Van luis in de pels tot meedenkende partner O9O0-8844 25 jaar 'Natuur- en Landschapsbescherming' Protestants cliristelijke basisscholen tekenen intentieverklaring tot besturenfusie Vrijdagkrant één dag eerder Stille Tocht en Kranslegging Vlooienmarkt in Hellevoetsluis y 39^2 e-£> Interkerkelijk Avondgebed tijdens 4 mei herdenking kievit warmte Aanpak overlast op Koninginnenacht en -dag chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Auto-inbraken Inbraak woning Snelheidscontroles Gewapende overval op tanksta tion Nieuwe Tonge Inbraak bedrijfsloods In verband met Koninginnedag, a.s. vrijdag, verschijnt onze vrijda geditie van deze week een dag eer- der, dus op donderdag. actief in beeld en geluid Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dinsdag 27 april 2004 76e jaargang nr. 7300 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden OUDE TONGE - Vrijdagmorgen consta teerde een 34-jarige man uit Oude Tonge dat hij ongewenst bezoek in zijn auto, die stond geparkeerd in de Van Halenstraat, had gekregen. Onbekenden hadden een portier ruitje ingeslagen en de radio/cd-speler weg genomen. Vrijdagmorgen deed een 27-jarige plaatsge noot aangifte van inbraak in zijn auto. Onbe kenden hadden een ruitje ingeslagen. Uit de auto, die stond geparkeerd aan het Marshof, werd de radio/cd-speler ontvreemd. OOLTGENSPLAAT - Donderdagmiddag omstreeks kwart over drie constateerde een 54-jarige bewoonster van de Margrietstraat dat in haar woning was ingebroken. De vrouw had haar woning omstreeks kwart over één verlaten en zag bij thuiskomst dat een deur was geforceerd. Onbekenden had den de woning doorzocht en gingen vervol gens met onder meer .sieraden er vandoor. Personeel van de Verkeerspolitie hield don derdagochtend snelheidscontroles op de Vissersweg in Goedereede, Oudelandsedijk in Middelhamis en de Wellestrijpsedijk in Herkingen. Tussen kwart voor tien en elf uur reden 17 van de 99 automobilisten harder dan de toegestane snelheid van 60 km/uur op de Vissersweg. Hoogst gemeten snelheid: 90 km/uur. Op de Oudelandsedijk flitste de radar 14 van de 62 passanten. Tussen tien en elf uur bedroeg de hoogst gemeten snelheid 111 km/ uur in plaats van de toegestane '60'. Tus.sen tien en elf uur lapten 12 van de 30 passerende automobilisten op de Welle strijpsedijk de maximum snelheid van 60 km/uur aan hun laars. Hoogst gemeten over treding: 86 km/uur. Omstreeks acht uur afgelopen donderdag avond werd bij tankstation Nelisse te Nieu we Tonge een gewapende overval gepleegd door een tot nu toe onbekende man. Deze kwam de shop binnen en bedreigde een 33- jarige medewerkster met een vuurwapen. Nadat de vrouw de kassalade voor de man had geopend, nam hij er een nog onbekend geldbedrag uit en ging er in een auto van door. Dit voertuig, een lichtgroene Opel Kadett (bouwjr. 1990) werd kort voor de overval ontvreemd vanaf het parkeerterrein bij tankstation De Tille langs de N59, even voorbij Oude Tonge. Later op de avond werd de Kadett te Nieuwe Tonge terugge vonden. De recherche van district De Eilan den stelt een nader onderzoek in naar de overval. Als er getuigen zijn die iets hebben gezien wat mogelijk verband houdt met de overval, kunnen deze via het algemene num mer (0900-8844) contact opnemen met de plaatselijke politie. OOLTGENSPLAAT - Zaterdagmorgen stelde politiepersoneel van het district De Eilanden, naar aanleiding van een inbraak melding, een onderzoek in een bedrijfsloods op de Galathesedijk in. Onbekenden hadden een slot doorgeknipt, waarna onder meer tuingereedschap en een hoeveelheid gasolie werden weggenomen. Op initiatief van de Oecumenische Werk groep Goeree-Overflakkee wordt op dinsdag 4 mei - Nationale Dodenherdenking - een interkerkelijk avondgebed gehouden ter gelegenheid van de 4 mei herdenking. Het thema is: Vrijheid is kiezen én delen. De dienst begint om 19.00 uur en zal worden gehouden in de Gereformeerde Kerk van Middelhamis. Na de dienst is er voldoende gelegenheid om aan te sluiten bij de Stille Tocht, die vertrekt vanaf het Gemeentehuis. U bent allen van harte welkom. De ondertekening van de intentieverklaring door v.l.n.r. de heren R. Huisman (secretaris SmdB), J.M. van Spronsen (voorzitter SmdB), M.K. Wessels (voorzitter GvP) en J. Koert (secretaris GvP). Donderdag 15 april is door de besturen van de vereniging voor Clïristelijk Nationaal Schoolonderwijs te Sommels- dyk en de vereniging van Christelijke Scholen voor Basisonderwijs op Gere formeerde Grondslag te Middelhamis de intentieverklaring getekend om te komen tot een besturenfusie per 1 janu ari 2006. Deze fusie zal leiden tot het in elkaar schuiven van de bestuurlijke organisaties waarbij onder de nieuwe organisatie twee zelfstandige scholen bleven voortbestaan, de 'School met de Byber in Sommelsdijk en de 'Groen van Prinstererschool' in Middelharnis. De besturen van beide scholen voerden reeds enige tijd gesprekken over verdergaan de vormen van samenwerking. Gedreven door de veranderende eisen die door de over heid gesteld worden en in aanmerking nemend dat het 'voedingsgebied' van beide scholen aaneen grenst, nam de behoefte toe om door middel van samenwerking te komen tot professionalisering van de organi satie. Het onderwijs is de laatste jaren fors in beweging, niet alleen op onderwijsinhoude lijk, maar ook op bestuurlijk organisatorisch vlak. De overheid hevelt steeds meer perso nele en financiële risico's over naar de schouders van de schoolverenigingen. Met name de invoering van de 'lumpsum-finan- ciering' per 1 augustus 2006 zorgt er voor dat middels samenwerkingsvormen gezocht wordt naar verlaging van de risico's. Dere gulering is een ander fenomeen dat zijn invloed heeft. De rijksoverheid streeft ernaar minder regelgeving aan de schoolbesturen op te leggen. De autonomie van de scholen neemt hierdoor toe, evenals de hierbij beho rende bestuurslast. Besturen worden name lijk in toenemende mate verpUcht beleids plannen op te stellen, met name op perso neelsgebied. De besturen van genoemde scholen zoeken middels de besturenfusie de instandhouding en versterking van het protestants christelijk onderwijs in Middelhamis en Sommelsdijk. Tevens is het noodzakelijk om vanuit een verdere professionalisering adequaat te kun nen reageren op de wijzigingen in het beko stigingsstelsel, de kwaliteitswetgeving en de toegenomen rol van de lokale overheid. Ter voorbereiding van het fusiebesluit zal een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoor digers van de beide organisaties, een drietal werkgroepen instellen. Deze voeren deelon derzoeken uit op de terreinen identiteit, bestuurlijke vormgeving en organisatie, materiële en financiële zaken, en personele zaken en rechtspositie. De resultaten van dit onderzoek zullen na positief besluit door de afzonderlijke bestu ren aan de leden worden voorgelegd. De ver wachting is dat een besluit tot bestiu-enfusie door de leden van de schoolverenigingen in het voorjaar van 2005 kan worden genomen. Hierna zullen verdere voorbereidingen wor den getroffen voor de uiteindelijke realisatie van de besturenfusie per 1 januari 2006. COMBI r fato-M»rvi<e I OUt)»(P- Wutdreat 3S M. (0117) (AWl hu &11734 Op dinsdag 4 mei 2004 organiseert de Stich ting Evenementen Middelhamis een Stille- Tocht en Kranslegging naar het monument aan de Hoflaan te Middelhamis. Tijdens deze plechtigheid herdenken worden allen herdacht - zowel burgers als militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De StEM heeft hierbij de medewerking van de gemeente Middelhamis, de politie, het Rode Kruis, Sempre Crescendo, de brandweer en mannenkoor 'Ons Koor'. Vanaf deze plaats worden alle verenigingen, stichtingen, kerken, scholen en particulieren (liefst jong en oud) opgeroepen om in grote getale aan deze tocht en kranslegging deel te nemen. U wordt verzocht uiterlijk 19.25 uur aanwezig te zijn op het plein voor het gemeentehuis te Middelhamis, van waar de tocht exact 19.33 uur start. Ieder krijgt de gelegenheid om tijdens de plechtigheid een bloemetje of krans, e.d. bij het monument neer te leggen. Vanaf 20.15 uur zal de stoet zich weer naar het gemeen tehuis begeven, en op het plein voor dit 'gemeentehuis ontbonden worden. De StEM hoopt weer óp een grote deelname door de bevolking. Industrieweg 44 3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwamite.nl www.kievitvvarmte.nl Op zaterdag 1 mei wordt er in het sportcen- tmm De Eendraght aan de Sportlaan in Hellevoetsluis wederom de maandelijkse vlooienmarkt gehouden. De vlooienmarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals eenieder welhaast kent, maar een markt waar particulieren hun over tollige spulletjes aan de man kunnen bren gen. Ook verenigingen maken veelvuldig gebruik van dit soort markten om b.v. res tanten van hun eigen rommelmarkten, fancy fairs etc. te slijten. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of b.v. een verzamehng op willen mimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooien markt Voor de vlooienmarkt kunnen alleen parti culiere standhouders geplaatst worden, die hun overtollige goederen willen verkopen. Er mogen bedrijfsmatig geen goederen wor den verkocht. De vlooienmarkt in Helle voetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 1,50 per persoon. Voor meer informatie kan men bellen met Kwekel Eve nementen, tel 0181 - 313742. De eerstvolgende vlooienmarkt wordt gehouden op zaterdag 5 juni 2004. GOEREE-OVERFLAKKEE - De afgelo penjaren werd geconstateerd dat met de vie ring van Koninginnenacht en -dag in toene mende mate sprake is van overlast en aan tasting van de openbare orde in diverse woonkernen op Goeree-Overflakkee. Bromfietsers rijden tot diep in de nacht rond zonder uitlaat en groepen jongeren houden zich, al dan niet onder invloed van alcohol, op de openbare weg op waarbij vreugdevu ren worden gemaakt. Ook dit jaar zal de politie optreden waarbij met name op eerder genoemde feiten wordt gehandhaafd. Indien personen zich niet aan de regels hou den en/of de nachtrust van omwonenden wordt verstoord, hetzij door vreugdevuren, rijden zonder uitlaat of andere feiten, dan wordt proces-verbaal uitgeschreven voor nachtmmoer. De hoogte van de bekeuring bedraagt 69 euro. SOMMELSDIJK - De gedeputeerde was er, evenals de dijli- graaf, twee burgemeesters, tal van andere vertegenwoordi gers van de gemeenten en de voorzitter van het zuiverings schap. En ze zaten allemaal vooraan in de volle feestzaal. Een duidelijker bewijs is er niet: de jubilerende Vereniging voor Natuur- en Landschapbescherming Goeree-Overflakkee is van een luis in de pels een meedenkende gesprekspartner geworden. Een club natuur- en landschapsbeschermers waar beleidsmakers en -uitvoerders niet omheen kunnen. Vorige week donderdag hield de 25-jarige vereniging NLGO een jubileumavond in het Prieel te Sommelsdijk. Tijdens de avond, die ook gold als aftrap voor een jaar met meer fes tiviteiten en activiteiten, presenteerde de NLGO het boek 'Tussen HaringvUet en Grevelingen'. Het boek, het product van vier jaar noeste arbeid, is een avifauna van Goeree-Overflakkee, maar bevat veel meer dan alleen vogelkennis. Zo is er ook een hoofdstuk toege voegd over de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Het met prachti ge foto's verluchtigde jubileumboek kwam allereerst in handen van gedeputeerde Van der Sar, de aanwezige burgemeesters Sinke en Van Pelt en dijkgraaf Goekoop. Zowel de gedeputeerde als burgemeester Sinke prezen 'Tussen Haringvliet en Grevelingen' als een schitterend boek. De laatste: "Hier lees je mooie dingen in over het eiland. Er staat bijvoorbeeld in dat de inwoners van Ooltgensplaat vroeger naar de gorzen gingen om vogels te vangen en die te consumeren, zoals het er staat. Een mooie anekdote. Het fotowerk in het boek is fraai, met prachtige luchten. Het boek vind ik een aanwinst. Om op je nachtkastje te leggen en zachtjes bij weg te dromen." Die mening waren in feite alle aanwezi gen toegedaan, al bleek de discussie of dit twee centimeter dikke boekwerk een vogelboek of een avifauna (een wetenschappeUjk onderbouwd vogelboek) is, nog niet helemaal afgerond. In ieder geval was de wordingsgeschiedenis van het boek een geschiedenis van bloed, zweet en tranen, meldde mede-auteur Gerard Ouweneel, een vogelaar uit de Hoekse Waard. "Wat voorhanden was voor een avifauna was bar weinig, en dat is nog een understatement", aldus Ouweneel, die tussen de bedrijven door het verschil tussen Goeree en Overflakkee tot flinke proporties opblies. "Vroeger leerde ik dat het Goeree-Overflakkee was, met een streepje in het midden. Of Goeree en Overflakkee. Maar volgens mij is het Goeree, dan een punt, dan een hele tijd niks en dan pas Overflakkee. Wat een verschil, het lijkt Cyprus wel!" Constructief Jos Hendriks, verenigingslid van het eerste uur en avondvoorzitter in het Prieel, heette de aanwezigen welkom aan het begin van de "gedenkwaardige avond". Daarbij vroeg hij zich af of een 25-jarig bestaan van een vereniging voor natuur- en landschapsbescherming het waard is om gevierd te worden. "Als het goed is moet je jezelf opheffen", verklaarde hij die vraag. "Maar gezien de opkomst van avond is dat nog niet aan de orde." Ook niet gezien het nut van blij vende alertheid als het om de natuur en het landschap van Goeree- Overflakkee gaat, zo bleek later. Hendriks had een speciaal wel komstwoord voor de bestuurders op de eerste rij: "Het overleg is voor ons de laatste jaren zeer constmctief geweest." Grote donkere wolken Voorzitter Bram Schrier ging vervolgens in op de geschiedenis van de NLGO. Hij liet aan het begin van zijn 'feestrede' een poster zien uit de beginperiode: grote donkere wolken boven de vlakke eilande- lijke horizon. Dit om te laten zien met welke beweegredenen de ver eniging een kwarteeuw geleden van start ging. "De oprichters van de vereniging - uit verschillende delen van Goeree-Overflakkee, deel den in 1978 hun verontmsting over de teloorgang van natuur en land schap van het eiland en besloten, gestimuleerd door de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, hun bezorgdheid te delen en zich te verenigen." Op 26 juni 1979 zag de NLGO het daglicht. "De ver eniging kwam tot leven en groeide", aldus Schrier. "In enkele jaren steeg het ledental naar ongeveer 400 leden. De vereniging kreeg de functie van luis in de pels wat betreft de ontwikkeling van natuur en landschap op Goeree-Overflakkee." De voorzitter memoreerde dat leden van de vereniging gingen parti ciperen in bijvoorbeeld de ruilverkaveling Flakkee en de landinrich ting Ouddorp. Schrier: "Een proces van meedenken met andere par tijen ontstond. Dat wilden we." De NLGO kon deze ambitie ook kwijt in het proces dat uiteindelijk leidde tot het natuurontwikkehngsplan voor Goeree-Overflakkee. "Ons idee achter dit plan was de realisatie van een ecologische infrastmctuur op het eiland waarmee rekening zou kunnen worden gehouden als er andere plannen werden ontwik keld. In plaats van met bezwaarschriften achter de feiten aan te hol len, konden we nu voorop lopen met een plan", aldus de voorzitter. Echter: "Achteraf gezien was het te vroeg voor zo'n ontwikkeling en met name in de gemeentepolitiek vond onze gedachte nauweüjks weerklank. Het platform waarin bovengenoemde ontwikkehng vorm zou moeten krijgen - en waarvoor met name burgemeester Van Pelt zich heeft ingespannen - is stilletjes in het niets verdwenen." Wederzijds begrip Jammer, maar de NLGO kwam later wel met vier 'groene kandida ten' in het bestuur van het waterschap. "Binnen het waterschap kwam het gesprek op gang over natuur en landschap met andere water schapsbestuurders, waaronder veel agrariërs. Er ontstond wederzijds begrip en respect, en er werd ontdekt dat er meer gelijkgerichte dan tegengestelde belangen waren." De samenwerking groeide - onder meer bij de gebiedsgerichte aan pak op de kop van Goeree en het ontwikkelen van plannen op het gebied van waterberging en zoetwatervoorziening - en die constate ring bracht voorzitter Schrier ertoe om het waterschap en het zuive ringsschap te prijzen voor hun houding. "Een compliment voor de wijze waarop waterschapsbelangen met voomitziende bük in concre te plannen werden omgezet, terwijl daarbij steeds alle andere, hier mee te combineren belangen, werden meegenomen. Als vereniging zijn wij ons steeds meer een meedenkende partner gaan voelen, samen met alle anderen die belangen hebben in de ontwikkeling van natuur en landschap op Goeree-Overflakkee." Bram Schrier besloot zijn toespraak met een korte blik op de toe komst. "Goeree-Overflakkee is ons aller leefomgeving, waar in de loop der eeuwen een uniek cultuurlandschap is ontstaan met belang rijke natuurwaarden. Hoe we met dit landschap en deze natuurwaar den omgaan, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hopen als een volwassen vereniging ons verder te ontwikkelen en duurzaam deze verantwoordehjkheid mede gestalte te geven." Helemaal aan het eind kwam de voorzitter nog even temg op de poster met de donkere wolken. "Als u nog eens goed naar die poster uit onze beginperiode kijkt, dan zult u zien dat het eigenlijk een prachtige wolkenlucht is boven een uniek eiland met een beloftevolle toekomst." Moedermelk is zoek Bram Schrier was niet de enige spreker tijdens de feestavond. De bekendste vogelaar van Nederland, Martin de Haan, hield een caba reteske voordracht onder de titel 'Moedermelk is zoek'. Hij oogstte veel bijval met de constatering, dat de voedselvoorziening (moeder melk) in orde moet zijn om de vogels een onbekommerde toekomst te geven. Bijvoorbeeld door ten behoeve van de grutto afspraken te maken met boeren over het maaien van hun land. "De fijnproevers onder de vogels kunnen alleen terecht in een vijfsterrenrestaurant. Het is uw taak om er voor te zorgen dat er hier op Goeree-Overflak kee voldoende van die restaurants zijn te vinden", aldus De Haan. De vinger opsteken Gedeputeerde Van der Sar, die er donderdag nog wat bijleerde toen hij voor het eerst over het bestaan van de ivoormeeuw hoorde, stelde dat de NLGO een onmisbare overlegpartner is en een gewaardeerd strijder tegen de achtemitgang van de biodiversiteit. "Deze vereni ging heeft bestaansrecht, deze vereniging moet meepraten", aldus de gedeputeerde. "Het is goed dat u er bent en dat er veel collega-ver enigingen in den lande zijn die aandacht vragen voor natuur en land schap." Van der Sar vertrouwde het publiek toe dat hij zelf veelal met de neus in nota's, richtlijnen en wetten zit. Maar daamaast, vervolg de hij, is het goed dat er "vrijwilligers als u zijn, die op tijd de vinger opsteken en ons tot nadenken dwingen. Wij maken daar dankbaar gebruik van en zullen met uw kennis tot besluiten komen met maxi male resultaten." Waarop de gedeputeerde de jarige vereniging een cheque overhandigde van 2.500, te besteden aan voorlichtende en educatieve activiteiten. Burgemeester Sinke - die geen cadeau bij zich had, maar wel toezegde dat de gemeente een aantal exemplaren van het boek zal afnemen - sprak zich in overeenkomstige waarde rende bewoordingen uit. "Ik heb u leren kennen als mensen die ons kunnen behoeden voor een onverhoedse stap", zei de eerste burger van de gemeente Goedereede. Waren er dan alleen maar toespraken, donderdagavond in het Prieel? Welnee, de feestredes, voordrachten, reacties en andere redevoerin gen werden afgewisseld met toepasselijke muziek van pianist Wim Soeters en celliste Sanne Dijkers. Ze speelden onder meer Waldmhe, de Zwaan (Ie Cygne) en Elfendans, maar zochten ook de interactivi teit door een meezinger ten beste te geven: het Laarzenpadlied, dat weUicht wordt uitgeroepen tot het verenigingslied van de NLGO. Wakker voortbestaan Kort voordat het natuurlied uit min of meer volle borst door het Prieel galmde, had John Beijersbergen van de Vogelwacht Schouwen-Dui veland - en mede-initiator van de NLGO - nog een waarschuwing laten horen. Na de opsomming van een serie missers uit het verleden - zoals het dempen van welen en het verwijderen van eeuwkanten in een tijd dat er "weinig besef van natuur en milieu" was - stelde de Zeeuwse vogelaar, dat het op zich goed is dat er nu meer overleg is en minder confrontatie. Maar dat daamaast alertheid geboden blijft. "Waar wordt geslapen, mist men de boot. Ik wens de vereniging een wakker voortbestaan." Het is, net als de rest van het jaar, niet toe gestaan om zonder helm op een bromfiets zonder uitlaat te rijden. Ook worden brom fietsen getest op het vermogen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten dat als een bromfietser bekeurd wordt voor nachtmmoer en vervolgens nogmaals de zelfde overtreding maakt, de bromfiets in beslag genomen wordt. Voor het in de openlucht aanleggen, stoken of hebben van vreugdevuren wordt een bekeuring van 46 euro uitgeschreven. Maar ook voor openbare dronkenschap, het nutti gen van alcoholhoudende drank en in het bezit zijn van aangebroken flessen/blikjes met alcohol wordt de overtreder bekeurd. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/taxalcur, lid NVM 0187-476.'ï5.'S

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1