LITIE Tentoonstelling Dirkslandse Sas in Waterschapshuis Gemeentebesturen, scholen en politie bundelen krachten in strijd tegen schoolverzuim Omloop 'De dag van de lach' 09iD0-8844 IMMIROSTRUUK ■(yMinnaard 3*252 Q-B chr. streekblad op gereformeerde gron.dslq> voor de zuid-hoüandse en zeeuwse eil Bromfietscontrole Inbraak kantoorpand Getuigenoproep mishandelde pony Dvd's gestolen Alcoholcontrole Oeltgendag in Ooltgensplaat: De stichting 'Oeltgen' houdt voor de 21e keer de Oeltgen evenementendag in Ooltgensplaat op zaterdag 3 Juli van 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit jaar wordt er weer een zeer mooi geva rieerd programma, en voor elk wat wils, geboden. Kinderpret Helder, leuk en overzichtelijk is de bescheiden tentoonstelling over het Dirkslandse Sas in het waterschaps huis aan de Dwarsweg in Middel- harnis. De tentoonstelling is door medewerkers van het Waterschap Goeree-Overflakkee ingericht ter gelegenheid van de officiële start van de restauratie van de kapitale schutsluis aan het Sas van Dirksland op 18 juni jongstleden. Verlengd Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl OBJLILEITSCENTRUM Spijbelaars blijf bij de les! Eén vertrouwd adres voor at uw rijplezier! Stellendamse reddingboot verleent hulp aan de visserij Eilandelijke Geref. Gemeenten brengen beroepen uit Woensdagmiddag kvcamen de directies van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Middel- _}tarnis, de politie, burgemeester De Vries van Middelharnis en de vier leerplichtambtenaren van de gemeenten op Goeree-Overflakkee bijeen om een gezamenlijke ver klaring te tekenen, waarin men zich bindt om samen te werken op het gebied van schoolverzuim. In het nieuwe schooljaar zal met het ondertekende protocol aan de slag worden gegaan. Opnieuw aan de slag Afstemming M A K E L A A R D IJ Bel ons! Mi ERA (0187) 47 02 72 (0187)68 45 45 Rijkswaterstaat voert zandsuppletie uit op Flaauwe Weri( Ten behoeve van de versterking van de kust Iaat Rijkswaterstaat vanaf eind augustus zandsuppletie uitvoe ren op het Flaauwe Werk van het strand van Goeree (tussen de rijks- strandpalen 10.250 en 12.750). In totaal zal circa 800.000 ni3 zand wor den opgespoten. Oud papier Herliingen V^ Visser Visser BARENDRECHT«TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 vraagt vrijwilligers en motorrijders Vrijdag 25 juni 2004 77e jaargang nr. 7316 Rotterdam-Rijnmond GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag middag en -avond 21 Juni 2004 hielden poli tiemensen van het district De Eilanden, in het kader van de Aanpak scooteroverlast (ASO) bromfietscontroles in achtereenvol gens Middelhamis/Sommelsdijk, Oude- Tonge, Ooltgensplaat, Den Bommel, Acht- huizen en Ouddorp. In totaal werden 21 bromfietsen gecontroleerd, waarbij 32 pro cessen-verbaal werden opgemaakt voor onder meer te veel vermogen, onverzekerd rijden en te veel geluid produceren. Bij slechts vijf bromfietsen bleek alles in orde te zijn. MIDDELHARNIS - Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde maandagmor gen, naar aanleiding van een inbraakmel ding, een onderzoek in een kantoorpand op het Pascal in. Onbekenden waren via een bovenlicht het pand binnengekomen, waar na een laptop werd gestolen. SOMMELSDIJK - Maandag 21 juni werd een pony die in een wei aan het Kortewegje stond, mishandeld. Onbekenden hadden de manen van de Shetland pony afgesneden. De politie van het district De Eilanden is op zoek naar getuigen, dan wel naar personen die anderszins informatie kunnen verschaf fen over de mishandeling. Zij worden ver zocht contact op te namen via het telefoon nummer 0900 8844 (lokaal tarief). OUDE TONGE - In de nacht van maandag op dinsdag werd in een videotheek in de Voorstraat ingebroken. De inbreker(s) kwa men via de achterzijde van het pand binnen en namen zo'n 120 nieuwe dvd's mee. Tevens werden twee dvdspelers meegeno men. Door de recherche van district De Eilanden wordt een nader onderzoek inge steld. MIDDELHARNIS - In de nacht van woens dag op donderdag hielden surveillerende politiemensen van het district De Eilanden een alcoholcontrole in Middelhamis. Van middernacht tot vijf uur 's morgens moesten twaalf automobilisten een blaastest afleg gen, waarna tegen twee personen proces verbaal werd opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol. De tientallen kraamhouders zetten weer hun beste beentje voor om er iets moois van te maken. Als het weer wil meewerken zal de Oeltgendag duizenden bezoekers naar Oolt gensplaat doen komen om aldaar te genieten van het uitgebreide programma van Oeltgen dag 2004. Er zijn nu reeds 175 kramen/standplaatsen toegezegd en de inschrijvingen komen nog steeds binnen. Om een zo'n groot mogelijke variatie te krijgen wordt een strenge selectie toegepast bij het toewijzen van kramen en standplaatsen. Het aantal afwijzingen is gro ter dan voorgaande jaren, omdat er ook aan de zijde van de standhouders een grote belangstelling bestaat om deel te nemen aan één van Nederlands grootste en gezelligste evenementenmarkt Oeltgendag "de dag van de Lach". Maar niet alléén dat zorgt ervoor dat onze braderie anders is dan andere markten. Naast de traditionele kraraenmarkt worden de bezoekers dit jaar verrast door tientallen uit voeringen van straattheater. Jazeker, dit jaar wordt de nadruk gelegd op origineel straattheater tijdens de Oeltgen dag! De organisatie heeft weer heel veel afgereisd om de beste straatacts te kunnen contracteren. Mede dankzij de tientallen sponsors kon dit worden verwezenlijkt. Voor wie tot rust wil komen, tijdens de bezichtiging .van de kramen, kan op een vier tal terrasjes terecht, die omlijst worden door een show of een muzikaal optreden. In de Pieter Biggestraat is er de "Ford Futura Road Show", met spel- en kwisprograimna gepre senteerd door Ivo Franklin.De meiden groep Fe-Mail swingen en zingen met de dance classics uit de 70~s 80~s en de Ws. Voor de jongeren zijn er dit jaar diverse optredens van een poppen theater show. Ook de quads zijn er dit jaar weer voor de spor tieve renners,die een speciaal aangelegd par cours kunnen berijden. De markt wordt muzikaal opgevrolijkt door de looporkesten 013 en de Hazelnoten. Het Shanty koor en het Piraten koor verzorgen diverse optredens. Kom naar de Oeltgendag, voor veel gezelligheid en vertier Tot ziens op 3 juU. Was het eerst de bedoeUng de expositie na 18 juni weer te sluiten, het getoonde bleek bij bezoekers zo in de sma^ te vallen, dat besloten is het verhaal van het Dirkslandse Sas nog een maand in de hal van het water schapshuis te laten staan. Iedereen kan tijdens kantooruren bij het waterschap binnenlopen om de prachtige foto's met verhelderende teksten te bekij ken, die medewerkster Linda Stok gemaakt heeft. Er zijn ook groot afgebeelde fragmen ten te zien uit het cultuurhistorisch schets boek 'Du-ksland Sas', dat in 2(K)1 door de gemeente Dirksland is uitgegeven. Interessant voor scholen Als scholen belangstelUng voor de tentoon- steUing hebben, is het handig even naar het waterschap te bellen. Dan kan men daar rekening houden met de komst van de leer- hngen en kan er een toelichting worden gegeven. De originele archiefstukken, die normaliter veilig in het waterschapsarchief liggen, worden dan door archivaris Jans Hoving tevoorschijn gehaald. Want de oude akten zijn wel erg interessant voor de geschiedenis van de eigen omgeving. Het telefoonnummer van het Waterschap Goe ree-Overflakkee is 0187-488888, contact persoon voor bezoekers is Bertrand van de Boogert. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Op«l. Af 35 joor de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsesttaat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 www.cormelissant.nl ELISSANX NIjverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MelissantTweewielers 0187-6017 06 Dinsdagmorgen 22 juni alarmeerde de Kust- wachtpost van Ouddorp de bemanning van de Prinses Margriet rond half zeven voor de kotter SL42 Jan Cornells III. Dit vaartuig, met zes personen aan boord, waar zeer recent een nieuwe motor werd ingebouwd, kreeg te maken met storing in de schakelkast en stoomde daarom naar de thuishaven. Bij de boei P8 raakte er bovendien drijvende roirmiel in de schroef en viel daardoor de motor stil. De reddingboot was zeer snel ter plaatse en maakte een sleepverbinding en bracht de SL 42 in de Stellendamse schut sluis. Een sleepbootje van Maaskant haalde het schip daar op en bracht het verder in de binnenhaven naar de werf. De reddingboot kon weer terug naar de steiger bij het boothuis. Diezelfde ochtend om elf uur was er weer een actie ten behoeve van de visserij. Eén van de opvarenden aan boord van de GO 41 Wouter Senior moest wegens privé-omstan- digheden direct naar de wal. De Prinses Margriet voer naar deze kotter toe, die zich ruim 20 mijl van de haven van Stellendam bevond, nam de man over en bracht hem naar de buitenhaven van Stellendam, waar hij werd opgehaald. Met deze klus waren ze ongeveer 2'A uur in de weer. Deze week hebben verschillende gemeenten op het eiland, die behoren tot de Gerefor meerde Gemeenten een beroep uitgebracht op een kandidaat. Melissant en Ouddorp brachten een beroep uit op kandidaat E. Bakker uit Opheusden. Dirksland beriep kandidaat G. Beens uit Genemuiden en Middelhamis bracht een beroep uit op kandidaat J.M.D. de Heer uit Ugchelen. In de gemeente Oohgensplaat is een dubbeltal gesteld van kandidaat E. Bak ker en kandidaat G. Beens. De ondertekenaar.!: van hel 'protocol schoolverzuimmei rechts de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten. Het is het doel van de scholen om hun leer lingen een passende opleiding te bieden zodat ze uiteindelijk een diploma kunnen halen. De scholen zorgen ervoor dat de jon gere zich met een zo goed mogelijke basis op de arbeidsmarkt begeeft. En niet alleen de scholen hebben deze taak ook de gemeente besturen hebben de zorgtaak om jongeren tot 23 jaar met voldoende kwalificaties de arbeidsmarkt te laten betreden. Uit de praktijk blijkt dat schoolverzuim een signaal is dat er op wijst dat uiteindelijk geen diploma zal worden gehaald of dat zelfs de school verlaten wordt. Daarom moet er een duidelijk preventief beleid gevoerd worden waarbij het van belang is dat de leerplichtre gels door iedereen op dezelfde manier wordt toegepast. Tijdens een overleg tussen de directies van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Middelhamis, de politie, de burgemeester van Middelhamis en de vier leerplichtamb tenaren van de gemeenten op Goeree-Over flakkee is een protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe de verschillende partij en dienen te handen of samen te werken bij de verschillende vormen van schoolver zuim. De leerling is hierbij het uitgangspunt van handelen. Het protocol is erop gericht bij te dragen aan een uniforme werkwijze op het gebied van preventief èn positief jeugd beleid rondom de scholen. Sylivia van Weezel, leerplichtambtenaar van de gemeente Oostflakkee en één van de samenstellers van het protocol schetste tij dens de bijeenkomst de aanleiding tot het opstellen van de verklaring. Op initiatief van burgemeester De Vries van Middelhamis is er vorig jaar een gesprek ontstaan over de aanleiding en de gevolgen van spijbelen op de middelbare scholen. Er werden door de gemeenten, de politie en de scholen afspra ken gemaakt om zoveel mogelijk het spijbe len op de scholen te voorkomen. Volgens mevrouw Van Weezel is het genomen initia tief 'redelijk uniek'. Dit blijkt uit het feit dat verschillende gemeenten elders in het land al belangstelling hebben getoond vt)or het pro tocol. Burgemeester mevrouw De Vries van Mid delhamis verklaarde dat de aanleiding voor het opstellen van het protocol was de arres tatie van dmgsdealers in Middelharnis in febmari van het vorig jaar. Er werd bij die aanhoudingen gecoijstateerd dat er een dui delijk verband was tussen schoolverzuim en criminaliteit. En dit vroeg om een gezamen lijke aanpak. Ook bleek dat de verschillende scholen er een verschillende methodiek op na hielden bij de bestrijding en registratie van het spijbelen. Volgens de politie klopte in die tijd het aantal jongeren dat men tijdens schooltijd op straat aantrof niet met de offi ciële cijfers van de scholen over schoolver zuim. Volgens de politie zou het verzuim hoger moeten zij. Mevrouw De Vries noemde het een winst punt, dat er nu gezamenlijk geprobeerd zal worden om de jongelui tijdens schooltijden ook daadwerkelijk op school aanwezig te laten zijn. "Want het gaat er om dat de leer lingen op de scholen voorbereid worden op een betere toekomst in de samenleving", aldus mevrouw De Vries. Verder wees zij er op dat het spijbelen op Goeree-OveFflakkee wel blijkt mee te vallen. Het protocol werd ondertekend door de bur gemeesters van de vier eilandelijke gemeen ten, mevrouw De Vries namens Middelhar nis, drs. Stoop, namens Dirksland, De Priël- le namens Goedereede en Van Pelt, die wegens omstandigheden de bijeenkomst niet bij kon wonen, tekende al eerder voor Oost flakkee. De heer De Vos tekende namens de politie. Voor de Regionale Scholengemeen schap Goeree-Overflakkee zette mevrouw T. de Wit haar handtekening en voor de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits tekende de heer Van Heest. Namens de Technische School en de Groene School zetten respectievelijk de heer De Gans en de heer Schoonwater hun handtekening. 'Spijbelaars blijf bij de les' lijkt het motto van het protocol te zijn, want in het stuk wordt er alles aan gedaan om de betrokken instanties zoveel mogelijk op één lijn te krij gen in de strijd tegen het spijbelen. Zo zijn er standaardbrieven in opgenomen waarin de scholen de ouders, de gemeenteambtenaren en de politie in kennis stellen over het spij belen van een leerling. In het rapport wordt verder omschreven hoe er dient te worden gehandeld bij de verschil lende soorten verzuim op de scholen. Zo zal er in de toekomst één lijn worden getrokken bij het opnemen van vakantie door leerlin gen buiten de schoolvakanties. In het proto col wordt verder aangegeven hoe de proce dure dient te zijn bij het verzuim door ziekte van de leerlingen. Ook in vele andere geval len krijgen scholen en gemeenten handrei kingen om eenduidig naar buiten te treden in de strijd tegen ongeoorloofd schoolverzuim. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM of Het voor de suppletie benodigde zand wordt met kleine sleephopperzuigers gewonnen op een afstand van 12 km uit de kust ("Bollen van Goeree") op een diepte van 20 meter. De sleephopperzuigers transporteren het zand naar een koppelpunt, dat zich op een afstand van circa 2 km uit de kust bevindt. Vanaf dit koppelpunt wordt het zand via een korte drij vende leiding en een zinkerleiding naar het strand getransporteerd. Via een walleiding wordt het zand verdeeld over het strand. Informatieavond Het werk start eind augustus en zal uiterlijk 1 november gereed zijn. Rijkswaterstaat probeert de overlast voor de strandgebrui- kers zoveel mogelijk te beperken. Om hen goed te informeren en de gelegenheid te geven vragen te stellen, organiseert Rijks waterstaat op woensdag 7 juh om 19.30 uur een informatieavond in sport- en zalencen trum 'De Dorpstienden' te Ouddorp. De zandige kust van Nederland is door de invloed van wind, golven en getij stromen voortdurend in beweging. In de loop van de tijd zanden sommige stukken kust aan, ter wijl bij andere gedeelten zand verdwijnt (erosie). Om het opgetreden verlies te com penseren, zijn in het verleden meerdere zandsuppleties langs de Nederlandse kust uitgevoerd. Op die manier zorgt Rijkswater staat er voor dat de kust voor langere tijd vei lig blijft. Morgen, zaterdag 26 juni, wordt het oud papier weer opgehaald voor de Hervormde Gemeente van Herkingen. Het ophalen begint om 9.00 uur. Wilt u het papier gebun deld aan de kant van de weg zetten? Bij voorbaat dank. REGISTERACCOUNTANTS De voorbereidingen voor de Omloop van Goeree-Overflakkee 2004, die is gepland op 20 en 21 augustus a.s. zijn inmiddels van start gegaan. Voor de organisatie van deze tocht is men afhankelijk van toestenrmiing van diverse instanties, hulp van vele vrijwil ligers en gebruik van diverse materialen. De Omloop van Goeree-Overflakkee betreft een sponsorloop, en het goede doel dat dit jaar aan de Omloop is verbonden is 'Eiwitanaly- se kan levens redden (proteomics)'. Dit doel is mede gekozen in het kader van het 90 jarig bestaan van Dr. Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam. Er worden enthousiaste vrijwil ligers gezocht die hun steentje aan de Omloop willen bijdragen, met name mensen die in het bezit zijn van een motor en die behulpzaam willen zijn bij het verkeer rege len of koeriersdiensten willen verrichten. En uiteraard zijn ook die mensen welkom die een post willen bemensen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Omloop Goe ree-Overflakkee, Margreet Ouwens (secre taris). Postbus 107, 3257 ZJ Ooltgensplaat, e-mail: omloop@flakkee.net, tel.: 0187- 643968.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1