Reuzen Abraham bij 50e verjaardag Piet Boom GEOPEND Elkersweide; prachtig resultaat van voorbeeldige samenwerking Volgende week één krant Dinsdag gesloten ■(yMinnaard MAKELAARDIJ -^acZ /)'B Drukkerij Gebr. de Waal Eilanden Nieuws B.V. Verkeersmaatregelen i.v.m. Havendag 2004 ■M Taxatie n^fl^- W] ERA pelonsi III (0187)47 02 72 (0187) 68 45 45 OBILITEITSCENTRUM Eén vertmuvud adres voor al uw rijplezier! g 0187-6015 98 Flakl(ee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 europaTuin www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Bijzondere zangavond te Sommelsdijk Rupsenplaag neemt plotseling af Waterschap kampt met raadsel: verdroogde rupsen op paaltjes Staatssecretaris opent woonzorgcomplex Elders op Goeree-Overflakkee blijkt de realisering van zoge naamde woonzorgcomplexen (Wozoco) maar moeilijk van de grond te komen. In Dirksland schijnen de autoriteiten een gelukkige hand te hebben met de ontwikkelingen van Wozo- co's want maandagmiddag was het zover dat staatssecretaris Cleménce Ross-van Dorp het woonzorgcomplex Elkersweide officieel geopend kon verklaren. Blij en trots Mauritshof Watertoren Visser Visser BARENDRECHT*TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 28 mei 2004 -ic.F BIBLI0?6è-jaargang >iiri 7309 In verband met Tweede Pinksterdag, aanstaande maandag, kunnen wij de dinsdag daaropvolgend geen editie laten verschijnen. Onze eerstvolgende krant krijgt u op vrijdag 4 juni a.s. Tevens herinneren wij u er aan dat aanstaande dinsdag 1 juni Drukkerij Gebr. De Waal en Eilanden Nieuws met het personeel er een dagje tussenuit is. In verband daarmee zijn onze beide bedrijven die dag gesloten. Redactie MIDDELHARNIS - Op zaterdag 5 juni 2004 dient er tijdens de 24e editie van de Havendag in het centrum van Middelharnis rekening te worden gehouden met onderstaande ver- keersmaatregels. Parkeerverboden: - Plein bij hotel de Haven (bij de Wilhelmi- nabrug) 00.00-24.00 uur. - Gehele Spuiplein/Nieuwdorp (inclusief kleine parkeerplaats bij Micro-Electro) 04.00-24.00 uur. - Kade/Spui.straat 07.00-24.00 uur. Afgesloten voor alle verkeer, van 5 juni 07.00 tot 6 juni 03.00 uur: - Waterweg/Spuistraat/Kade in beide rich tingen. - Spuiplein vanaf de Vissersdijk (verkeer van Vissersdijk via Kade naar Voorstraat is niet mogelijk). Gezien de te verwachten grote belangstelling wordt publiek afkomstig uit Middelharnis en Sommelsdijk dringend verzocht om met de fiets of te voet naar de Havendag te komen. Nadere informatie met betrekking tot de ver keersmaatregelen wordt desgewenst vers trekt door de buurtagent, de heer C. van Heemst, tel.0900-8844. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM www.cormelissant.nl EUSSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissanl OUDE-TONGE - Dat er een pop in de tuin wordt gezet bij iemand die z'n vijftigste verjaar dag viert, zie je wel vaker en is op zich dus niet zo bijzonder. Wil je er dan toch iets bijzon ders van maken, dan pasje het formaat van zo'n pop gewoon aan... En dat gebeurde afgelo pen zaterdag in de voortuin van Piet Boom, aan de Julianastraat in Oude-Tonge. Daar zat een wel bijzonder grote 'Abraham', die velen overigens wel eens vaker zullen hebben gezien daar die eerst een tijd langs de A15 op een reclamemast voor telefonie te zien was en daarna een poos bij restaurant 'Rondeau', de voormalig de Watertoren nabij Dirksland, heeft gestaan. Omdat de 50-jarige Piet niet direct 'iets heeft' met telefoneren, werd deze pop voor de gele genheid een beetje aangepast: een biertje in zijn hand duidde op Piet's grote hobby bier brou wen. Een zelf gebrouwen biertje smaakt niet alleen prima achter de computer, weet Piet, maar straks ook in de zomer tijdens een barbecuetje bij de caravan.(Foto Persburo Flakkee) VAN 09.00 TOT 17.00 UUR Maandag iets leuks doen? Kom winketen bij EuropaTuin Dirksland! DIRKSLAND,VROONWEG 23,01 DONDERDAG VRIJDAG KOOPAV, Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Op«l. Al 35 joor de meest geliefde auto van Nederiond. www.opclnieuws.nl Malcelaarskantoor Tamboer beëdiad makelaar/laxalcur. lid NVM 0I87-476.'S.5.') Op 5 juni a.s. zal in de Nederlandse Her vormde Kerk te Sommelsdijk een zang avond worden gehouden met als thema 'Laat het maar zingen in je hart'. Medewer king wordt verleend door het koor 'Opent U mijn mond' o.l.v. Leonard Duynkerke en de HDG kinderkoren o.l.v. Petra van Straten. Leonard Duynkerke zal naast het dirigeren van het koor ook het orgel bespelen tijdens de samenzang. Pianist Arjan Huizer bege leidt de kinderkoren samen met Fryda Hui zer op de panfluit, Joanne van Spronsen op de dwarsfluit en Siska Willemsen en Nicole Bos op de gitaar. De heer J.C. Wielhouwer, evangelisatieouderling van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk, zal de opening en sluiting verzorgen. De avond begint om 19.30 uur. Volwassenen, maar vooral kinde ren, zijn van harte welkom! Gert van Engelen OUDDORPAVAGENINGEN - De nipsen- plaag op de Kop van Goeree is aan het afne men. Medewerkers van het waterschap Goe- ree-Overflakkee constateerden begin deze week dat de overlast - honderdduizenden krioelende bastaardsatijnrupsen - plotseling minder is geworden. TV-Rijnmond zag daarom af van een reportage. Of de afname tijdelijk is, is onbekend. Ook de oorzaak is een raadsel. "Misschien", oppert Gerard van den Nieuwendijk, opzichter kust van het waterschap, "ligt het aan het koele weer van de afgelopen tijd?" De overlast is nog allerminst voorbij. Nog steeds zullen waarschuwingsborden worden geplaatst met erboven een gevarendriehoek, die badgasten wijzen op de aanwezigheid van de rups en de mogelijke gezondheidsri sico's. Het is niet uitgesloten dat bij warm weer de rups opleeft en zich nadrukkelijker manifesteert in de duinen. Eilanden-Nieuws publiceert daarom elders in deze krant een achtergrondverhaal over (oorzaak en gevolg van) de bastaardsatijn- rups. Daarin komt een rupsenexpert aan het woord, Maurice Jansen van de Plantenziek- tenkundige Dienst in Wageningen. Aan hem legde de krant het geheimzinnige verschijn sel voor dat Van den Nieuwendijk óók deze week signaleerde: aan de afrasteringspaal tjes langs de duinpaden zitten nu geen leven de rupsen meer, maar verdroogde. Heeft voedselgebrek de rupsen genekt? Maurice Jansen komt er niet uit. Hij meldt in zijn reactie: "Het is een prikkelende vraag. Maar helaas er is weinig zinnigs over te zeg gen. Het kan allerlei oorzaken hebben. Ik heb zelf ooit eens de kans gehad om een andere vlindersoort die twee jaar massaal voorkwam, te volgen. In het voorjaar dat ik daarmee bezig was, vond ik overal dode rup sen. De heb daar toen ook geen vinger achter kunnen krijgen. "Het meest waarschijnlijke is een bacteriële oorzaak. Bacillus thuringiensis, dat als bestrijdingsmiddel wordt gebruikt, komt namelijk ook in de vrije natuur voor. Maar er zijn nog andere bacteriën die zouden kun nen toeslaan. Zoiets kan zich hebben voor gedaan bij de bastaardsatijnrupsen. Overi gens zou het een leuke onderzoeksvraag kunnen zijn." MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of vericoop van uw woning Doefinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Ondanks de spoedige realisering van het complex blijkt dat er toch, sinds de eerste besprekingen in 1998, nog heel wat heeft moeten gebeuren voor dat in januari van dit jaar de eerste bewoners het moderne com plex konden betreden. Maar het resultaat mag er zijn! Achter het bestaande Geldershof, heeft architectenbureau Bom en hoofdaannemer Kroon in opdracht van Woningbouwver eniging Dirksland een complex gebouwd wat bestaat uit 21 woonzorgwoningen, waar dertig bewoners in verblijven en één appartementencomplex, waar 16 cliënten van de Stichting Sjaloomzorg in wonen. In de ochtenduren was er al een speciaal pro gramma geweest voor de bewoners van Geldershof en Elkersweide. Tijdens een feestelijk samenzijn werd de naam van het aorgcomplex onthuld door een zoon van rhevrouw Heun. Mevrouw Heun, een bewoner van het Woonzorgcomplex, was de bedenker van de naam Elkersweide. De naam is samengesteld uit drie woorden: 'elkaar', 'ieder' en 'elk'. Deze woorden duiden aan dat ondanks alle verschillen in mensen die er wonen ieder het recht heeft om op een redelijke manier zichzelf te zijn. Het tweede deel van de naam slaat op de vroegere weide, waar prachtige paarden liepen, die zich bevond op de grond waar het huidige complex is verrezen. De directeur van Woningbouwvereniging Dirksland verklaarde voor de massaal opgekomen genodigden dat de woning bouwvereniging 'blij en trots' was met de nieuwe aanwinst van de vereniging, want de woningbouwvereniging is de opdracht gever en de beheerder van het nieuwe com plex. Zij schetste voor haar gehoor de geschiedenis van Elkersweide. Er bleek veel tijd en energie te zitten in de voorbe reidingen van het woonzorgcomplex. In 1998 werd begonnen met het maken van plannen nadat er verschillende keren wat wijzigingen in moesten worden aange bracht. Maar toch kon op 22 januari 2003 de eerste paal de grond in worden geslagen door burgemeester Stoop van Dirksland en 25 juni van datzelfde jaar metselde de oud- voorzitter van de woningbouwvereniging G.W. Robijn en bewoner A.L. Passchier de 'eerste steen' en in januari van dit jaar kon den de eerste bewoners het complex betrokken. Mevrouw De Bruine verzeker- Staatssecretaris Ross-van Dorp bezoekt de heer en mevrouw Van Giilik in hun zorgwoning in aanwezigheid van burgemeester Stoop. Mevrouw De Bruine en de Staatssecretaris hebben het karwei geklaard. De windvaan, geschonken door Architect Bom en Blok Bouwconsultancy, is geplaatst. de dat de bewoners heel blij en tevreden waren met hun nieuwe bewoning "die een aanwinst voor de gemeente Dirksland is". De bouw was voorspoedig verlopen en voor die voorspoedig bouw bedankte zij architectenbureau Bom en Aannemer Kroon. In het Besluit Beheer Sociale Huursector, zijn de regels opgenomen voor wooncor- poraties en één van die regels maakt het de woningbouwverenigingen mogelijk om ook zorgwoningen te bouwen. Mevrouw De Bruine legde uit dat haar vereniging dit niet alleen kon verwezenlijken, daarom is er samenwerking gezocht en gevonden met Zorgcentrum Geldershof en de Stichting Sjaloomzorg. Geldershof, wat in 1986 werd gebouwd is in al die jaren uitgegroeid tot een multi-functioneel zorgcentmm, wat tal van activiteiten ontplooid. In 1996 werd het eerste woonzorgcomplex door de samenwerking met de woningbouwvereni ging gerealiseerd. De andere partner is de Stichting Sjaloomzorg, wat in 1964 met één gezinsvervangend tehuis in Sommels dijk. Al vlug volgden de andere gezinsver vangende tehuizen: Salem in Dirksland, Refugium in Sommelsdijk, het apparte mentencomplex Molenzicht in Dirksland. Mevrouw De Bruine noemde het uniek dat in Dirksland zowel ouderenzorg als gehan dicaptenzorg samen zijn opgezet, waarbij een volledige scheiding is gecreëerd van wonen en zorg: De woningbouwvereniging zorgde voor de bouw, waarbij de gemeente Dirksland voor de financiële ondersteu ning via de Wet Voorzieningen Gehandi capten en Geldershof zorgt voor de service en 'gemaksdiensten'. Zij prees in dezen ook de samenwerking met de gemeente Dirksland die zich heel actief heeft ingezet voor de realisering van de woonzorgwo ningen. Uit onderzoek blijkt dat Nederland ver grijst en deze vergrijzing gaat ook de gemeente Dirksland niet voorbij, zo kon men constateren uit het onlangs gehouden Woningbehoefte onderzoek. De vraag naar wo ningen voor senio ren zal - volgens mevrouw De Brai- ne - in de toekomst alleen maar toene men. En daarom gaan de betrokke nen verder met het ontwikkelen van dergelijke com plexen. Er worden al plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw zorg- complex op de locatie van de inmiddels gesloopte Prins Mau-ritschool in Dirksland. Zij hoopte dat wethou der. Konings-woud in november van dit jaar de eerste paal in grond kon slaan voor het nieuwe woonzorgcomplex 'Mauritshof". "Er is dus volop werk aan de winkelLaten we als partners met elkaar blijven samenwerken, met als inzet goede betaalbare wonin gen voor onze doel groep, want het dit is ook onze zorg!" Staatssecretaris Ross-van Dorp van Volks gezondheid, Welzijn en Sport, was uitge nodigd om samen met mevrouw De Bruine het karwei helemaal af te maken door het plaatsen van een windvaan op het 'toren tje' van Elkersweide. In haar toespraak prees mevrouw Ross de samenwerking van verschillende instanties die heeft geleid tot de bouw van Elkersweide. "Een uitbrei ding van een verzorgingstehuis is in Nederland niet zo bijzonder, maar wel bij zonder is deze uitbreiding waar een verzor gingstehuis wordt uitgebreid met zestien appartementen voor lichamelijke gehandi capten", aldus mevrouw Ross. Zij felici teerde hiermee de betrokkenen in Dirks land en vond dat deze samenwerking in Nederland veel meer zou moeten plaats vinden. Zij was blij dat in Dirksland werd beseft dat mensen met een beperking niet worden weggestopt in een 'lommerrijke omgeving buiten de samenleving'. Zij ver klaarde zich wel sterk te blijven maken voor mensen die zwaar gehandicapt zijn en verpleeghuiszorg nodig hebben. "Deze zorg zal in een totaalpakket geleverd moe ten blijven worden". Wel dient het voor beeld van de samenwerking in Dirksland gestimuleerd te worden. Vervolgens was het tijd voor de officiële handeling, waarbij de windwijzer op het torentje van Elkersweide diende te worden geplaatst. De dames Ross-van Dorp en De Bruine verklaarden er toch een beetje tegen op te zien om de openingshandeling op zo'n twaalf meter hoogte vanuit een hoog werker te verrichten. Architect Born heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door de Dirkslandse Watertoren, zodat Elkers weide ook een zichtbare binding heeft met de gemeente Dirksland. Voorafgegaan door de muziekvereniging ging het gezelschap richting Elkersweide, waar de windvaan werd geplaatst en de dames vervolgens weer veilig de vaste grond onder hun voeten kregen. Na het officiële gedeelte bezocht mevrouw Ross het nieuwe complex. Tijdens het de rondleiding wees de staatssecretaris nog maals op het belang van een goede samen werking tussen woningcorporaties, zorgin stellingen en gemeenten iets wat bij de tot standkoming van Elkersweide zéker aanwezig is geweest. Met de opening van Elkersweide is Gel dershof de naam van multifunctioneel zorgcentrum zeker waard: er wordt huis vesting, verzorging, verpleging en dienst verlening verleend. Voor het appartement van Sjaloomzorg levert Geldershof de nachtzorg en worden onder andere de maaltijden en technische faciliteiten. "Deze succesformule - een innovatieve woningbouwvereniging, een pro-actieve gemeente en twee ondernemende zorgin stellingen - is de sleutel tot succes. Niet alleen voor Elkersweide maar ook voor het te ontwikkelen Mauritshof en de plannen voor de dorpskernen Melissant en Herkin gen waarvoor thans concrete plannen wor den uitgewerkt door de samenwerkende partijen", aldus de heer Verwijs, directeur van Zorgcentrum Geldershof. Re ËGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1