Een geschenk voor hospice 'Kuria' i eb PREDIKBEURTEN een luxeprobleeem?' Bijeenkomst MS lotgenoten Avondlezing in 'De Ossehoek' EIIAtlDEII-IIIEUWS EIIAIIDEtl-tllEUWS Bijeenkomst j Christelijk belijden in een postmoderne eeuw m Een hospice in Amsterdam Een actie van vrouwen Ook vanuit het buitenland De toepassing W. H. Velema Psalmen zingen in Stellendam Zondag 23 mei 2004 Soorten en maten Alledaags Kerkdienst Ger. Gemeente D.V. vrijdag 28 mei 2004 te Oude Tonge I Sprekers: Mevr. G. Verburg (vice-fractievoorzitter CDA) I - Ir. B.J. van der Vlies (fractievoorzitter SGP) Partycétttruiïï raat 14 Oude Tonge Aanvang: 19.30 uur Iedereen is t;an harte weXkomi Hundertwasser Fantastische Architectuur Op donderdag 27 mei 2004 organi seert de VU Hellevoetsluis een lezing door Yoka Rexwinkel. Prijs 6,50 Leden 6,-. SGP-Jongeren Flakkee bijeen: Op 13 mei, de laatst gehouden avond van dit seizoen van SGP-Jongeren Flakkee, hield kolonel K.C. Schouw- stra (b.d.) een interessante en boei ende lezing met als onderwerp 'Defensie, een luxeprobleem?'. Hij gaf daarover, vanuit zijn jarenlange ervaring, een impressie. PAGINA 2 VRUDAG 21 MEI 2004 Wellicht bent u de naam Kuria wel eens tegengekomen. Het is een hospice in Am sterdam. Als ik goed ben ingelicht een van de eersten in ons land. Koningin Beatrix heeft er een aantal jaren geleden een bezoek gebracht, met de toenmalige minister van Volksgezondheid. Kuria is opgezet door christenen met geld dat uit particuliere fondsen en burgerbeurzen afkomstig is. Een Engels hospice stond als voorbeeld de stichters voor ogen. Er zijn intussen in Nederland tal van hos pices. Dat zijn om het maar eenvoudig te zeggen, gespecialiseerde verzorgingshuizen voor terminale patiënten. Dus voor mensen, ongeacht hun leeftijd, waar zij de laatste weken, dagen of zelfs maanden van hun leven kunnen doorbrengen. Zij worden daar verzorgd door professionele verpleegkundi gen, die weer in ruime mate worden bijge staan door een grote groep vrijwilligers. In Kuria worden veel aidspatiënten ver zorgd. Het is een christelijke instelling, maar vraagt niet naar de al of niet godsdienstige overtuiging van wie daar aangemeld wordt. Bij opname wordt duidelijk gezegd dat in Kuria geen euthanasie wordt toegepast. Wie daar binnenkomt als patiënt kan dus niet op een euthanasiebehandeling rekenen. Het gaat er juist om mensen tot aan het eind van hun leven liefdevol te verzorgen. Hoe kom ik ertoe, op het werk van Kuria de aandacht te vestigen? In het orgaan van een landelijk verband van vrouwenvereni gingen - de kerkelijke denominatie doet er niet toe - las ik een verslag van een bezoek van vertegenwoordigers aan Kuria in Am sterdam. Het verslag was van de hand van de directrice van Kuria. Deze landelijke club - om het voor de verandering maar eens zo te zeggen - had een actie gevoerd ten behoeve van Kuria. Ik verlnu wat ik las in het verslag van de direc trice. Aan het eind komt de toepassing naar de lezers van Eilanden-Nieuws. De opbrengst was een royaal geldbedrag voor Kuria. Daarvan kon een nieuwe ruimte op de vierde verdieping van het hospice wor- den aangekleed. Die ruimte lijkt op het eer ste gezicht een grote woonkamer met een werkplek en een kleine pantry. Wie deze kamer binnenkomt, ziet tegen de linkerwand een grote kastenwand met twee boekengedeeltes. Mooi, maar op zich zelf niets bijzonders. Wel bijzonder is, dat die twee zogenaamde boekenkasten in hun geheel kunnen worden omgedraaid. Dan worden het bedden. Deze bedden worden gebruikt door vrij willigers die een weekend komen helpen. Ze zijn soms afkomstig van ver buiten Amster dam. Zelfs vanuit Groningen en Zeeland maken vrijwilligers de reis voor een week end naar Amsterdam. Deze dames (of echt paren) vinden op de vierde verdieping nu een comfortabele slaapruimte. Ook kan deze royale ruimte gebruikt worden voor een kor te rustperiode, met de mogelijkheid om bij zonnig weer in Amsterdam van een dakter ras gebruik te maken. Deze, nu zo goed geoutilleerde ruimte kan ook gebruikt worden voor de introductie van nieuwe vrijwilligers. Drie keer per jaar wordt een nieuwe groep opgeleid voor het werk in het huis. Daartoe beschikt men ook over een beamer die uit het plafond naar beneden komt. Ook wordt deze ruimte gebruikt voor spe cialistische opleidingen, die aan verpleeg kundigen en huisartsen worden gegeven. Zelfs buitenlandse bezoekers worden in deze ruimte voorgelicht over het werk. Het ministerie van VWS weet dat het via de afdeling Buitenlandse betrekkingen, mensen uit het buitenland met deze palliatieve zorg kan laten kennismaken. Behalve uit Zwe den, Noorwegen, Slovenië en Zuid-Amerika waren er onlangs twintig Japanners op bezoek in Kuria. Ze konden gastvrij worden ontvangen. Nederland staat in het buitenland bekend om zijn euthanasiebeleid. Ik acht het een voorrecht - en de leiding van Kuria nog meer! - dat mensen uit het buitenland met dit werk van Kuria kennis kunnen maken. Er is in Nederland ook zorg voor terminale patiënten, met liefde en toewijding tot het einde toe. En dat mede door vrijwilligers uit heel het land. De actie van de landelijke club van vrou wenverenigingen heeft Kuria de middelen verschaft om hoog in het huis bezoekers en vrijwilligers te ontvangen. Toen ik dat verhaal gelezen had was mijn conclusie, ook het werk in deze fraaie ont vangstruimte hoort bij wat Kuria als hospice doet. Deze ruimte biedt de mogelijkheid voor toerusting van de medewerkers en voor instructie van buitenlandse belangstellenden voor dit werk. Ik ben geneigd te zeggen: Dit aspect van het werk van Kuria is een goede tegenhanger tegen het euthanasiebeleid dat evenzeer door het buitenland wordt afgeno men. Ik vind het een dankzegging waard, dat het departement buitenlandse belangstellen den naar Kuria verwijst. De directrice schrijft; dit kost heel wat werk. Het hoort bij de missie die Kuria te vervullen heeft. Op één manier van gebruik van deze ruimte wil ik nog wijzen. Dat zijn de her denkingsbijeenkomsten die in Kuria worden belegd, om aldaar overledenen samen met de familie te herdenken. Toen ik dit verslag had gelezen, ben ik een ogenblik stil geweest, verwonderd en dankbaar dat dit werk in Nederland wordt gedaan. De mogelijkheid voor deze bijzon dere instructie en voorlichting aan binnen- en buitenland is er gekomen door een actie van vele vrouwen in het land. En nu de toepassing. De lezer begrijpt dat ik niet ga opwekken tot opnieuw een actie voor Kuria. Graag wil ik de lezers, en voor al de vrouwen onder hen, attent maken op wat zij aan hulp kunnen bieden. Het is toch prachtig dat Kuria geholpen werd door vrouwen in den lande. De royale opbrengst van de actie biedt Kuria de moge lijkheid op een fraaie manier een stuk werk te doen, zowel naar binnen als naar buiten. Dikwijls heb ik in de afgelopen jaren gehoord welk gewaardeerd en gezegend werk vrouwen kunnen doen met acties waar voor ze zich helemaal inzetten, met hoofd, hart en handen. De vrouwen moeten niet allen op hetzelf de doel afgaan. Maar in samenwerking kun nen er projecten opgezet of gesteund wor den, die anders niet aangepakt werden. Er zullen in uw directe omgeving ook wel acties gevoerd zijn die veel opgeleverd hebben; en waarmee projecten uitgevoerd zijn die anders niet aangepakt konden wor den. Geweldig, hulde aan de vrouwen. Op donderdag 27 mei 2004 om 20.00 uur wordt er een bijeenkomst van de MS vereniging Nederland afd. Goeree- Overflakkee gehouden in verpleeghuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk. Belangstellende zijn van harte welkom. Op 5 juni om 20.00 uur hoopt het Mannen koor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stel lendam o.I.v. Come de Geus en samen met het Mannenkoor 'Jubilate Deo' uit Ouddorp o.I.v. Jan Bezuijen een psalmzangavond te houden. Met als thema: 'Juich aarde, juich alom den Heer' zullen diverse psalmbewer kingen gezamenlijk door beide koren wor den gezongen. Maar niet alleen de koren, ook belangstellenden kunnen hun bijdrage aan een waardevolle avond leveren, het pro gramma biedt namelijk veel ruimte voor samenzang. Het orgel wordt bespeeld door Marian van Oostenbrugge. Door de heer Diepeveen zal een meditatie over het thema van de avond worden gehouden. Iedereen is van harte welkom. Na de zangavond staat voor iedereen de koffie klaar! De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor Stichting Ontmoeting. clir. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-liollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)4710 20 Fax (0187)48 5736 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28; contracttarieven op aanvraag shdtingstermtin zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluiüngstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)4710 22, privé (0187) 60 1440 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar €36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 OUDDORP - Herv. Gem. (ihv) Dorps- kerk: 9.30 uur kand. J. K. Abbink uit Vriezenveen en 18.30 uur kand. M. Diepeveen uit Stellendam. Eben-Haë- zer: 9.30 u ur ds. H. J. Boer uit Nieuwe Tonge en 18.30 uur kand. J. K. Abbink - Gen Gem. 9.30 uur ds. A. J. Gunst (openbare belijdenis) en 18.30 uur lees- dienst Ger. Kerk 9.00 en 10.30 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. J. A. P. Vlasbom - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. A. M. Langhout en 18.30 uur de heer W. Tanis. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur kand. G. J. van der Haar, Wijk en 18.30 uur ds. E. de Mots, Schoonhoven - Herv. Gem. (ihv) Jongkoenstraat la 9.00 en 10.45 uur ds. J. W. van Estrik en 17.00 en 18.45 uur ds. C. Oorschot uit Tholen. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur nog niet bekend - Herv. Gem. (ihv) 10.00 uur ds. W. L. Smelt, bediening Heilige Doop en 18.00 uur ds. W. Meijer, Yerseke - Ger. Kerk 10.00 uur de heer J. Seele en 18.30 uur da. H. B. Graafland. MELISSANT - Herv. Gem. (ihv) 10.00 uur ds. K. J. Kaptein, 's-Grevelduin- Capelle en 18.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Gem. 10.00 en 15.00 uur ds. M. Golvedingen - Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur ds. J. J. Blom - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Dekker, Oudewater en 18.00 uur ds. P. van Duijvenboden, Den Bommel - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. M. Golverdingen - Zie kenhuis 14.30 uur ds. A. van Wijk. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur dr. T. E. van Spanje, Ooltgensplaat en 18.00 uur kand. J. Kooij, Barendrecht - Herv. Gem. (ihv) 'Prins Johan Friso- school'. Deltastraat 13 9.30 en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. Meijer, Yerseke en 18.00 uur ds. L. Quist, Groot-Ammers - Lukaska- pel HDG 10.15 uur ds. P. Janse, Mid delburg - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur de heer H. H. A. B. Bergman - Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. J. Visser - CAMA Christengemeente, het Prieel, 10.00 uur G. J. Bolt. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 9.00 uur ds. A. J. Kunz, Groot-Ammers en 14.45 uur ds. P. van Duijvenboden, aangepaste dienst - Herv. Gem. (ihv) 11.00 uur ds. C. Gielenen 18.30 uur ds. J. C. den Toom - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. A. Egas - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur ds. L. J. Lingen, viering Heilig Avondmaal - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 16.45 uur geen opgave. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. J. V. d. Herik, Oene en 18.00 uur ds. H. J. Catsburg, Goes - Herv. Gem. (ihv) 'Ons Dorpshuis" 9.00 uur ds. C. Gielen, Middelhamis en 16.30 uur nog niet bekend - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. de Wit, openbare geloofsbelijde nis en 18.00 uur ds. C. van Sliedrecht, Nunspeet - Herv. Gem. (ihv) 15.00 uur ds. J.C. den Toom - Ger.Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evan gelie Ge-meente Beréa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur dienst. Er zijn soorten en maten. Iedereen kent de bekende soorten vis, brood, huizen en men sen. Natuurlijk zijn daarin verschillende maten. Je hebt aardige maten, middelma ten en vervelende maten. En er zijn mensen die geen maat kunnen houden. Die sooii noemen we drammers. Doordrammers, zogezegd. Ze zoeken elkaar vaak op. Soort zoekt soort. Er zijn ook mensen die het hou den bij één soort. En die somt is de beste natuurlijk, hun soort school, club, vereni ging is letterlijk de eerste de beste. Hun rodq haan moet altijd koning kraaien. Van veel kleurigheid en diversiteit hebben ze nog nooit gehoord. Het grootste aantal soorten en maten is te vinden in de natuur. Duizelingwekkend veel verschillende dieren en planten heeft de Schepper in zijn ondoorgrondelijke wijs heid gemaakt. Ze zijn door de mens onder verdeeld in klassen en groepen. Onvoorstel baar als je dat beziet. Toeval is hier ondenkbaar. Dus moet er een ontwerp zijn. Een meesterlijk plan. Een meesterplan, waarachter Iemand schuilgaat. Een voor beeld: zet alle onderdelen van een vliegtuig in een hangar en laat er een sterke wind doorheen waaien. Staat er na de stilte-na- de-storm een vliegtuig'? Nee, dus. Hetzelfde geldt de mens. Is hij in de loop van de tijd als vanzelf ontstaan"? Hoogst omuaar- schijnlijk. Achter de mens zit geen ontwik keling van miljoenen jaren. Hij was er ineens, als kroon op het Scheppingsplan. Achter alles wat leeft zit een plan, hét Plan. De mens heeft maar één soortgenoot en dat is hijzelf. Hij is uniek in zijn sooii. En tege lijk is ieder mens verschillend. Dat zegt niet veel, dat zegt alles. We keien terug naar het begin. Soorten en maten. Wat is er een ver scheidenheid in de mondiale samenleving. Dat is rijkdom. Maar laten we voorzichtig zijn. In het rijk van de natuur is veel voor goed verdwenen. De mensheid wordt in zekere zin ook bedreigd. Daarom, beheer de natuur zorgvuldig en wees zuinig op de soorten. De matige mens kan niet zonder. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P. van Duijvenbo den, openbare geloofsbelijdenis en 18.00 uur ds. A. A. W. Boon, Krabben- dijke - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. Vlaardingerbroek en 18.00 uur ds. J. H. Becker. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. W. van Bennekom en 18.00 uur kand. F. J. M. van Veldhuizen, Delft - Ger. Kerk 10.00 uur ds. P C. Koster en 18.00 uur ds. H. Vollmuller. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur kand. C. P. de Wildt, Dordrecht en 18.00 uur dr. T. E. van Spanje - Herv. Gem. (ihv) 't Centrum, Van Weelstraat 10, 11.15 uur ds. J. C. den Toom (aan vangstijd gewijzigd) en 16.00 uur kand. M. Diepeveen - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 uur ds. Koster, bev. ambtsdragers en 18.00 uur ds. H. R de Goede. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. D. Burger, Waddinxveen. MELISSANT - Dinsdag 25 mei, 19.30 uur, ds. P. Mulder uit Dordrecht. Deze zomer presenteert de Kunsthal Rot terdam voor het eerst in Nederland een groot overzicht van de architectuurmodel- len van kunstenaar en architect Hundert wasser (1928-2000). Ruim twintig model len en enkele tientallen schilderijen ver beelden zijn eigenzinnige en afwijkende ideeën over architectuur. De tentoonstel ling gaat in op zijn fantasierijke en veelzij dige ontwerpen. Ecologie en fantasie zijn de uitgangspunten voor zijn ontwerpen. Zijn sprookjesachtige gebouwen zijn voor veel mensen het voorbeeld van mooie architectuur. Bij elk ge-bouw houdt Hun dertwasser rekening met zijn principe 'het horizontale is van de natuur (boomplicht) en het verticale van de mens (raamrecht)'. Bij grote belangstelling wordt deze lezing herhaald op donderdag 3 juni. N.B. Op verzoek van Yoka wordt u gevraagd deze avond(en) een foto van uw huis met een raam mee te brengen. 'Even knutselen bij de koffie'. Opgave: Jan Lageweg, tel. (0181) 312387 (na 21.30 uur). VU Infobalie tel. (0181) 318358 (ma/vrij 13.00-16.00 uur). Men zegt dat wij leven in de tijd van het postmodernisme. Ik denk dat het waar is. Althans, wat betreft de cultuur van het avondland: Europa en Noord-Amerika. Aan het eind van de vorige eeuw heeft een omslag in het denken plaatsgevonden. Het geloof in vooruitgang is achterhaald. Men sen koesteren niet meer van die hoge idealen. Het aanhangen van een totaalvisie (communisme, socialisme, christendom, etc.) is voor velen verieden tijd geworden. Relativisme, tolerantie en individualisme zijn nu de sleutelwoorden. Ruimte voor een absolute waarheid is er niet meer. Alles is relatief en alles is discutabel. Met één woord: het postmodernisme hangt in de lucht. En nu is een mooie bundel uitgekomen, die zich met dit tijdsverschijnsel bezighoudt. Het is verschenen in verband met de viering van het achtste lustrum van het studenten- dispuut Panoplia in Leiden. Een jubileum met een boek... Zo gaat dat in studenten- land. Al diverse malen eerder. En nu opnieuw. Het thema is ontleend aan die veeilig jaren. Zwierf immers het volk Israël ook niet acht maal vijfjaren door de woe stijn? En daarna stonden ze voor de grenzen van het beloofde land. Alleen Mozes had er vanaf de Nebo iets van gezien. Wat zou het worden? De Leidse CSFR-studenten stellen de vraag of ze kunnen verwachten dat ook zij na die veertig jaar nu soms een 'beloofd land' zul len binnentrekken. "Vinden wij ons land der ruste in deze postmoderne 21e eeuw? Is dit het beloofde land?" De bundel die werd uitgegeven, bedoelt een verkenningstocht te zijn in het nog niet ontdekte land van onze postmoderne tijd. De verspieders worden gevormd door een aantal mensen van wie verwacht wordt dat ze over de juiste onderzoekingsgave beschikken om een betrouwbaar verslag uit te brengen. Ik noem enkele van de in totaal dertien namen: dr. G. van den Brink, universitair docent dogmatiek te Leiden, dr. ir. J. van der Graaf, voorheen algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, ds. C. Harinck, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten, prof. dr. J. Hoogland, bijzonder hoogleraar reforma torische wijsbegeerte, drs. A.A. van der Schans, wethouder van de gemeente Bodegraven. De verkenningstocht in deze essaybundel, aldus het voorwoord, bestaat uit drie exerci ties. Allereerst wordt de postmoderne eeuw verkend: hoe wordt er gedacht, geleefd en geloofd in de huidige maatschappij? Vervol gens komt de verhouding van het postmo derne leven en gedachtegoed tot de kerk aan de orde. Ten slotte wordt het eigen belijden onderzocht. Dansen wij in deze eeuw om een gouden kalf of dienen we de Heere? Na een inleiding door de lustrumcommissie is J. Hoogland de eerste die het eigene van het postmoderne klimaat op het spoor pro beert te komen. Het is een echte zoektocht. Want zo gemakkelijk blijkt het niet te zijn om dat onder woorden te brengen. "Er hangt iets in de lucht, er heerst een klimaat, dat door het werk van postmoderne filosofen expliciet wordt gemaakt, maar wat tegelijk onbenoembaar blijft." Hoogland signaleert dat men zich "bewust is geworden van een (onoplosbare) crisis in het modernisme". Het vertrouwen in de lang gedachte 'voor uitgang' is gefrustreerd. Hij wijst erop dat het postmoderne denken op een indrukwek kende manier het "nihilistische karakter van de moderne werkelijkheid" zichtbaar maakt. Als een spiegel is het vierde hoofdstuk. Een interview met Joost Zwagerman, roman schrijver, dichter en essayist. Iemand die wel de personificatie van het postmodemisme genoemd kan worden. Hier wordt alles gere duceerd tot schijn en persoonlijke interpreta- tie. "We hebben maar een beperkte blik en die blik wordt enorm gemanipuleerd door fictie en massamedia." Volgens Zwagerman kunnen we in het postmodemisme het onderscheid tussen wat waar is en wat fictief is niet scherp meer zien. Van een andere insteek is de bijdrage van dr. ir. J. van der Graaf. Zijn uitgangsstelling is dat de Waarheid absoluut is. Ooit mocht Eén van Zichzelf zeggen dat Hij "de Weg, de Waar heid en het Leven is. De reformatie heeft de Waarheid nader uitgelegd in de drieslag 'alleen de Schrift, alleen uit genade, alleen door het geloofEn deze drie stonden niet los van de vierde: 'alleen Christus'. Toch wijst Van der Graaf op een toenemende verabsolu tering in de Nederiandse reformatorische cul tuur die te ver ging. Met een woord van ds. H.G. Abma: "het is de tragiek van de gerefor meerde gezindte dat het gereformeerde wordt overtroefd door het gereformeerdere en het gereformeerdere door het gereformeerdste totdat tenslotte een uiterste verbijzondering als alleen zahgmakend overschiet. Drs. A.A. van der Schans biedt een fraaie schets van de plaats en de betekenis van de kerk in de huidige samenleving. Hier is de historicus aan het woord die de lijnen door- trekt naar de actualiteit van heden. Ik wil vervolgens nog wijzen op de zeer leesbare bijdragen van ds. C. Harinck over geloof en ervaring en van dr. G. van den Brink over het merkwaardige verschijnsel van het 'ietsis- me'het geloof van de mensen die menen dat er toch wel 'iets' moet zijn. Ergens in deze bundel las ik het volgende. Zn 1881 schreef de Ledeboeriaanse prediker Daniël Bakker: "Daar is nooit zulken kwa- den tijd geweest, of we kunnen er onze God - in dienen. Het hapert niet aan den tijd, maar aan ons. 4 N.a.v.: G. van den Brink e.a., Het beloofde Z land? Christelijk bevlijden in een postmoderne eeuw. Een erkenning. - Uitgegeven door het CSFR-dispiuitZ Panoplia te Leiden. 136 pag. Paper- back. J.M.J. Kieviet: De voorzitter van SGP-Jongeren Flakkee opende de avond met het lezen van Markus 13, waarin de Heere Jezus spreekt over de tekenen van de voleinding van de wereld, waarvan oorlogen een gruwelijk onderdeel zijn. Het onderwerp 'defensie' is mede door de huidige deelname van Nederlandse mili tairen in Irak uiterst actueel. De heer Schouwstra, rrülitair in hart en nieren, het weten vooral de bedoeling te hebben de aanwezigen aan het denken te zetten voor een stokje bewustwording. Aan de hand van voor beelden schetste hij een beeld van de werkwij ze van een legerkorps en uit welke divisies, soorten en rangen een legerkorps bestaat. Ook gaf hij aan hoeveel mensen van verschillende rangen er nodig zijn om de onder delen te leiden. Tijdens de koude oorlog was het militaire beleid vooral internatio naal toegespitst op een Russische aanval. Toen na de val van 'de muur' de gemeenschappe lijke vijand ver dween, kwam er voor defensie een andere taak: peace keeping. Terwijl het huidi- Koloiiel buiten dienst K.C. Schouwstra, militair in Irart en nieren, tijdens zijn betoog voor SGP-Jongeren Flakkee. ge Nederlandse leger gereed moet staan voor allerlei VN-missies, laat de overheid het niet na om fors te bezuinigen. Als voorbeeld noemde de heer Schouwstra het bezit van 10-^ tankbataljons in 1989, waarvan er nu nog;;| maar 3 over zijn. (Of worden het er 2?) "Zijn we ons niet aan het wegbezuinigen, of wordt 1 defensie opgenomen in het buitenlandse beleid?" Het nieuwe doel leidde tot afschaffing van de dienstplicht, waarbij Schouwstra opmerkte dat de vervaging van waarden en normen hiermee in verband zou kunnen staan. Door de dienstplicht werd de jongeren orde en regel bijgebracht, wat nu bijna niet meer gebeurt. Het opleiden en oefenen van mihtairen voor VN-missies is geen eenvoudige opgave. Dit vraagt veel tijd en energie en het plaatst de officieren voor grote problemen. Doordat er geen doden mogen vallen, is deelname aan missies, zoals in Bosnië, eigenlijk een onmogelijkheid. Ook nu er in Irak een eerste dode te betreuren is, wordt de druk op het kabinetsstandpunt groter. De SGP steunt het kabinetsbeleid ten aanzien van het streven naar wereldgerechtigheid en heeft dit ook in het verkiezingsprogramma staan. De heer Schouwstra wees ook naar de groei- ende Midden-Oosten problematiek en het toenemende moslimfundamentalisme. Een Europees gemeenschappelijk buitenlandbe leid en een daarmee overeenkomstig defen- siebeleid lijkt niet haalbaar en is praktisch gezien onmogelijk. Aanschaf van materiaal - en het opleiden en oefenen van een doel- treffend leger is duur, maar noodzakelijk. De machtsverhoudingen in de wereld zijn wis- selend en onberekenbaar, zoals zichtbaar is 1 in de twee vorige wereldoorlogen. In Nederiand hadden we veel, maar het is in - de loop der jaren afgebroken; door toene mende bezuinigingen is er steeds minder geld beschikbaar voor defensie. Is defensie een luxeprobleem? EUaptien-Meuws is een krant die u op de hoogte houdt van het regionale nieuws. MaSï we doen meer! Ook extra informatie over uiteenlopende onderwerpea^^ wordt n voorgeschoteld. En natuurUjk komt uw advertentie in Eilanden-Nieuws prima töt a^n recht, en.... hij wordt gezien!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2