Flitsscheidingen onmogelijk gemaakt? e tï) i e m PREDIKBEURTEN Zaterdag avond- jeugdwerk UITNODIGING Nacitn Hoe leeft een gehandicapte? Met vrachtwagen naar gemeentehuis EIIAIIDai-raEUWS Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten EIIAI1DEI1-niELW5 Crea-ochtend SWO Verkoping jeugdverenigingen Ger. Gemeente in Melissant Kennisnet lanceert website 4 en 5 mei Plantenmarkt Dirksland Veriieers- en bromfietscontrole Nieuw verltooppunt VW Irischeques in Dirksland Opbrengst collecte ZOA vluchtelingenzorg Waarom een vraagteken? In het buitenland niet erltend Niet bedoeld? De kloli terugdraaien? De wet biedt bescherming W. H. Velema Ger. Gem. Nieuwe Jonge Zondag 25 april 2004 Kom kijken en luisteren! Allen hartelijk welkom! Alledaags De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) houdt op dinsdag 27 april 2004 haar jaarvergadering in de Chr. Scho lengemeenschap 'Prins Maurits' te Middelharnis. Tijdens deze vergade ring wordt aandacht geschonken aan onze gehandicapte medemens. Het leven van gehandicapten is voor veel mensen een gesloten boek. Dit is voor de NPV reden om u gelegenheid te geven hiervan iets te horen en te zien! De brede en de smalle weg PAGINA 2 VRIJDAG 23 APRIL 2004 Het vraagteken hoort er op dit moment nog wel bij. Dat wijst op onzekerheid ten aanzien van het beëindigen van flitsschei dingen. Bijna een jaar geleden schreef ik over dit onderwerp. Ik zou er niet op terug komen als daar geen aanleiding voor was. Die is er wel. Minister Donner wil namelijk de wet herzien. Hij wil aan de mogelijkheid om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap een eind maken. Hij ziet voor al twee bezwaren tegen deze manier van huwelijksontbinding. Daarop komt deze regeling namelijk neer. Ik zal niet herhalen wat ik verleden jaar als bezwaar tegen deze regeling inbracht. Wel wil ik benadrukken dat er bij deze zogenaamde flitsscheidingen geen rechter meer aan te pas komt. Dat bete kent vooral voor de kinderen een grote mate van rechtsonzekerheid. Bij geregistreerd partnerschap is er geen sprake van een vast gelegde omgangsregeling, noch voor de periode van het (geregistreerd) partner schap, noch voor de daarop volgende perio de van de ontbinding van het partnerschap. Het kind wordt - zo las ik in een commen taar - het kind van de rekening. Het maken van goede afspraken valt buiten deze over eenkomst. Er is nog een tweede bezwaar. Er zijn landen buiten Nederland die het geregis treerd partnerschap met de daaruit voort vloeiende ontbinding van het huwelijk niet erkennen. De man en de vrouw gelden als getrouwd, zolang het huwelijk niet door de rechter ontbonden is verklaard. Daarom wordt in de buitenlandse com mentaren degenen die na een flitsscheiding weer trouwen, bigamie in de schoenen ge schoven. Dat wil dus zeggen: een man (of vrouw) die tegelijkertijd met twee partners is getrouwd. Vreemd vind ik het dat dit bezwaar van niet-erkenning in het buitenland, bij de dis cussie over het wetsontwerp niet sterker heeft geklonken. We isoleren ons met de mogelijkheid van een flitsscheiding van een aantal landen om ons heen. Wellicht is de reden voor deze zwijg zaamheid, het feit dat ook nu in de kranten wordt vermeld, namelijk dat flitsscheidin gen niet in de bedoeling lagen bij het wets ontwerp "geregistreerd partnerschap'. Naar mijn gedachte kan men dat alleen beweren als men ogen en oren sluit. Er is in de discussies rondom het wetsontwerp immers van verschillende kanten op gewe zen dat flitsscheidingen voor de hand zou den liggen. Het wetsontwerp opende de mogelijkheid om op een netter en gemakke lijker manier van elkaar af te komen dan via een door de rechter uit te spreken echtschei ding. De nu opgetreden praktijk was te voor zien. Men heeft in de Tweede Kamer voor dit bezwaar de ogen en de oren gesloten. Of moet ik zeggen: dit gevolg was een beoogd doel, zo al niet door de wetgever dan toch wel door een meerderheid van de Kamer? Hoe het ook zij, van verschillende kanten is voor de praktijk van een gemakkehjker vorm van echtscheiding gewaarschuwd. De meerderheid van de Kamer heeft niet willen luisteren. Zitten we nu met de nare gevolgen, in de volksmond de gebakken peren genoemd? Dat is nog maar de vraag. Vandaar ook het vraagteken in de titel. Er zijn immers Kamerleden die de wet niet willen herzien. Zij beschouwen de regeling als een verwor venheid van Paars. Eindelijk zijn we van de knellende band van het huwelijk af. Het is geworden (bijna zou ik zeggen verworden) tot een contract dat ontbonden kan worden. Geen wonder dat men minister Donner allerlei verwijten doet toekomen? De klok terugdraaien. De bevolking weer een juk van de oude huwelijksverplichting opleggen, en dergelijke. Toch is het wel wat erg gemakkelijk met deze verwijten zijn gram te halen bij de minister. Ik wijs nog eens op twee fundamentele bezwaren. De kinderen komen in de kou te staan. Zij worden slachtoffer van het gevecht tussen de ouders. Althans, er is geen wette lijke waarborg op een goede regeling. Dat zou de wetgever toch moeten doen. En vervolgens: het buitenland erkent de zogenaamde flitsscheiding niet. Dat zou te denken moeten geven. Ons land is met zijn progressiviteit zo ver doorgeschoten, dat het eigen onderdanen bij vertrek naar het buiten land in de kou laat staan. Hier zien we wat de progressieve levens houding oplevert. Wel voor velen een gevoel van vrijheid en van het opheffen van vaste verplichtingen. Men vergeet echter dat de wet juist be scherming biedt; met het afwijzen van de (vroegere) huwelijksbepalingen verliest men ook de bescherming die de wet biedt. Het zal er nu op aankomen of de Tweede Kamer zich in meererheid haar verantwoor delijkheid bewust is. De keus gaat tussen een losheid van zeden als gevolg van een zelfs wettelijke verruiming van de moraal en een wettelijke bescherming van het huwe lijk, waarbij het welzijn van de kinderen in het oog gehouden wordt. Laat iedere burger zichzelf een oordeel vormen over de veranderingen waarmee de Kamer zich moet bezighouden. Het is wat erg gemakkelijk, ik zeg ook oppervlakkig en onbezonnen, om minister Donner te verwijten dat hij de klok wil terugdraaien. Uit de praktijk in eigen land en om ons heen blijkt, dat de wet geen goede uitwerking heeft. Dan is het te waarderen dat een minister dat onder ogen ziet en de heil loze gevolgen van deze wet probeert te keren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hallo jongelui, D.V. zaterdag 24 april is het weer tijd voor het zaterdagavondjeugdwerk. We willen dan een strandwandeling gaan doen met een sportieve inslag en als afsluiting een kamp vuur op het strand. Gaan jullie mee? Geef je dan op bij Anneke Nagtegaal, 652339 of Robert-Jan Bakker, 651829. We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk. 7b? ziens, de leiding STAD AAN 'T HARINGVLIET - Dins dag 27 april, 19.30 uur, ds. D. de Wit, Nieuw-Beijerland. MELISSANT-Donderdag 29 april, 19.30 uur, ds. A.B. v.d. Heiden. HERKINGEN - Woensdag 28 april, 19.30 uur, ds. G.J.N. Moens. clir. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-tiollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)471020 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28; contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk -worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.VillerlusSgebr-de-waal.com Plaatsing van Ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,50 Per halfjaar 18,50 Per jaar 36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 De Stichting Welziijnswerk Oostflakkee organiseert een Crea-ochtend in het Infocen- trum, Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge op woensdag 28 april. De crea-ochtend is van 9.30 tot 11.30 uur. Kosten zijn 7,00 pp. incl.koffie. U kunt een mooie creatie maken met een stoffer en blik! U bent van harte welkom ongeacht de leef- tijd! Opgeven bij de SWO tot en met vrijdag 23 april a.s. telefoon: 641344. OUDDORP - Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur kand. G. A. van Ginkel, Maartens dijk en 18.30 uur ds. G. van Meijeren, Dirksland. Eben-Haëzer: 9.30 uur ds. W. L. Smelt, Stellendam en 18.30 uur kand. G. A. van Ginkel - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. W. van der Kooij en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. D. van Beveren en 18.30uurds. Th. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.00, 10.45 en 18.30 uur ds. J. W. van Estrik. STELLENDAM - Herv. Gem. 10,00 uur kand. M. Diepeveen en 18.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. H. Mast. MELISSANT-Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. C. OHe, Spijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 09.30 en 17.00 uur ds. A. Stegen- ga- DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J, Willemsen en 18.00 uur dr. G. Bos, Serooskerke - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ziekenhuis: 14.30 uur ds. J. Willemsen. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. C. den Toom en 18.00 uur ds. G. C. Kunz, Dordrecht - Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. B. J. Wiegeraad, Reeuwijk - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur de heer A. Rot - Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. M. R. Hoffenkamp - CAMA Chris tengemeente, het Prieel, 10.00 uur R. R. Brown. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur dsCGielen en 18.00 uur dsA. R Voets - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. P. den Butter, v.m. Doop en Belijdenis des geloofs - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. P. Blok, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal - Ger. Kerk 10.00 uur ds. L. J. Lingen en 17.00 uur ds. A. J. Renkema Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur en 14.30 uur ds. G. A. den Broeder. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. v. d. Belt, Delft en 14.30 uur ds. A. Belder, afscheidsdienst - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. J. Catsburg, Goes en 18.00 uur ds. L. de Wit. Donderdag 29 april: 14.15 uur ds. L. de Wil, huwelijksbevestiging Hubert Westdorp en Mirjam Mol - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evangelie Gemeente Beréa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur dienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand. L. W. Boer, Oud- Beijerland en 18.00 uur kand. C. Door- neweerd, 's-Gravenzande - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. P C. Koster en 18.00 uur ds. A. S. Rienstra. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. van Duijvenboden - Ger. Kerk 10.00 uur de heer J. Glas en 18.00uurds. J. Koif. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. R. H. Kieskamp, Lienden en 18.00 uur dr. T. E. van Spanje - Ger. Gem. Nederlandse Patiënten Vereniging Jaarvergadering van de Nederlandse Patiënten Vereniging, met een referaat over Gehandicaptenzorg. Toegang vrij. D.V. dinsdag 27 april 2004. Aanvang 19.30 uur. Chr. Scholengemeenschap Prins Maurlts te Middelhamis. 'What's in a name' is een van de meest geciteerde zinnen uit de wereldliteratuur. Wat betekent een naam'? Wat zegt een naam"? Van oudsher lüordt aan de per soonsnaam veel waarde gehecht. Bijvoor beeld bij het vernoemen. Tegemooordig lezen we, geboren: Willem Jacobus, wij noe men hem Richard. Of geboren: Tannetje Gertrude, haar naam is Claudia. Hiermee de lezer' in verbazing achterlatend. Ook de achternaam is in betveging. Tot nu toe krij gen kinderen de achternaam van de vader, en ging de 'meisjesnaam' mettertijd verlo ren. Al jaren gaan er stemmen op dit te ver anderen. Voortaan zou als regel de achter naam van de moeder moeten gelden. De argumenten die hiervoor worden aange voerd zijn: je weet altijd zeker wie de moeder is, dit kan van de vader niet gezegd worden en bij een echtscheiding worden de kinderen in bijna alle gevallen aan de moeder toege wezen. Pragmatischer kan haast niet, hier is sprake van doemdenken en tegelijk van een gekleurde opvatting over de seksuele moraal. Actueel is een voorstel waarbij kin deren (na een scheiding) zelf de achter naam mogen bepalen. Een bijkomstig nadeel van het loslaten van de bestaande regeling is dat het voor stamboomonderzoe- keis bepaald niet gemakkelijker wordt. Sommige vogels uit de jaren zestig maken het nog bonter. Zij stellen zich nog immer voor met het noemen van hun voornaam. Dat is niet voornaam, want wie zich voor stelt als Piet lijkt dichtbij te komen. Het klinkt vertrouwd. In werkelijkheid komt hij of zij niet verder dan het noemen van een naam waarvan er vele duizenden zijn. De afstand die hierdoor ontstaat is groot. Jan, Henk, Fiet en Clara enz. krijgen op die manier nooit een gezicht en blijven op afstand. Het noemen van een achternaam kan een aanknopingspunt bieden voor een gesprekje, het alleen noemen van de voor naam niet. Regelmatig wordt de voornaam eigenhandig aangepast. Hij heette Mario hoorde ik onlangs iemand hardnekkig her halen, dat de desbetreffende persoon offi cieel als Maarten stond geboekstaafd telde kennelijk niet mee. Daarom is het van belang dat loij zorgvuldig omgaan met voornamen en achternamen. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur de heer M. Jansen en 18.00 uur drs. G. A. Trouwborst. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur dr. T. E. van Spanje. Al vele jaren is de heer E. Nap uit Ouddorp werkzaam binnen de gehandicaptenzorg. Op verschillende zorglocaties heeft hij zijn bedrage reeds mogen leveren. Momenteel vervult hij een leidinggevende positie bij AduIIam. Het is hem gebleken dat er vaak onbegrip is over het leven van gehandicap ten. Ook de familie heeft specifieke zorgen. De heer Nap is bereid om u een beter beeld te geven van het leven van gehandicapten. Ook is het een goed moment om te ruiken aan het werken in deze tak van zorgverle ning, een tak die zeker de moeite waard is! De heer Nap is op meerdere vlakken actief. Zo werd hij vorige week gepresenteerd als lid van het ombudsteam van de SGP. Hij is sinds 2002 voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Goeree-Over- flakkee. De NPV wil u dan ook van harte uitnodigen. Leden èn rüet-leden zijn welkom. Op dins dag 27 april 2004 om 19:30 uur wordt u ver wacht in de Aula van de Chr. Scholenge meenschap 'Prins Maurits', Koningin Julia- naweg te Middelhamis. U wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee. Ook in de pauze kunt u wat nuttigen. De bij eenkomst duurt tot ongeveer half tien. Morgen, zaterdag 24 april wordt in het kader van de actie 'De Kerk naar buiten' door de jeugdverenigingen der Gereformeerde Gemeente een verkoping gehouden in het Herv. Verenigingsgebouw 'De Poort' aan de Voorstraat. De verkoping is van 9.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze verkoping kunnen bestelde artikelen worden opgehaald. Er zal zeker wel iets voor u bij zijn. Komt u ook? Op 21 april start Kennisnet met een speciale vier en vijf mei website voor het onderwijs. De site besteedt aandacht aan de aanstaande dodenherdenldng en bevrijdingsdag. De site biedt leraren direct toepasbaar lesmateriaal en materiaal waarmee leerlingen in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs direct aan de slag kunnen voor bijvoorbeeld hun werkstuk. Een greep uit het ruime educatieve aanbod op de vier en vijf mei site: - direct bruikbaar lesmateriaal over herden ken en vrijheid; - uitgebreide verzameling bronnen ter onder steuning van het maken van werkstukken; - stof tot nadenken over vrijheid en hoe deze tot stand is gekomen. De 4 en 5 mei website biedt ook voldoende aanknopingspunten voor ouders om samen met hun kinderen de thema's herdenken en bevrijdingsdag bespreekbaar te maken. Met deze special geeft Kennisnet invuUing aan haar publieke taak om de actuele the ma's voor de onderwijspraktijk te ontsluiten en toepasbaar te maken. De speciale 4 en 5 mei site is te vinden op www.4en5mei.kennisnet.nl. "Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelve vinden." Het zijn woorden van de Heere Jezus Zelf. Uitgesproken in Zijn zogenaamde bergrede en te vinden in Mattheüs 7 13 14. Ze behelzen een ernstige oproep om de weg der zaligheid te gaan, gepaard met een niet min der ernstige vermaning om toch niet te kie zen voor de weg die naar het verderf voert. Kenmerkend is nog dat die eerste weg gety peerd wordt door moeite. Het is niet de weg van de minste weerstand. De poort is name lijk eng en de weg nauw. Terwijl die andere route veel gemakkelijker lijkt. Hindernissen zijn er kennelijk niet. 'Wijd' en 'breed' zijn de typeringen. Maar de grootste tegenstel ling ligt in de bestemming: het leven en het verderf. Bedoeld zijn: het eeuwige leven en het eeuwige verderf. Een groter contrast is er niet... Het is een aangrijpende metafoor die door de eeuwen heen op veel Bijbellezers diepe indruk heeft gemaakt. Geen wonder dat velen hebben geprobeerd deze vergelijking op enige manier uit te beelden. Het beroemdst is natuurlijk John Bunyan die dat vooral deed door middel van zijn boek 'De Christenreis naar de eeuwigheid'. De diver se elementen uit dit woord van de Heere Jezus heeft hij in zijn brede allegorie ver werkt, samen met veel andere motieven. Maar ook beeldende kunstenaars hebben een poging gewaagd. Heel bekend is de 19e- eeuwse kleurige prent, voorstellende de bre de en de smalle weg. Velen van onze lezers zullen hem kennen. En misschien zelfs we! in hun huis aan de muur hebben. Naar mijn weten zijn er nog steeds reproducties van te koop. Onlangs kwam er een mooi boekje uit dat een uitleg geeft van die bekende prent. Niet voor het eerst overigens. De zesde druk kwam nu uit, in een vernieuwde editie. De schrijver is ds. J.J.W.A. Wijchers, dezelfde die ook ooit het 'Bijbels Namenboek' samenstelde. Het boekje geeft allereerst aandacht aan het ontstaan van de oude prent. Gezocht wordt naar de bedoeling die de oorspronkelijke opdrachtgeefster, een zekere mevrouw Reih- len uit Stuttgart, ermee heeft gehad. Het kader waarin de plaat is ontstaan, is dat van het Duitse piëtisme, een godsdienstige beweging die veel nadruk legde op persoon lijke, praktische vroomheid. Ds. Wijchers typeert de intentie van de afbeelding naar mijn inzien treffend: "het is een praktische uitleg van de gelijkenis van de Heere Jezus: enerzijds de verleidelijke mogelijkheden van de brede weg, anderzijds de consequen ties van het kiezen voor het smalle pad." Het grootste gedeelte van het boekje wordt ingenomen door een toelichting op de afzon derlijke onderdelen van de prent. Ze worden ook allemaal nog eens apart afgedrukt. In de prent wordt bij elk onderdeel naar een Bij beltekst verwezen. Die Schriftplaats wordt in het boekje telkens weergegeven bij de afbeelding van het desbetreffende onder deel. Daarbij wordt de Statenvertaling gebruikt. In deze aankondiging zal ik geen voorbeel den geven van besproken details. Voor wie de prent kent, is dat duidelijk. Wie hem niet kent, raad ik aan in ieder geval dit boekje eens ter hand te nemen. Prent en boekje pretenderen niet een 'theolo gie' van de bekering te verbeelden. Wel om de waarheid van de desbetreffende woorden van de Heere Jezus te benadrukken: "gaat in door de enge pooit; strijdt om in te gaan. Daarbij moeten enkele dingen overwogen worden. Veel nadruk ligt uiteraard op het 'kiezen'. Op zichzelf is dat een bijbels aspect. Dat een mens van nature al gekozen heeft, namelijk tegen de Heere en voor de brede weg, kon in deze plaat niet afgebeeld worden. Wel wat de consequenties van die keuze zijn. Vooral wordt gewezen op het einde van beide wegen. Daarom geldt boven alles: "zoek de Heere en leef!" N.a.v.:Ds.J.J.W.A. Wijchers, Uitleg van de brede en de smalle weg. Zesde druk, nieuwe editie. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. 95 pag. Paper back. ISBN 90-6140-853-9. Prijs 12,90. Morgen, zaterdag 24 april wordt er door de activiteitencommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk van Dirksland een planten markt georganiseerd. Te koop zijn onder andere geraniums, fuchsia's, perkplanten, planten voor in hangingbaskets, planten op stam, enz. Deze plantenmarkt wordt gehou den van 9.00 tot 15.00 uur bij de familie Wolfert aan de Philipshoofjesweg 88 te Dirksland. Iedereen van harte welkom. MIDDELHARNIS/STAD AAN 'T HA RINGVLIET - Personeel van de Verkeers politie (Afdeling Verkeershandhaving) hield dinsdagmiddag in Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet bromfietscontroles. Tussen twee en vijf uur werden in totaal 14 proces sen-verbaal opgemaakt voor teveel vermo gen en rijden zonder bromfietshelm. Eén bromfiets werd wegens het ontbreken van de gele platen in beslag genomen. Bij Rabo-bank West Flakkee is de kasfunc- tie vervallen. Een consequentie daarvan is dat ook geen VVV Irischeques meer kunnen worden verkocht. Veel inwoners van Dirks land maakten gebruik van deze service. Gelukkig is er een oplossing gevonden. Administratie- en assurantiekantoor/Regio- bank Koningswoud wordt wederverkoper via Stichting regio VVV Zuid-Hollandse eilanden, kantoor Middelhamis en gaat deze service overnemen. M.i.v. 1 mei zijn hier VVV Irischeques verkrijgbaar. Adres: Boe zemweg 26, Dirksland. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, tevens op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Tel.: 0187-602365. De collecte voor ZOA-vluchtelingenzorg in Ooitgensplaat, Achthuizen en Langstraat heeft 1.250,- opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank. Hans en Christine in 't Veld-v.d. Nieuwendijk zijn vorige week donderdag getrouwd in het gemeentehuis van Middelhamis. Hans is van beroep vrachtwagenchauffeur en vervoerde zijn bruid naar het gemeentehuis niet de truck.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2