Vele boeken verschenen over koningin Juliana maar weinig schreven over haar eenzame jeugdjaren! Het aspergeseizoen is weer begonnen! \\J 35K^ rt'C Wegafsluiting A15 N57 Dodenherdenking Ooitgensplaat Alcoholcontrole Psalmzangavond IMMIROSTRUiJK Man gewond na arbeidsongeval Zendingsavond GZB Oude Tonge Startsein verkiezingen Europees Parlement Autowas- en verkoopdag in Ouddorp Bevrijdingsdag; poliklinielcen gesloten MAfCELAARDU innaard chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl Burgemeester Stoop aan de oogst Teelt www.coiTnelissant.nl .jgfilKiyiiLissANT. OBILITEITSCENTRUM Nijveriieidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! ^f Autobedrijf Cor IVIelissant 0187-6015 98 fM/ree Caravans 0187-6a5191 Cor IVIelissant Tweewielers 0187-6017 06 Taxatie rtodid^ ERA Bel ons- (0187)47 02 72 of (0187)68 45 45 VisserScVisser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Donderdag 29 april 2004 76e jaargang nr. 7301 In verband het uitvoeren van asfalterings- werkzaamheden dient de verbindingsweg van de linkerrijbaan A15 (noordbaan) naar de rechterrijbaan N57 (westbaan) en de rechterrijbaan (zuidbaan) van de rijksweg N15 (Maasvlakte-Rotterdam) tussen de afritten 11 en 14 tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. Deze afsluiting vindt plaats van vrijdag 7 mei 20.00 tot maandag 10 mei 05.00 uur; van vrijdag 14 mei 20.00 tot maandag 17 mei 05.00 uuren van vrijdag 4juni 20.00 uur tot maandag 7 juni 05.00 uur, of zoveel kor ter als mogelijk of zoveel langer als noodza kelijk is. Op genoemde tijden zal het verkeer middels routeborden worden omgeleid: Het verkeer in de richting Rotterdam zal worden omge leid over de Rozenburgse sluizen door mid del van omleidingborden met route nummer 1. Het verkeer in de richting N57 (Brielle, Hellevoetsluis) zal worden omgeleid via afrit 11 (Havens 5500-5700), Merwedeweg, Moezelweg en Saarweg, doormiddel van omleidingborden met de letter 'B'. Inlichtingen: 010-4724011. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd inakelaar/la,\iitcur, lid NVM 0187-47655.5 STELLENDAM - Maandagmiddag omstreeks kwart voor drie raakte een 24- jarige man uit Rockanje gewond tijdens werkzaamheden op de Nijverheidsweg. Het slachtoffer, dat met een cirkelzaag aan het werken was, zaagde hiermee in zijn hand. Hierbij raakte zijn duim beschadigd. Door personeel van de Ambulancezorg Rot terdam-Rijnmond werd het slachtoffer over gebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. De Arbeidsinpectie stelt een nader onder zoek in. DIRKSLAND,VROONWÏG 23.0ie7-60l3H DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND Het bestuur van de 'Oranjevereniging Ooit gensplaat' heeft in samenwerking met het gemeentebestuur van Oostflakkee de jaar lijkse Dodenherdenking weer georganiseerd op dinsdag 4 mei. De gevallenen tijdens de oorlogen zullen worden herdacht bij het Monument aan de Kerksingel. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd om 19.45 uur in 't Centrum, Van Weelstraat 10 in Ooitgens plaat aanwezig te zijn. Van hieruit vertrekt de stoet naar het monument. Na afloop van de plechtigheid worden de deelnemers in 't Centrum koffie aangebo den. Verder wordt iedereen vriendelijk ver zocht deze avond de vlag halfstok, maar zonder wimpel, uit te hangen. Op donderdag 13 mei hopen Dick en Ina van den Boogaart iets te vertellen en te laten zien over hun werkzaamheden in Antwerpen. Zij proberen daar het evangelie van Jezus Chris tus door te geven, vooral aan de vele mos lims die er wonen en aan de havenarbeiders. Het zangkoor 'Com nu met Sangh' zal enke le liederen ten gehore brengen. Er wordt deze avond een collecte gehouden t.b.v. het zendingswerk in Antwerpen. De aanvang is 19.30 uur in verenigingsgebouw 'Diaconia' aan de Kerkring in Oude Tonge. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joor de meest geliefde auto van Nederland- --è www.opelnieuws.nl OUDDORP - De Europese verkiezingen staan weer voor de deur. Er zullen bij u zeker vragen leven met betrekking tot het Europees Parlement. Daarom wordt u van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen waarin namens de fractie van SGP/CU de heer B. Belder het startsein zal geven voor de verkiezingscampagne. Na een uiteenzetting van de speerpimten van de campagne is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen. Plaats: Verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp. Tijd; Donderdag 6 mei 2004, 19.30 uur. Door Dr. Pleter Vis In de week van haar begrafenis lagen de eerste Juliana-boeken over haar leven en overlijden al in de winkels. Sommige uitgevers hadden de laatste bladzijden hiervan al gewijd aan de bijzetting van koningin JuUana op dinsdag 30 maart 2004. In totaal ver schenen inmiddels acht titels met alle maal hetzelfde onderwerp. Zoals de uitgave 'Koningin JuUana, een leven in beeld' waarvan volgens uitgever Strengholts Boeken kort na de bekendmaking er duizenden exempla ren over de toonbank gingen. Ook de herziene uitgave van 'Juliana, moe der majesteit' geschreven door Evert Sante- goeds, hoofdredacteur van Privé, ontbrak niet. Directeur T. van Poelgeest van Streng- holt vertelde dat de belangstelling voor deze twee boeken over Juliana overweldigend is, maar naar een verklaring hiervoor gist hij. Het bleek dat de boeken over prins Claus moeizaam verkochten. Dat zou mede zijn gekomen door het feit dat het publiek na het overlijden van de prins overspoeld werd door de media en daardoor verzadigd werd. Strengholt bracht twee dagen na de bijzet ting van koningin Juliana in het familiegraf van de Oranjes een tweede boek met beelden hiervan. In de nacht na de uitvaart had de uit gever de foto's geselecteerd. Op donderdag, twee dagen na de bijzetting, lagen deze boe ken in de winkels. Het boek 'Koningin JuUa na, moeder des vaderlands" verschilt heel sterk van de eerste uitgave door Strengholt. De Haagse Uitgever Sdu (Staatsdrukkerij en uitgeverij) en de Naardense Tirion gaven in hun boeken ook kleurrijke beelden van de bijzetting. Sdir verspreidt haar uitgaven geti teld 'Juliana 1909-2004'. De paperback van Tirion, een uitgave in nauwe samenwerking met het tijdsclmft 'Vorstenr' heet 'Koningin JuUana, en bevat de beste artikelen uit Vor sten. Bij uitgeverij het Spectrum verscheen op 1 april 'Het aanzien Van JuUana 1909-2004'. Van de meest bekende schrijver over het Oranjehuis, Fred Lammers, kwam bij uitge verij Fontein 'JuUana, een leven in dienst van Nederland'uit. Tevens lanceerde de pro ductieve uitgever Aspekt uit Soest ter gele genheid van de toen komende 95ste verjaar dag van prinses JuUana al een aardige bio grafie geschreven door de Zeisterse De jonge prinses JuUana in een boot. journalist Bert van Nieuwenhuizen die dat al een maand eerder afgerond. Maar in al deze vorstelijke uitgaven werd vrijwel geen serieus en origineel beeld gege ven van de jeugdjaren van prinses 'Juüa', zoals ze door haar ouders en jeugdvriendin netjes werd genoemd. Natuurlijk geven de plaatjes die in deze pas verschenen memo- riamboeken zijn opgenomen een redelijk betrouwbaar beeld van haar lange en bewo gen leven. Doch de echte privé gebeurtenis sen of anekdotes uit haar kindertijd vallen in het niet bij de telkens opgerakelde verschij ning van Greet Hofmans in het koninklijke gezin op paleis Soestdijk, die tot interne spanningen leidde tussen koningin Juliana en haar echtgenoot prins Bemhard. Ook in de Lockheedaffaire bleef Juliana, haar man in lief en leed trouw als zou dat haar positie als koningin in gevaar hebben gebracht. Na het verschijnen bij Wolters-Noordhoff (Groningen) van mijn eerste Uederenboek 'Oranje boven eeuwenlang' in 1979-'80had ik al vanaf mijn jeugdjaren veel anekdotes genoteerd rond Juliana's onbekend gebleven jeugdjaren. De daardoor in correspondentie geraakt met diverse voormaUge hofdames en vriendinnen van de toen al afgetreden prin ses. Ook door een persoonUjk contact met onze voormalige vorstin, dat in 1977 plaats vond en in 1979, kon ik veel jeugdverhalen van haar en over haar vernemen. Het ging mij niet zo zeer om de overbekende beelden van staatsbezoeken, staatsbanketten of werkbezoeken in het land. Ook haar traditio nele Koninginnedagviering met de beroemd geworden aubades in de tuin van paleis Soestdijk tijdens haar 32-jarige regeerperio de boeiden mij niet in eerste instantie. Het was voor mij een uitdaging om de ruim te die Eilanden Nieuws - zie elders in dit nummer - mij beschikbaar stelt te mogen gebruiken voor de losse bijdragen uit het onuitgegeven script rond 'Juliana's kinder en jeugdjaren'. U mag dat zien als een eerbe toon van mijn kant aan deze 'Moeder van ons volk'Onze voormaUge vorstin, alsook haar echtgenoot prins Bemhard, evenals koningin Beatrix, hadden bij het verschijnen van mijn tweede pubUcatie getiteld '450 jaar Oranje- üederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede' mij al hun instemming betoond en schriftelijk hier voor bedankt. Het Oranjeboek met cd-opna- men van onbekende liederen uit het konink lijk huisarchief dateerde al weer van 10 jaar geleden (30 april 1994), ik droeg deze aan de toen 85-jarige prinses Juliana op. Voor de komende artikelen zal ik zo veel mogelijk illustraties uit mijn Oranjearchief gebruiken. HERKINGEN - Met Koninginnedag een feestelijke maaltijd op tafel, gezond en lekker? Wat Lies en Beijke van der Velde betreft kan dat. Deze week is het aspergeseizoen weer van start gegaan en in hun aspergeboerde rij aan de Peuterdijk te Herkingen lig gen ze weer voor u gereed: de over heerlijke, verse, groene asperges, zó van het land. Om aan de start van het aspergeseizoen een extra tintje te geven, waren afgelopen dinsdagmid dag burgemeester en mevrouw Stoop van de gemeente Dirksland te gast op de boerderij van de Van der Veldes, om eigenhandig een aantal asperges te oogsten. Traditie Een klein beetje traditie is dat bij Lies en Beijke van der Velde eigenlijk al wel, om op deze manier het aspergeseizoen te openen. Heeft u in het verleden in deze krant al ver schillende malen kunnen lezen hoe oud-bur- gemeester Boonstra op Van der Velde's akker het oogstmes hanteerde, die lijn wordt gewoon voortgezet, ook als er een andere burgemeester is. Zo heeft ditmaal, samen met z'n vrouw, de heer Stoop even aan het vak 'geroken', terwijl een milde ziltige bries vanaf het Grevelingenmeer over het aan de buitendijk gelegen aspergeveld waaide. In rechte lijnen steken de stelen boven de aard korst uit en her en der verspreid staan er die de hoogte van zo'n twintig centimeter heb ben bereikt. Die mogen worden afgesneden en in de speciale aspergemandjes worden gelegd. Intussen geven Lies en Beijke wat tekst en uitleg bij het fenomeen aspergeteelt, bijgestaan door zoon Jabin. Wie denkt dat er witte én groene asperges bestaan, heeft het feitelijk mis. Het gaat om dezelfde asperge. Doordat men echter asper ges tijdens de groei ook wel onder de grond houdt, door ze in bedden te laten groeien, zien ze het zonlicht niet en blijven ze wit. Zodra het gewas echter zijn nek boven het maaiveld uitsteekt, is de asperge groen - zoals hij van origine ook is. Zo'n negen jaar gaat het aspergegewas mee, waarvan in het zesde jaar de oogst op z'n best is. Om de plant zo goed mogelijk de kans te geven om ondergronds uit te kunnen dijen, kan de eerste jaren niet ongelimiteerd worden geoogst. Pas na vier jaar kan er vol ledig worden geoogst. Dat houdt onder meer in dat, wil er jaarlijks sprake zijn van een volledige oogst - die zo'n acht weken duurt, er al nieuwe aspergeplanten moeten worden gepoot als het bestaande gewas zo'n vijfjaar staat. Omdat het huidige aspergeveld van Van der Velde er al Ugt vanaf 1998/1999, is het zaak dat nu al weer nieuw wordt gepoot. Daar hebben de Van der Veldes dan ook zojuist ook een begin mee gemaakt. In totaal worden, op een kwart hectare grond, zo'n tienduizend plantjes gepoot. En ook aan dat karwei heeft burgemeester Stoop dinsdag middag een steentje bijgedragen. En..., hij vond het heus leuk, dat landwerk! Zaterdag 1 mei a.s. is er een verkoopdag op het terrein van Hoveniersbedrijf Voogd, Hofdijksweg 36a .(naast de Mekkerstee) in Ouddorp. Er is van alles te koop: koffie, thee en fris drank met taart, broodjes frikadel en kroket, overheerlijke pannenkoeken, fruit, snoep, tweedehands boeken, mc's en cd's en gebor duurde handdoeken, slabben e.d. U kunt ook zelf iets meenemen om te laten borduren. Naast de verkoop van allerlei spullen kunt u de auto laten wassen en kunnen de kinderen grabbelen, spelletjes doen en knutselen. De opbrengst van deze verkoopdag is bestemd voor de evangelisatieactie van de JBGG: "De kerk naar buiten". U bent van harte welkom tussen 9.30 en 16.00 uur. Burgemeester Stoop legt de hand aan Van der Velde 's asperges. Zo'n vijftien jaar geleden zijn Lies en Beijke met de aspergeteelt begonnen. Zij waren toen de eerste op het eiland die dit gewas verbouwden. In de loop der jaren kregen ze er enkele collega's bij, maar inmiddels zijn ze weer als enige overgebleven. Jaarlijks kij ken ze weer uit naar de aanvang van het sei zoen, hoewel het een enorme drukte met zich meebrengt op het boerenbedrijf, waar ook aardappelen, suikerbieten, knoflook en kapucijners worden verbouwd. Aspergemaal Niet alleen zijn Lies en Beijke zelf fervente hefhebbers van een stevig aspergemaal, maar van heinde en ver weet men de asper geboerderij, even buiten Herkingen, te vin den voor een portie asperges en aanverwan te producten, zoals bijbehorende wijn, saus jes, kruiden en knoflook, aspergepizza's en -soep, zelfs een aspergepan incl. mandje is er verkrijgbaar. Maar ook nieuwe aardappelen horen bij de aspergemaaltijd, dus verkoopt Van der Velde die ook; Zolang er echter nog geen Flakkeese nieuwe aardappelen zijn, worden er geïmporteerde nieuwe aardappe len verkocht; doré's en nicola's. Maar zodra er nieuwe aardappelen van 'eigen bodem' zijn, gaan uitsluitend die nog over de toon bank. Een complete aspergemaaltijd bestaat uit asperges, nieuwe aardappelen, ham, ei en botersaus met nootmuskaat en peterselie, legt Lies uit. Open dag Om u in de gelegenheid te stellen om eens kijkje achter de schermen van de asperge teelt en -verwerking te nemen, is de asperge boerderij tijdens de Landelijke fietsdag op 8 mei a.s. van 10.00-17.00 uur opengesteld. Zowel in de schuur als op het land ontvangt men u hartelijk, krijgt u tekst en uitleg én kunt u proeven hóe lekker aspergegerechten zijn... ...en krijgt van de aspergeboer uitleg bij het poten van de nieuwe planten. GOEREE-OVERFLAKKEE - Politiemen sen van District 'De Eilanden' hielden in de nacht van dinsdag op woensdag alcoholcon troles op verschillende locaties op Goeree- Overflakkee. Tussen half twaalf 's avonds en half drie 's nachts moesten 48 automobi listen een blaastest afleggen, waarna bleek dat geen enkele bestuurder met een slok teveel op achter het stuur was gaan zitten. Op woensdag 5 mei wordt in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente te Sint Phi- lipsland (Achterstraat) de maandelijkse zangavond gehouden. Het samenzijn heeft een informeel karakter en bestaat uit het zin gen van psalmen in de berijming van Dat heen, onderbroken door een pauze. In deze pauze wordt gratis koffie geserveerd in het verenigingsgebouw. De avond begint om 20.00 uur. Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirks land en het Nieuwe Weergors te Hellevoet sluis gesloten. U kunt op die dag geen afspraken maken voor Laboratorium, Rönt- gen en Poliklinieken. Ook kunt u niet langs komen om bloed te laten prikken. De buiten prikposten van het Laboratorium zijn op die dag ook gesloten. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de l(oop of verkoop van uw woning Doetinchemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1