Overdenking CDA Inrichting van het Volgeriand voor natuur Kruistocht marLehlMgrad WWZ-Paasconcert brengt 3200,- op t.b.Y: OZO Grote bingo in Ooitgenspiaat uit de Heilige Schrift Herinrichting Ouddorp-West EIIAIIDBI-tllEUWS HET rJglJKVENSTER VERVOLGVERHAAL 9 Blik op kerk ^7/ en samenleving Cj - Echtscheiding - Flitsscheidingen - Onontbindbaar SECOND OPINION OPEN OF NIET? KlNttHTiGEHEm UEPCULOE Mli vtMUOfH luiuugen? HMVIE kip Een zegenrijke ontmoeting (i) wil gevolgen voor ondernemers door wijziging Natuurbeschermingswet beperken •3^a.iga-<rilogie - deel 1 JOH. o, VEENHOF PAGINA 5 VRIJDAG 23 APRIL 2004 Vroeger kwam het sporadisch voor, en dan betrof het meestal mensen 'die nergens aan deden', maar tegenwoordig is het aan de orde van de dag, ook 'in de beste families', zoals we dat zeggen. Ik bedoel dat twee mensen die elkaar trouw voor het leven hebben beloofd, al spoedig, of soms najaren, uit elkaar gaan. Er is een tijd geweest dat één van de vier huwelijken eindigde in een scheiding, maar vandaag lijkt deze voorstelling van zaken nog te gunstig: van alle huwelijke wordt één op de drie ontbonden. In het verleden was het niet zo gemakkelijk om van elkaar af te komen. Een huwelijk kon slechts worden ontbonden door een uitspraak van de rechter. En dan moest er grond voor zijn. Die gronden waren, kort gezegd: 1. wanneer één van de partijen overspel had gepleegd; 2. kwaadwillige verlating, dus het zonder reden voor lange tijd bij elkaar vandaan gaan; 3. veroordeling van één der gehuwden wegens een misdrijf; 4. zware verwonding of mishandeling. De gehuwden konden dus niet zeggen, wat vandaag gemakkelijk wordt gezegd, dat ze 'op elkaar uitgekeken' waren. Desondanks kwam echtscheiding vaker voor doordat één van de partners de toevlucht nam tot 'de gro te leugen', namelijk dat hij of zij overspel had gepleegd. Naarmate de secularisatie toenam kwam echtscheiding frequenter voor, ook wanneer beide partijen besloten hadden dat ze zó niet verder konden gaan. Zelfs is enkele jaren geleden de zogenaamde flitsscheiding moge lijk gemaakt. In dat geval kon het huwelijk bij de burgerlijke stand worden omgezet in een geregistreerd partnerschap, en dat kon vervolgens zonder tussenkomst van de rech ter weer worden ontbonden. In de praktijk kwam het erop neer dat een huwelijk in een dag tijd kon worden beëindigd, zonder dat de rechter eraan te pas kwam. Minister Donner van Justitie heeft onlangs voorgesteld aan die flitsscheidingen een ein de te maken. Hij vindt het kennelijk te ge makkelijk dat een huwelijk zómaar kan wor den ontbonden. Het is echter de vraag of er een kamermeer derheid zal zijn die dat voorstel steunt. Want - zo is het al gezegd - de moderne mens is mondig genoeg. Om te trouwen is geen toe stemming nodüg, waarom zo die toestem ming om te scheiden dan nodig zijn? Dat maken mensen zelf wel uit! Bovendien, als de rechter er aan te pas moet komen, dan ook een advocaat, en dat is kostbaar. Het is dus gemakkelijker en goedkoper om met beider goedvinden uit elkaar te gaan. De kerk heeft altijd de echtscheiding afgewe zen, behalve in geval van overspel of kwaad willige verlating. In de Bijbel wordt het huwelijk namelijk als onontbindbaar be schouwd. Wanneer de Heere Jezus spreekt over de scheldbrief die Mozes in het uiterste geval heeft toegestaan, dan is dat 'om de hardheid der harten'. Vandaag krijgen alle kerken te maken met echtscheiding, met name wanneer één van de gescheidenen een nieuw huwelijk wil aan gaan. Dat wil zeggen dat we, ook als we wU- len vasthouden aan het Woord, te maken krij gen met de gebrokenheid door de zonde. Mag een tweede huwelijk kerkelijk worden ingezegend? Daarover heerst verschil van mening. Ik zou zeggen - maar wie ben ik? - als twee mensen niet voor Gods aangezicht opnieuw mogen beginnen, mogen ze dan wel een nieuw huwelijk aangaan? De kerk of de gemeente moet eerst onderzoe ken, zo hoor ik in gedachten iemand zeggen, wie er schuld had aan het mislukken van het vorige huwelijk.En is er dan één partner die van zichzelf durft te zeggen: 'schuldloos gescheiden'? Je ziet dat weleens in adverten ties. Maar ik heb daar zo mijn vragen bij. Als kind heb ik al geleerd: waar twee kijven, heb ben twee schuld. De schuld van de ene zal misschien veel groter zijn dan de schuld van de ander, maar 'schuldloos' daar wil ik niet één... Waarnemer Deze vraag- en antwoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u stu ren aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8,3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Ik heh zo mijn twijfels wat de betreft de medische behandelingen door mijn huisarts die een zoon van mij moet ondergaan. Hoe kan ik er het beste achterkomen of deze arts wel juist handelt? Antwoord: In uw geval kunt u het beste een andere arts raadplegen en een 'second opi nion' (een tweede mening) vragen. Dit wordt tegenwoordig veel gedaan. Deze andere arts kan in uw woonplaats of daar buiten gevestigd zijn. In Rotterdam is per 15 april j.l. een Second Opnion Kliniek geves tigd. Informatie kunt u krijgen door te bel len; 0900-111 222 111. Is het nu wel of niet nodig om tijdens het koken en braden het keukenraampje open te zetten als de afzuigkap ook aanstaat? Antwoord: Als u een afzuigkap heeft met voldoende vermogen en met een schoon fil ter dan hoeft er echt geen raampje open. Sterker nog: vaak is het juist beter om dit niet te doen omdat er een valse trek kan ont staan waardoor stoom en wasem juist in de keuken terecht komen in plaats van dat ze afgevoerd worden via de afzuigkap. Hoe is het mogelijk, dat een kwartshorloge zo nauwkeurig op de seconde en vele jaren lang de tijd blijft aanwijzen? Antwoord: Die nauwkeurigheid danken we aan het kristal. Dat zorgt ervoor, dat de elek trische stroom van het kleine batterijtje 32.768 trillingen per seconde doorgeeft aan het ingenieuze elektronische circuit, dat ze omzet in impulsen van één per seconde. Dat dit alles d.m.v. zo'n gering stroomverbruik uit een mini-batterijtje kan gebeuren, komt doordat een digitaal klokje of horloge geen mechanisch raderwerk bevat, zodat er geen wieltjes worden aangedreven. Zijn er wel wijzers en bijv. datum en dagaanduidings- schijfjes, dan worden er maar enkele licht metalen raderen bewogen en blijft het stroomverbruik ook minimaal. Het Paasconcert van de stichting WWZ- concerten van j.l. 3 april in de Herv kerk te Middelharnis heeft een netto bedrag opge bracht van 3200,- wat ten goede komt aan het zendingswerk van de stichting "Onder linge Zorg Oekraïne". Bij de WWZ en ook via de koren zijn vele fantastische reacties binnengekomen en ook vele verzoeken om volgend jaar weer een dergelijk concert te houden. U kunt uw reactie kwijt in het nieuwe gas tenboek van de stichting WWZ-Concerten op www.wwz-concerten.nl We willen iedereen die op wat voor manier heeft meegeholpen aan het welslagen van deze avond nogmaals hartelijk bedanken. Speciale dank gaat uit naar de vele sponsors en de hoofdsponsors: transportbedrijf van Dongen uit Dirksland en de Graaf schoenen uit Ridderkerk. De Plaatselijke Commissie van de SWO in Ooltgensplaat organiseert op woensdag 28 april a.s. een grote bingo voor alle 55-plus- sers van Oostflakkee in gebouw 't Centrum, Van Weelstraat 10 te Ooltgensplaat. De middag begint om 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur. De deelnamekosten bedra gen 2,50 per persoon. Tevens wordt er een verloting gehouden. Er zijn weer mooie prij zen te winnen. U bent van harte welkom! Een zwarte sluierstaart in mijn aquarium verkleurde. Hij krijgt een goudkleur. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Antwoord: Dat wordt veroorzaakt door de lichtinval in uw aquarium. Op een tamelijk donkere plek zou dat niet zijn voorgekomen. Het eigenaardige is, dat lang niet alle sluier staarten verkleuren. Er zijn kleurechte en kleurwisselende. De laatste worden door visfokkers gebruikt om via sterke lichtinval kleurvarianten aan te brengen: U behoeft dus niet bang te zijn, dat er een ziekte in het spel is, zoals men vroeger wel dacht. Uw sluier- staart is zo gezond als een vis. Vroeger gebruikten we een luiwagen, die het bukken bij boenen en schrobben onnodig maakte. We hebben steeds grappen over dat woord gemaakt, maar nu wil ik het weten: waarom lui en waarom wagen? Antwoord: Dat woord heeft niets te maken met de menselijke eigenschap 'lui', en/of dat daarvopr ^een wagentje nodig was. Het woord wagen' heeft nog andere betekenis sen dan een soort bak op drie of vier wielen. Bij tal van werktuigen duidt wagen het bewegende deel aan. Denk maar aan uw schrijfmachine. In de oude scheepsbouw was de wagen een dwarsbalk waarover de roerpen kon glijden en waarop men die kon vastzetten. Ook was er op het zeilschip een leu- of leiwagen, d.w.z. de dwarsbalk waar over de beugels van fok en/of (andere) zeilen heen en weer werden geleid. Die bewogen al schurend en knerpend, vandaar dat het bedoelde voorwerp in 1681 in de zee manstaai gesignaleerd werd als schrobbe- zem. Kennelijk vond janmaat dit werktuig zo handig, dat hij het mee naar huis nam en als leu- of leiwagen aan zijn gade overdroeg. Ik doe altijd flink zout op de kip die ik braad, maar als die op tafel komt, smaakt ze toch nog erg flauw. Wat is daaraan te doen? Antwoord: Deze klacht hoorden wij vaker als er gevogelte in het vel werd gebraden. U kunt beter de kip van het vel ontdoen, dan normaal zouten en het zout eerst laten intrek ken alvorens u het dier in de pan legt. Braad een kip ook niet te snel. Hoe langer ze op een laag pitje staat, des te smakelijker wordt ze. Braad ze eerst om en om bruin in de braad pan en zet ze dan met wat water bijv. op een vlam verdeler of op 't laagste pitje om te sud deren tot ze door en door gaar is. Daarna is Hij gezien van Jakobus (I Kor. 15:7a) Na Zijn opstanding uit de doden is Christus aan verschillende mensen verschenen. Zo verscheen Hij bijv. aan de vrouwen die naar Zijn graf gekomen waren om Hem de laat ste verzorging te geven. Op Zijn opstan- dingsdag had Hij ook een ontmoeting met Petrus die zijn Meester tot drie keer toe ver loochend had. En ook zij, die we later de Emmaüsgangers zijn gaan noemen, moch ten Christus op de dag van Zijn opstanding ontmoeten. En telkens bewees Hij daarmee, dat Hij waarlijk opgestaan was uit de doden en dat wat Hij voorzegd had, in vervulling was gegaan. Ook né de dag van Zijn opstan ding is Christus nog verschillende keren aan mensen verschenen. Zo ook aan Jako bus. In deze meditatie én in de volgende willen wij bij deze zegenrijke verschijning stilstaan. De eerste vraag die we zouden kunnen stel len, is: welke Jakobus bedoelt Paulus in 1 Korinthe 15:7a? Het is duidelijk dat hij een heel bekende Jakobus bedoeh, omdat hij er verder geen nadere aanduiding bij geeft. Het gaat over een Jakobus die de leden van de christelijke gemeente in Korinthe goed ken nen. We komen uit bij Jakobus, één van de broers van de Heere Jezus (vgl. Mat. 13:55). In de tijd dat Paulus zijn eerste brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, heeft hij een vooraanstaande plaats in de nieuwtestamen tische kerk. Hij is de leider van de gemeente te Jeruzalem. Op deze Jakobus doelt Paulus, als hij in de tekst zegt: ook aan Jakobus is de opgestane Christus verschenen. Wanneer dat precies gebeurd is, vertelt Pau lus ons er niet bij. Het heeft plaatsgevonden ergens in de tijd tussen de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Toen heeft Hij Zich ook geopenbaard aan Zijn broer Jakobus. Aan Zijn broer met wie Hij opge groeid was in Nazareth. Aan Zijn broer met wie Hij aan tafel gezeten had en met wie Hij wellicht in de timmermanswerkplaats van hun vader gewerkt had. Aan Zijn broer met wie Hij misschien op één kamer of in één bed geslapen had. Christus verscheen aan één van Zijn broers met wie Hij groot geworden was. Aan een broer ook, die niet in Hem was gaan geloven. Dat hadden él Zijn broers niet gedaan (vgl. Joh. 7:5). Hoewel ze best wel gemerkt hadden dat hun broer anders was en niet als anderen, toch hadden ze niet willen aanvaarden dat Hij de door God gezonden Messias was. En Hem nodig gekregen voor de verzoening van hun zonden, dat hadden ze Hem ook niet. Wat een lijden is dat voor de Heere Jezus geweest! Mensen die zo dichtbij Hem ston den! Mensen die Hem zo goed kenden! Ze geloofden niet in Hem. Alleen Zijn vader en moeder hadden dat gedaan. Maar de rest van het gezin niet. Wat een verdriet is dat voor Hem geweest! Is het bij u misschien óók nog zo? Dat kan! Ook wij weten wie de Heere Jezus is. Hoe vaak is Hij ons niet verkondigd? Hoe vaak hebt u niet over Hem gelezen in het Woord van God of in boeken waarin het ging over Hem? Nee, we kuimen niet zeggen dat Hij een onbekende voor ons is. Ook wij leven dichtbij Hem. Elke keer weer wordt Hij in de prediking ons na aan het hart gelegd. Telkens wordt Hij ons dan in de belofte van het Evan gelie aangeboden. En als we de Bijbel opens laan en lezen, is het: Zie, hier ben Ik! Ook dan treedt Hij op ons af en biedt Hij Zich aan als Zaligmaker Die het ook voor ons in orde wil maken bij God. Hoe is het bij u, geachte lezer? Bent u nog steeds een vreemde van Hem? Nog steeds geen geloof in Hem? Nog steeds Hem niet nodig voor de verzoening van uw zonden en voor de kwijtschelding van uw schuld bij God? 't Is toch eigenlijk triest: Hij is zó dichtbij, en tóch niet in Hem geloven. Zo triest was het nu ook in het leven van Jakobus. Maar, Christus gaat daar verandering in bren gen! Na Zijn opstanding gaat Hij op een bepaald moment óók Zijn broer J^obus opzoeken. Had Jakobus dat verdiend? Nee, zegt u. Inderdaad. Zat Jakobus daar op te wachten? Nee, zegt u. Precies. En toch komt Jezus. Is dat geen wonder? Hij wil daar komen waar niet op Hem wordt gewacht en waar Zijn komst niet is verdiend. 'Dan kan het ook nog voor mij', zegt iemand. U hebt het begrepen! Vraag het maar of Hij ook in uw leven wil komen! 'k Vind deze verschijning ook altijd zo troostvol voor ouders en grootouders die kin deren en kleinkinderen hebben, die de kerk verlaten hebben. Wat een pijn doet dat en wat heb je daar een verdriet van! Ja toch? Wat doet ook het bijwonen van een doopdienst je pijn. Want dan denk je: ik stond ooit ook bij het doopvont met m'n kind. En waar is het nu? In een disco, een bioscoop of een bar? En je hebt al zoveel gebeden, maar er verandert maar niets! Is er hoop? De zeg: ja! Kijkt u maar naar onze tekst. De Heere Jezus wilde Zich na Zijn opstanding óók openbaren aan Zijn ongelovige broer Jakobus. Dan kan het dus voor uw kind en kleinkind ook nog! Kom, doorgaan maar met bidden en smeken! Ongedacht en onver wacht wil Christus Zich aan zondaren open baren. En 41s Hij dat doet, dan gaat er heel veel veranderen! Dan gaat SUes veranderen! Dat zullen we D.V. in de volgende meditatie zien. Vlaardingen, Ds. C. J. Droger De CDA-statenleden Hans Démoed, Greet- je Willemsma, Wiebrand Dijkstra en Jaap Klein hebben aan Gedeputeerde Staten vra gen gesteld over wijziging van de Natuur beschermingswet 1998 op basis van de EU- Vogel- en Habitatrichtlijn. Als gevolg hier van zullen waarschijnlijk een groot aantal ondernemers in de omgeving van Nieuw koop in de knel raken, doordat zij in hun ontwikkelingen worden beperkt. Het CDA wil dat het College op korte termijn inzicht geeft in de effecten voor Zuid-Holland. De aanwijzing van gebieden op grond van de EU- richtlijn betekent dat in deze gebie den en in een straal erom heen beperkingen zijn in de bedrijfsontwikkeling. Dit geldt voor allerlei soorten bedrijven, met name in en in de directe omgeving van het landelijk gebied waar deze richtlijn van toepassing is. De statenleden hebben een groot aantal signalen van ondernemers ontvangen, die zich ernstig zorgen maken over de effecten. Deze zorg wordt gedeeld door de CDA- fractie. Mede naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad van 9 april jl. wil het pro vinciale CDA nu van het College van GS inzicht in de effecten van doorvoering van deze richtlijn. Hierbij sluit zij aan bij de inspanningen van het CDA-Tweede Kamerlid Rikus Jager, die met de Minister in overleg is om de gevolgen van de richt lijn te beperken. Ook willen de statenleden weten wat er met eventuele signalen vanuit de lokale overheden en maatschappelijke organisaties gedaan is of gaat worden. Het CDA stelt voor dat de provincie op korte termijn gaat overleggen met de Minister van LNV om de schadelijke gevolgen van de wijziging te beperken. "Snelheid is geboden, want de belangen zijn groot", zo stelt de CDA-Statenfractie. De polder 't Volgeriand wordt inge richt voor natuur. De inrichtings- schets ligt inmiddels gereed. Er is ech ter verschil van mening tussen de gemeenteraad van Goedereede en de Landinrichtingscommissie Ouddorp- West over het wel of niet handhaven van het gedeelte Vrijheidsweg tussen Groeneweg en Westnieuwlandseweg (campings De Vrijheid en Reigers nest). De Landinrichtingscommissie is op basis van nieuwe inzichten, voorstander van het verleggen van deze weg naar de westelijke rand en heeft dit voorgesteld in een "Planuit- werking". Deze Planuitwerking is een actu alisatie van het in 1996 vastgestelde landin- richtingsplan. Dit Plan is aan Gedeputeerde Staten aangeboden ter goedkeuring en vast stelling. Deze planuitwerking wijkt voor het Volgeriand af van het vastgestelde landin- richtingsplan t.a.v. het gedeelte Vrijheids weg, gelegen biimen het Volgeriand. De gemeenteraad wil het huidige tracé van dit gedeelte Vrijheidsweg behouden (conform het vastgestelde landinrichtingsplan 1996) en heeft dit ook in het recent vastgestelde "Bestemmingsplan Landelijk gebied Ie her ziening" opgenomen. Ook dit bestemmingsplan Ugt ter goedkeu ring en vaststelling bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. In mei 2004 houdt de Provincie een hoorzit ting en dan kunnen de partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen het herziene bestem mingsplan, hun standpunten nader toelich ten. Vooruitlopend op deze hoorzitting heeft de Provincie een verkeersonderzoek laten uitvoeren door een onafhankeUjk adviesbu reau om een objectief beeld te krijgen van de voor en nadelen van een eventuele wegver legging. Dit advies is op 16-04-2004 uitge bracht. De gemeente Goedereede en het Waterschap Goeree-Overflakkee hebben dit rapport toegezonden gekregen ter kennisna me. Ook de leden van de Provinciale Plano logische Commissie (PPC) zijn op de hoog te gebracht van de resultaten van dit onder zoek. Deze Commissie brengt een ambtelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten. Het verkeerskundig advies is openbaar. In het rapport zijn de twee ontsluitingsmo- gelijkheden met elkaar vergeleken op de aspecten verkeersveiligheid voor motor voertuigen en fietsers, de bereikbaarheid voor deze groepen inclusief hulpdiensten, maar ook het gebruik van het wegennet voor bewoners en recreanten. Ook de aanleg van 3 nieuwe rotondes in de Vrijheidsweg is betrokken in het onderzoek en op effecten in de verkeersafwikkeling beoordeeld. Reden hiervoor is, dat het Waterschap Goeree-Overflakkee twee van deze drie rotondes nog dit jaar wil aanleg gen.. Conclusie van het rapport. Het voorstel van de Landinrichtingscom missie om de Vrijheidsweg te verleggen heeft een gunstiger effect op de verkeersvei ligheid dan handhaven zoals de gemeente voorstaat. Ook is de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en hulpvoertuigen (brandweer, politie, ambulance) iets gunsti ger. Voor de fietsende recreant wordt de rou te via de Westnieuwlandseweg aantrekkelij ker. Indien u meer informatie wilt hebben over dit onderzoek, dan kunt u die verkrijgen bij dhr. J. Kroon van de Provincie Zuid-Hol land, tel 070-4416543 of het secretariaat van de Landinrichtingsconmmissie voor de her inrichting Ouddorp-West te Voorburg (dhr. F.N. van Laar, tel 070-3371227) DE LANDINRICHTINGSCOM MISSIE VOOR DE HERIN RICHTING OUDDORP-WEST ■32- Lachend gaat hij verder naar de volgende post, die in de luwte van het commandantsgebouw staat. Intussen is het transport voor de vijfde compagnie op weg. Twee Tigertanks banen de weg; achter de tanks een paar vrachtwagens, dan een rupsvoertuig met zwa re mitrailleurs bewapend: de bewaking van het trans port. De colotme wordt gesloten door een zelfde pant serwagen en een rupswagen waarop een stuk vierling flakgeschut staat. De vuurkracht die de colonne heeft is enorm groot. Overigens is men niet bevreesd voor aanslagen. Wie nu een aanval verwacht moet voor een onderzoek naar een psychiater. Grommend stampen de zware dieselmotoren. Kner pend wordt de sneeuw plat gewalst en tot een enigszins berijdbaar geheel gevormd. Langzaam vreet de colon ne de meters. De chauffeurs hebben werk om hun wagens in de sporen te houden. De bewakingsman schappen zitten diep weggedoken in hun lange jassen en mopperen omdat ze niet vlugger opschieten. 'Het is een dooie boel vandaag', zegt één van de man nen die de zware mitrailleur bedienen, 'Iwan is met vakantie!' Welke Duitse soldaat kent niet de Russische raketwer- per, een infanteriewapen dat op de schouder wordt meegesjouwd. Een handig wapen waarmee je van alles kunt doen. Voor de Rus is zo'n ding onmisbaar. Met een pantser-brisantgranaat stel je een tank buiten gevecht. Voor het bestrijden van infanterie stop je er een gewone brisantgranaat in; het effect is geweldig. Het projectiel spat uit elkaar en geeft een scherfwer- king die vele meters in het rond alles schoonveegt. Wie zegt dat de Russen domme boeren zijn, vergist zich. Neem nou deze raketwerper. Voor alles wat opge ruimd moet worden is er passende munitie. Daar de uitwerking van dit wapen boven alle lof verheven is, hebben ze er ook vele van in gebruik. Zelfs de partiza nen zijn er rijkelijk van voorzien en weten ze ook goed te gebruiken. Terwijl de Duitse colonne langzaam voortschuift, wor den enkele van deze raketwerpers onder de sneeuw verborgen, slechts een klein struikje is al voldoende om hen in het sneeuwlandschap onzichtbaar te maken. Voor de Duitsers is de sneeuw een vloek, de Rus beschouwt hem als een bondgenoot. Plotseling begint over een lange afstand de omgeving vuur te spuwen. Luid slaan granaten tegen de stalen rompen van de Tigers. Een rupsvoertuig krijgt een treffer. Eén van de rupsen wordt door midden gescho ten en rolt van de wielen af, waarna hij zich als een loper voor de wagen uitspreidt. Een ogenblik zijn de Duitsers verrast, sprakeloos. 'Dekken!' wordt er gebruld. De bewakingsmanschappen aarzelen geen moment en laten zich van hun wagens in de sneeuw vallen. Machi negeweren beginnen te blaffen, sneeuw stuift op en vormt zich tot een wit waas waaruit de colonne spook achtig opdoemt. Salvo's worden op de cabines van de vrachtwagens afgevuurd. Ruiten vliegen aan splinters, deuren worden doorzeefd. Op de wagen met de Flak trachten de bedieningsman schappen het vuur te beantwoorden. Ratelend, vurige strepen trekkend, verlaten de projectielen de vier lopen. Gesmoorde ontploffingen worden gehoord als de kleine granaatjes in de sneeuw exploderen. Helaas zijn de aanvallers bijna niet te zien. De meeste salvo's verdwijnen ergens ver weg in de münte. De soldaten die een goed heenkomen trachten te zoe ken door van de wagens weg te vluchten, worden ont haald op een regen van mortiergranaten, terwijl onaf gebroken mitrailleur-salvo's als een geslepen zeis boven de sneeuwlaag alle leven afsnijden. Uit de tanks stijgen dikke zware rookwolken op, ze zijn stuk voor stuk door de Russische granaatwerpers buiten gevecht gesteld. De actie duurt slechts kort, nauwelijks tien minuten later zijn de meeste Duitsers buiten gevecht gesteld. Dan komen de partizanen uit hun onzichtbare schuil plaatsen te voorschijn. Glijdend op hun sneeuwschoe- nen, onder dekking van mitrailleiu-vuur naderen ze de colonne om het werk af te maken. Krijgsgevangenen worden er niet gemaakt. De Duitsers weten dat en vechten zich liever dood dan zich aan de partizanen over te geven. 'Hoeréééé.hoeréééé.hoeréééé', gillen ze, een vre selijk geluid waarbij je de haren ten berge rijzen. 'Hoeréééé.' Hun korte, plompe machinepistolen knetteren, bajo netten glanzen dof in de avondlucht. 'Hoeréééé... hoeréééé.' Als een deinende witte massa komen ze aan, schietend en gillend. Geen pardon voor hen die moedertje Rus land hebben geschonden. 'Dood aan de Fritzen, die ons vaderland met hun lom pe poten hebben vertrapt. Vernietigt hen, slaat ze neer als honden. Ze hebben onze vrouwen verkracht, onze steden plat gebrand. Verdelgt hen.' Er wordt door de Duitsers hier en daar nog tegenstand geboden, maar als een horde bijen zwermen de parti zanen rond de wagens in een kring die steeds kleiner wordt. 'Hoeréééé.' Dan vallen ze op de overwonnen voortaden aan. Ze klauteren lachend op de wagens en smijten de gesneu velden naar buiten. 'Dal mnje twojoe roekoe, geef me je hand kameraad, dan trek ik je op deze kar, laten we eens kijken wat de Fritzen voor ons hebben meege bracht.' 'Da, ja, help me even een handje.' Een korte inspectie vertelt, dat het aanbod hier de vraag verre overtreft. 'Uitladen, vlug', wordt er bevolen. Als een wriemelende kluwen mieren storten de parti zanen zich op de wagens. De inhoud zetten ze in de sneeuw, sleden komen aanglijden en worden met spoed geladen. Spoedig verdwijnt de ene na de andere slee in de witte eenzaamheid van de Russische vlakte. Een half uur later is het stil. Slechts de lijken van de gesneuvelde soldaten en de rokende tanks vertellen wat hier kort geleden heeft plaatsgevonden. Bij de vijfde compagnie maakt de werkploeg zich gereed om dadelijk de wagens, die voorraden komen brengen, te lossen. Karl-Heinz is ook opgedragen om daarbij te helpen. In de hut rommelt hij wat aan z'n kleding en doet er verder het zwijgen toe. Na de afstraffing die hij van Schreijer heeft gehad, leeft hij wat teruggetrokken. Als hem wat gevraagd wordt, geeft hij grommend antwoord of neemt hele maal niet de moeite iets te zeggen. De jongens besef fen dat wat hem door Schreijer is aangedaan, hem zwaar heeft aangegrepen. Sergeant Palowitz, één van de peletonscommandanten, is belast met de uitvoering van het lossen straks. De order luidt: Om drie uiu- wagens lossen, dan moeten de maimen die voor dit werk zijn aangewezen klaar staan. Of de wagens er dan al zijn doet niets terzake: bevel is bevel. {wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5