Christelijke politiële in de eenentwintigste eeuw mRo De flakkeese makelaar ^^Tp van huis uiti Fusie of federatie op internationaal niveau DcIRROSTRUIJK ■(yl4innaard mcwA 3152 O^B t - S.9S Zuid-Holland wijst foerageergebieden voor ganzen en smienten aan MAKELAARDIJ Karels Autoschade V^ Visser Visser Hortensia nodige ERA Taxatie nodW? mM Bel ons! ||g (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 actief in beeld en geluid www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.oormelissant.nl JSml Vllp/lOBiLlTEITSCENTBUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertmuwd adres voor al uw rijplezier! www.dereusvastgoed.nl 1 www.karels.com www.caravanschadeherstel.nl Kopstukken SGP en CDA debatteerden in Oude-Tonge Scheefgroei Tot Uw dienst Beschamende dingen Factor van betekenis Van incident naar incident BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 4 juni 2004 77e jaargang nr. 7310 Grote tuinhortensia in diverse kleuren. www.europatuin.nt EUROPA UIN WRKSUND.VROONWEG 23,0187-601354, DONDERDAG +VR!(DAG KOOmvOND Eigenlijk is tiet te gel< voor woorden: volgende vt/eek donderdag zijn er verkiezingen om de Nederlandse afgevaardigden naar het Europees Parlement te kiezen. De meerderlieid van t i bevolking weet echter niet wanneer dat zal gebeuren. Europa 'leeft' niet bij de kiezer, zeg gen we dan. Onderwijl neemt de invloed, om maar niet te spreken van macht, toe. Dat er samengewerkt moest worden in het naoorlogse Europa was men al snel eens. Het begon allemaal met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Dat was niet alleen een kwestie van eendracht maakt macht op econo misch terrein. Ongetwijfeld heeft ook meege speeld dat voormalige vijanden zo bij elkaar kon den kijken in de keuken van de zware industrie. De economische belangen van een aantal lan den - het aantal breidde zich in de loop van die 50 jaar uit-stond dus voorop. Daarnaast zijn er a/tijd ook politieke agenda 's geweest. Wat wilde men nu precies? Moest men aankoersen op een supranationaal Europa, een superstaat? Een soort fusie, of was een zekere mate van inter gouvernementele samenwerking het einddoel? Een federatie van landen die ook een aantal zaken gemeenschappelijk afhandelen. Die vraag speelt nog. De beantwoording houdt verband met hoe men de eigen natie beziet. Wie overtuigd is van de eigen ontstaansgeschiedenis van Nederland, die alles te maken heeft met de planting van het protestantisme volgens Geneef- se snit in de Lage landen bij de zee en de rol die het huis van Oranje Nassau daarbij heeft gespeeld, zal niet zo snel kiezen voor suprana- tionallsme. Daarbij komt dat in een Verenigd Europa de 'groten' een doorslaggevende rol kunnen eisen. Redenen genoeg om tegen 'Europa' te zijn en om, nu het een gegevenheid is, te kiezen voor intergouvernementele samenwerking - een standpunt wat aan de orthodox christelijke zijde van het politieke spectrum wordt gehuldigd. De naam Europees Parlement (EP) is momenteel nog wat misleidend. Wie daarbij denkt aan een soort gemeenteraad of Tweede Kamer heeft het mis. In de eerste plaats worden er wel Neder landers gekozen, maar zij maken deel uit van internationale groeperingen (zeg maar fracties). Daarnaast heeft het EP nog lang de macht niet die bijvoorbeeld ons Parlement kan uitoefenen. In feite beslist meestal de Europese Raad, de gezamenlijke ministers, over datgene wat de Europese Commissie voorstelt En anders de regeringsleiders wel. Het EP wordt over zo'n voorstel gehoord De laatste jaren heeft dat par lement zich steeds meer invloed op het besluit vormingsproces bevochten, dat wel. Dat kan ook omdat de EU steeds meer politieke invloed krijgt Handel en industrie zijn inmiddels al geglobali- seerd tot een wereldwijd netwerk Intergouvermentele samenwerking heeft ook een nadeel. De uiteindelijke beslissingen wor den genomen in de nationale parlementen. Een voorbeeld. Heel veel regels en wetten worden in 'Den Haag' vastgesteld, maar zijn in 'Brussel' beklonken. De agrarische sector weet daar alles van. Daarmee is overigens niet gezegd dat het allemaal negatief uitvalt In voorkomende geval len moppert men dan op de Nederlandse rege ring, maar vergeet te stemmen voor het Europe se Parlement TenAiiji men met die stem in ieder geval aan kan geven welke richting de nationale politiek in moet gaan richting Europa. Een over wegende keus voor intergouvermentele samen werking, door een hoog percentage kiezers bepleit, is natuurlijk wel een signaal. De kiezer doet er goed aan Europese en nationale verkie zingen niet los te zien van elkaar Brussel regelt al heel veel. De Europese Unie wordt dan ook wel eens voorgesteld als een dak dat rust op drie pijlers: de Europese gemeen schappen, het gemeenschappelijke buitenland en veiligheidsbeleid, en de samenwerking op het terrein van binnenlandse veiligheid en Justi tie. De eerste pijler is supranationaal en betreft voornamelijk de interne markt en de economi sche integratie. Maar als je daar goed beleid op los laat, moeten er ook regels zijn voor de volks gezondheid, onderwijs, cultuur en sociale zaken. Die laatste terreinen zijn nu nog een beetje grijs gebied en worden (nog) niet supra nationaal geregeld Verder wordt het asielbeleid en de regeling van de immigratie onder deze pij ler geregeld. De invloed van Europa op dat front wordt wel steeds groter De tweede en derde pijler worden Intergouver- menteel geregeld, maar ook hier zien we ten densen om namens het geheel een standpunt naar voren te brengen. In het algemeen zet men daarbij kleine stappen, die eigenlijk wel logisch zijn, maar die welpassen in een puzzel waarvan niet iedereen het voorbeeld kent Europa gaat ons aan omdat het ons volksbe staan beïnvloedt, het waarden- en normenpa troon dat wij hanteren We kunnen niet zonder, en toch moeten we terughoudend zijn, tenmin ste als we kiezen voor een Europa van de staten. En hoe dan ook, ten diepste is elke overheid Gods dienares. Dat kan in een stem tot uiting komen. We moeten bij leven en welzijn maar gaan stemmen, volgende week donderdag. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) wil de landbouwschade door over winterende ganzen en smienten beper ken. Tegelijkertijd willen GS deze trek kende vogels een goede bescherming bieden. Door het aanwijzen van foera geergebieden in de provincie Zuid-Hol land kunnen deze tegengestelde doelen beide worden gehaald. De stijgende schade aan landbouwgewassen door ganzen en smienten was aanleiding voor overleg tussen de minister van Land bouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Land- en Tuinbouw Organisatie, Staatsbos beheer, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Koninklij ke Nederlandse Jagersvereniging en het Interprovinciaal Overleg. Dit overleg heeft geleid tot de vaststelling van het Beleidska der Faunabeheer. Belangrijk onderdeel van dit beleidskader is de begrenzing van foera geergebieden voor overwinterende ganzen en smienten. De provincie staat aan de lat om voor 1 oktober 2004 de gebieden in Zuid-Holland te begrenzen. Beschermde gebieden GS hebben 20.000 hectare potentieel foera- geergebied geselecteerd. Het betreft deels bestaande natuurgebieden, maar ook agra risch grasland. In overleg met de betrokken belangenpartijen wordt dit ingekrompen tot 10.500 hectare. De definitieve gebieden worden daarna bekend gemaakt. Binnen deze gebieden zijn de ganzen en smienten beschermd; opzettelijk verontrusten en afschot zijn daar niet toegestaan. Eventuele landbouwschade in deze gebieden wordt vergoed. Dit kan door een uitkering via het Faunafonds of via een beheerovereenkomst (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer). Buiten de foerageergebieden is verjagen, eventueel ondersteund met afschot, van grauwe ganzen, kolganzen of smienten mogelijk. Hierdoor kan landbouwschade worden voorkomen. Naast de aanwijzing van foerageergebieden willen GS de admini stratieve lastendruk verminderen met betrekking tot de ontheffingverlening voor de bestrijding van spreeuwen en wilde een den in een aantal specifieke gevallen. GS zullen Provinciale Staten voorstellen om deze soorten op te nemen in de Verordening vrijsteUingen Flora- en faunawet Zuid-Hol land. De voorstellen liggen van 1 juni tot 1 juli 2004 ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Zuid-Hollandlaan 1 te Den Haag. Belanghebbenden kunnen hun ziens wijze inbrengen, deze worden meegenomen in de definitieve besluitvorming. NVM 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs COMBI OUDDOIt^ WNtimmt 3! M (0117) MItll fox 6U734 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 Jaar de meest geliefde auto van Nederlond www.opelnieuws.nl Makelaarskantoor Tamboer beëJigtl makelaar/taxaleui', lid NVM 0187-476.555 IIELISSANT Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flaldcee Caravans 0187-605191 Cor Melissani Tweewielers 0187-601706 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doefinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 etnoti iHtaoEiHJtitiini agoE-T^Hï j nuLMoikii tttEitm-Tom; Kijk mor het foBedige amiboi op: - I I TEL. 0187 - 688500 êtHUÊïffiaitffi:' Balkon (sier)- hekwerk ISÜtMIlla; (automatische) - toegangspoorten (0187) 68 47 21 Eigen ontwerpen Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187) 65 13 96 Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud I cimvm- m camperservice EUROG/UWmiEBEDB/JF Maak tijdig een afspraak. Voor meer Informatie zie onze website: OUDE-TONGE - Hoe moet christelij ke politiek er in de eenentwintigste eeuw uitzien? Deze belangrijke vraag kregen Bas van der Vlies, fractievoor zitter van de SGP in de Tweede Kamer, en CDA-Kamerlid Gerda Verburg voorgeschoteld, voordat ze vorige week vrijdagavond met elkaar in debat gingen in Oude-Tonge. Het tweetal christelijke politici was daar, in De Grutterswei, op uitnodiging van de SGP Jongeren. De zaal was dan ook voornamelijk gevuld met jeugdige SGP-ers en - gezien het feit dat er een tafeltje was waar aanwezigen zich een lidmaatschap konden verwerven - potentiële jeugdige SGP-ers. De opkomst was heel behoorlijk: zo'n honderd bezette stoelen. Hoe moet christelijke politiek er in de een entwintigste eeuw uitzien? Een prikkelende vraag, die nog prikkelender werd toen de avondvoorzitter, tevens voorzitter van de staatkundig gereformeerde jeugdbeweging, bewust twee karikaturale beelden de zaal inwierp. Zijn eigen partij noemde hij met een lachje 'een getuigenispartij voor oude mannen'. En het Christen Democratisch Appèl moest het doen met het beeld van 'een corapromispartij, voorzien van een christe lijk vemislaagje'. Twee beelden, bedoeld om de discussie uit te lokken. "Met scherp schieten mag", nodigde hij de sprekers en de zaal uit. Maar als er al werd geschoten, dan was het zeker niet met scherp. Van der Vlies en Ver burg waren in grote lijnen behoorlijk lief voor elkaar; het CDA-Kamerlid wilde bij voorbeeld gezegd hebben, dat haar SGP-col- lega één van de meest gezaghebbende Kamerleden is. "Niet opportunistisch, maar principieel en herkenbaar." Daarnaast kwam er ooic vanuit de zaal geen scherp geschut aan te pas. Dit ondanks de verwachting van Verburg dat ze een moeilijk te winnen uit wedstrijd zou moeten spelen voor zo'n zaal vol staatkundig gereformeerden. Beide politici mochten - om het karikatura le beeld van de avondvoorzitter bij te stellen - een eigen beeld geven van hun partij. Ver burg deed dat aan de hand van de vaderland se geschiedenis in vogelvlucht sinds 1872. Ze schetste de sociale kwestie en de opbouw daarna van een goed stelsel van gezond heidszorg, onderwijs voor iedereen, kies recht, sociale zekerheid en pensioenen. "Er is enorm veel tot stand gekomen", aldus het christen-democratische Kamerlid. "De twin tigste eeuw was de eeuw van de materiële opbouw en de welvaart." Een belangrijk pro bleem daarbij, ging Gerda Verburg verder, is dat "een aantal partijen in het parlement" met wetten en regels kwam om elk probleem op te lossen. "Daarbij is ook een scheefgroei ontstaan. Namelijk, als mensen alleen nog maar aan hun rechten denken en geen samenhang meer zien met hun plichten. Dan krijg je dat delen van de samenleving uit de rails gaan lopen." De twintigste eeuw heeft dus, in de optiek van het CDA, ook keerzij den van de materiële welvaart opgeleverd. Verburg noemde de wachtlijsten in de gezondheidszorg, de files, de criminaliteit, de anonimiteit op scholen en het gebrek aan integratie in de grote steden. "De maakbaarheid van de samenleving bleek niet haalbaar en de capaciteit van veel mensen werd uitgeschakeld. De eigen ver antwoordelijkheid moet juist tot zijn recht komen, vindt het CDA. Gebruik je talenten f jk voor een ander, stel je dienstbaar op. Dat heeft te maken met onze scheppingsop dracht. Waar we naartoe moeten, is dat we in plaats van de regeltjes de mens weer centraal gaan stellen. Nu lopen we nog teveel tegen de bureaucratie aan, de mensen zijn te vaak weggeplakt achter de regels. Maar het CDA zegt: de overheid kan het niet in z'n eentje, de overheid kan het niet zonder betrokken en verantwoordelijke burgers. De menselijke maat, daar moet het om gaan. En de overheid moet in dienst staan van de samenleving." Daarbij vergat Gerda Verburg niet de 'nor men en waarden' te noemen, en het dienen van God. Bas van der Vlies begon zijn praatje met de mededeling dat SGP, ChristenUnie en CDA elkaar nodig hebben in de Kamer. "Bij medi sche en ethische thema's staan we tegenover een Kamermeerderheid die absoluut anders wil. Als mevrouw Verburg zegt dat meer mensen God zouden moeten dienen, dan val ik haar van ganser harte bij. Maar de werke lijkheid is helaas anders. We zien kerkverla ting en we krijgen in de Kamer steeds mtsr collega's die de Bijbel niet kennen." Ook Van der Vlies vond dat de regelgeving te ver is doorgeschoten. "We denken dat we alles De beide Kamerleden in de 'Grutterswei', vorige week vrijdagavond: rechts mevrouw Verburg, daarnaast de heer Van der Vlies. (Foto Persburo Flakkee) naar onze hand kunnen zetten en dat alles dan beter worden zal. Nee dus", was het oor deel van de SGP-fractieleider in de Tweede Kamer. Hij wenste de verschillen tussen SGP en CDA niet uit te vergroten, zoals hij zelf zei. "Maar die verschillen zijn er wel. Wij voe ren onze campagnes met de leus 'Tot Uw dienst'. Uw, met een hoofdletter, tot Gods eer dus. Dat is onze roeping en als dat gestal te zou krijgen, door het dienen met Bijbelse normen en waarden, dan is het ook tot dienst van onze medemensen. Maar dat betekent ook dat de overheid normerend bezig moet zijn en wetten dient te handhaven, ook de geboden uit de wet des Heeren." Het begrip geborgenheid is daarbij een sleu telwoord, aldus Van der Vlies. "Geborgen heid willen we de medemens bieden. Niet alleen materiaal, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de plaats van de zondag in de samenleving, de beschermwaardigheid van het leven en het onderhouden en gehoorza men van alle geboden, zowel de eerste tafel als de tweede tafel van de wet." Bij de gevolgen van deze opstelling in de prakti sche politiek, vervolgde Van der Vlies, lopen SGP en CDA uiteen. "In beginsel zijn we het nog wel eens, maar wij voelen ons principieel bezwaard over wetten die onder medeverantwoordelijkheid van het CDA tot stand zijn gekomen." De SGP-voorman sprak de hoop uit dat het huidige kabinet een en ander ten goede kan keren. "De aanzetten zijn er ook, maar daad werkelijke stappen zetten is moeilijk. Het CDA zit immers in een coalitie met VVD en nota bene D66. Het CDA neemt medever antwoordelijkheid om erger te voorkomen, terwijl de SGP zegt: wij doen dat niet. En daar ligt het spanningsveld tussen beide par tijen. Er gebeuren beschamende dingen in Nederland. Je moet eerlijk zijn: de zonde, als drijfveer van veel mensen, moet ingetoomd worden. Op het gebied van de zondagsheili ging en de zedelijkheid moet je normerend bezig zijn. Laat je dat na, dan kan daar - ten principale - geen zegen op rusten. Dat stra len wij uit als kleine, bescheiden fractie," Het grote verschilpunt van SGP en CDA kwam ook bij het bespreken van een aantal stellingen scherp aan bod, "Het verschil zit in de compromisbereidheid, In hoeverre ben je bereid concessies te doen aan je princi pes?", aldus Van der Vlies, Tegenover diens metiing zette Verburg de opvatting dat het CDA een partij is die "eropuit is om mee te sturen in de samenleving. Soms zeg het CDA, na een diepgaande discussie, dat het beter is om mee te werken aan een compro mis. Om erger te voorkomen, omdat er een ruime meerderheid in het parlement is die veel verder wil," Op de stelling dat de SGP door de geringe omvang nooit een factor van betekenis kan worden, reageerde Gerda Verburg afwij zend. "Het gaat in de politiek niet alleen om macht, maar ook om de kracht van argumen ten," Van der Vlies: "Het gaat niet om onze inzichten, maar om wat de Bijbel zegt en om wat God aanreikt tot zegen van de samenle ving. Het is goed dat dit geluid klinkt in de volksvertegenwoordiging." Even later ver zuchtte de SGP-er dat hij zou willen dat het CDA "onbevangener vanuit de christelijke inspiratie zou argumenteren", al moest hij erkennen dat één van de CDA-Kamerleden van islamitische herkomst op het gebied van waarden en normen doorgaans toch de juiste toon weet aan te slaan. 'Hou je rug recht, Jan-Peter', zou Van der Vlies een lïeer tegen de minister-president hebben gezegd, toen hij een keer op zondag had vergaderd. En volgens Verburg had Bal kenende zich die woorden zeker ter harte genomen. Net zoals hij - in de ogen van zijn partijgenote, in haar beantwoording van een kritische vraag vanuit het publiek - het maximale doet om het debat over normen en waarden de nodige urgentie te geven. "Gebeurt er te weinig? Ik voel het ongeduld ook, maar kijk eens wat er al gebeurt." Met scherp schieten was er niet bij, vrijdag avond in Oude-Tonge, maar Verburg moest ook de kritische vraag beantwoorden of ze blij is met D66 als coalitiepartner. Ze zei dat ze een coalitie met SGP en ChristenUnie "een begaanbare weg" zou hebben gevon den, maar dat de besprekingen een ander resultaat hadden opgeleverd. "Het valt me wel op dat D66 erg lenig is als het aankomt op stemmen in de Kamer; de ene keer stemt de fractie met de coalitie mee, de andere keer met de oppositie." Aan het eind van de avond ontstond een dui delijk beeld over hoe de christelijke politiek er in de eenentwintigste eeuw zal uitzien: de SGP zal ook nu principiëler zijn en het CDA zal eerder geneigd zijn compromissen te sluiten. Verder - met uitzondering dan van de participatie van de vrouw, die Gerda Ver burg slechts zijdelings ter sprake bracht - was het onderscheid tussen beide partij verte genwoordigers niet al te groot. Zo waren Van der Vlies en Verburg het roe rend met elkaar eens over de stelling dat de Tweede Kamer van incident naar incident hobbelt en zich te weinig bezighoudt met de controle van het kabinetsbeleid. "Ja, dat is zo", vonden ze allebei. "De Kamer laat zich opjagen door berichtgeving en incidenten, en dat is niet goed", aldus Van der Vlies. "We hebben te maken met spoeddebat na spoeddebat. Ik vind dat we ons moeten bezighouden met de diepte, de oorzaken en fundamenten, en niet met de verschijnse len." Gerda Verburg hekelde eveneens de grote hoeveelheid spoeddebatten en nam zelfs het woord 'krantenknipselpolitiek' in de mond. Volgens het CDA-Kamerlid heeft dat te maken met "het teveel aan media rond de Kamer". "Er zijn 420 journalisten geac crediteerd. Dat is drie keer zoveel als het aantal Kamerleden. En ze moeten allemaal hun eigen scoop, eigen nieuwtje en eigen invalshoek hebben. Teveel Kamerleden met geringe ervaring proberen zich een positie te verwerven via die weg en denken alleen her kend en erkend te worden als ze in de krant hebben gestaan of bij Barend en Witteman aan tafel hebben gezeten," Van der Vlies tot slot: "Er moet ruimte zijn voor spoeddebatten, maar het moet wel ergens over gaan," Hij gaf een voorbeeld van een door GroenLinks-Kamerlid Vendrik aangezwengeld spoeddebat, dat hij kwalifi ceerde als een 'schertsvertoning', "Maar het hele apparaat is er. Want als je zo'n debat boycot, moet je de andere dag eens in de kranten kijken,,," REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1