GEEN 5 euro M.Grinwfe^Zn. Cliënten van heel het eiland praten mee over de kwaliteit van Thuiszorg Goeree Overflakkee Knutselmiddag SWO onderhoudsmonteur IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD maar Met huifkar op ontdekking in Scheelhoek AARENSMAN Oranje Bingo te Dirksland Vroege vogels in liet Waterbos Plaetje boven? De Waal Hoveniers EIUVnDEn-tllEUWS Lentetoppers „Eilanden-nieuws" Huis aan huis caice actie voor Johan Wachters Van Weel-Bethesda ziel^enhuis breidt uit n n II n In tegenstelling tot vermeld in het bonnenboekje is door een drukfout de prijs van Onze excuses \/oor /7ef ongemak! Max. 1 bon per klant! Bloe/Tjenhandel D(i kstelweg 38 Ouddorp 3€ i Tel.(OI87)ó815 75 X tegen bodemprijzen Vasteplanten Perkplanten uitvaartverzorging Telefoon (0187) 4913 96 Een|ariffe ZOm^sirSloeféi's Heel vè# söór^n er» kleuren pérkijianiqés ni# extra voöj^etiii EUROPA UIN Zorgmanager gaat weer langs bij nieuwe klanten Vorige week kwamen cliënten van de thuiszorg, samen met de Cliën tenraad en een aantal medewerkers van de thuiszorg onder leiding van de kwaliteitscoördinator bij elkaar om de uitkomst van de cliëntenraad pleging 2003 te bespreken. Nieuw zorgdossier Aanmelden NIMWEGEN Reclamehorden - Autobelettering - Spandoeken Reklame Textielbedrukking - enz... Ontwerp Aanleg en onderhoud van tuinen Boomverzorging Bestrating HOVENIER W vhg PAGINA 4 VRUDAG 23 APRIL 2004 Q^ QjP QiP <5i<> ütö üi£> CjiO ÜiÖ Q|ö Hijp Gi^ <VCi X M M X X X X X 'M M ■X ^eotifica/'/; e 1?^ 12 geraniums M M X 5 liiö 'SiÉ^ ■i^f' -iig' ■^lO Qi^ ^it? üig> 'i^^ 'J^ ■■■iiC' ^1^ üiö ^1^ 'ii^ ■iiC' Qit? 0>f> ti^ Q^ (iiö tuö ^n? liiO ÜiD 'jjö <ijO ÜiC- (ii^ fj ^j •J'Ó iï"Ö 'j'Ö O'^ O^ O^ O^^j O^j O'^ C'^ O'^ O^i p^fi iJTÖ O"^ ■S'ti iS"^ i?^ ■7^^ i5^ 5^^ i?i^ ■5'^ O^r^ ^"Q -^iti O^ C^ i7K> (5^ 5^ o""-:- Om de vele vogels die leven in natuurgebied Scheel- hoek op Goeree rust te gunnen, is het gebied niet toe gankelijk voor bezoekers. Maar als u toch graag een kijkje wilt nemen in dit vogelparadijs, kunt u mee met de huifkartochten die Natuurmonumenten organiseert op donderdag 6 mei. Om 10.00 uur 's ochtends en om 19.00 uur 's avonds vertrekt de tractor met huifkar voor een tocht door Scheelhoek. Als u mee wilt kunt u zich opgeven bij VVV Ouddorp, telefoon 0187 681789. De huifkartocht kost voor leden van Natuur monumenten 5,-; voor niet-leden 8,-en voor kin deren tot en met 12 jaar 3,-. De tochten duren onge veer twee uur. Laarzen zijn niet nodig, omdat u niet van de huifkar afgaat. Scheelhoek is een vogelgebied met riet- en grasland, doorsneden met oude kreken. Voor de bouw van de Haringvlietdam was het een zandplaat in het Haring vliet, 's Winters overwinteren hier duizenden ganzen. In het voorjaar bouwen weidevogels hun nesten. Tij dens de excursie zullen de grauwe ganzen met hun jongen te zien zijn, maar ook de lepelaar, kleine zil verreiger en bruine kiekendief. Ook diverse soorten kleine zangvogels zullen te zien zijn en te horen zijn. Een verrekijker komt hierbij goed van pas. Onderweg zal de gids u alles over het ontstaan van dit gebied en het gevoerde beheer vertellen. bij Europatuin! 40 soorten, nu slechts 0,69 per stuk zoals petunia, lobelia, begonia, vlijtig liesje, afrikanen enz. Nu per 4 stuks slechts 0,49 EUROPAlUIN Dirksland, Vroonweg 23, (0187)60 13 54 Voor uitvaartverzorging op geheel goeree-overflakkee Administratie-adres: j Stoofweg 24 I 3253 MA OUDDORP Op donderdagavond 29 april a.s. organiseert de S.V.I.K. in Dirksland een Oranje Bingo in de Victoriahal ter gelegenheid van Koninginnedag. Er zullen 9 ronden en 1 superronde worden gespeeld. De Victoria hal, Philipshoofjesweg 57, opent haar deu ren om 19.30 uur; de bingo start om 20.00 uur Stichting Verenigd In Kracht staat garant voor een klinkend prijzenpakket; ter gelegenheid van Koninginnedag krijgt elke deelnemer een oranje verrassing! DJRKSIAND^SOONWÊG 23,0187-60(354, De Thuiszorg stuurt elk jaar aan 100 cliën ten, gelijkmatig verspreid over het eiland, een vragenlijst om te weten te komen hoe de cliënt over de organisatie denkt en wat deze kan verbeteren aan de dienstverlening. In 2003 zijn er veel reacties binnen gekomen: 67% van de cliënten heeft respons gegeven. Dat is fors hoger dan wat je ziet in het land (over het algemeen 40%). De kwaliteitscoördinator, mevrouw Slegt, legde de resultaten van het onderzoek voor aan de cliënten: De tevredenheid van de cliënten was dit jaar hoog, maar de scores meer gematigd dan in 2002. 'Zeer goed' en 'zeer slecht' werden nauwelijks gebruikt. Ten aanzien van de Organisatie was opval lend dat niet alle cliënten een informatie boekje hebben ontvangen en daardoor niet goed op de hoogte zijn hoe ze met sommige zaken moeten omgaan (cliëntenraad, klach ten e.d.) of hoe ze de Dillenburg moeten bereiken. Daarnaast is opgemerkt dat de telefonische bereikbaarheid (24 uur per dag) zeer positief scoort. Zorg neemt toe Met betrekking tot de Zorgverlening blijkt dat de zorg per cliënt, ten opzichte van 2002, flink is toegenomen in zowel het aantal dagen, het aantal keren per dag, de verschil lende producten en het aantal spoedaanvra- gen. De tevredenheid over de geboden zorg, zowel over de hoeveelheid, de inhoud als het tijdstip is hoog. Echter een verbeterpunt is nog wel de communicatie over wisselingen van verzorgenden en ook wordt een verschil in werkwijze opgemerkt tussen de dagdienst en de avondweekenddienst. Mevrouw Slegt: "De thuiszorg houdt een cliëntenraadpleging omdat zij de juiste din gen wil doen, de dingen juist wil doen, wil leren van wat ze doet en het daardoor nog beter wil gaan doen en dat doet ze door zelf kritisch te zijn op de kwaliteit en verder aan u, de cliënt, te vragen of u wilt meedenken om de zorg nog verder te verbeteren. Daar naast is er de Kwaliteitswet Zorgsector, zijn we hd van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) en hebben we in 2002 het kwaliteitscertificaat HKZ behaald. Deze instanties stellen ook eisen aan de manier waarop we de zorg laten aansluiten bij de zorgvraag". Om iets te doen met de resultaten van de cliëntenraadpleging worden acties gedefi nieerd. De thuiszorg leert steeds beter om de kwaliteitscirkel rond te maken: plannen- doen- evalueren en verbeteren en dat vooral samen met de cliënt. Mevrouw Drenth zorgmanager): "Naar aanleiding van de uitkomst van de cliënten raadpleging in 2002 is een groot aantal acties in gang gezet. De informatiegids is aange past en komt voortaan in een nieuw zorgdos- sier op een vaste plaats. In het zorgdossier worden alle afspraken met de cliënt voortaan vastgelegd en worden deze ook regelmatig geëvalueerd zodat het zorgplan steeds op tijd kan worden aange past aan de zorgvraag. Het ontwerp van het nieuwe zorgdossier, de invoering van een nieuw zorgplan en de structurele evaluaties etc. hebben tijd gekost. Alle medewerkers zijn en worden nog steeds geschoold om na de zomervakantie te kun nen starten met een verbeterde werkwijze. De nieuwe cliënten zullen dit het eerst mer ken en na verloop van tijd zal er bij iedere cliënt op deze manier gewerkt worden. Op veler verzoek gaat de zorgmanager voortaan weer langs bij nieuwe cliënten om informa tie te geven en afspraken te maken over de zorgverlening (Zorgstartgesprek) en worden deze afspraken ook regelmatig geëvalueerd met de cliënt. Vernieuwingen en verbeteringen vragen tijd, maar u zult binnenkort weer ervaren dat Thuiszorg Goeree Overflakkee de wensen en de inbreng van hun cliënten serieus neemt!", aldus mevrouw Drent. Ten aanzien van de bevindingen uit het onderzoek van 2003 wordt afgesproken dat voortaan elke cliënt bij aanvang van de zorg een informatiegids krijgt die wordt inge voegd in het zorgdossier. Wanneer de gids wordt vernieuwd zal deze in elk dossier wor den vervangen. Zo weet elke cliënt wat hij of zij van de Thuiszorg kan verwachten en is de informatie altijd op een vaste plaats voor handen. Verder gaat de Thuiszorg onderzoek doen naar de verschillen tussen de dagdienst en de avondweekenddiehst en hier aandacht aan besteden in de interne overleggen en bij scholingen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de communicatie over en de coördinatie van de wisselingen van de zorg verlener. Uit de cliëntenraadpleging van 2004 moet duidelijk worden dat de verbeteringen leiden tot een nog grotere tevredenheid van de cliënt. Nadat de cliënten ook hun individuele ver- beterpunten hebben aangegeven worden zij bedankt voor hun inbreng en gaan zij huis waarts met een blijk van waardering voor hun bijdrage: een Thuiszorgtas met presen tjes. Het is wel duidelijk: Thuiszorg Goeree Overflakkee probeert zich te onderscheiden door kwaliteit te leveren! Cliënten, de Cliëntenraad en personeelsleden van de Thidszorg bespreken de Cliëntenraadpleging 2003. r - De Stichting Welzijnswerk Oostflakkee organiseert een Knutselmiddag in het Infocentnim, Bemhard- straat 27 te Oude-Tonge voor de jeugd. De middag zal gehouden worden op woensdag 28 april voor kin deren van groep 1 t/m 3 van 13.15 - 14.45 uur voor groep 4 t/m 8 van 15.00-16.3Ó uur. De kinderen kun nen een moederdagcadeau maken. Opgeven gaat via briefjes op school. Doe geen mooie kleren aan er wordt gewerkt met verf. De kosten zijn 1,50 per persoon Voor informatie kunt u bellen met de SWO, tel:641344. telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen! Rond zonsopgang is het fantastisch om te luisteren naar de stilte, die alleen doorbroken wordt door het gezang van de vogels, die om het hardst fluiten om hun territorium aan te geven. Als u deze bijzondere ervaring wilt ondergaan, moet u zich aanmelden voor de 'vroege vogel excursie' die Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 1 mei in het Waterbos in Roc- kanje. Om 5.00 uur vertrekt de gids voor een wande ling, die ongeveer twee en een half uur zal duren. Tij dens de excursie, die start in het donker zullen de klanken te horen zijn van de echte bosbewoners, zoals de nachtegaal en de bosuil. Ondertussen ervaart u de bijzondere sfeer van het vochtige Waterbos, dat voor een groot deel bestaat uit hakhoutstronken, waaruit grillige stammetjes groeien. Terwijl het langzaam licht wordt zullen nog talloze andere zangvogels te horen zijn, bijvoorbeeld de houtsnip of de gekraagde roods taart. Voor deze excursie is aanmelding vooraf noodzake lijk bij Regio VVV Voome, tel 0181 475475. De kos ten van een excursie bedragen voor leden van Natuur monumenten 4,-; voor niet-leden 7,- en voor de kinderen t/m 12 jaar 2,-. Afhankelijk van het weer zijn laarzen of goede wandelschoenen aanbevolen en een verrekijker komt altijd van pas. Ook dit jaar houdt de Stichting Verenigd In Kracht weer een huis aan huis verkoopactie voor haar derde wereld project van Johan Wachters in Mali, West- Afrika. Vele enthousiaste vrijwilligers van S.V.I.K. gaan in week 18 in Dirksland, Herkingen en Melissant langs de deur met de bekende cakes. Evenals vorige jaren heeft de SVIK bij de cake specialisten uit Spa kenburg weer een grote hoeveelheid heerlijke Oma's Cake kunnen kopen tegen een lage prijs. Het afgelo penjaar werden in Dirksland, Melissant en Herkingen in enkele uren ruim 1.000 stuks verkocht, hetgeen voor Johan Wachters 1400 netto heeft opgeleverd. Al jaren gaat de opbrengst hiervan rechtstreeks naar ontwikkelingsmedewerker Johan Wachters in Mali, die zich op dit moment bezig houdt met een graan- handmolenproject. Met dit project wordt op eenvou dige wijze zware arbeid verlicht. Draagt u dit project ook een warm hart toe? Vanaf woensdag 21 april gaan opnieuw vele vrijwilligers in Herkingen en Melissant langs de deuren om deze heerlijke cake aan te bieden voor 2,30 per stuk. Woensdagavond 28 april zullen de vrijwilligers het grootste deel van Dirksland huis aan huis bezoeken voor dit goede doel, dus precies voor Koninginnedag, waarop zo'n lekkere cake vast goed van pas komt! Edudelta Onderwijsgroep '^eTec^h^^^c^h^SchoolJeei^tegorale vmbo-school met 4 afdelingen tecliniek en een afdeling economie. Onze school draagt een algemeen bijzondere signatuur en kenmerkt zich door kleinschaligheid en degelijk technisch onderwijs. De school zoekt een voor onderhoud van ons machinepark en gebouw. We vervi^achten een monteur met een brede inzetbaarheid op mechanisch en elektrotechnisch gebied. Ook vutters worden uitgenodigd om te solliciteren. De vacature is voor 2 dagen per week. Voor inlichtingen over bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen met dhr. A. de Gans tel. (0187) 48 54 44. Schrittelijke sollicitaties binnen 10 dagen aan de directie van de Technische School, Postbus 43, 3240 N\ Middelharnis. De school is een onderdeel van de Edudelta Onderwijsgroep. p-C'frf «rf-'W 'k Hao geleze datje in 't fort nie meer ken trouwe De nieuwe stichtieng Boog kriegt dus al gauw geliek De gemeente had dat mdóje raedhuus motte houwe Aok voor'n trouwdag is dat plaetje echt uniek Waer heijje nog zo 'n pracht op 't hoekje van de Kaoje Mar mensen, as je ziejt hoe noe de zaek verloopt! 't Is om te schreeuwen datje dat de nikke om laet draoje datje in dezen tied zo'n èrrefstik verkoopt In ik mar dienke dat in Oostflakkee de mannen wel vooruitstrevend binne in d'r durpsbestuur in niet graeg achter wille bluve mit d'r plannen dat heulie weet hao van historie in cultuur Hoe dichte ommers kejje in de krante leze dat nieuw beleid mot stoewie op geschiejdenis datjejuust niet op êênheidsworste uut mot weze mar deur mot bouwe op et plaetje dat er is Wat 'n kookstik mit dat pronkstik van De Plaete Gemeente, griepje kans in kaopt et raedhuus vrom Gaet aok es mit die nieuwe stichtieng praete in doewt iets creatiefs mit zo 'n möój eigendom Juust 'n gemeente ken vernieuwieng stimelere mit 'n modem beleid dat de historie spaert Netuurlek mot je wel wat wille investere mar dat is 'Plaetje boven 'jule toch wel waerd? Maartje van Melissant X Julianaweg 84c - 3248 AN - Melissant Tel.: 0187-487557 Mobiel: 0626-368 886 Op 1 april 2004 is het Van Weel-Bethesda ziekenhuis uitgebreid met een nieuwe afdeling, te weten de observatie-unit. Patiënten die op verzoek van de huisarts met spoed moeten worden beoordeeld, doch bij wie niet direct duidelijk is of een langduriger ziekenhuisopname noodzakelijk is of dat de patiënt direct na onder zoek weer naar huis kan, worden op deze afdeling opgenomen. Op de observatie- unit kunnen een groot aantal handelingen zoals lichamelijk onderzoek, bloedon derzoek, röntgenonderzoek en onderzoek van de hartfunctie in korte tijd worden verricht. Dit maakt het mogelijk dat binnen 24 uur kan worden beoordeeld of de patiënt verantwoord kan worden ontslagen of dat de patiënt voor een langduriger opname moet worden overgeplaatst naar een andere afdeling in het ziekenhuis. Op deze wijze kan een aantal patiënten een langduriger ziekenhuisopname wor den bespaard. De observatie-unit omvat zes bedden; er kunnen patiënten voor alle aan het ziekenhuis verbonden specialismen worden opgenomen. De oprichting van de observatie-unit past in de groeistrategie van het Van Weel- Bethesda ziekenhuis: per saldo wordt de totale beddencapaciteit van het zieken huis immers uitgebreid met zes bedden. Het ziekenhuis achtte zich door haar geringe omvang te kwetsbaar, zodat twee jaar geleden nieuw beleid ingezet werd. gericht op groei. Het aantal in het ziekenhuis werkzame specialisten groeide deze periode van 41 naar 51. Het is de bedoeling dat in 2006 er 60 medisch speciaUs- ten in het ziekenhuis werkzaam zijn. Het voorzieningenniveau zal daarbij naar verwachting ook uitgebreid worden met een aantal specialismen, waarvoor patiënten nu nog uit moeten wijken naar andere ziekenhuizen, te weten longge- neeskunde, plastische chhurgie en reumatologie. Met het aantal specialismen groeit ook de patiëntenstroom die het ziekenhuis op zich af ziet komen geleidelijk. In verband hiermee werd op 1 januari 2004 reeds een nieuw polikliniekgebouw geopend. Langeweg 46, 3244 BH Nieuwe-Tonge Tel. 0187 - 60 17 34 65 24 84 www.dewaaihovenier5.nl lnfo@dewaalhoveniers.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4