Fietstocht Met Wie??? Honderd vijfentwintig jaar Bosseschool gevierd met reünie en jubileumbijeenkomst I-CfW ■Il Presentatiedag Franse palm in Oostflakkeese grond GROEL BLOEI De Bosseschool, een belevenis ''De kinderen mogen centraal staan Fiets erop uit rond Hemelvaartsdag! Fietsfotopuzzeltocht Gereformeerde Gemeente Dirksland Het Geheim van Goeree-Overflakkee Programma Fotoclub De Rarekiek gewijzigd programma! Bingo in de Victoriahal Fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag verenigingen Herkingen Dagreis naar toptuinen Deelname voor 55-plussers in Oude-Tonge Inleveren rommelmarkt spullen Nieuwe Tonge Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dinsdag 18 mei 2004 76e jaargang nr. 7306 Op zaterdag 29 mei 2004 wordt op het voetbalveld van voetbalvereniging Her kingen'55 een presentatiedag van de Herkingse verenigingen georganiseerd. De aanvang is 13.00 uur en de deelne mende verenigingen zijn Duivenvereni- ging De Luchtbode, Voetbalvereniging •Herkingen'55, Speeltuinvereniging De Krammer, Spaarkas De Gulle Hand, vrijwillige brandweer Herkingen, IJs club Herkingen, EHBO vereniging afd. Herkingen, Oranjevereniging Herkin gen, Sportvereniging Animo en Gras Herkingen. Doe] van deze dag is dat a]le deelnemende verenigingen zich naar buiten toe presente ren en laten zien wat hun vereniging te bie den heeft en wat men er kan doen. De mees te deelnemende verenigingen hebben behoefte aan nieuwe leden. Door middel van deze dag wil men dus proberen nieuwe leden te werven. Er worden ook demonstraties gegeven en er kan inlichtingen over de ver enigingen worden verkregen. De speeltuin presenteert zich met een springkussen en de kinderen kunnen zich laten schminken. De duivenvereniging laat zien hoe men de duiven inkorft, verder klaar maakt voor verzending en bij registreert bij thuiskomst. De voetbalvereniging geeft trai ningsdemonstraties. Van de brandweer geeft een chemicaliënteam een demonstratie, men kan het materiaal zien waar men mee werkt en men demonstreert de reddingswerktuigen voor auto ongevallen. Bij de ijsclub kunt u uw schaatsen laten slijpen en de duikspullen bekijken voor het geval iemand door het ijs zakt. De oranjevereniging zorgt voor de aan kleding van deze dag. De spaarkas is stand by voor hand en spandiensten. De plaatselij ke EHBO vereniging geeft deze dag voor het eerst demonstraties; zij krijgt anders maar weinig kans om naar buiten te treden. De gym geeft ook een aantal demonstraties. Verder heeft iedere vereniging een kraam met informatie en eventueel een presentatie video. Gras Herkingen is een vereniging in oprichting, die met grasmaaiers crosst; voor al de jeugd vindt dit een spannend gebeuren. Ook worden er loten verkocht waarvan de opbrengst verdeeld wordt onder de deelne mers. Zoals u ziet, is er volop te doen; de verenigingen hopen dat u hen deze dag niet in de steek laat, maar eens komt kijken. Op Hemelvaartsdag, 20 mei gaat de jaarlijk se Fiets-3-daagse Goeree-Overflakkee van start. ledere dag wordt ca. 40 km gereden. Donderdag wordt gestart met de Goeree- route. Starten en inschrijven is mogelijk tus sen 9 en 12 uur in MFG Dorpstienden in Ouddorp. Vrijdag 21 mei is het midden van het eiland aan de beurt en wordt de Flakkee- route gereden met de start in recreatiecen trum De Staver tussen 9 en 11 uur. Zaterdag 22 mei start de Oostflakkee-route in Eetcafé 't Schippershuis in Stad aan 't Haringvliet. Onderweg zijn diverse stempelposten. Deelname voor 3 dagen kost: 9,50 p.p.; 6,50 voor kinderen. Het is ook mogelijk om één of twee dagen mee te fietsen. Meer informatie bij: VVV/ANWB Middelhamis, 0187 484870 of VVV Ouddoq) aan Zee, 0187 681789. Op zaterdag 12 juni verzorgt de KMPT afd. Goeree-Overflakkee een bezoek aan de privé-tuin en kwekerij van Piet Oudolf te Hummelo en aansluitend de tuin 'Een Aerdts Paradijs' bezoeken. Intussen is zeker dat de reis doorgaat, maar de bus is nog niet vol! Dus als u mee wilt, dat kan nog wel, maar wacht niet te lang Meer informatie, vertrektijden en hoe u zich kunt aanmelden hoort u van Ive Antonia (t 0187-651587). Deze prachtige reis kost voor leden 43 en voor niet-leden 48. Dhr. Oudolf is wereldberoemd en heeft ver schillende internationale onderscheidingen gekregen op het gebied van tuinontwerpen. Hij is een van de ontwerpers die zijn bijdra ge mag leveren voor het inrichten van "Ground Zero" (11 sept.) in New York. Zijn privé-tuin is maar enkele weken in het jaar voor publiek toegankelijk en is helaas niet erg groot. We brengen daarnaast dan ook een bezoek aan de kwekerij. Hier vindt men een bijzonder assortiment aan vaste planten zoals siergrassen, pioenen, hellebo- rus-hybriden en kleinbloemige clematissen. De tweede locatie die wordt bezocht is in Aerdt. We bezoeken daar de tuin van Fami lie Putteman; 'n Aerdts Paradijs. Dit is een kijk- en wandeltuin met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter. De familie is een ver zamelaar van planten, vooral de 'aparte' soorten. Ook zijn ze in het bezit van 250 ver schillende soorten kuipplanten die opgesteld staan door de hele tuin. In het rosarium kunt u genieten van vele soorten rozen geplant in perken omgeven door buxushaagjes. Enfin, een tuin om van te genieten, 'n paradij sje! Voor degenen die van naaldnijverheid hou den; op loopafstand is er de merklappen- boerderij "Hamaker" waar de merklappen door mannen geborduurd zijn, een bezoekje waard! De Activiteitencommissie van de Gerefor meerde Gemeente te Dirksland organiseert zaterdag 29 mei een fietstocht met een foto- puzzelquiz die onderweg opgelost moet worden. Het vertrekpunt is bij het kerkge bouw aan de Mozartsingel, wat tevens weer eindpunt zal zijn. Tussen 11.00 en 12.00 uur kan gestart worden. De lengte van de fiets tocht is ongeveer 30 km. Onderweg is er een gelegenheid waar u iets te drinken en kleine versnaperingen kunt kopen én een plek, ver der op de route, waar de 'kook- en bakclub' u ontvangt en tegen een redelijke vergoeding u van een lunch voorziet; hier worden weer de bekende soep, frites, snacks, tosti's en belegde broodjes klaargemaakt en aangebo den. De kosten voor deelname aan de fiets tocht bedragen 2,50 voor deelnemers van 16 jaar en ouder en 1,50 voor deelnemers jonger dan 16 jaar; een gezin betaalt maxi maal 7,50. U hoeft zich van te voren niet op te geven, iedereen kan meedoen, betalen doet u bij insclirijving vóór de start. De acti viteitencommissie hoopt op een grote deel name en ziet uit naar uw komst. De opbrengst van de fietspuzzeltocht komt ten goede aan de aflossing van het nieuwe kerk gebouw. Deze palmboom staat achter in de tuin van Paul en Mien Lokker aan de Schoolstraat te Den Bommel. Achttien jaar geleden werd de palm uit Zuid-Frankrijk meegebracht, als plantje van ongeveer 20 cm. hoog. Bij een verhuizing, acht jaar later, werd de boom mee genomen en staat sindsdien in de tuin aan de Schoolstraat. Hij groeit erg hard en staat dit seizoen voor de tweede keer in bloei met zeven bloemknoppen. Paul en Mien hoeven dus op vakantie niet ver weg om onder de palmen te zitten. In januari jl. is het project 'het Geheim van Goeree-Overflakkee' van start gegaan. Het project, gericht op verslavingspreventie bij jongeren, heeft als doel het gebruik van genotmiddelen onder de jeugd en de nega tieve gevolgen van dit gebruik te verlagen. Lokaal netwerk Dirksland In het kader van dit project wordt in de gemeente Dirksland een netwerk opgericht dat het project lokaal gaat invoeren. Het net werk zal zich bezighouden met het ontwik kelen en uitvoeren van beleid, signalen uit wisselen en op deze signalen inspringen, en zal het zich inzetten voor een sluitend aan bod van activiteiten en hulp op de gesignal eerde behoeften. Startbijeenkomst Om de functie van het lokale netwerk nader te verduidelijken, vindt er op 25 mei een bij eenkomst plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis te Dirksland: aanvang 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt het pro ject nader toegelicht, worden de leden van de projectgroep geïntroduceerd en wordt het aanbod van de deelnemende instellingen kenbaar gemaakt. Gedurende het tweede deel van de avond vindt er een discussie plaats over verslavingspreventie en de rol die u voor uzelf en voor andere partijen hier in ziet weggelegd. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst en/of het netwerk Dirksland, dan kunt u zich aanmelden bij de heer Van Oostenbrugge, beleidsmedewerker Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Dirks land. Dat kan per e-mail: h.vanoostenbrug- ge@dirksland.nl, of telefonisch: (0187) 608080. Meer informatie Voor meer informatie over het project en het netwerk kunt u eveneens contact opnemen met de heer Van Oostenbrugge van de gemeente Dirksland, of met mevrouw Ver- tooren, projectcoördinator, werkzaam bij de GGD Zuidhollandse Eilanden, telefoon: 0181-652455. De Plaatselijke Commissie Oude-Tonge van de SWO organiseert een fietstocht voor 55- plussers in Oude-Tonge. Deze middag zal gehouden worden op maandag 7 juni a.s. (dus niet op woensdag 9 juni!) De middag begint om 13.00 uur in het Infocentrum, Bemhardstraat 27 te Oude-Tonge. Er wordt gefietst naar de haven van Oude-Tonge, daar stapt op een boot en wordt u naar Sluishaven gevaren. Van Sluishaven is het fietsen naar 'de Keet' in de Langstraat, waar koffie wordt geserveerd met wat lekkers erbij. Daarna wordt teruggefietst naar het Infocen trum, waar heerlijke pannenkoeken voor u klaar staan. Het belooft een leuke middag te worden. De deelnamekosten bedragen 5,00 p.p. U kunt zich tot en met vrijdag 4 juni a.s. opgeven bij de SWO, telefoon (0187) 64133. U bent van harte welkom. Na de succesvolle 'Flakkee-tentoonstellin- gen' in verpleeghuis De Samaritaan te Som- melsdijk nadert voor fotoclub De Rarekiek het einde van het seizoen. Eind april bezocht een negental leden Berlijn. Uit de 2000 beel den die daar geschoten zijn, zal in oktober op een clubavond een selectie te zien zijn. Impressies van deze trip zullen de komende tijd te vinden zijn op de website van de club. Er resten nog twee reguliere clubavonden voordat het seizoen op 12 juni wordt afge sloten. De eerstvolgende clubavond is op vrijdag 21 mei. Naast eigen fotowerk is er werk te zien naar aanleiding van de opdracht 'lente'. Ook op vrijdag 4 juni is er een bespreking van eigen foto- en diawerk. In de zomer zijn er drie instuifavonden, namelijk op 9 en 30 juli en 20 augustus. Informatie over de club is te verkrijgen via tel. (0187) 603582 of via de website www.rarekiek.nl, waar ook het programma voor de rest van 2004 te vinden is. In het bekende radioprogramma 'Met Wie???' op Radio Flakkee komt Yvonne van de Heuvel dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur weer tips geven over allerlei fman- ciële zaken. Zoals: hypotheken, leningen, belastingen, sparen, enz. Hebt u een vraag over een financieel onderwerp? Stuur de vraag naar Radio Flakkee, t.a.v. van 'Met Wie???' Postbus 191, 3240 AD Middelhar- nis of naar het e-mailadres: metwie@zee- landnet.nl. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhalmg is woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. Honderdvijfentwintig jaar geleden werd er uit de nalatenschap van Dirk Bos in Middelharnis een weeshuis en een school gesticht. Dit jubileum was voor de schoolleiding de aanleiding om een feest van maar liefst zeven dagen te geven. Zaterdag, halverwege de feestweek, was er een reünie waar vele oud-leerlingen en onderwijs krachten elkaar weer ontmoetten. Voordat oude verhalen konden wor den opgehaald in de Bosseschool was er eerst een jubileumbijeenkomst in de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits. Het thema van de bij eenkomst was 'De Bosseschool, een belevenis'. De voorzitter van het schoolbestuur, Bart Oversier opende de middag met allereerst de dank aan God te brengen dat het werk op de Bosseschool al zo'n lange tijd heeft mogen plaatsvinden. Die dank kwam ook naar voren in het zingen van het eerste lied tijdens de bijeenkomst, psalm 68 vers 10: 'Geloofd zij God met diepst ontzag; Hij overlaadt ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen'. Directeur Bert Kraaijenbrink blikte tijdens de jubileumbijeenkomst terug op honderd vijfentwintig jaar Bosseschool. Hij illus treerde dit met het noemen van de namen van twee kinderen: Johanna Huizer en Marilène Stolk. Dit waren respectievelijk de eerste leerling die in 1879 bij de Bos seschool werd ingeschreven; de laatste Marilène, werd ingeschreven op 12 mei 20G4. Volgens Kraaijenbrink hebben in al die jaren die tussen Johanna en Marilène lig gen, ongeveer 2500 leerlingen de Bos seschool bezocht. "De periodes waarin beide leerlingen de school binnenstapten was een wereld van verschil", volgens de directeur. Toch denkt hij dat er ook wel overeenkom sten zijn tussen beide leerlingen "want ze zullen allebeide dezelfde vragen hebben; 'is de juf streng?' 'wat gaan we allemaal leren?' Gaat de juffrouw een mooi verhaal vertel len?'" Volgens Kraaijenbrink is er op dat gebied niets veranderd binnen de school. Ook is niet veranderd dat 'de kinderen cen traal mogen staan'. "In die afgelopen jaren hebben vele juffen en meesters het beste van zichzelf gegeven om juist die kinderen een hele fijne Bosseschooltijd te bezorgen". Hij wees de aanwezigen er verder op dat het beroep van leerkracht niet saai is. Op de school worden de kinderen waarden en nor men bijgebracht, die ontleend worden aan de Bijbel "want het gaat op de school niet alleen maar om het overbrengen van ken nis". Onderwijs in verandering Kraaijenbrink wees op de vele veranderin gen die er binnen het onderwijs plaatsvin den, zoals de lesmethodieken, de komst van de computers op school en meer zorg voor de individuele leerlingen. Maar toch gaat het er binnen de school vooral om dat de kinde ren zich ontwikkelen. Hij vond dat er vee] waarheid schuilt in de uitspraak "Fotorolle tjes worden ontwikkeld, maar kinderen ont wikkelen zichzelf'. Er wordt onderwijs gegeven waarin de ruimte is dat kinderen zich echt kunnen ontwikkelen. "Dit vereist wel dat er anders naar kinderen gekeken moet worden: kinderen moeten niet de onderwijskrachten volgen, maar het is andersom de leerkracht moet de kinderen volgen, want zij moeten tot hun recht komen De fotoboeken werden weer uit de kast gehaald tijdens de reünie van de Bosseschool. en daar doen wij ons best voor", zo verze kerde Kraaijenbrink. Hij wees de aanwezi gen er verder op dat het bij het onderwijs aan kinderen om drie behoeften gaat: Het kind heeft behoefte aan contact en moet niet alleen staan, maar het kind heeft ook behoef te aan het kunnen en kennen van dingen en tenslotte heeft het kind behoefte aan "Ik wil het zelf kunnen". En daar probeert de Bos seschool in te voorzien. Kraaijenbrink noemde het een enorm voorrecht dat hij aan deze processen leiding mag geven, samen met het personeel, bestuur, medezeggen schapsraad en oudercommissie. "De Bos seschool is een belevenis", zo was zijn erva ring. Tijdens de jubileumbijeenkomst, die muzi kaal werd opgeluisterd door Piet Westhoeve en enkele leerlingen, sprak ook oud-leerling studenten-pastords. Monique Maan. In 1970 bezocht ds. Maan de Bosseschool, afkomstig van de kleuterschool kwam ze op een school terecht die door een groot deel van haar familie werd bezocht. Ze kon zich nog veel dingen herinneren uit die tijd. In dit verband noemde ze het grote aantal meesters en juf fen, ze verzekerde dat wisseling van leer krachten niet iets is van deze tijd. De Koninginnedagvieringen en de handwerk- lessen van juffrouw De Korte, de komst van de eerste televisie in de school kon ze zich nog levendig herinneren. "De zes jaren op de Bosseschool waren veilige jaren in een ver trouwde omgeving we werden als kind gekend en gezien", aldus ds. Maan. Zij refe reerde aan het verhaal in de Bijbel waar Jezus de kinderen zegent. Zij hield haar toe hoorders voor dat er nergens in de Bijbel sentimenteel of naief over kinderen wordt gedaan. "Kinderen worden in de Bijbel genoemd bij de groep van kwetsbaren, een groep die zichzelf niet kan redden, maar afhankelijk is". Volgens ds. Maan wees Jezus er op dat het Koninkrijk Gods voor hen bedoeld is. "Dit is geen geringe opdracht voor allen die met kinderen werken". Zij wenste de Bosseschool toe dat het de plek zal zijn waar men zorgzaam met elkaar omgaat. Geuren Barend van Zijll was ook naar de jubileum bijeenkomst van de Bosseschool gekomen. Zijn vader is actief geweest in het bestuur van de school en heeft ook het jubileum boekje geschreven dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de school. Zijn herinneringen aan de schooltijd waren voornamelijk de geuren. "Als ik aan een fles meUc ruik en aan oude schoolplaten, dan zie ik glashelder de gang van de oude Bosseschool voor me op de hoek van de Langeweg en het Zandpad. De platenkisten stonden daar in de gang en de meiklucht kwam van de melkfabriek, die in de andere helft van het gebouw was geves tigd". Van Zijll haalde nog veel herinnerin gen op aan de oude Bosseschool die veel in zijn leven betekend heeft. Naast het jaren lange bestuurslidmaatschap van zijn vader was hij zelf leerling en later onderwijskracht op de school. Verder sprak Van Zijll zijn teleurstelling uit dat het monumentale gebouw op de grens van Middelhamis en Sommelsdijk onder de sloophamer is ver dwenen. De spreker haalde tal van persoon lijke herinneringen op, die varieerden van de 'eigenaardigheden' van sommige leerkrach ten tot het eten van bebroede eieren op een schoolkamp. Deze anekdotes riepen zeker bij de oudere aanwezigen nog veel herken ning op. De volgende spreker op de jubileumdag was het eerste kamerlid, mevrouw Hannie van Leeuwen, zij hield een gloedvol betoog over het belang van het christelijk onderwijs bin nen de samenleving. Vrijdag doen we van haar toespraak een verslag. Nadat adjunct directeur Adri Trommel de vele medewerkers aan de jubileumactiviteiten bedankte trokken de bezoekers vanuit de 'Prins Maurits' naar de Bosseschool waar uit gebreid de gelegenheid was om elkaar te ont moeten; hier werd druk gebruik van gemaakt. Aan het eind van de bijeenkomst werd door de aanwezigen 'O God, die droeg ons voor geslacht' gezongen, een lied dat zéker ook van toepassing is op de geschiedenis van de Bosseschool. 22 mei is het alweer de één na laatste avond van het OJW seizoen en dan staat er een sportief avondje op ons programma. Zoals in het vorige bericht stond zouden we 'onder voorbehoud' gaan voetballen in de Prins Maurits, maar door de verbou wing van de PM kan dit niet doorgaan. Daarom willen we nu om 19.00 verzame len bij de Hoeksteen en als het weer een beetje meezit zullen we naar een locatie in de buitenlucht om daar een balletje te trap pen/slaan. Bij slecht weer hebben we een open avond. Heb je vragen dan kun je bel len naar Heleen (470155). Kom dus alle maal om 19.00 naar de Hoeksteen voor een gezellig avondje OJW. Zorg dat je erbij bent. Groetjes, het OJW. Op zaterdag 22 mei a.s. kunt u weer uw overtoUige huisraad inleveren in de schuur van de farmlie Tijl, Korteweegje 52 in Nieu we Tonge. Alle spullen zullen te koop wor den aangeboden op de jaarlijkse rommel markt die op zaterdag 26 juni a.s. al weer voor de 21e keer zal worden gehouden bij Hervormd Centrum 'Elim', Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De volgende spulletjes kun nen worden gebruikt: meubels, boeken, elektrische apparatuur, speelgoed, gereed schap, computers, fietsen, enz. U kunt uw spulletjes inleveren van 9.00 uur tot 12.00 uur. AUes wat niet meer kunt gebruiken, kan de rommelmarktcommissie nog wél ver kopen. Wie zijn spullen zelf niet kan bren gen, mag bellen naar de familie Kom, tele foon 0187-652128; uw spullen zullen dan worden opgehaald. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0l87-4765.'i.5 DIRKSLAND - Op donderdag avond 27 mei a.s. organiseert de S.V.I.K. een Bingo avond in de Victoriahal te Dirksland. Er zul len negen rondes en één superronde worden gespeeld. De Victoriahal aan de Philipshoof- jesweg 57 te Dirksland opent haar deuren om 19.30 uur, de bingo start om 20.00 uur. Stichting Verenigd In Kracht staat garant voor een klinkend prijzen pakket. DIRKSLAND - Op hemelvaartsdag, don derdag. 20 mei, is er vanuit Dirksland een gezellige fietspuzzeltocht voor het hele gezin. Tussen 13.00 en 13.30 uur kunt u van af verenigingsgebouw 'Onder de Wiek' star ten (ingang Irenelaan). Onderweg moet er worden gepuzzeld en bij de posten een aan tal opdrachten worden uitgevoerd. De tocht is ca. 20 km lang. Ook zijn er onderweg lek kere dingen te koop. En wie weet, wint u wel die heerlijke taart.U wordt van harte uit genodigd om mee te fietsen! De fietspuzzel tocht wordt georganiseerd door de activitei tencommissie van de Hervormde gemeente te Dirksland.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1