Meeste bedenkingen tegen toeristische uitwerking streekplan niet gelionoreerd MEDISCHE DIENSTEN Interactie Kerk en Overheid Barokconcert met twee blokfluiten, spinet en orgel in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk Modelvlieg Recreadedag 2004 PREDIKBEURTEN PvdA-europarlemeiitariër Jan Marinus Wiersma bezocht Den Bommel EIIAtlDEII-IIIEUWS EIIAtlDEn-niEUWS Aangepaste kerkdienst Schotejil goed voor 15 GS: Zorgen om senioren en mensen met een functiebeperking Oproep ouderenbonden: 'Gemeente kan arme ouderen helpen' Een advertentie in Eilanden-Nieuws heeft altijd succesi Zijn er nog kansen voor een 'afron ding' van Park Nieuw-Zeeland bij Middelharnis? Kan het recreatiepark Akkerleeven bij Dirksland alsnog ont wikkeld worden? De antwoorden op deze twee vragen luiden vooralsnog 'nee'. Dat blijkt uit de definitieve tekst van de Uitwerking Toeristisch Recre atieve Ontwikkeling Overflakkee van het Streekplan Zuid-Holland Zuid, die Gedeputeerde Staten op 13 april hebben vastgesteld. De meeste beden kingen, ingediend op een eerder con cept, zijn van tafel geveegd. Op de nu vastgestelde uitwerking kan geen beroep worden aangetekend. Akkerleeven Golfbaan woensdag 19 en donderdag 20 mei (hemelvaartsdag) Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei 2004 medailles op regionale Kring Kampioenschappen 2004 in een multiculturele samenleving Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land maken zich zorgen om het grote tekort aan geschikte woningen, zorg en welzijn voor senioren en mensen met een functiebeperking. Het tekort aan zorg is onder meer te wijten aan het huisartsentekort. GS zien zich voor grote opgaven geplaatst, zo blijkt uit de zojuist verschenen nota 'Zorg en seniorenbeleid in nieuw perspec tief'. Maar het blijft niet bij signale ren van problemen, het werkpro gramma 2004 draagt oplossingen aan. Klant Tienduizenden ouderen hebben de allergrootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij zitten volgens verschillende incassobureaus diep in de schulden, zo is onlangs gebleken. De lokale afdelingen van de ouderen bonden ANBO, PCOB en Unie KBO komen in actie. Schaamte De afdeling modelvliegsport van de Koninklijke Nederlandse Vereni ging voor Luchtvaart (K.N.V.v.L.) heeft ook dit jaar weer - inmiddels de vijftiende keer - Hemelvaarts dag, a.s. donderdag 20 mei 2004, uit geroepen tot nationale modelvlieg recreadedag. Ook op het terrein van modelvliegclub Schouwen-Duive- land/Goeree-Overflakkee aan de Middelweg 15 te Middelharnis zijn deze dag activiteiten. PAGINA 2 DINSDAG 18 MEI 2004 In de uitwerking van het streekplan staat wat in principe mogelijk is om de sector toerisme en recreatie te laten groeien op Overflakkee. Die groei - die de economie op het eiland een impuls moet geven en het platteland leefbaar moet houden - mag alleen gecon troleerd plaatsvinden. De uitwerking van het streekplan geeft de lijnen aan. In het mid dendeel van het eiland blijft de agrarische functie voorop staan. Ontwikkelingen op toeristisch en recreatief gebied worden mogelijk gemaakt in en rondom Stellendam, tussen Herkingen en Battenoord, en in en rond Middelharnis. Projecten die minder goed in het streekplan passen - en nu dus definitief onmogelijk zijn gemaakt door GS - zijn, naast de ontwikke ling van recreatiepark Akkerleeven en de 'afronding' van Park Nieuw-Zeeland, bij voorbeeld de realisering van landgoederen in de polder Den Bommel en de aanleg van een jachthaven bij Battenoord. Park Nieuw-Zeeland De bedenkingen tegen het onmogelijk maken van de laatste fase van Park Nieuw- Zeeland waren ingediend door de gemeente Middelharnis en Menheerse Projecten, de ontwikkelaar van het park. "Tussen het nog aan te leggen zoetwaterkanaal en Nieuw- Zeeland ligt een strook van 50 meter. Wij denken dat daar nog wat recreatiewoningen gebouwd kunnen worden. Dan praat je over 20 tot 25 woningen in het groen. Je creëert een groene aanblik en je verzacht de harde overgang tussen Park Nieuw-Zeeland en het omringende landschap", zei een ambtenaar van de gemeente Middelharnis eerder tegen deze krant. "Het is jammer als dit niet kan doorgaan. Het hele gebied aldaar wordt opnieuw ingericht en als het nu niet mogelijk is, dan lukt het niet meer." Pas bij een inte grale herziening van het streekplan zouden er eventueel weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. Projectontwikkelaar G. Blokland, die reeds 180 woningen heeft gerealiseerd in Park Nieuw-Zeeland, zag de laatste fase helemaal zitten. "Park Nieuw-Zeeland is nu een half park", zei hij op het moment dat de bedenkingen nog gehonoreerd hadden kun nen worden. "Wij willen geen verdubbeling, maar een geleidelijke overgang tussen water, groen en wonen. Zo"n overgang heeft daar kans van slagen. Van een aantasting van de kwaliteit van het landschap is abso luut geen sprake." Maar Gedeputeerde Staten reageerden onverbiddelijk op de bezwaren. "Wij zijn van mening dat uitbreiding van Park Nieuw- Zeeland niet aan de orde is omdat de locatie niet past in de concentratiegedachte uit de toeristisch-recreatieve visie", aldus GS. De concentratiegedachte houdt in dat toeris tisch-recreatieve ontwikkeling alleen moge lijk is in de drie genoemde gebieden en dat de rest van het landschap open moet blijven, dus ook het gebied tussen het huidige Nieuw-Zeeland en het nog te graven zoetwa terkanaal. In die rand is natuurontwikkeling en/of extensieve recreatie beter op zijn plaats, vinden GS. "Daar komt nog bij dat vanuit beheersoverwegingen van de zoetwa terverbinding, die naar de huidige inzichten mede voor ruw drinkwater bedoeld is, inten sieve activiteiten in de nabijheid van deze verbinding moeten worden tegengegaan. Om die reden dient een behoorlijke afstand aangehouden te worden tussen het zoetwa- teraanvoerkanaal en de bestaande recreatie woningen van park Nieuw-Zeeland." Ook Landgoed Akkerleeven aan de rand van het dorp Dirksland is nu van de baan. De bedenkingen van de gemeente Dirksland en S.C. Poortvliet zijn door GS van tafel geveegd, eveneens vanuit de concentratiege dachte dat versnippering van het landschap moet worden voorkomen en de openheid en weidsheid van Overflakkee te behouden en zo mogelijk te versterken. "Bij de afweging hebben de mogelijkheden van het grondge bruik op basis van de aanwezigheid van zoet water een essentiële rol gespeeld", antwoor den GS op de bedenkingen. "Op basis van die afweging is niet voor Dirksland en omgeving gekozen voor benoeming als con centratiegebied. Wat betreft de toeristische mogelijkheden voor de gemeente Dirksland is gekozen voor het concentreren van diver se toeristische voorzieningen rond Herkin gen en het aansluiten op bestaande recreatie ve ontwikkeling bij Melissant met een hotel c.q. appartementen in of aansluitend aan de kern van Melissant." Daar komt nog bij. aldus GS, dat het toestaan van recreatiepark Akkerleeven een precedent zou scheppen. "Op andere locaties die niet gelegen zijn in een concentratiegebied zouden we dan ook intensieve vormen van recreatie toe moeten staan." Volgens de gemeente Dirksland past de ont wikkeling van Akkerleeven in het Land schapsontwikkelingsplan, is het plan beter dan andere wèl gehonoreerde plannen en zouden de voorzieningen in Dirksland er een impuls door krijgen. Maar in die gedachte gang gaan GS dus niet mee. Net zomin als het bezwaar van Poortvliet, dat er op grond van eerdere, positieve gesprekken met de gemeente en de provincie reeds voorinveste ringen zijn gedaan om Landgoed Akkerlee ven mogelijk te maken. GS ontkennen dat er verwachtingen zijn gewekt of toezeggingen zijn gedaan, die de investeringen zouden rechtvaardigen. De ontwikkeling van een golfbaan bij Den Bommel - in principe niet mogelijk in de conceptuitwerking - is in de definitieve tekst van GS bij nader inzien niet naar de prullen- mand verwezen. Een 'eventuele golfbaan" is nu in de streekplanuitwerking opgenomen als 'studielocatie'. Uiteraard stellen GS ver schillende voorwaarden: inpassing van een golfbaan is alleen mogelijk als deze past bin nen landschap en natuur, als er regionale afstemming is en als de marktvraag, ver- keersontsluiting en waterberging voldoende onderzocht zijn. Golfen is een sport die volgens GS 'land schapsgebonden' is. "Deze vorm van recre atie onderscheidt zich door de verschijnings vorm in het landschap van bijvoorbeeld intensieve verblijfsrecreatie zoals recreatie woningen. De aanleg van een golfbaan, gecombineerd met waterberging, zou vanuit landschappelijk oogpunt in de polder Den Bommel niet op zwaarwegende bezwaren stuiten." De voorkeur van GS gaat uit naar een golfbaan nabij de Schaapsweg ("in plaats van verder naar het oosten"). De gemeente Oostflakkee, één van de indie ners van bedenkingen tegen de conceptuit werking, zal aan deze bijstelling een positief gevoel ontlenen. Of het echter genoeg is om wethouder Andries helemaal tevreden te stemmen, moet betwijfeld worden. Eerder sprak hij in deze krant zijn onvrede uit over de uitwerking van het streekplan: "Onze belangen zijn er helemaal uitgezeefd. Oost flakkee dreigt het achtererfje van Goeree- Overflakkee te worden." Behalve de 'stu- dielocatie golfbaan' waren de bedenkingen van de gemeente geen aanleiding tot aanpas sing van streekplanuitwerking. WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Van vrijdagmiddag vijf uur tot maandag morgen acht uur heeft voor heel Goeree- Overflakkee dienst de Centrale huisartsen post Goeree-Overflakkee, Langeweg 70, Middelharnis, tel. (0187) 480447. TANDARTSEN Spreekuur uitsluitend voor spoedgevallen van 11.00 tot 11.30 uur. Woensdag 19 mei vanaf 12.00 uur tot zaterdag 22 mei 8.00 uur tandarts Serra te Oude Tonge, tel. 641108. Voor spoedge vallen buiten het spreekuur telefonisch contact opnemen. chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoUandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA MiddeUiamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 email; Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28: contracttarieven op aanvraag sluüingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk vrorden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mall: J.ViIlerius@gebr-dewaaI.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar 36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 OUDDORP - Herv. Gem. (ihv) Dorpskerk: 9.30 uur ds. C. Oorsctiot uit Tholen en 19.30 uur ds. W. J. op 't Hof uit Nederhe- mert - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. G. den Hartogh - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. (ihv) Jong- l£oenstraat la 9.00 en 10.45 uur ds. J. W. van Estrik. STELLENDAM - Herv. Gem. (ihv) 9.30 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant. MELISSANT - Herv. Gem. (ihv) 9.00 uur ds. J. C. den Toom, Sommelsdijk - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 uur ds. J. J. Blom. DIRKSLAND - Herv. Gem. 9.00 uur ds. W. van Vreeswijk, Bergambacht - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. HERKINGEN - Herv. Gem. (ihv) Prins Johan Frisoschool, Deltastraat 13 10.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. Kruijmer, Putten - Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. T. W. van Bennekom - Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. M. R. Hoffenkamp - CAMA Christenge meente, het Prieel 10.00 uur Gezins- dienst. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 9.00 uur ds. A. P. Voets - Herv. Gem. (ihv) 11.00 uur ds. J. C. den Toom - Chr. Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. den Butter - Ger. Gem. 9.30 uur ds. J. Karels - Ger. Kerk 9.30 uur ds. L. J. Lingen. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. (ihv) 'Ons Dorpshuis' 9.30 uur ds. H. J. Boer - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 9.30 uur ds. L. de Wit - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. H. van Harten, Rid derkerk - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. Tevel. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. van Duijvenboden - Ger. Kerk 10.00 uur de heer K. Baas. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur dr. T. E. van Spanje - Herv. Gem. (ihv) 't Centrum, v. Weelstraat 10 18.30 uur ds. J.W. van EstrikGer. Gem. 9.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur, gezamenlijke dienst in Den Bommel, de heer K. Baas. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. mr. J. P. de Man, Rosmalen. Op zondag 23 mei a.s. zal er weer een aan gepaste kerkdienst voor 'anders begaafden' worden gehouden, ditmaal in de Ned, Herv, Kerk te Middelharnis, waar ds, P. van Duij venboden hoopt voor te gaan. Aanvang 14.45 uur. Ook in het tweede weekend van de Kring Kampioenschappen 2004 heeft zwemclub 'de Schotejil' uit Middelharnis prima gepresteerd. Sebastiaan Rosendaal (1991) bracht zijn eindscore op 6 gouden, 3 zilveren en 1 bronzen medaille. In het 50m-bad van Dordrecht wist hij ook afgelopen weekend zowel op de 200m vrij (2.16.71) als de 400m vrij (4.55.60) als Ie te eindigen. De andere ereplaatsen waren dit keer voor Anne Vol- werk (1990), die 3e werd op de 200m vlin derslag en ook voor Iris Oostdijk (1986), die zowel op de 50m vrij (30.79) als de lOOm rugslag (1.16.57) een zilveren medaille behaalde. Leander Noordijk werd nog 3e op de 200m rugslag bij de heren in 2.31.72. In het kader van het Studium-Generale pro gramma van de christehjke hogeschool De Driestar te Gouda, is er met het oog op de discussie over waarden en normen op D.V. zaterdag 19 juni 2004 een studiedag in de vorm van een nationaal debat rond het the ma: Interactie kerk en overheid in een multiculturele samenleving. De boodschap van de kerk en het klisterend oor van de overheid. Medewerking wordt er verleend door: - dr. ir. J. van der Graaf, tot 2000 alge meen secretaris en daarna tot 2002 studie secretaris van de GB in de Ned. Herv. Kerk over: Kerk en profetie; - prof. dr. G. G. de Kruijf hoogleraar in de christelijke ethiek in Leiden over: Getui gende kerk in een multireligieus Neder land; - dr. Antoine Bodar, priester-schrijver in Rome over: 'n Sprekende kerk in het spoor van Woord en traditie; - mr. J. H. P. Donner, minister van justitie over: Het luisterend oor van de overheid; - mr. C. G. van der Staaij (SGP) en mr. A. Rouvoet (CU) nemen deel aan het forum gesprek. - ds. R. H. Kieskamp, hervormd emeritus predikant, zal een meditatief slotwoord verzorgen. De dag wordt gehouden in het gebouw van de chr. hogeschool De Driestar aan de Bur gemeester Jamessingel 2 in Gouda (tien minuten van het station). Ontvangst vanaf 09.15 uur, start programma om 09.45 uur, einde 15.30 uur. Kosten 15,00 (incl. koffie, lunch en referaten). Aanmeldingsformulier aanvragen via: Chr. hogeschool De Driestar t.a.v. mevr. E. J. van Ravens-Kooy Postbus 368, 2800 AJ Gouda. Telefonisch (0182) 54 03 33. Per e-mail: E.J.vanRavens@driestar.nl "Vraag het de 55+ers van vandaag en 95% zal aangeven in de toekomst niet naar de hui dige verpleeg- of verzorgingshuizen te wil len," zegt gedeputeerde Lennie Huizer van zorg. Behalve senioren willen ook mensen met een handicap zo lang mogelijk thuis blij ven wonen, maar worden ze daarin belem merd door een tekort aan geschikte wonin gen, ontoegankelijke openbare voorzienin gen en een gebrek aan zorg en dienstverlening op afroep. GS willen daar om samen met gemeenten een ommekeer teweeg brengen door niet alleen vanuit het beleidsveld zorg naar de toekomst te kijken. "Als provincie hebben we ook een sterke vinger in de pap waar het gaat om de ruimte lijke ontwikkeling. De nieuwe Nota Ruimte versterkt die taak nog eens. Daar ligt de sleu tel naar de oplossing." Die oplossing willen GS gebruiken om levensloopbestendige woningen te realiseren. "En vorige maand nog hebben we met geld uit de pot 'mobih- teit ouderen' de treintaxi in een aantal steden gered," waarmee de gedeputeerde wil aanto nen dat het Zuid-Holland ernst is om drei gende vergrijzingsgolf niet tot een molen steen te laten verworden. Minder instrumenten heeft de provincie als het gaat om het afstemmen van zorgvraag en -aanbod. Het dreigende tekort aan huisart sen, te laat arriverende ambulances, het ver dwijnen van ideine ziekenhuizen op het plat teland en het invoeren van zogenaamde pyjamadagen kunnen GS niet alleen oplos sen. "Daar moet Zuid-Holland welzijnsin- stellingen stimuleren en waar nodig zelf voorbeeldprojecten opstarten," zo valt in de nota te lezen. Het feit dat de zorgvrager, de klant, weinig invloed heeft, is een doom in het oog van dit college. Om de (toekomstige) zorgconsu- ment voldoende informatie en ondersteu ning te bieden is met de Regionale Patiënten en Consumenten platforms (RPCP's) een expertise centrum Persoonsgebonden bud get (PGB) opgericht en de dienstverlening van de Informatie en Klachtenbureaus Gezondheidszorg uitgebreid, "Die samen werking is ons goed bevallen," aldus Leimie Huizer, "Vandaar dat we komend jaar klan tenpanels gaan opzetten. En aan de RPCP's vragen we om te kijken hoe we op andere manieren met hun achterbannen in gesprek kunnen raken. De mening van de klant is een belangrijke input voor ons, om beleid mee te maken," De volledige tekst van de nota 'Zorg- en seniorenbeleid in nieuw perspectief is te lezen op de internetsite van de provincie: http://www.zuid-holland.nl/thema/samenle ving_en„cultuur/zorg/nieuw_perspectief.jsp Ze willen dat hun gemeente arme 65-plus- sers actiever opsporen en effectiever helpen via het minimabeleid, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kortingspas en de categoriale bijstand voor 65+. Dat kan simpelweg door bestandskoppeling aan de Belastingdienst via de zogeheten ambtshal ve kwijtschelding OZB (onroerend zaakbe lasting). Gemeenten kunnen door deze bestandskoppeling kwetsbare groepen recht streeks benaderen, per brief of huisbezoek. Deze eenvoudige koppehngsprocedure met de belastingdienst is ook in te zetten om arme 65-plussers te wijzen op andere tege moetkomingsregelingen, zoals kwijtschel ding van gemeentelijke belastingen, huur subsidie of vergoeding/leenbij stand voor een nieuwe wasmachine. Slechts 15 van de 483 gemeenten hebben tot nu toe stappen ondernomen om tot deze bestandkoppeling en doeltreffende benadering van minima over te gaan. Zeker tweehonderdduizend 65-plussers leven op of onder de armoedegrens. Ruim 90.000 van hen ontvangt enkel AOW en de rest heeft een klein aanvullend pensioen tot 200 euro per maand. Volgens verschillende incassobureaus is het aantal incasso's onder 65-plussers de laatste drie jaar verdrievou digd. Wat tot nu toe ouderen bespaard bleef, namelijk met hoge schulden kampen, blijkt nu ook onder die leeftijdsgroep te gebeuren. Tienduizenden ouderen zitten diep in de schulden, maar schaamte en onwetendheid belemmeren hen om een beroep te doen op allerlei compensatie- en tegemoetkomings regelingen. Het taboe om over geld en hun armoede te praten is groot onder deze 65- plussers. Wanneer de gemeente hen voor taan wijst op mogelijke voordeeltjes, hoeven ouderen niet meer zelf om hulp te vragen. Aanstaande zaterdag, 22 mei, zal er om 20.00 uur in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk een concert met fraaie barokmuziek plaatsvinden. Uitvoe rende zijn Machteld Alderliesten-Kie- viet en Alike van Dieren, blokfluit en Paul Kieviet, orgel. Het programma voorziet in een uitgekiende afwisseling van orgelsoli met composities voor één of twee fluiten en continuo. Als continuo-instrument bespeelt Paul Kie viet het spinet van lan-Simon Huijser (Ba- rendrecht), dat enkele jaren geleden werd gebouwd door Martin Butter uit Ridderkerk. Omdat afgelopen vrijdag een uitvoerige toe lichting op het concert in deze krant stond afgedrukt, volstaan we dit keer met alleen vermelding van de uit te voeren composities. Barokcomposities komen doorgaans uit de tijd tussen 1600 en 1750; misschien verbaast u zich bij het zien van een compositie uit onze eigen tijd, tussen al die 'echte' barok muziek. Het leuke is echter, dat die éne 'niet van echt is te onderscheiden' Programma Cantio sacra 'Vater unser im Himmel- reich' van Samuel Scheidt (1587-1654). Sonata in imitation of birds van William Williams (1677-1704). Bewerking en koraal 'Nun freut euch, lie- ben Chirsten g'mein' van Paulus-Jan Kie viet (geb. 1974). Koraalvoorspel 'Herzlich lieb hab ich dich, o Herr' van Johann Ludwig Krebs (1713-1780). Triosonate in C (B'WV 1032) van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Partita 'Freu dich sehr, o raeine Seele' van Georg Böhm (1668-1733). Sonata terza, sonata concertato in stil modemo van Dario Castello (7-1658). U bent van harte welkom om naar al dit moois te komen luisteren! De toegang is uw gift aan de uitgang. Tegen een écht concert kan geen enkele CD met succes wedijveren, ook al is de luie stoel noe zo comfortabel. De K.N.V.v.L. is de overkoepelende sport bond voor luchtsporten in Nederland en kent enkele honderden aangesloten verenigingen. Op tientallen modelvliegvelden, verspreid over het gehele land, waar met veel enthou siasme en ijver, de producten van een zin volle vrijetijdsbesteding "de modelbouw' de lucht in worden gestuurd, zal het die dag gebeuren. Modelvliegers die op recreatieve of op topniveau het modelvliegen beoefe nen, zullen in grote aantallen gelijktijdig met hun sport bezig zijn. De clubbesturen heb ben juist voor hen een speciaal dagprogram ma samengesteld. Een mooie gelegenheid dus om tevens een breed publiek de kans te geven kennis te laten maken met deze sport. Ook schept modelvliegclub S.D.G.O. don derdag de mogelijkheid voor het publiek om met behulp van gekoppelde zenders zelf een modelvliegtuig te besturen. Op deze dag zul len door de plaatselijke modelvliegers ver schillende demo's gegeven worden waaron der; het slepen van reclametekst, het drop pen van snoep voor de kinderen, verschillen de funfly demo's, en enkele helikopter demo's. Ook zullen verschillende modellen wdrden getoond waaronder; schaalmodel len, helikopters, funflymodellen, wedstrijd- modellen, oorlogsvliegtuigen (moderne en antieke), etc. Een modelvliegtuig besturen is geen kinder spel en menig vrij uurtje zal door de begin nende modelvlieger opgeofferd moeten wor den om deze sport eigen te maken. Menige beginner haakt na een tijdje af omdat men als snel tot de ontdekking komt dat model- vliegen wel wat meer is dan het 'spelen met modelvUegtuigjes' Voordat men met modelvliegen begint, is het verstandig om bij een plaatselijke club informatie in te winnen. S.D.G.O. is zo'n club en wil dat ook aan iedereen laten weten. Een modelbouwer merkte op: "Ik vlieg al meer dan vijfentwintig jaar met modelvlieg tuigen. Als je dan daarboven datgene ziet zweven wat eens een doos hout was op je zolder, dat is het mooiste wat er is. Dat is spanning en schoonheid tegelijkertijd. Geen andere hobby heeft mij dat ooit geboden." Kom daarom op Hemelvaartsdag donderdag 20 mei 2004 een kijkje nemen bij Model vliegclub S.D.G.O. aan de Middelweg 15 te Middelharnis. Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom. Meer informatie over de plaatselijke club kunt u inwinnen bij: W. Koppenaal, telefoon 0187-651773. of B. de Jager, telefoon 0187-650887. Tom Poes. europarlementariër Jan Marinus Wiersma. Toon Meeuusen t'vdA raadslid Oostflakkee) en Ollie B. Bommel. Op 15 mei jl. bezocht Jan Marinus Wiersma in het kader van zijn verkiezingstour de bra derie in Den Bommel. Samen met de lokale PvdA politicie bracht hij in gesprekken de standpunten van de Europese Sociaal-Democraten naar voren en deelde hij folders uit. Ook gaf hij een interview aan Radio Flakkee dat later zal worden uitgezonden. Dit alles in het kader van de aankomende Europese verkiezingen die op 10 juni gehouden zullen worden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2