LITIE \>J itioinedMM Rupsenplaag op Kop van Goeree 0900-8844 Volle maan op Neeltje Jans Beestjes, overal beestjes Sportvisbootje met motorstoring Moet u zichzelf veranderen? ■(^innaard 2>^5l <3-6 Praise-avond in 'Het Prieel' MAKELAARDIJ Visser Visser Waterschap waarschuwt badgasten voor huidirritatie en ontsteking luchtwegen Rotterdam-Rijnmond Inbraak bedrijfsloods Inbraak bedrijf Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. ERA Belon^- 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 BARENDRECHT «TEL 0180-642 III MIDDELHARNIS TEL 0187 - 617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Top aanbieding! Divers perkgoed in tray van IO stuks. www.dereusvastgoed.nl Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning ê/smJm Trappenbouw efeacaiHitffiiA staal - RVS - XetltititBaï Glas-hout- '-^ combinaties (0187)68 47 21 Eigen ontwerpen Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.coiïnelissantnl COHJfiWEl.lSSAHT lOBIllTEITSCENTRUM Nijverheiósweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 Kilometers omzetten in geld met de Rabobank Fietsdag Informatieavond aanleg bergbezinkbassin in Den Bommel Karels Autoschade Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)6513 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud (Vlaak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: www.caravanschadeherstel.nl Gert van Engelen Blaasjes Onstuimig Vrijdag 21 mei 2004 76e jaargang nr. 7307 district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Maandagmorgen stel de politiepersoneel van het district De Eilan den, naar aanleiding van een inbraakmel ding, een onderzoek in een bedrijfsloods aan het Huygens in. Onbekenden hadden in de nachtelijke uren een golfplaat en een rolluik geforceerd. Uit de loods werd een hoeveel heid kleding weggenomen. STELLENDAM - In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ingebroken in een bedrijf aan de Mr. Snijderweg. Een opletten de omstander zag dat er werd ingebroken en waarschuwde de politie. Helaas konden de inbrekers met hun buit ontsnappen. Uit het bedrijf werden onder meer haakjes slijptol len, boormachines, accutoUen en maglites gestolen. Zaterdagavond 15 mei ongeveer 20.30 uur alarmeerde de kustwachtpost Ouddorp de bemanning van de Stellendamse redding- boot voor een sportvisbootje in de proble men in het Slijkgat, bij boei SG 2. Het boot je, met drie personen aan boord, had motor storing gekregen. Men probeerde weer op gang te komen, maar in plaats van een weer lopende motor hielden de opvarenden er een geheel lege accu aan over. Daardoor viel ook de elektrische apparatuur uit. TWee mijl noordelijk van boei SG 2 werd het bootje door de reddingboot opgepikt en op sleeptouw genomen naar Stellendam, waar het werd afgeleverd aan de drijvende stei ger in de buitenhaven. Zondagavond 23 mei is er een Praise- avond in het Het Prieel van 'De Staver'. De avond begint om 19.00 uur. Een uur lang zullen er verschillende lof- en aan biddingsliederen gezongen worden. Kijk op ^^\rw.axxiauto.nl of kom /ongs.'Watertoren 25, Dirksland Tel. óO 35 90 Bent u teleurgesteld in het gedrag van de mensheid in het algemeen? En bent u ooit teleurgesteld in uw eigen gedrag en persoon lijkheid? Bent u ontdaan gera^ als u pro beerde te begrijpen waarom u bent zods u bent? En kunt u uw eigen gedrag verande ren? Ja, kunt u zichzelf veranderen? Dit onderwerp wordt op maandag 24 mei om 21.00 uur besproken in het programma 'Ont waakt Radio' op Radio Flakkee. De presen tatie is in handen van Yvonne Caka Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. NVM REGISTERACCOUNTANTS www.europatuin.nl DIRKSIAND.VROONWEG 23,0187-601354, DONDERDAG +VRIjmG KOOWVOND Ki/k voor het foUedlge atinbod op: '7'! o" 'UiSMUicn' VAK. i^vme, I I TEL. 0187 - 688500 Opel. Al 35 jciar de meert geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl CCKMBJ I uur fote-tmrYJim OUDDDO-Wutilragt 35 T«L {0117) U16U hu 613734 Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 ■Makelaiirskantoor Tamboer hoèdiad makelaar/ta.xaleiir. lid NVM öl87-47655.'5 De Rabobank Fietsdag is alweer een aantal jaren een begrip op Goeree-Overflakkee. Een traditie. Op zaterdag 12 juni a.s. kunnen verenigingen en stichtingen hun clubkas weer spekken door zoveel mogelijk kilome ters te fietsen. De Rabobank betaalt de fiet sers 0,12 eurocent per kilometer uit. Ver enigingen en stichtingen hebben inmiddels de aanmeldingsformuheren ontvangen. Dit jaar organiseert de Rabobank tijdens de Fietsdag een extra fotowedstrijd. De fietser die de mooiste, gekste of leukste foto maakt, krijgt het kilometergeld in tienvoud uitbe taald. Niet gek toch? De fietsers ontvangen bij de start een routekaart en een wegwerp camera waarmee kan worden deelgenomen aan de wedstrijd. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Bel dan naar de Rabo bank bij u in de buurt. In de avondschemer is een bezoek aan Neel tje Jans een bijzondere belevenis. De maan verlicht de zandige duinen en schittert op het water van de Oosterschelde, terwijl helm ruist in de wind. Op donderdag 3 juni kunt u gaan genieten van deze sprookjesachtige sfeer. Om 22.00 uur start de excursie, die ongeveer twee uur duurt. Gidsen van Na tuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap leiden u door het landschap en wijzen u op de geluiden die in het donker veel duidelij ker te horen zijn dan overdag. Veel vogels zijn ook 's nachts actief en laten zich horen in het donker. Wilt U mee? De excursie start bij de vlag gen van Het Zeeuwse Landschap en Natuur monumenten, op de hoek van de parkeer plaats van Waterland Neeltje Jans (betaald parkeren). Voor de excursie hoeft u zich niet van te voren aan te melden. De excursie is gratis voor begunstigers van Het Zeeuwse Landschap en leden van Natuurmonumen ten. Niet-leden/begunstigers betalen 2,00 en kinderen t/m 12 jaar 1,00. De excursie duurt ongeveer twee uur. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aanbevolen en een ver rekijker komt altijd van pas. Het gemeentebestuur van Oostflakkee orga niseert een informatieavond over de aanleg van een bergbezinkbassin aan de Kerkdreef in Den Bommel. Een bergbezinkbassin is een voorziening voor de berging en bezin- king van overstortend (riool)water. Door deze voorziening zal er minder vervuild water worden geloosd op het oppervlakte water, wat de kwaUteit van het oppervlakte water ten goede komt. Het bergbezinkbassin zal worden aangelegd aan de Kerkdreef in het (bos)plantsoen ter hoogte van de alge mene begraafplaats. Het bassin wordt geheel ondergronds aangelegd. De informatieavond heeft tot doel alle direct omwonenden en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de aanleg van het bergbezinkbas sin. Tijdens de avond kunnen aan de aanwe zige deskundige(n) vragen worden gesteld over de aanleg van het bassin. De informa tieavond wordt gehouden op donderdag 27 mei 2004 om 19.30 uur in basisschool Ollie B. Bommel, Nassaustraat 22 te Den Bom mel. Een ieder wordt uitgenodigd de avond bij te wonen. CAHAVAN- EN CAMPERSERVICE BjmaARAmBEDRUF De bastaardsatijnrups op de Kop van Goeree is uitgegroeid tot een plaag, die niet zonder risico's is. Bij aanra king van de brandbaren van de rup sen, of bij inademing, kunnen huidir ritaties en ontstekingen van de boven ste luchtwegen ontstaan die veertien dagen aanhouden. De overlast van de bastaardsatijnrups, die zich via de duinen heeft verspreid tot op de stran den, duurt tot op z'n vroegst half juli. Het waterschap Goeree-Overflakkee en de gemeente Goedereede hebben bij duinpaden al provisorische waar schuwingsteksten opgehangen, maar laten nu in allerijl borden maken die nóg opvallender zijn. Volgens Gerard van den Nieuwendijk, opzichter kust van het waterschap, komt de bastaardsatijnrups al zeker twintig jaar voor op Goeree-Overflakkee. Maar hun aantal is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Van De Punt bij de Brouwersdam zijn zij nu uitge waaierd tot het zogenoemde duinpad 3de Blok bij Ouddorp. Het is voor het eerst dat badgasten nadrukkelijk worden gewaar schuwd voor de aanwezigheid van de rups. Om te voorkomen dat de plaag zich verder opstelijker uitbreidt, worden komende win ter uit de duindoom de 'nesten' (spinsels) weggeknipt, waarin zich wel driehonderd kleine rupsjes kunnen bevinden. De bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrys- orrhoea) is een vrij kleine, witte nachtvlin der, met een vleugelspandwijdte van 3,5 cm. Het wijfje legt in juli haar eieren aan de onderzijde van bladeren van vruchtbomen of '•!tn de duindoom. De rupsen komen al in het najaar uit en overwinteren in een 'nest' van aaneengesponnen bladeren. Deze spinsels zijn in de duinen op de Kop van Goeree overal makkelijk zichtbaar. In het voorjaar, zo ongeveer half april, verspreiden de rupsen zich. Zij eten eerst de bladeren om zich heen op; daarna gaan ze op pad. Ook dit is duide lijk te zien in de duinen. Er bevinden grote percelen kaal gegeten duindoom. Voedselgebrek doet de bastaardsatijnrupsen steeds verder oprukken. In de duinen, op de duinpaden, op wc-units, op bankjes, op afrasteringspaaltjes en zélfs op de stranden - overal zijn op de Kop van Goeree momen teel honderdduizenden bmine mpsen waar te nemen. Zij zijn een plaag geworden. Dat blijft zo tot minstens half juU, mogelijk later. Na die tijd verpoppen de rupsen zich en wor den het vlinders. Het zijn de gezondheidsproblemen die de gemeente Goedereede, Natuurmonumenten en het waterschap eerder al ertoe bracht om bij de toegangspaden naar de duinen geplas tificeerde, waarschuwende teksten aan te brengen. Aanraking en inademing van de brandbaren van de rupsen kan huidinitatie teweeg brengen in de vorm van met vocht gevulde blaasjes, maar ook ontstekingen aan de bovenste luchtwegen. Afgelopen vrijdag hadden medewerkers van gemeente en waterschap spoedoverleg met Natuurmonu menten en werd besloten deze te vervangen door ijzeren bordjes met daarboven het offi ciële waarschuwingsbord. De instanties vonden dit de beste optie. Het afsluiten van het duingebied, de eerste optie, verviel. 'Dat is direct weer zo rigoureus', zegt Gerard van den Nieuwendijk. 'Dan moetje borden plaatsen dat de duinen, maar óók de stranden, niet betreden mogen wor den. Dat is nogal wat. Daar maak je geen vrienden mee.' Het bestrijden van de rups. De koppen van de afrasteringspaaltjes langs de duinpaden zijn vergeven van de bruine rupsen. (Foto Gert van Engelen) '^^g^^j!^-" T"^- WAARSCHUWJNS Heiaas komt in dü dtiirsgebtsfi ep op het strand momenteei i,'seivuidig de bastaardsstiirtmp» voor. indien u (r> aanraWng met «te brandbaren van de mp»m bent gekomsn kunnen JiuiöirrKsHe» (roet vocM gsvuide blaasjes) of ontsteklogso ootreden, *e 14 dsgen kunnen aanhouden. to inademing van <te brandharen ten ook irrttstie en ontsteümg van de bovenste iuchtwegan ontstaan. De ^rwacWlng is Hat de.ovsrIasS ven de rupsen iot iiaif augustus Mifi bestaan. Het waterschap Goeree-Overflakkee zoekt dan ook samen roet de gemeente Ooederee* en de vereniging torurZnumLen naar een oplowing om de.e overtoil .oveei nTOgsltt*' ts bepsricsn- Wij vertrouwen er op u bieAil voSdoende te hebben gemforn^aerd, Het wateracbap Goeree-Overfiaiikee. De tekstbordjes van het waterschap die indringend waarschuwen voor de aanwezigheid van de bastaardsatijnrups. Binnenkort worden deze teksten vervangen door opzichtiger ijzeren borden. (Foto Gert van Engelen). de tweede optie, werd al even bezwaarlijk gevonden. Van den Nieuwendijk; 'Dan moet een sproei vliegtuig] e worden ingezet, want het gaat om een groot oppervlak. Maar het is nu broedtijd. De verstoring van de vogel- populatie is dan zo groot - dat moet je niet willen.' Bovendien kleeft er een groot nadeel aan bestrijden, ook al gebeurt dat met een biolo gisch bestrijdingsmiddel, vult Van den Nieuwendijk aan. 'Andere rupsen, van mis schien wel zeldzame vlinders, leggen dan ook het loodje.' Zo bleven de opzichtige, waarschuwende borden over. Ze komen te staan bij de drie duinovergangen, op de stranden en de gemeente Goedereede zet er enkele neer in de richting van de Brouwers- dam. Van den Nieuwendijk denkt dat de bordjes afdoende zijn. 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je die bordjes ziet, weet iedereen dat je van die beestjes moet afblijven.' De bastaardsatijnrups was oorspronkelijk alleen te vinden bij De Punt. 'In de duin doom', weet Van den Nieuwendijk, want dat is hun favoriete plant. Hun aantal was zo gering dat zij geen overlast gaven. Je zag af en toe een rups.' Door onbekende oorzaak is hun aantal de afgelopen jaren onstuimig gegroeid. Ze verspreidden zich steeds weste lijker. Wie even argeloos stilstaat op een duinpad of met de hand per ongeluk een afrasteringspaaltje aanraakt, wordt onmid dellijk besprongen door rupsen. Vooral bij zonnig weer krioelen ze met duizenden tege lijk. Wc-units kunnen er van vergeven raken. De waarschuwingsbordjes zijn behalve voor onwetende volwassenen, ook en vooral bedoeld voor kinderen. 'Kinderen zijn nieuwsgieriger, onderzoekender', zegt Van den Nieuwendijk. 'Ze kunnen helaas sneller in contact komen met mpsen. Niet iedereen krijgt dan jeuk of een ontsteking, maar het kan gebeuren. De stranden worden bezocht door erg veel mensen met kleine kinderen; wij hopen dat de borden ze extra alert maakt.' Huisartsen worden niet speciaal gealarmeerd door gemeente en waterschap. 'Ze zijn er bekend mee, omdat het op de Brouwersdam al speelde.' Om tegen te gaan dat de bastaardsatijnmps nog meer duinen gaat overwoekeren, grijpen de drie instanties in de winter gezamenlijk in. Zij gaan dan 'zoveel mogelijk spinsels verwijderen', die op dat moment gevuld zijn met honderden kleine rupsjes. Van den Nieuwendijk is zich bewust dat deze actie nogal tijdrovend en omslachtig is: de duin doom staat dicht opeengepakt en is vrij ondoordringbaar. 'Maar wegknippen het is de meest natuurvriendelijke methode. Doen we dat niet, dan ben ik bang dat de rupsen verder oostwaarts opmkken.' Duizenden mensen betreden de komende weken de Goereese duinen. Die wemelen nu al, observeerden wij, van de rupsen. Is de situatie niet ronduit ernstig? Van den Nieuwendijk relativeert dat. 'Het is vervelend voor de strandbezoekers. En dat vinden we jammer. We zijn toch graag een goede gastheer op Goeree-Overflakkee, maar nu is er overlast. Overlast die toch eigenlijk overmacht is voor ons.' De bas- taartdsatijnvlinder pleegt in andere streken, meldt de encyclopedie van Winkler Prins, vooral in boomgaarden 'zeer schadelijk' te worden. Dat is dan weer een voordeel voor Goeree-Overflakkee, zegt Van den Nieu wendijk: 'Er zijn geen boomgaarden op de Kop van Goeree.' Hoe alomtegenwoordig én irritant de bastaardsatijimips is, ervoer Leen Geluk uit Den Bommel persoonlijk toen hij de verslaggever rondleidde door de duinen bij Ouddorp. Leen Geluk is medewerker buitendienst van het waterschap Goeree-Overflakkee. Dagelijks inspecteert hij met zijn terreinwagen 'of alles er goed bijligt.' Hij reed het Duinpad De Vrij heid op en wees op de afrasteringspaaltjes. Dat was schrikken. De koppen ervan waren onveranderlijk bedekt met rupsen. De verslaggever stapte over de afrastering en maakte foto' s van de spinsels in de duindoom, enigszins ongemakkelijk, want om hem heen kropen in gestaag tempo rijen rupsen. Voordat hij weer instapte, inspecteerde hij zorgvuldig schoe nen en broekspijpen. Leen Geluk reed vervolgens via het strand naar strandpaviljoen De Vuurtoren. Op de weg die daar langsloopt, stopte hij driemaal. Eén keer om de verslaggever de gelegenheid te geven nog meer foto's te maken van spinsels. Hij wees ondertussen op het duinpad: mpsen staken doodgemoedereerd in grote aantallen over. Een tweede keer omdat een oudere vrouw, die opstond van een bankje, hem wilde attenderen op een loslopende hond. De ver slaggever schrok wederom; meerder mpsen gleden over het bankje. Ongetwijfeld kroop één ervan nu over de blouse van de vrouw, realiseerde hij zich nerveus. De derde keer stopte Leen Geluk om het toegangshek te sluiten. Temg in de auto en de dui nen verlatend, zag de verslaggever ineens een mps op diens overhemd. Het beestje was al bijna bij zijn boord. 'Stop de auto. Er gaat een mps je boord in', riep de verslaggever uit. 'Waar dan?', vroeg Geluk. 'Hier, kijk in de spiegel. Hou je kin omhoog. Stap uit!' Geluk zette de wagen abmpt stil, vloog emit en schudde de mps van zich af. 'Hoe komt dat ding daar nou?' Waarschijnlijk, bedacht hij even later, belandde de rups op zijn kleding toen hij het hek sloot. Voordat hij weer instapte, draaide hij zich om. 'Zitten er nog meer?' De verslaggever kon hem gemststeUen: niets te zien. Maar daarmee was de onmst niet verdwenen. Leen Geluk bleef onderweg in zijn nek voelen, in zijn haren, op zijn overhemd, bekeek steeds zijn armen, en zat ongemakkelijk. Van de weeromstuit begon de verslaggever ook schijnbare kriebels te voelen. Want dat is minstens zo irritant aan de bastaardsatijnmps: niet alleen zijn zichtbare aanwezigheid, maar de wetenschap dat hij overal is, veroorzaakt psycholosich al jeuk - zoals iemand onbewust gaat krabben als hij hoort dat er ergens vlooien ronddarren. Bij het afscheid zei de verslaggever dat hij 'voorlopig wegblijft' uit de duinen op de Kop van Goeree. Het is er een beetje griezeUg geworden. Leen Geluk kan zich dat niet permit teren; hij heeft er dagelijks te zijn. Maar ook hij moest bij de herinnering aan die ene raps in zijn boord duchtig rillen. 'Brr', schudde hij zijn hoofd en schokschouderde hij (GvE).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1