WcmÈmA il M 'Vrijheid is niet vrijblijvend en ook niet vanzelfsprekend' Dodenherdenking in Dirksland: AÈ> Kiezen én delen Defensie, een luxeprobleem? ■^/Minnaard De makelaar die weet wat er te koop is D€>RROSTRUlJK MAKELAARDIJ De stankoverlast in IVliddelharnïs Karels Autoschade Rechter eist boete van varkenshouder uit Middelharnis ^9^-2- c/ir. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid www.dereusvastgoed.nl i (0187)68 47 21 ■H Taxatie n^f- ERA Bel ons. (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 jCST Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVEID* TEL. 0342-405 140 Gemeente Goedereede gaat riolering buitengebied aanpakken Koekjesactie Chr. Gereformeerde Kerk www.karels.com Ook voor Caravan sctiadetierstel en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl Citaten vmw.cormelissarjt.nl "I Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! f Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 -{%^;>--WtÖ^^?-igei 2Ö04 BEW. EX >- nr. 7303 Deze week herdachten wij hen die hun leven lie ten in de Tweede Wereldoorlog, maar ool< aan hen die later in dienst van Nederland, een ande re mogendheid of de Verenigde Naties het leven lieten, in Indië, Korea, met vredesmissies. Dan hebben we het alleen nog maar gehad over sol daten. Ongetwijfeld is er ool< gedacht aan Joden en Nederlanders die hun leven lieten in concen tratiekampen, in het verzet, of die verhongerden. Nog steeds schrijnen de wonden van verdriet en verlatenheid als we daaraan denken. De in ons oog eindeloze reeksen namen op de diverse kerkhoven en erebegraafplaatsen zijn even zovele waarschuwingen: Vergeet niet, bedenk waarvoor wij vielen. Maar ook: Dit is de mens heid, los van God. Oorlog op zich is al verschrik kelijk, veel erger is nog dat het beest in de mens dan al te makkelijk losbreekt. Toen zagen we dat een ideologisch systeem een volk systematisch zo beïnvloedde dat het tot volkerenmoord bereid was. Vandaag de dag zien we in Irak dat ook het individu tot heel erge dingen in staat is, zelfs in een 'rechtvaardige' oorlog. Wij hebben dit gedenken gekoppeld aan het vie ren van de bevrijding. Het volgende is overgeno men van de site van Comité 4 en 5 mei: 'Na de officiële bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945 besloot de regering Gerbrandy dat het eer ste nationale bevrijdingsfeest (N.B. aan een her denking van de doden werd niet gedacht, red.) zou worden gehouden op de verjaardag van koningin Wilhelmina, op 31 augustus. Het Comité Nederland herdenkt 1940-1945, bereid de een groot feest voor in het Olympisch Stadion in Amsterdam, met een bevrijdingsspel en voor aanstaande gasten. Voordat het zover was, besloten leden van voormalige verzetsgroepen en nabestaanden aan de vooravond van die feestdag op verschillende plaatsen in het land stille tochten te houden naar de plaatsen waar hun dierbaren tijdens de oorlog gefusilleerd waren. Dat gebeurde onder andere op de Waals- dorpervlakte bij Den Haag. In diezelfde stad werd dat jaar de Commissie Nationale Herden king 1940-1945 opgericht. Die bestond voorna melijk uit mensen die tijdens de oorlog actief waren geweest in de LOMP, het netwerk van onderduik - en knokploegen, en in hetambtena- renverzet Daarna werd besloten voortaan op 5 mei de bevrijding van ons land te vieren. Op de voor avond daarvan, op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oor logssituaties en bij vredesoperaties. We herin neren ons de periode van rechteloosheid en onvrijheid. We mogen onze vierdagen vieren. De koppeling aan de gedachtenis aan zo velen moet op zich al tot een zekere ingetogenheid op 5 mei leiden. Over de bevrijding lag ook een sluier van ver driet, zelfverwijt, schaamte, armoede, ont heemdzijn. En die bevrijding vieren wij. Om het met de woorden van een burgemeester te zeg gen: "We willen de herinnering levend houden en plaatsen in de huidige tijd". Deze week hebben we dat gedaan. Het was hartverwarmend te zien dat op 4 mei op veel plaatsen veel jeugd aanwezig was. We hopen dat er zoveel aan indrukken achter gebleven is dat 5 mei niet ontaardde in een beleving van vrij heid waarvoor menig verzetsman of militair van toen zich zou hebben geschaamd. Het thema dat werd aangegeven voor deze her denking was: 'Vrijheid is kiezen én delen.Vrij heid beleef je niet individueel, maar met velen. Hoe je de vrijheid beleeft, is een zaak van keu zes. Wie kiest voor vrijheid zonder te letten op zijn naaste, ontaardt in het ergste geval tot een tiran of sadist Die vrijheid kan ten koste van de vrijheid, van het leven, van de ander gaan. Wie zijn vrijheid beleeft als een zaak van kiezen én delen ontkomt niet aan het maken van afspra ken met de medeburgers. Gezamenlijke vrijheid wordt beperkt door regels. Wie als burger zijn stem uitbrengt, kiest voor zo'n pakket regels (lees: wetten, verordeningen). Bij de toepassing van die regels wordt gedeeld met ander burgers. Er is dus altijd sprake van vrijheid in gebonden heid. Waar het nu om gaat is, waaraan wij ons gebon den weten. Aan broze afspraken, die tot stand komen via steeds wisselende meerderheden onder de bevolking en die dus - soms snel, soms langzaam - veranderen? Of weten we ons gebonden, kiezen we voorde lijn van gebonden heid aan de leefregels voor overheid en burger zoals de Bijbel ons die aanreikt? Vrijheid is kiezen én delen. Kiezen voor een waarden- en normenpatroon. Wie niet kiest en niet bereid is te delen, is niet vrij, maar wordt slaaf van eigen verabsoluteerde waarheden. Op 4 mei en 5 mei hebben we herdacht waar dat toe kan leiden. Op donderdag 13 mei 2004 hoopt de heer K.C. Schouwstra (kolonel buiten dienst) voor de SGP-jongeren Flakkee spreken over het onderwerp 'Defensie, een luxepro bleem?' Hij zal onder meer ingaan op een Europese krijgsmacht, terrorisme, de aanval op Irak en de Verenigde Naties. Het pro gramma bestaat uit een lezing, presentaties en uiteraard ook discussie. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis te Middelhamis. Iedereen is van harte welkom! Makelaarskantoor Tamboer beëdisd miikclaar/taxatcur, lid NVM 0187-4765.').'i Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 Joor de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl COMBI 1 uur foto-twvit OUDOOM-Wtinimt 35 U (01 t7|Ulil] ki &I3734 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 fKKHüu |BKffi|]j]]Sj antw Inmimmil mt-nMfjTiiuirDiN jmfim-TMit: Kijk mor htd: t!oUedig,e aanbod of): TEL. 0187 - 688500 Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. Kijk op v/v^w.axxiauto.nl of kom /ongs.'Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 Verzinken Poedercoaten Spuiten RVS produlrten 2 beëdigde/gecertificeerde malcelaars/taxateurs NVM REGISTERACCOUNTANTS Op donderdag 13 mei om 19.30 uur geeft de provincie Zuid-Holland informatie over de vergunning, die Fleuren heeft aangevraagd om maatregelen te nemen, die stankoverlast in de toekomst zouden moeten voorkomen. De voorlichting wordt gehouden in het gemeentehuis en is voor eenieder toeganke lijk. Sinds april 1996 is in Middelhamis het bedrijf Fleuren in werking. Het blijkt, dat nu na 8 jaar het bedrijf nog steeds een stank verspreidt, die vele malen hoger is dan de gestelde nonnen. Ook de anmioniakuitstoot blijkt hoger te zijn, dan in de huidige ver gunning is bepaald. Tijdens de voorlichtingsavond wil de pro vincie de bewoners van Middelhamis op de hoogte brengen van de procedure. De Pro vincie weet, wat er in Middelhamis met betrekking tot de stankoverlast speelt en weet ook dat het zeer ergerlijk is. Men wil nu met de bewoners communiceren en uitleg geven hoe de aanvraag van Fleuren BV behandeld wordt en wat men gaat doen: Ter sprake komen o.a. De ontwerp beschik king die binnenkort ter inzage gelegd zal worden en de mogelijkheden om bezwaar in te dienen. De commissie bestrijding stankoverlast roept eenieder, die geïnteresseerd is in de ambtelijke afhandeling van het probleem op om deze bijeenkomst te bezoeken. Zo kunt u tonen, dat het woongenot in Mid delhamis voor u zeer belangrijk is. Alle gemeenten zijn wettelijlt ver plicht om ook de woningen in het bui tengebied aad te sluiting op de riool- voorziening. In het buitengebied van Goedereede blijken 260 percelen nog niet zijn aangesloten op de riolering. Nu behoeft de gemeente deze percelen nog niet alle percelen aan te sluiten op de riole ring omdat anders de kosten te hoog zouden worden. Er is daarom een 'omslagpunt' ingesteld, wat aangeeft wanneer om finan ciële redenen nog wel of niet meer behoeft aangesloten te worden. Er bUjven nog 22 percelen over waarvoor de gemeente dient te zorgen voor een rioolvoorziening. P.C. Grinwis van de SGP wees - tijdens de gemeenteraadsvergadering - erop dat zijn partij er al gemime tijd op heeft gehamerd om de riolering van de buitengebieden aan te pakken en daarom verklaarde hij blij te zijn dat het nu aangepakt gaat worden. Zeker was hij blij dat de kosten binnen het Gemeente lijk Riolering Plan konden worden opgevan gen dus de burgers behoeven niet veel extra te betalen. Hij pleit ervoor dat als de aanbe steding meevalt ook nog gedacht wordt aan de aansluitingen die nog niet aangesloten kunnen worden. Verder vindt hij dat de burgers ontzien moe ten worden in hun bijdrage in de kosten. Een goede voorlichting naar de burgers toe vindt hij heel belangrijk omdat weUce kosten wel of niet betaald moeten worden. Mevrouw Kickert van de I^'dA was ook blij, zij vond het een goed en afgerond voorstel, waar in ook rekening wordt gehouden met bijzondere gevallen. Wethouder Lokker verzekerde dat de betreffende burgers ook zeker voorgelicht zullen worden. Als de kosten van de 22 per celen blijken mee te vallen zal er ook geke ken worden of er voor andere onrendabele percelen een oplossing kan worden gevon den. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei wordt er door de Chr. Geref. Kerk een koekjesactie gehouden. De opbrengst van deze koekjes acties is deze keer bestemd voor: 50% de bouwkas van de Chr. Geref. Kerk en 50% voor Stichting Woord en Daad. Het is dus van harte aanbevolen om deze lekkere roomboterkoeken van Tanis Ban ket B.V. uit Ouddorp te kopen. We komen bij u langs als u in Middelhamis of Som- melsdijk woont. Stel de verkopers en de verkoopsters niet teleur! We hopen dan ook.dat na afloop van deze actie een mooi bedrag kan worden overgemaakt voor deze goede doelen. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)65 13 96 CARAVAN- EN CAMPERSERVICE EUROG/WmEBEDRUF IVIaak tijdig een afspraal<. Voor meer informatie zie onze website: ,v .Namens het gemeentebestuur van Dirksland hebben burgemeester en mevrouw Stoop zojuist een krans gelegd bij het monument aan het Gelderspad. DIRKSLAND - "De democratie kan alleen bestaan als iedereen bereid is te kiezen en te delen. Laten we als ver antwoordelijke burgers keuzes maken en onze welvaart delen." Dat zei burgemeester S. Stoop dinsdag avond tijdens de dodenherdenking in Dirksland. Hij voegde er aan toe dat vrijheid een voortdurend kiezen en delen Impliceert, zowel individueel als collectief. Daarmee sloot de eerste burger van de gemeente Dirksland aan bij het thema dat dit jaar was uitgekozen voor de Nationale Dodenherdenking: 'Vrijheid is kiezen en delen'. Stoop hing zijn verhaal in de Dirks- landse dorpskerk op aan een bezoek dat hij enkele weken geleden bracht aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. "Tijdens onze rondgang door dat huis ging er een enorme beklemming uit van de wetenschap dat men sen zich moesten schuilhouden voor de bezetter. We weten dat er door verraad een eind aan is gekomen en dat de familie naar Duitsland is getransporteerd." Vervolgens ging de burgemeester omstandig in op het gekozen thema. Daarbij onder scheidde hij vooral politieke aspecten. "Wij hebben de vrijheid om ons te organiseren in politieke partijen, om onze mening naar voren te brengen, om persoonlijke, maat schappelijke en politieke keuzes te maken." Vervolgens noemde Stoop de gemeenschap pelijke normen en waarden, die in een vrij land een rol moeten spelen, alsmede het delen van materiële en financiële zaken met mensen die op hulp en bijstand zijn aange wezen. Maar, ging de burgemeester verder, vrijheid kan ook gemakkelijk onder drak komen te staan. "Mensen kunnen vrijheid maken en breken. Verworven vrijheid is nooit vanzelf sprekend. Het vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Een manier om dat te bereiken is om deel te nemen aan het politie ke proces en het opkomen voor belangen. Een belangrijk kenmerk van democratie is dat er op basis van gelijkwaardigheid met iedereen rekening wordt gehouden, en dat de zwakken worden beschermd. We moeten bereid zijn te kiezen en de eigen belangen te delen met die van anderen. Vrijheid is niet vrijblijvend. Vrijheid vraagt om waarborgen en een verantwoordelijke burger en over heid." Bezinning Stoop was niet de enige spreker in de rede lijk gevulde kerk. Hij werd vooraf gegaan door bestuurslid Van Loo van de Oranjever eniging Dirksland en dominee Van Meijeren. Van Loo somde een stuk of wat redenen op waarom het anno 2004 nog steeds belangrijk is om de slachtoffers van oorlogsgeweld sinds 1940 te gedenken. "We denken met respect terug aan de mensen die sneuvelden voor de vrijheid van anderen. De Nationale Herdenking is daarnaast een eer betoon aan de militairen en de mensen uit het verzet en een bemoediging voor de nabe staanden. Tot slot hebben we te maken met een referentiepunt voor nieuwe generaties om actuele ontwikkelingen te beoordelen. De dodenherdenking is een bezinning op het verleden, het heden en de toekomst, waarbij we de waarde van vrijheid ten diepste besef fen." Verwildering Dominee Van Meijeren, aangekondigd als predikant van de hervormde gemeente Dirksland, had een duidelijke boodschap naar aanleiding van Spreuken 29; waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. "Als er geen profetie is, ontaardt het volk", aldus de dominee, die in het vervolg van zijn kor te overdenking een pleidooi hield voor een gemeenschappelijke visie. "Een ideaal, een levensbeginsel dat we met elkaar delen." Van Meijeren zei dankbaar en verwonderd te zijn over de verworven vrijheid. "Het is zeer kostbaar om vrij te zijn. Een geschenk. Maar we stuiten tegelijkertijd op de grenzen van die vrijheid. Als iedereen alleen aan zijn eigenbelang denkt, dan heb je geen samenle ving. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid schiet door richting losbandigheid en verwil dering." Met gemeenschappelijke normen en waarden is het tij te keren, ging de predi kant verder. "Maar waar halen we die van daan? Daar gaat de discussie niet over, ter wijl juist daar de kem ligt. Het heil is voor hen die de wet bewaren. En dan bedoel ik niet het wetboek van strafrecht, maar de goe de geboden van God. Als er één ding duide lijk wordt als we het over vrijheid hebben, dan is het wel dat we die geboden nodig heb ben om echt vrij te zijn." Volgens Van Meijeren biedt Gods wet een 'omtuining' waarbinnen het leven goed is en waar er sprake is van een opbloei van menselijkheid. Daarbuiten gaat het mis, waarschuwde de dominee. "Wordt niet opnieuw slaaf van het platte genot of de economie of je eigen ik, maar hou je aan de geboden. Vrijheid is jezelf vrijwillig beperkingen opleggen. Het klinkt misschien vreemd in de oren van men sen van de eenentwintigste eeuw, maar de grenzen van God moet je niet verleggen. Want die zijn heilzaam voor de hele samen leving. Vrijheid is kiezen en delen. Het is fundamenteel dat men zich daarbij laat lei den door een andere levenshouding, door het visioen van het Koninkrijk van God. Zonder dat visioen zal de samenleving verkomme ren en verwilderen. Heil voor het volk dat Gods wet onderhoudt." Tussen de bedrijven door zong 'Sursum Corda' onder meer Angus Dei en Luthers Avondgebed. Bovendien droegen de voor zitters van de Dirkslandse gemeenteraads fracties citaten voor van mensen die hun her inneringen aan de oorlogstijd hebben geboekstaafd of anderszins van toepassing zijnde regels hebben opgeschreven. Zo kwam Leenders met het prachtige citaat, dat herdenken niet verbonden mag zijn met een dag, met donkere kleding en met bloemen. "Herdenken is geen minutenkwestie, maar vormt je levensbeschouwing." Robijn voegde daar even later aan toe dat herdenken nodig is om wakker te blijven. En Bruggeman kwam met het citaat, datje moet oppassen met het apart zetten van mensen. "Voordat je 't weet zit je in het voorportaal van het fascisme." Dat we nog niet veel heb ben geleerd van wat we herdenken op 4 en 5 mei, bleek uit de opsomming van recente en actuele conflicten, brandhaarden en oorlo gen, die Tieks citeerde. "Het is belangrijk je verleden te kennen. Zo hoef je in de toekomst minder fouten te maken. Wie zelf in vrede leeft, mag nooit de mensen vergeten die daarvoor zijn doodge gaan." Dit laatste citaat, uit de mond van Driesprong, markeerde het einde van de gesproken herdenking. Na een stille tocht richting Gelderspad, speelde bij het monu ment aldaar een hoomblazer van 'Amicitia', was het twee minuten stil en legden burge meester en mevrouw Stoop een krans. Dat zelfde deden twee bestuursleden van de Oranjevereniging. Waarna de officiële her denking ten einde kwam en verschillende aanwezigen de drailerige kou verlieten om in zorgcentmm Geldershof nog even na te praten. De helft van alle Nederlandse varkensbedrij ven moest in juU 2002 op slot, als gevolg van de MPA-affaire. Het verboden groeihor moon MPA was via het varkensvoer in de voedselketen terecht gekomen via glucoses- troop uit de farmaceutische industrie. Bij deze zaak waren ook de varkenshouderij en veevoerbedrijf Porker Foods van A. v. Genugten betrokken. De zaak had grote gevolgen zowel nationaal als internationaal. Voor de Nederlandse varkenshouderij bete kende de affaire een schade van meer dan 100 miljoen. Op vrijdag 23 april eiste de rechter geldboetes van ruim 200.000,- van de bij deze zaak betrokken varkenshouders. Zij hadden verwijtbaar gehandeld door de partijen MP A-afval van een onbekende leve rancier uit het buitenland zonder verdere controle over te nemen. De schade, die de MPA-affaire bij varkenshouders, onder wie de verdachten, heeft aangericht is enorm. Zeker 73.000 varkens moesten worden afge maakt. Volgens de verdediging van de var kenshouders hadden hun cliënten geen ver vuild veevoer in het verkeer gebracht, omdat ze alleen hadden geleverd aan de BV's van hun eigen concern. Dat kun je niet opvatten als leveranties aan derden, aldus de raadsle den van verdachten. De uitspraak van de rechter volgt op 7 mei.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1