Wisseling van de waclit bij Groen van Prinstererscliool Boerenmarkt I AANBÏËblN'c I Kringloopmarkt PREDIKBEURTEN Boekhandel Akershoek richt zich op christelijke spannende boeken Collecte ANGO harder nodig dan ooit Zondag van de Lijdende Kerk EiiAnDBn-niEuws in Ouddorp EIÜVI1DEI1-I1IEUW5 Netwerk Verslavings preventie Middelliarnis Fietstocht Roemenië- comité verplaatst Meer monumenten voor Erfgoedhuis ZH Middelharnis Orgelconcert Kees van Eersel in Kapelle Zomeravondconcert op Markt Goedereede HSV 'De Viscromte' Vorige week donderdag was het zover: de wisseling van de wacht vond plaats bij de Groen van Prinsterer- school in Middelharnis. Aan het begin van de feestelijke dag, die in het teken stond van het afscheid van directeur J. van Alphen, waren alle leerlingen op het schoolplein verzameld in afwachting van de aankomst van hun directeur. Begin januari 2004 is op Goeree- Overflakkee het project verslavings preventie van start gegaan, gericht op verslavingspreventie bij jongeren. Het doel van het project is het gebruik van genotmiddelen onder de jeugd en de negatieve gevolgen van dit gebruik te verlagen. Startbijeenkomst Zondag 6 juni 2004 Net als vorig jaar zal er weer een gro te 'boerenmarkt' op het terrein van de Prins Maurits Scholengemeenschap worden gehouden, op zaterdag 12 juni. De markt begint om 9.30 en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Er zijn ongeveer 40 kramen. Dus voor elk wat wils! OUDDORP - Boekhandel Akershoek geeft in juni, de landelijke Maand van het Spannende Boek, gratis de dikke thriller De bemiddelaar van auteur Dee Henderson weg bij aanschaf van een van de negen toptitels. Juni is door de CPNB (Collectieve Propagan da voor het Nederlandse Boek) uitge roepen tot Maand van het Spannende Boek. Boekhandel Akershoek richt haar focus in deze periode op christe lijke spannende boeken. Toptitels steeds vaker komt het voor, dat men sen met een handicap of een chroni sche ziekte geconfronteerd worden met kosten die nergens vergoed wor den of dat zij net geen recht hebben op een voorziening; Hierdoor komt deze groep meer en meer in financiële pro- blemen. Voor hen houdt Handicap.nl in de week van 7 tot en met 12 juni haar jaarlijkse nationale collecte. j Eilanden-Nleuws, Antwoordnummer, 183,3240 VB Middelharnis PAGINA 2 VRUDAG 4 JUNI 2004 Gezeten in een oude Citroen kwamen de heer en mevrouw Van Alphen het school plein opgereden. De eerste taak van de scheidend directeur was het onthullen van een naambord, want voor één dag kreeg de school een nieuwe naam; 'de Joh. van Alphen school'. Nadat het echtpaar Van Alphen was toegezongen gingen ballonnen omhoog en de feestelijke dag was begonnen. Aan het eind van de schooldag was er nog een verrassing voor de schooljeugd. Onder politiebegeleiding, met zwaailicht en sirene werd een postauto het schoolterrein opgere den, waarin zich een rolcontainer bevond. Na ondertekening mocht Van Alphen het grote postpakket openmaken. Groot was de verbazing van de kinderen toen bleek dat het ?^ïg^^^^ESïi^ l\ «•■'■'F* pakket de nieuwe directeur, de heer E. Boot bevatte. Maar er was nog een pakketje voor Van Alphen, dit was een digitale videoca mera: het geschenk van alle kinderen voor de directeur die de school gaat verlaten. De nieuwe directeur trad op een goed moment aan, want hij kon de kinderen ook iets aan bieden: een week vakantie! Op zaterdag 20 juni organiseert de Doopsge zinde Gemeente van Ouddorp weer de jaar lijkse Kringloopmarkt. Als u goederen voor deze Kringloopmarkt heeft (geen grote meu belen) dan worden deze na telefonische afspraak opgehaald. De contactpersoon hier voor is Hans van Dam, Hoge Pad 16, tel. 0187-682254. chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187)4857 36 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 email: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28; contracttarieven op aanvraag slulttngstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitlngstermynoverlijdensberlch.ten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 email: J.VilIerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar 36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 Aanstaande zaterdag, 5 juni, is de jaarlijkse barbecue van het OJW. We nodigen jullie allemaal weer van harte uit voor dit culinair festijn. Ook de jongelui die nu nog 14 zijn, maar het volgende seizoen 15 worden, nodi gen we van harte uit om tijdens deze avond alvast kennis te maken met het Open Jeugd Werk. Zaterdag dus, om 19.00 zijn jullie van harte welkom bij de schuur van de famiüe Wielhouwer aan de Boerenweg in Sommels dijk. De kosten voor deze avond bedragen 7,00. Nodig al je vrienden en vriendinnen uit en geef jezelf zo snel mogelijk op bij Piet (484845) of Jantine (483526). Een hartelijke groet, het OJW team In het kader van het project wordt in de gemeente Middelharnis een netwerk opgezet dat het project lokaal gaat implementeren. Het doel van het netwerk is onder andere het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, signa len uitwisselen en op deze signalen insprin gen en een sluitend aanbod leveren van acti viteiten en hulp. Om de functie van het lokale netwerk nader toe te lichten, vindt er een startbijeenkomst plaats op 21 juni 2004 in het gemeentehuis te Middelharnis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het project nader toegelicht, worden de leden van de projectgroep geïntroduceerd en het aanbod van deelnemende instellingen kenbaar gemaakt. Gedurende het 2e deel van de avond vindt er een discussie plaats over verslavingspreven tie en de rol welke u voor uzelf hierin ziet weggelegd. Bent u geïnteresseerd in deelname in het Netwerk Middelharnis dan kunt u zich per e- mail: Cees.van.den.Bos® Middelhamis.nl of telefonisch (0187-475555) aanmelden bij Cees van den Bos, Beleidsmedewerker Wel zijn. De fietstocht van het Roemeniëcomité die gepland was voor zaterdag 5 juni is door omstandigheden verzet naar zaterdagavond 28 augustus. Dan kunt u tussen 18.45 en 19.00 op de fiets stappen voor het goede doei: 'de medemens in Roemenië'. Reser veert u deze avond alvast in uw agenda. Het wordt een leuke, gezellige maar ook interes sante fietstocht met een speciaal thema: 'het ontstaan en de vroege geschiedenis van Stel- lendam'. Fietst u mee? Zondag 6 juni staat in het teken van de Lij dende Kerk. In bijna de helft van de wereld hebben de christenen nog steeds geen vrij heid om God te dienen op de wijze die zij verkiezen. In veel landen, zoals China, Noord-Korea, Vietnam en de moslimwereld worden christenen gediscrimineerd en ver volgd. Zij hebben de steun en het gebed van geloofsgenoten in de vrije wereld heel hard nodig. In de morgendienst gaat dhr. Ben Hobrink voor, hij spreekt namens Open Doors. Hij werkt al jaren bij Open Doors, heeft veel gereisd en dus heel veel mensen ontmoet. Wij nodigen u van harte uit deze bijzondere kerkdienst bij te wonen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland gaat zo snel mogelijk de wachtlijsten van zijn Monumen- tenwacht opheffen. Dat zegt directeur Andries Ponsteen, nadat de Provincie Zuid- Holland afgelopen woensdag instemde met uitbreiding van het Erfgoedhuis. '"Onze monumentenwachters monitoren nu 2600 monumenten, we zitten aan onze maxi mumcapaciteit. Nieuwe monumenteneige naren komen op een wachtlijst. We hopen in 2008 zo'n 4000 monumenten onder onze hoede te hebben. De Provincie Zuid-Holland maakt uitbreiding van deze preventieve taken van het Erfgoedhuis mogelijk. We kunnen er nu aan bijdragen dat meer eigena ren planmatig hun monument onderhouden en zo dure restauraties voorkomen of uitstel len", aldus Ponsteen. De financiële ruimte die voor deze vergro ting van het takenpakket van het Erfgoed huis nodig is, werd door een amendement van het CDA op het Provinciaal Cultuurplan 2005-2008 verschaft. Voorshands stelt de Provincie Zuid-Holland tot en met 2006 de noodzakelijke extra middelen ter beschik king van het Erfgoedhuis. OUDDORP - Herv. Gem. (ihv) Dorpskerk: 9.30 uur ds. A. H. Veldhuizen uit Wou denberg en 18.30 uur kand. A. P. Muil- wijk uit Kesteren. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. T. W. van Bennekom uit Som melsdijk en 18.30 uur ds. A. H. Veldhui zen - Oer. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. P. Blok - Oer. Kerk 10.00 uur de heer K. Baas en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Doopsgezinde Gem. 9.30 uur de heer B. Hobrink, zondag van de Lijdende Kerk en 18.30 uur ds. D. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. Schaap, Strijen en 18.30 uur ds. H. Liefting, Schoonhoven - Herv. Gem. (ihv) Jongkoenstraat la 9.00 en 10.45 uur ds. J. Joppe, Sirjansland en 17.00 en 18.45 uur ds. P. C. Hoek, Sint Annaland. STELLEND AM - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur nog niet bekend - Herv. Gem. (ihv) 10.00 uur ds. J. A. Brussaard, Scherpenzeel en 18.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur leesdienst. MELISSANT - Herv. Gem. (ihv) 10.00 uur ds. A. Egas, Werkendam en 18.00 uur ds. A. van Wijk, Herkingen - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur student G. Beens - Ger. Kerk 9.30 uur ds, A. J. Renkema - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND-Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G. van Meijeren, v.m. bediening Heilige Doop - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G. J. N. Moens - Zieken huis 14.30 uur ds. T. E. van Spanje. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. C. Klein, Sint Philipsland en 18.30 uur dr. T. E. van Spanje, Ooltgensplaat - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Friso- school' 9.15 en 18.00 uur kand. M. Die- peveen - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur IccscÜGnst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Kastelein, Oudewater en 18.00 uur ds. A. Vos, Wijk en Aalburg - Lukaska- pel HDG 10.15 uur ds. A. Hamstra, Giessenburg - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. E. L. van Dunné-de Bijll Nache- nius - Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. M. R. Hoffenkamp, Avondmaal - CAMA Christengemeente, het Prieel, 10.00 uur G. J. Ravensbergen, Zondag van de Lijdende Kerk. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 9.00 uur ds. P. H. van Trigt, Ede en 16.30 uur ds. T. W. van Bennekom - Herv. Gem. (ihv) 11.00 uur ds. J. C. den Toom en 18.30 uur ds. C. Gielen - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. M. A. Kem- peneers - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur student Beens - Ger. Kerk 9.30 uu rds. J. T. Baart en 17.00 uur ds. A. J. Renke ma - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur ds. A. J. Balk en 16.45 uur onbekend. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. Penning, Streefkerk en 18.00 uur ds. A. de Lange, Bruchem-Kerkwijk Herv. Gem. (ihv) 'Ons Dorpshuis' 9.00 uur ds. J. C. den Toom, Sommelsdijk en 16.00 uur ds. J. Koppelaar, Abbenbroek - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. de Wit, voorbereiding Heilig Avond maal en 18.00 uur ds. J. Kooien, IJssel- stein - Herv. Gem. (ihv) 'Ebbe en Vloed' 15.00 uur ds. A. Egas, Werken dam - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evangelie Gemeente Be- réa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur dienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. J. Catsburg en 18.00 uur ds. T. W. van Bennekom - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur ds. C. de Jongste - Ger. Kerk 10.00 uur ds. N. J. A. van Exel en 18.00 uur ds. A. J. Krol. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Smit, Putten en 14.30 uur ds. P. van Duijvenboden, afscheidsdienst - Ger. Kerk 10.00 uur de heer L. H. Zweers en 18.00 uur dr. G. den Hartogh. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur dr. T. E. van Spanje, voorbereiding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. G. C. de Jong, Sliedrecht - Herv. Gem. (ihv) ver.gebouw 't Centrum 11.00 uur kand. M. Diepeveen en 15.30 uur ds. W. L. Smeh - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. de Jongste, Tholen, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. nabetrach- ting Heilig Avondmaal - Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. J. F. Ezinga, v.m. bedie ning Heilig Avondmaal. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P. Kolijn, Krimpen a/d IJssel, voor bereiding Heilig Avondmaal. We hebben een leuke mix van standhouders proberen te maken. Naast de vele vertrouw de kramen die er vorig jaar ook waren, zult u ook weer andere standhouders aantreffen. Een kleine greep: Crea; Gereedschap; Schoenpoetser; 2e hands kleding; Kaarsen maken van bijenwas; Rommelmarkt met als hoogtepunten een veiling; Koffie met (of zonder) iets; Vis; Patat; IJs; Huifkartocht; Bakkerij-producten; Hoeden, Fietsen en fietsonderdelen; Boeken (nieuw en gebruikt); Schoonmaakartikelen Ook zullen er 's ochtends voor de kinderen weer diverse spelletjes te doen zijn. Maar ook de oudere sportievelingen kunnen zich met elkaar meten bij het "ketelpak-han gen". De bemiddelaar is een mooi verzorgde uit gave van dit forse spannende boek (336 pagina's) uit de O'Malley-serie. Auteur Dee Henderson schrijft in De bemiddelaar over Kate O'Malley, onderhandelaar bij de politie. Bij gijzelingen onderhandelt zij met gijzelnemers om bloedvergieten te voorko men. Als Kate zelf betrokken raakt bij de explosie van een passagiersvliegtuig en ontdekt wie de dader is, wordt ze gecon fronteerd met haar eigen traumatische ver leden. De bemiddelaar is het eerste deel uit de O'Malley-serie. De reeks gaat over een groep jonge mensen die samen opgroeide in een weeshuis en de familienaam O'Malley heeft aangenomen. In ieder boek speelt een van de O'Malleys de hoofdrol. De Neder landse pers recenseerde de serie als 'prima lectuur met een boodschap', 'fraaie dialo gen' en met 'vaart en spanning'. De Ameri kaanse auteur Dee Henderson schreef inmid dels al zes delen in de O'Malley-serie en tevens drie oorlogsromans. Henderson won hiermee in Amerika reeds diverse prijzen, waaronder 'RITA, Bookseller's Best, and National Reader's Choice award', 'The Reviewers International Organization's best inspirational book of the Year' en een 'Christy award 2002De bemiddelaar is het eerste boek van haar hand dat in Nederiand op de markt verscheen. BoekhandelAkershoek geeft De bemiddelaar weg bij aanschaf van een van de negen nieu we spannende boeken uit de actie. Dat zijn: - Oogwenk - Ted Dekker (Uitg. Kok) Impasse - James Scott Bell (Uitg. Mozaïek) - De Jericho-sanctie - OUver North (Uitg. Kok) - "Vermoorde onschuld - Randy Singer (Uitg. Kok) - 'Vergelding - A.R. Chandler (Uitg. Den Hertog) - Blauw vuur - Jake Thoene (Uitg. Kok) - De duistering - Gerhard Hermann (Uitg. Barnabas) - Schaduwmeester - G.P. Taylor (Uitg. Librion) - De strijder - Dee Henderson - O'Mal ley-serie (Uitg. Barnabas) In juni is er bij boekhandel Akershoek tevens een gratis thrillergids te verkrijgen, met recensies, achtergrondinformatie over christelijke boeken en interviews met auteurs. Op 19 juni geeft de bekende organist Kees van Eersel, organist van de Grote- of Maria Magdalena Kerk te Goes, een orgelconcert op het historische Batz-Witte orgel van de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. Hij opent het concert met eigen compositie over Ps. 123. Ver der speelt hij de 4e Sonate van Mendelssohn, een Sonate van Richter en het bekende Ie Choral van H. Andriessen. Hij besluit het conceit met het beroemde werk van de Belgi sche componist Fl. Peeters, de Toccata, Fuga en Hymne, gebaseerd op de Gregoriaanse melodie van het 'Ave Mans Stella'De aanvang van het concert is 20.00 uur en de toe gang 4,50 en 3,50 (CJP/pas 65). Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. De bijna twee miljoen mensen met een func tiebeperking in Nederland doen doorgaans volledig en gelijkwaardig mee in de samen leving. Zij willen hierbij hun leven inrichten zoals ieder ander. Zij hebben hiertoe helaas lang niet altijd dezelfde mogelijkheden als niet-gehandicapten. Door hulpmiddelen en dankzij diverse regelingen, wordt een deel van de belemmeringen die mensen met een handicap ondervinden, weggenomen. Maar dit blijkt lang niet altijd voldoende. Zeker sinds het huidige Kabinet allerlei bezuini gingen heeft doorgevoerd, vallen mensen steeds vaker buiten een regeling, of komen voor kosten te staan die nergens vergoed worden. En met de plannen die men in Den Haag nog heeft met onder meer de WAO, wordt het er in de toekomst ook niet beter op. Daarom houdt Handicap.nl, de fondswer vingsorganisatie van de ANGO (Algemene Nederlands Gehandicapte Organisatie) ook dit jaar weer een nationale collecte. De opbrengst van de collecte is bedoeld voor deze mannen, vrouwen en jongeren. Maar ook voor ouders van gehandicapte kinderen die het ondanks de bestaande regelingen, financieel niet redden. Duizenden mensen werden al geholpen dankzij de jaarlijkse collecte. Zo kon iemand een bed aanschaffen dat elektrisch omhoog en omlaag kan. Anderen werden tegemoet gekomen in de kosten voor vervoer. Ook werd geld toegekend om materiaal te kopen zodat de hobby weer kon worden uitge voerd. Laat de collectant niet voor niets bij u aan de deur komen. Help Handicap.nl een handje en geef! Collectant gemist? Uw bijdrage kunt u ook overmaken op Postbankrekening 625000 van de ANGO in Amersfoort onder vermelding van Handicap.nl, de collecte. ANGO is een organisatie met 18.000 leden. Mensen die financiële steun willen kunnen contact opnemen met het ANGO-hoofdkan- toor in Amersfoort 033-4654343. Hiervoor hoef je geen Ud van ANGO te zijn. Op 5 juni organiseren Koninklijke fanfare Apollo en het Christelijk Stadskoor Goeree een concert op de Markt van Goedereede. Beide verenigingen zullen afzonderlijk een aantal muziekstukken ten gehore brengen. En ter afsluiting zullen gezamenlijk 5 muziekstukken worden uitgevoerd. Het zomeravondconcert begint om 19.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Ruim 2 jaar geleden hebben beide Goereese verenigingen voor het eerst gezamenlijk opgetreden. Dit was op de donateursavond van Apollo. Deze samenwerking pakte suc cesvol uit. Het publiek en de leden van beide verengingen waren erg enthousiast over de uitvoering. Begin dit jaar is bedacht om een vervolg te geven aan deze samenwerking. Na een vergadering van beide besturen is het idee ontstaan om gezamenüjk een zomeravond- concert te geven op de Markt van Goederee de. Voor een vereniging uit Goedereede is immers geen betere locatie denkbaar. Beide verenigingen hebben al regehnatig gebruik gemaakt van de Markt om een uitvoering te geven. Het stadskoor organiseert elk jaar met kerst een samenzang op de Markt en Apollo heeft al vaak genoeg opgetreden vanaf de muziektent. Nu zullen de verenigingen geza menlijk een uitvoering geven vanaf de muziektent. Er is een gevarieerd programma samengesteld met bekende en wat minder bekende stukken. Het programma zou je kun nen samenvatten als: van Mozart tot Sonne- veld. Eerst zal het stadskoor een paar muziek stukken uitvoeren en daarna de fanfare. Daar na zullen 5 stukken gezamenlijk worden uitgevoerd. De aanvang is 19.30 uur. Op zaterdag 29 mei 2004 organiseerde de HSV de Viscromte een koppelwedstrijd in het zuiderdiep. Na de inschrijving waren er 22 koppels die hun geluk wilden beproeven. De vangsten waren wisselend, van goed tot veel nullen. Onderstaand de uitslag. 1. P. Schaaf- R. Aartsen, 35.840 kg, Vak A 2. J. Wolfert-B. Jordaan, 35.510 kg, VakB 3. J. Witte - P. van Nimwegen, 14.520 kg. Vak A 4. P. Looy - T van den Poel, 5.400 kg, Vak B 5. A. Schaaf- B. Berkenbosch, 11.620 kg. Vak A Let op: de geplande avond voor de wed strijdvissers van 3 juni in de 'Mehshof gaat niet door. I In het kader van ons 75-jarig jubileum is door dhr. J. van Hoorn een puzzel- I boekje met bijbelse vragen samengesteld. Hebt u daar belangstelling voor, I dan kunt u door het invullen van uw naam en adres dit boekje bij ons bestellen voor de prijs van 4,00. De verzendkosten nemen wij voor onze rekening! I j Hierbij bestel ikex. van het bijbels puzzelboekje voor 4,00 per stuk I I Naam:....i I I Adres:i I i j Postcode/woonplaats: I Knip dit gedeelte uit en stuur het in een ongefrankeerde envelop naar: i Ij

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2