LI T I E mc w Harde ingrepen in begroting Dirksland onontkoombaar Burgemeester Sinke massaal uitgezwaaid tijdens drukbezoclit afsclieidsreceptie iVlet Wie??? 0900-8844 i .0.991 Expositie Mischa Vijfhuizen bij vdKAMP op d'n Diek Ophalen oud papier SRA Jongerenavond in Sommelsdijk Expositie bij galerie-atelier Hans Dolieslager Gemeentemiddag Dirksland uitgesteld chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Inbraak bungalowpark Snelheidscontroles 1 Cuphea hyssop ^ÊM"^ 1 "T^ 1 1 europaIuin I Herv. Gemeente Sommelsdijk Beroep aangenomen Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dirksland Tentoonstelling Marcus van Loopik in St. Catharijnekerk "Rol van Bank is slecht uit de verf gekomen" "Besturen is geen zaak voor bange mensen Humor Dinsdag 29 juni 2004 77e jaargang nr. 7317 BEW. EX c Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overfiakkee STELLENDAM - Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde donderdag morgen omstreeks zeven uur, naar aanlei ding van een inbraakmelding, een onder zoek in een bungalowpark in. Onbekenden hadden een ruitje vernield en uit de recep tieruimte uit een kluis een nog onbekend geldbedrag gestolen. GOEREE-OVERFLAKKEE - Personeel van de Verkeerspolitie (Bureau Verkeers handhaving) hield zondagmiddag snel heidscontroles op de Magdalenadijk in Oude Tonge, de Staakweg in Dirksland en de N57 in Stellendam. Tussen kwart voor één en kwart voor drie reden elf van de 700 passerende automobi listen op de Magdalenadijk harder dan de toegestane snelheid van 80 km/uur. Hoogst gemeten snelheid 106 km/uur. Op de Staakweg flitste de radar tussen kwart voor één en half drie 34 van de 130 bestuurders. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 80 km/uur in plaats van de toege stane snelheid van 50 km/uur. Op de N57 lapten 149 van de 900 automo bilisten de maximum snelheid aan hun laars. Tussen één uur en half drie bedroeg de hoogst gemeten snelheid 194 km/uur in plaats van de toegestane '100'. .s^--* f Roze zomerbioeier geschikt voor zowel bloembak als sierpot 0 12 cm wvyw.europatuin.nl A~ J ^'i.v^aï f DIRKSIAND.VROONWEG 23,0I87-«0I3M, DONDERDAG t VRIJDAG KOOFAVOND Ds. R. W. van Mourik heeft het op hem uitgebrachte beroep naar Sommelsdijk aangenomen. Jl. zaterdag 26 juni deed ds. Van Mourik de mededeling aan de ker- kenraad dat hij het beroep naar Sommels dijk had aangenomen. Met grote dank baarheid kon dit zondag aan de gemeente worden meegedeeld. Het was het eerste beroep dat door de ker- kenraad was uitgebracht in de vacature van ds. G. C. Kunz. De bevestiging en intrededatum zijn op dit moment nog niet bekend. Mischa Vijfhuizen uit Dirksland exposeert een deel van zijn werk tijdens de Diekdagen in het Atelier achter de winkel van vdKAMP aan de Westdijk te Middelhamis. Vrijdag 9 juli tijdens de eerste Diekdag en zaterdag 10 juli laat hij een selectie van zijn abstracte schilderijen en tekeningen zien onder de titel: 'L Abstraction'. Trefwoorden bij de uitstraling van zijn werk zijn: hip, trendy, modem, energiek, overzichtelijk, rustgevend. De tweede Diekdag vrijdag 16 juli en de zaterdag daaropvolgend laat hij een aantal schilderijen zien waarbij het draait om de elementen en associaties met het verkrijgen van succes. De titel van deze expositie: 'Ele ments oV succeS'. De expositie is op de Diekdagen, vrijdag 9 en 16 juli, geopend van 13.00 tot 20.00 uur en de zaterdag daaropvolgend 10 en 17 juli van 13.00 tot 16.00 uur. De kunste naar is zelf aanwezig. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/taxaleur, lid NVM 0187-4765.'i.'ï In Dirksland zal a.s. zaterdag het oud papier weer worden opgehaald. U wordt verzocht het papier vóór 8.30 uur gebundeld aan de weg te zetten, waarvoor de vrijwilligers u bij voorbaat danken. DIRKSLAND - De economische teruggang gaal niet aan de gemeente Dirksland voorbij. Voor de komende jaren moet de gemeente rekening hou den met structurele bezuinigingen, die kunnen oplopen tot 676.000 euro. Ruimte voor nieuw beleid is er nauwe lijks en het is zelfs nodig het huidige voorzieningenpakket tegen het licht te houden. Om een sluitende begroting voor 2005 voor te bereiden is vorige week een eerste stap gezet: de gemeenteraad besloot 'een delegatie' uit haar midden te benoemen, die samen met het college van Burge meester en Wethouders en het ambte lijk apparaat aan de slag gaat. EUce raadsfractie levert een vertegenwoordi ger, waardoor de delegatie een afspiegeling vormt van de hele gemeenteraad. Dus niet alleen van de coalitiepartijen SGP, CDA en Christenunie. VVD, Gemeentebelangen en PvdA - de oppositie - kunnen ook meepra ten over hoe het gat in de begroting gevuld zou moeten worden. "Het zal een kwestie van loven en bieden worden in die commis sie", zei raadslid J. Toes van de Christenu nie. "Maar wij kiezen bewust voor een raadsbrede aanpak. Het is inmiers een raad- staak om kaders te stellen." Waarmee een eind lijkt te zijn gekomen aan de aloude tegenstelling tussen een coalitie, die alles onderling voorkookt en bedisselt, en een oppositie, die daar - doorgaans zonder suc ces - tegen te hoop loopt. De tweemansfractie van de PvdA levert ook een delegatielid en is dus actief betrokken bij het voorbereiden van de begroting. Maar de fractie maakte donderdagavond wel een dui delijk voorbehoud. "Het is niet gezegd dat we ons voor honderd procent conformeren aan waar die commissie mee komt", meldde het sociaal-democratische raadslid D. van der Vlugt. Hij vroeg zich openlijk af of de voorgestelde werkwijze te verkopen is aan de kiezer. "Die krijgt geen duidelijk beeld van wat de partijen willen. Partijen verschil len van mening, en dat is maar goed ook." Zijn fractiegenoot G. Robijn hield ook bij voorbaat een slag om de arm. "Ik wil straks - als de begroting in de raad wordt bespro ken - niet in de keel geschoven krijgen dat wij er in die voorbereidende commissie bij gezeten hebben en dat we dus maar moeten voorstemmen. Zo is 't niet," Burgemeester Stoop beaamde dat de raad het laatste woord heeft en de begroting dus formeel vaststelt. Geen hamerstuk Van een hamerstuk zal dus wel geen sprake zijn als de begroting voor 2005 in de herfst op de gemeenteraadstafel komt. Wel zullen - tijdens het voorbereidende werk - veel dis cussies over bezuinigingen dan al gevoerd zijn. Elke partij heeft zo z'n eigen voorkeu ren en accenten; een voorzichtig voorschot op het "loven en bieden" was donderdag avond al te horen. Er waren partijen die nog niet veel loslieten over hun bezuinigings- wensen, maar er waren er ook die al contou ren - of meer - schetsten. Zo meldde PvdA-er Robijn, dat er wat zijn fractie betreft gekort kan worden op de brandweer ("De bijdragen aan de RHRR vliegen de pan uit"), de rioolreserve en de plantsoenen. "Er zal ergens wat vandaan moeten komen als je de belastingen niet drastisch wil verhogen", aldus Robijn. Zijn VVD-coUega Driesprong zag bezuinigings- mogelijkheden in het afblazen van de roton de Boomvliet-Korteweegje-Schelpenpad. Daarnaast geeft een uitstel van de vervan ging van zoutstrooiers wat financiële ruimte, evenals het annuleren van de Startblok-plan nen ("Er zijn panden genoeg waarin sociaal- culturele activiteiten kunnen plaatsvinden"). De hele gemeenteraad is ervan overtuigd dat er fors bezuinigd moet worden. De heer Overweg van Gemeentebelangen had het over "diep snijden" en Toes verklaarde dat "harde maatregelen onontkoombaar" zijn. Hij zocht de bezuingingen in drie richtingen: loonkosten; uitgaven voor bijvoorbeeld het Startblok, het gemeentehuis en het school- zwemmen; meer belastingopbrengst. SGP- er Kalle liet nog weinig los, maar noemde wel het zwembad als mogelijke bezuini gingsbron. Verschillende fracties gaven ook aan financiële voordelen te verwachten van meer intergemeentelijke samenwerking. Ds. A. Simons hoopt op dinsdag 6 juli zijn 4e lezing houden over de Galatenbrief. Het thema zal zijn: 'Werken of vruchten?' Dit aan de hand van Gal. 5:16-26. Deze SRA- avond wordt weer gehouden in verenigings gebouw 'Vita Nova' aan de Van Aerssen- straat in Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur, jong en oud hartelijk welkom! Wil je meer weten over de SRA, kijk dan op website wwwjongerenavonden.nl, of bel 0187- 681342. In de tuin en het atelier van Hans Dolieslager is in de zomermaanden een interessante expositie te zien. Van 15 mei tot 15 septem ber exposeren er acht kunstenaars met ruim telijk werk. De beelden vormen een prachtige aanvulling op het eigen werk van Dolieslager. De land schappen van Goeree-Gverflakkee, op de rand van figuratie en abstractie, vormen als het ware het decor voor de mensfiguren van Dick Aerts, Lucy van Engelen, Jaap Hart man en Carla Wiersma. Onovertroffen zijn de bekende dierfiguren van Tom Waakop-Reijers, waarvan op de Goereese kunstdagen reeds werk te zien was. De geabstraheerde torso's van Bert van Beek en de vrijwel abstracte beelden van Eelke van Willegen en Wim van Willegen, maken de zomeropstelling compleet. Hans Dolieslager heeft een ruime ervaring in het maken van tentoonstellingen. Bijna twaalf en een halfjaar verzorgde hij exposi ties moderne kunst in het gemeentehuis van Middelhamis. En vanaf 1997 is hij verant woordelijk voor de kunsttentoonstellingen in het provinciehuis in Den Haag. Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom en eventueel na telefonische af spraak. De Gemeentemiddag van de Gereformeerde Gemeente uit Dirksland die gehouden zou worden op donderdag 1 juli is door omstan digheden een week uitgesteld. De middag hoopt men nu op donderdag 8 juli te houden. In de St. Catharijnekerk te Brielle worden vanaf 5 juli kleurenetsen van de kunstenaar Marcus van Loopik tentoongesteld. Deze joods kunstenaar heeft ten behoeve van een nieuwe lezenaarbijbel van de Katholiek Bij belstichting zijn visie en beleving van de Bijbel verbeeld. De tentoonstelling bestaat uit 28 etsen van bijbelse taferelen met de daarbij horende teksten. 18 Etsen hebben betrekking op het Oude Testament en 10 etsen hebben betrek king op het Nieuwe Testament. Marcus van Loopik, geboren in 1950 is naast grafisch kunstenaar, ook medewerker van de B. Folkertsma Stichting voor Talmucida, publicist en leraar op het gebied van Joden dom. Hij promoveerde aan de Vrij Universi teit op een proefschrift over messianisme in de joodse literurgie. Van Loopik heeft grote affiniteit met de joods mystiek, de kabbala. De Thora, waarop ook de kabbala is gefun deerd, vormt het centrale motief van de etsen en staat op de meeste afgebeeld. In de opvat ting van de kunstenaar is de Thora niet alleen aan Israël geschonken, maar aan alle volken. Met de beeldtaal van zijn etsen hoopt Marcus van Loopik dan ook nationale grenzen te overschrijden en muren tussen culturen te doorbreken. De tentoonstelling in de St. Catharijnekerk is in de zomermaanden te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur - 16.30 uur en op zaterdag/ woensdag (juli- augustus) van 11.00 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie over openingstijden en acti viteiten kunt u de website van de St. Catha rijnekerk raadplegen, www.catharijnekerk.nl. Burgemeester Sinke spreekt de in grote getale opgekomen bezoekers toe tijdens zijn afscheidsreceptie. 'Vrijdagmiddag werd burgemeester C. Sinke een receptie aangeboden van wege het neerleggen van het ambt van eerste burger in Goedereede. Zoals bekend legde Sinke, vorige maand zijn functie neer naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek naar de ondertekening van de Vermogens verklaring. Toch werd er in goede harmonie afscheid genomen van Sin ke die ruim negen jaar lief en leed met de gemeente deelde. De nestor van de gemeenteraad van Goede reede, de heer B.L. Noorthoek, was tijdens het besloten deel van de receptie de eerste spreker. Hij was in het archief gedoken en zocht de profielschets, waar de nieuwe bur gemeester aan moest voldoen, nog eens op welke de gemeenteraad in 1994 had opge steld. Het was de wens van de toenmalige raad dat de burgemeester het verenigingsle ven een warm hart dient toe te dragen en hij moest een goede omgang met de bevolking van alle kernen van de gemeente voorstaan. Noorthoek verzekerde de aanwezigen dat Sinke dit op een voortreffelijke wijze had waar gemaakt. "U was present bij veel acti viteiten van het verenigingsleven in blijde en droevige omstandigheden". Noorthoek herinnerde er aan dat in de perio de van burgemeester Sinke veel besluiten zijn genomen ten goede van de inwoners van de gemeente. Hij prees Sinke voor de betrokkenheid bij de visserijsector en de onderhandelingen over de gevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Noor thoek wees er verder op dat Sinke er alles aan heeft gedaan om Ouddorp tot een rusti ge familiebadplaats te maken. Tijdens het raadsvoorzitterschap van Sinke werd ook het duahsme ingevoerd en hij dankte Sinke ervoor dat de raadsleden ruimschoots de gelegenheid kregen om hun zegje te doen tij dens de raadsvergaderingen. Hij hoopte dat Sinke weer vlug elders aan het werk kan gaan, want hij wist dat Sinke niets liever wil- De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Ooltgensplaat heeft een beroep uitgebracht op kandidaat E. Bak ker te Opheusden. Dinsdag 29 juni is Sandra Wigmore uit Ooltgensplaat in de studio. Zij legt uit wat een proteomics apparaat is en wat je er mee kan onderzoeken. O.a. kan met een 'simpele' bloedprik een onderzoek naar kanker ingesteld worden. Ook professor dr. J. Wolter Oosterhuis komt even naar de studio. Hij vertelt waarom het zo belang rijk is dat het apparaat er komt. Het is één \an de goede doelen van de 'Omloop', die plaatsvindt op 21 en 22 augustus. Maar er kan nog meer met dit apparaat. Wat dat is kunt u te weten komen als u op dinsdag 29 juni om 18.00 uur afstemt op Radio Flak- kee. De herhaling is op woensdag 30 juni om 18.00 uur. Voor meer informatie en/of vragen: metwie@zeelandnet.nl. de dan weer vlug aan de slag gaan. Hij dank te ook mevrouw Sinke voor de vele uren dat ze haar man heeft afgestaan aan de gemeen schap. Namens de gemeenteraad bood hij de familie Sinke een reischeque. Hij erkende niet te weten hoe ver men met die cheque kon reizen, maar hij raadde aan niet te ver te gaan, "want anders zou het een enkele reis zijn", en dit laatste was zéker niet de bedoe ling van de gemeenteraad. Als oudste van de wethouders sprak de heer A.C. Lokker. Hij vond dat Sinke de onder linge band in het college had verstevigd. Tij dens de vergaderingen van het college was er volgens Lokker ruimte om eikaars ziele roerselen te delen. "Eikaars nieren werden geproefd", zo citeerde hij een meermalen door Sinke gebruikte uitspraak. Er waren gevoelens "weemoed, onbegrip, twijfel en vertrouwen" rondom het vertrek van de bur gemeester. Maar "het moest gaan, zoals het gegaan is", concludeerde LokJcer. Hij dankte Sinke voor de collegialiteit en de vriend schap. Verder sprak hij de wens uit dat de kennis van Sinke niet verloren mag gaan en hoopte dat Sinke snel weer snel de draad kan oppakken, op bestuurlijk niveau of op visse rijgebied, zowel op landelijk als op Europees niveau. Hij wenste het echtpaar een goede toekomst toe onder de zegen van de Heere. Aan de hoogste ambtenaar van Goedereede, gemeentesecretaris R.S.M. Heintjes, was het de beurt om namens het gemeentepersoneel Sinke uit te zwaaien. Hij refereerde aan het typische gevoel van humor en relativerings vermogen dat de burgemeester bezit. Hein tjes verzekerde de aanwezigen dat Sinke altijd in het openbaar achter het personeel bleef staan. Ook noemde hij de activiteiten voor het ISGO, want Sinke droeg de eilan- delijke samenwerking een warm hart toe. Verder wees hij de aanwezigen op de pro blemen die Sinke had met de techniek, want het omgaan met alarmsystemen, de compu ter of het mobieltje bleek voor de scheidend burgemeester niet altijd mee te vallen. Namens het gemeentepersoneel werd Sinke een bedrag aangeboden waarmee een op afstand bedienbare garagedeuropener kon worden gekocht. Hiermee gaf Heintjes wel licht aan dat hij er vanuit gaat dat Sinke nog lang van zijn woning in Goedereede én gara ge zal blijven genieten. Namens de gezamenlijke brandweerkorpsen sprak commandant M. v.d. Klooster, zijn voormalige 'opperbevelhebber' toe. Hij wees op de betrokkenheid van Sinke bij de werkzaamheden van het brandweerperso neel. "Een telefoontje was genoeg om Sinke aanwezig te laten zijn bij ernstige ongeluk ken en calamiteiten". Dankbaar was hij voor de persoonlijke belangstelling die Sinke toonde aan de brandweermensen bij de afhandeling van ernstige ongevallen. Van der Klooster verzekerde dat de nazorg van Sinke grote indruk had gemaakt bij de brandweerlieden. "U was mens onder de mensen". Burgemeester Van Pelt van Oostflakkee, die sprak namens de kring van burgemeesters, vergeleek de situatie van de heer Sinke met de situatie van de bondscoach van het Nederlands elftal, Dick Advocaat. Hij vond veel overeenkomsten tussen het bonds- coachschap van Advocaat en het burgemees terschap van Sinke. Een gedeelte van zijn toespraak hield Van Pelt als sprak hij bij de afscheidsbijeenkomst van Advocaat en niet tot Sinke. Wel bracht de realiteit hem weer terug bij het functioneren van Sinke in eilandelijk ver band. Van Pelt wees erop dat de verschillen de gemeenten niet altijd gelijkgestemd zijn op Goeree-Overfiakkee. Hij noemde Goede reede en Oostflakkee de twee vleugels van het eiland. Hij verzekerde: "als de vleugels gaan vliegen gaat het lijf vanzelf mee". Hij dankte Sinke voor de goede samenwerking in bestuurlijk en persoonlijk opzicht in regionale verbanden. Namens de burge meesterskring bood hij Sinke een zeefdruk aan waarin de twee 'vleugels' zijn vertegen woordigd: De Hellegatsplaten vervaardigd door de kunstenaar Hans Dolieslager uit Goedereede. Vervolg op pagina 2 Onder de velen die Sinke de hand kwamen drukken was ook zijn voorganger, de heer G. van Velzen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1