ITIE Een Koninklijk geschenk voor de ouders van Loura Hamelink Hoogste punt 'Het Knooppunt' bereikt En Boonstra stemde in.Herkingen! Jaarmarkt met rommelmarkt Waterschap kiest voor gericht natuurbeheer op Kop van Goeree 0900-8844 79 A - Verdachten aangehouden na openlijke geweldpleging Christenunie deelt niet de mening van Moerkerk Sing-in in Dirksland Start beginnerscursus EHBO Koor- en samenzang in de duinen bij de vuurtoren Geref. Gem. te Dirksland Project Holland-Zeeland groeit gestaag: MIDDELHARNIS - Het is en blijft een bijzondere plek, die hoek in Mld- delharnis waar de Langeweg en het Beneden Zandpad bij elkaar komen. Het was wellicht al het meest bezochte plekje van Middelharnis, vanwege de aanwezigheid van het postkantoor. Maar sinds de start van het project 'Holland-Zeeland' krioelt het er mogelijk nóg meer van voorbijgan gers, kijkers én niet te vergeten...: vastzittend verkeer. Ja, met de verleg ging van het laatste stukje Zandpad, na de Hema, is van dat stukje Middel harnis een echt knooppunt gemaakt. Maar ook om het project zelf dat ter plekke verrijst, is al heel wat te doen geweest. En dat bouwwerk, het pro ject 'Holland Zeeland' is nu wéér in het nieuws. Immers, onlangs werd het hoogste punt ervan bereikt, en zoiets wordt gevierd. Pannenbier! Architect, vele kopers en huurders waren daar om afgelopen vrijdagmiddag naar Middelharnis gekomen. (Foto: Pers- buro Flakkee) Motorrijder verliest macht over het stuur SOMMELSDUK - Ze is nog geen jaar oud, en het is het nu al de tweede keer dat ze de krant haalt, de Sommelsdijkse Loura Hame link. U weet het vast nog wel: 7 december 2003 werd de dag waar naar vrijwel heel Nederland had uitgezien; toen werd namelijk Hare Koninklijke Hoogheid Prin ses Catharina-Amalia geboren. En uitgerekend op die dag kwam ook Loura Anne Hamelink ter wereld, en was ze - als enige op het eiland - meteen een 'Amaliababy'. Ter gelegenheid daarvan kreeg ze begin dit jaar al een leuk presentje aangeboden door burgemeester De Vries-Hommes van de gemeente Middelharnis. En dat kwam natuurlijk in de krant. Samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten GOEDEREEDE - Waterschap Goe ree-Overflakkee heeft besloten het dagelijks natuurbeheer van haar duingebieden op de Kop van Goeree over te dragen aan Vereniging Natuurmonumenten. De duingebie den grenzen direct aan De Kwade Hoek en de Springertduinen, die reeds in beheer zijn bij Natuurmonu menten. De vereniging beheert nu alle kustduinen op de Kop van Goeree, uitgezonderd de Middelduinen. Natuurmonumenten als gastheer ifgït vakantieZonder Zorgen. Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Dinsdag 15 juni 2004 ë'j aargang Bij die gelegenheid sprak ook wethouder Van der Kamp van de gemeente Middelhar nis. Die ging terug de tijd in, zo'n vijftien jaar geleden, toen de eerste gedachten wer den gelanceerd om de dijk te gaan doorsnij den. "Er zou een markant punt moeten komen in Middelharnis. Thans wordt dus volop aan de realisatie van dat markante punt gewerkt. En ik hoop dat u, bewoners, hier straks met veel plezier zult wonen, én dat ooit - als Holland-Zeeland een stuk his torie is geworden - er veel discussie zal ont staan om dit unieke punt te behouden voor de toekomst." Na deze woorden was het tijd voor hét feestelijke moment en was het eveneens aan de wethouder om bij wijze van officiële handeling vanuit een enorme cham pagnefles een lading gekleurde ballonnen te laten ontsnappen. Destijds schreef de gemeente Middelharnis een prijsvraag uit voor een fraaie oplossing om de bestaande dorpsbebouwing te verbin den met de Westplaat. In 1992 wonnen Bram Roos, van Roos Vastgoed Ontwik keling, en Hans van Lubeck, van Leyten Partners te Rotterdam, met hun stedenbouw kundig plan deze prijsvraag. En daar refe reerde Van der Kamp vrijdagmiddag nog even naar. "Het was ons idee om met de bouw van een winkelcentrum en een varië teit aan woningen een levendige begrenzing te vormen, zodat een stadshart zou ont staan." En de heer Lubeck sloot daarop aan: "Een markant draaipunt, die als een soort scharnier zou functioneren, moest zowel de ingang van De Westplaat als de ingang naar het oude dorp markeren. Het hoekpunt van het project is dan ook een kleinschalig toren tje geworden, met daarin drie luxueuze appartementen, winkelvoorzieningen op de begane grond en een penthouse op de boven ste verdieping. Ook negen stadswoningen boven een winkelpromenade, een vrijstaan de woning en zeven atelierwoningen maken deel uit van het project." De heer Roos wees daarbij nog op de extra parkeergelegenheid die hier zal worden gerealiseerd, goed voor 130 auto's. "Dat zal een hele verbetering zijn ten opzichte van de huidige parkeergele genheid rondom d'n Diek." Roos hoopt dat de eerste bewoners rond de kerstdagen hun nieuwe woningen zullen kunnen betrekken. OUDDORP - zondagochtend werden een zestienjarige jongen uit Stellen- dam en een 22-jarige man uit Oud- dorp aangehouden, nadat zij drie mannen uit Duitsland, in leeftijd variërend van 19 tot 20 jaar, hadden mishandeld. Hij vijftal had zaterdagavond onenigheid gekregen in een discotheek in Ouddorp. Nadat de Duitsers de discotheek hadden ver laten, troffen de jongeren elkaar 's nachts op de Bokweg. De Duitsers werden door de verdachten geslagen en de fietsen van de slachtoffers werden vernield. De twee verdachten werden later in een dis cotheek in Ouddorp aangehouden en voor nader verhoor en onderzoek overgebracht naar het poUtiebureau. Kent u ze nog, de twee op de foto? Oud-burgemeester Boonstra van Drrksland, met zijn vrouw Anneke. In 'Ons Huis' in Herkingen waren ze afgelopen donderdag om te stemmen voor het Europarlement; dit omdat Boonstra momenteel in Ouddorp verblijft. Zijn gezond heid is - nadat hij uit Dirksland naar het Friesse Oppenhuizen vertrokken is - lange tijd zor gelijk geweest, maar gelukkig is hij weer aan de beterende hand. Afgelopen zaterdag vierden de heer en mevrouw Boonstra hun 40-jarig huwelijk, samen met hun kinderen en kleinkinde ren, i'n het mooie Herkingen. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee GOEDEREEDE - Zondagmiddag om streeks twaalf uur raakte een 36-jarige vrouw uit Rotterdam licht gewond na een aanrijding op de Spuidijk. Een 46-jarige motorbestuurder uit Rotter dam verloor door nog onbekend oorzaak, de macht over het stuur en reed tegen een vang rail aan. De 36-jarige Rotterdamse, die ach terop de motor zat, raakte hierbij licht gewond aan haar hand. Zij werd door perso neel van de Ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Dirksland. Naar aanleiding van het artikel in deze krant op pagina 2, waar George Moerkerk zijn aftreden bekendmaakt, laat het bestuur van de Christenunie Goedereede de redactie van Eilanden Nieuws laten weten dat zij "inhou delijk de mening van George Moerkerk niet deelt". Het bestuur wijst er met nadruk op dat zij zich van dit artikel distantieert. Op vrijdag 18 juni is er weer een sing-in in de Ned Herv kerk te Dirksland van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kerk open van af 18.30 uur. Jong en oud, u/jij bent van harte welkom om te zingen tot eer van God en bemoediging van elkaar. Muzikale begeleiding; Praise- band 'Image'. Er wordt een collecte gehou den t.b.v de onkosten en aanschaf/onder houd materiaal Image. Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Mid delharnis start in september 2004 op dins dagmorgen een cursus EHBO voor begin ners. Op deze cursus leert men o.a.: hoe te handelen bij ongevallen; ziektebeelden her kennen; diverse verbanden aanleggen en reanimatie. De cursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur (onder schooltijden) in het nieuwe rode Kruis gebouw op de Westplaat in Sommelsdijk. Inlichtingen of opgave kan bij Cora v.d. Pijl- de Groot, telefoon 0187-611512. Voor de zesde keer wordt er aan de voet van de Ouddorpse vuurtoren een bijzonder eve nement georganiseerd: Een koor- en samen- zangavond waaraan wordt meegewerkt door één van de bekendste koren in Nederland. Op zaterdag 26 juni wordt het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus in Ouddorp verwacht. Dit koor staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Cor de Haan en organi seert in de weken voor kerst de zogenaamde Doelenconcerten. Voor veel mensen een begrip. Nu bestaat de mogelijkheid om naar dit koor te luisteren in de Ouddorpse duinen. De vorige concerten hebben duidelijk gemaakt dat dit een belevenis was om mee te maken: zingen in de duinen in de openlucht. De belangstelling was overweldigend. De muzikale begeleiding van de koor- en samenzang is in handen van organist André de Jager en het koperensemble van Concor dia uit Ouddorp. André de Jager heeft zijn sporen als organist verdiend en is daarmee een veelgevraagd musicus geworden. Op deze avond bespeelt hij een prachtig Domus- orgel. Ds. Kees Kant, predikant in de Gereformeer de Kerk van Ouddorp en Stellendam, zal de leiding hebben over de avond en een woord je spreken. Voor de mensen die willen komen zijn de volgende gegevens belangrijk: Het program ma begint om 19.30 uur. Mensen die graag willen zitten worden verzocht hun eigen stoel mee te nemen. Er zal een beperkt aan tal stoelen aanwezig zijn voor minder valide mensen. Een programmaboekje is aanwezig. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte zijn om de kosten te dekken. Iedereen is van harte welkom! Bij regenachtig weer wordt deze koor- en samenzangavond verplaatst naar de sporthal Dorpstienden. Deze avond wordt georganiseerd door leden van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp en daarom kunt u deze informatie ook terugvin den op de homepage van deze kerk: http://www.flakkee.net/~grefkerk Nü waren het echter niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins van Oran je Willem-Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima der Nederlanden die aan de ouders van al die baby'tjes in Nederland die ook op 7 december 2003 geboren zijn, te vertassen met een speciale geboorteset - een Koninklijke Geboorteset heet het officieel - bestaande uit alle acht in omloop zijnde euromunten én een geheel VJasse.nac\i\ mei 2004 Op 7 dece^nbei* 2003 verande»*de ons leven volledtcj. Üe gevaay^ie van onze dock- fer CZcxn\anna-^n\a\\a vt^acy\^ op deze zonaag een aolf van reacties teweeg, üe ojij- Uen van sy*Mpatnfe in de vofny van ofiev&n, \<\naef^e\<en\ngen en caasatA^es nebben wij bijzonder gewaardeerd. Wij zijn ons e-^van bewust dat we die daQ niet alleen zijn geweest in de beleving vc\v\ de geboorte van onzs aocv\\e-)^, X?e cfe.\joov^e van Ww eigen kind keeft aan deze. iiaQ ook voov M een bijzondere betekenis QeQeven, De verbondenheid met IA als ouders maay^ straks ook voov onze kinderen is daarirxee blijvend Qen\aA<.ee^a op 7 aeceyn- ber. T^ls blijk van aeze oana is net ons een genoegen IA dit gescnenU. aan te bieden. Deze set ^net Êwromwnten/ die in zickzelf al een vot'ny van verbondenkeid sy»>Aboli- seren^ zjjn vooy^z\en van een unieke penning. L^eze penning is geslagen in een opla ge gelijk aan ket aantal geoooi^^en op 7 decefnber 2003. Wij wensen IA veel gezonaWeid, gelwk en p\ez'\ey toe tnet LAw gezin. zilveren Koninklijke Geboortepenning. Negen prachtig glanzende munten dus, geslagen in een speciale verzamelaarskwali teit en gepresenteerd in een fraai uitgevoerd etui, met daarop historische afbeeldingen van het Koningshuis en een persoonlijke brief van het Kroonprinselijk paar, door hen zelf ondertekend. In Sommelsdijk was het burgemeester De Vries die namens Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima dit exclusieve geschenk aan de ouders van Loura mocht overhandi gen. En natuurlijk kom je dan wéér in de krant! Daarnaast wacht papa Max, mama Linda en Loura nóg een vertassing. Want voor 21 juni a.s. zijn ze uitgenodigd om, samen met al die andere 'Amaliababy's' en hun ouders, naar Apeldoorn te komen voor een gezamenlijke ontvangst in Paleis 'Het Loo'! Daar zullen ze onder andere de tentoonstelling 'Oranje in de wieg' bezoeken en met de hele groep op de foto gaan. En zouden Willem-Alexan der, Maxima en Amalia daar dan óók bij zijn...? Volgende week zaterdag 26 juni wordt weer de bekende jaar- en rommel markt gehouden op het parkeerter rein rondom de kerk aan de Mozart- singel. Om alvast iets van de sfeer te laten proeven melden de organisatoren dat het alom beken de tertas weer aanwezig is voor alles wat de bezoeker maar lekker vindt, zoals uitsmij ters, omeletten, soep, broodjes gezond. Tevens is er een groot aanbod geweest van allerlei spullen voor de rommelmarkt en heel veel tweede hands boeken. Verder worden er weer auto's verkocht, olie bollen, tuinaarde, kaarten en gedecoreerde kistjes, borduurwerk van de dames Bechtum en Bindels, Warring kleding van klein tot groot, patat, pottenbakkerartikelen, zonne bloemen, bloeddruk meten, puddingbrood jes, eigen gemaakte babbelaars, zelfgemaak te artikelen van hout (de heer Aamoudse), Kaas (met gratis roomboter). Ondergoed en nachtkleding. Pinda's en noten, gebakken soorten vis, gerookte sliptong, haring, Gereedschappent- werkschoenen etc. van Esselink), fruit, snoep, mooi bedrukte diep vriesdozen en stoffen. Ook is er een hoogwerker aanwezig om Dirksland van bovenaf te kunnen bekijken, evenals de scharensliep (neem gerust uw hele bestekbak mee!) en er wordt onder lei ding van Margriet Koningswoud de gelegen heid gegeven voor de kinderen om iets cre- atiefs in elkaar te knutselen tegen een ver goeding. Bij dit alles zal ook de heer Den Hertog weer aanwezig zijn met de evangeli satiestand. Eveneens wordt er weer een kindertommel- markt georganiseerd waarbij de kinderen die hieraan mee willen doen, zich van te voren op moeten geven bij Ineke Grootenboer (603008). Wanneer U nog spullen heeft voor de rom melmarkt dan kunt U dit afgeven bij M. Ver- olme (601251) en J.A Struijk (601300). De markt begint om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur en de organisatie hoopt veel belangstellenden te mogen begroeten. De opbrengst komt ten goede aan de aflossing van onze nieuwe kerk. De rijkdom aan planten en dieren is onge kend groot in de duinen van de Kop van Goeree. Het is een dynamisch kustgebied. Zulke gebieden zijn in Nederland heel zeld zaam geworden. Ze komen buiten Goeree eigenlijk alleen op de Waddeneilanden voor. Natte en droge delen, jonge en oude duinen komen op Goe ree naast elkaar voor. Struweel, bos, natte valleien en kaal zand wisselen elkaar af. Een waardevol gebied als de duinen van de Kop van Goeree verdient gericht natuurbe heer, zo is de mening van Waterschap Goe ree-Overflakkee. Vereniging Natuurmonu menten is in de ogen van het Waterschap een logische partner, gezien haar expertise en het feit dat de vereniging reeds natuur beheert op de Kop van Goeree. De veiligheid van de zeewering blijft gegarandeerd. Aan de manier waarop het Waterschap de zeewering onderhoudt verandert niets. Medewerkers van het Waterschap hebben te allen tijde toegang tot de duinen om werkzaamheden te verrichten, die nodig zijn voor de veiligheid. Het Haauwe Werk blijft buiten de grenzen van het natuurgebied, zodat eventueel noodzakelijke toekomstige verzwaringen van de kustwering mogelijk blijven. Water schap en Natuurmonumenten beheren de duinen op een dynamische, natuurlijke manier. Daarbinnen is het mogelijk dat soms kustafslag plaatsvindt. Voor de veiligheid vormt dit echter geen bedreiging. Bovendien vindt op andere plaatsen, zoals de Kwade Hoek, natuurlijke aangroei van nieuwe duintjes plaats. Natuurmonumenten wordt gastheer en huis meester voor het publiek in de duinen van Goeree. Bestaande wandel- en fietspaden blijven bestaan. En er zijn zelfs plannen om het padennet iets uit te breiden. De natuur beheerder plaatst waar nodig bordjes om de bezoekers op weg te helpen. Natuurmonu menten gaat geregeld excursies geven voor belangstellenden. Toezichthouders van Natuurmonumenten controleren op naleving van de regels in het natuurgebied, om scha de aan de natuur te voorkomen. Waar er kansen zijn voor bijzondere planten en dieren, spant Natuurmonumenten zich in om hel natuurb2eheer te intensiveren. Zo is op initiatief van Stichting Duinbehoud een plan opgesteld om de zandhagedis meer leefruimte te geven in de duinen van Goeree, door op sommige plekken struweel te ver wijderen. De hagedis heeft een voorkeur voor kale zanderige stukken duin. Met finan ciële steun van provincie Zuid-Holland wil Natuurmonumenten dit plan, in samenwer king met het Waterschap Goeree Overflak- kee, op korte termijn gaan uitvoeren. In de verdere toekomst behoren ook andere maat regelen tot de mogelijkheden, zoals herstel van bloemrijke natte duinvalleien en herstel van open duingraslanden. Rabobank Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1