nisatoren zijn dan ook büj dat ze 400,- aan Calando ter beschikking konden stellen. De dode bijen voor de kasten aan de Oostdijkseweg. voor bijen, schadelijk gif te spuiten zagen ze de poten onder hun eigen stoel vandaan. Veel gewassen zouden zonder bestuiving door bijen niet meer mogelijk zijn", verze kert de Goereese hobbyist. IJsbrand en Chris blijken in de ban van hun hobby. Enkele jaren geleden koos een bijen volk hun domicilie in de tuin van de familie aan de Charbpnstraat in Goedereede en hun interesse werd gewekt voor het houden van bijen. Momenteel hebben ze hun hobby uit gebreid en er zijn verschillende volken rond om Goedereede uitgezet. Ze willen niet spre ken over de materiële schade die geleden wordt door de verloren gegane bijen, maar ze willen juist in de toekomst voorkomen dat er weer dergelijke gevallen van vergiftiging van bijen zich voordoen. Maar het gaat hen niet alleen om de bijen van de imkers, maar ook wilde bijen en andere insecten hebben te lijden onder het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. "De bijen hebben een duidelijke signaalfunctie als het gaat om het signaleren dat er iets mis gaat met het spui ten", aldus Koornneef. Er zijn wel regels waar de agrariërs zich aan dienen te houden bij de keus van hun bestrij dingsmiddelen, zo zijn er maar weinig mid del toegestaan om op bloeiende gewassen en onkruiden te spuiten, want juist tijdens de bloei bezoeken ook de bijen dergelijke gewassen. Het blijkt moeilijk te zijn om het perceel te traceren waar de bijen hun laatste vlucht naar hebben gemaakt, want het volk haalt zijn voedsel binnen een straal van drie kilometer rondom hun thuisbasis. Met het in de publiciteit brengen van de dood van hun bijen hoopt de familie Koorn neef dat de bijenhouders gewaarschuwd zijn en dat de agrariërs nog zorgvuldiger de voor schriften voor het bespuiten van hun gewas sen zullen naleven. IJsbrand en Chris Koornneef bij twee gezonde bijenvolken in hun achtertuin. De beiaard van de St. Catharinatoren te Goe dereede wordt zaterdag 10 juli a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur bespeeld door de beken de beiaardier Boudewijn Zwart uit Schoon hoven. Boudewijn Zwart (1962) studeerde hoofd vak piano aan het Sweelinck-conservatori- um te Amsterdam en beiaard aan de Neder landse Beiaardschool te Amersfoort en. Hij won diverse eerste prijzen bij internatio nale beiaardconcoursen. Zijn spel is op meerdere CD's vastgelegd. Hij is organist van de gereformeerde kerk te Grootegast en stadsbeiaardier van Amster dam (Westertoren), Bergambacht. Dor drecht, Ede, Gouda, IJsselstein, Schoonho ven en Zeewolde. Daarnaast is hij werkzaam als pianist en componist en als beiaarddo- cent aan het Carillon Instituut Nederiand. Onlangs verraste hij de muziekwereld met een zelf ontworpen reizend Concert Caril lon. Onder de titel 'Bell Moods'geeft hij concerten waarin het instrument te horen is in samenspel met verschillende instrumen ten. Het programma bevat prachtige werken: een Wals van Durand, een Canon van Pachelbel, een fraai Adagio van Albinoni, de Serenade 'Eine kleine Nachtmusik' van Mozart. U hoort deze werken in arrangementen van de beiaardier zelf. Tot slot speelt Boudewijn Zwart een impro visatie over Italiaanse volksüederen. Boudewijn Zwart. Vanaf 16.00 uur kunt u plaatsnemen aan de voet van de toren of in de daarbij gelegen kruidentuin. Programma's zijn gratis te ver krijgen bij de kassa van het Torenmuseum onder in de toren. f.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1