LITIE Planijesmarkt aandacht voor militaire verdedigingswerken \\J Irak, een kruitvat Thuis in de huizenmarkt Plantenverkoop voor kerkdak 23e Bloemenmarkt Sommelsdijk 090Ö-8844 Aubade te Sommelsdijk Dc>RRBSTRUyK ■(/l/linnaard MAKELAARDIJ Expositie in Wijkcentrum Middelliarnis Karels Autoschade 50 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. Inbraak auto; tas Aveggenomen Inbraak sportwinkel ERA BelonS' Hl (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 actief in beeld en geluid Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.coimelissant.nl in Sommelsdijk OBIÜTEITSCENTRUM Nip/erheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Aulobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor MelissantTweewielers 0187-601706 www.opelnieuws.nl www.dereusvastgoed.ni t i I Fort Prins Frederik buiten Goeree-Overflakkee meer bekend dan op het eiland zelf Fort Prins Frederik www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud Z7 www.caravanschadeherstel.nl i*^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL.0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 23 april 2004 76e jaargang nr. 7299 Meestal gedenken wij graag wanneer iets verjaart, zelier als iets goed gelul<t is. Sonis slaan we de blad zij ecliter stil om, in de tioop dat niet al te veel men sen er erg in hebben dat alweer een jaar geleden. Dat komt ook voor in de wereldgesctiiedenis. Ruim eenjaar terug werd Irak onder de voet gelopen en het bewind van Saddam Hoessein omvergeworpen. De ex-dictator werd na verloop van tijd zelf opgepakt, veel van zijn kompanen onderging het zelfde lot of werden gedood. De Amerikanen beloofden de rust te herstellen, vrije democratische verkiezingen op ter mijn, welvaart. In een olierijk land moet dat toch mogelijk zijn. Dezer dagen gaf Amerika 's hoogste militair, generaal Myers, een interview: "de toestand bijzonder ern stig"... "Wij zijn in oorlog. Wij hebben veel op het spel staan in deze strijd tegen de extremisten in Irak.Dat is wat anders dan een bevrijdingsactie, een vredesmissie. Er is geen reden om een verjaardag te vieren, wel om te analyseren wat verkeerd ging. President Bush moet tegen de stroom oproeien. Hij behaalde een nipte verkiezingsoverwinning. Hij wordt gesteund door uitgesproken groepen, die op ethisch terrein behoudend zijn, of zich laten inspireren door de Bijbel. Op zijn wijze doet hij dat laatste ook. Zo zijn er veel meer zaken te noemen. De bijval of afkeer voor deze president is derhalve uitgesproken. Dat betekent dat hij populariteit moet bevechten; maar ook dat als men hem laat vallen, dit grondig zal gebeuren. Vanaf het begin heeft er om Irak een waas van 'wat is er nu echt aan de hand?' gehangen. Na de aansla gen van 11 september 2001 werd eens te meer het gevaar van internationaal terrorisme herkend. Het werd met kracht aangepakt. In het rijtje schuri<ensta- ten nam Irak een prominente plaats in. Althans bij de Amerikanen. In Europa dacht men, behoudens Enge land, daar genuanceerder over. Europa heeft van ouds meer belangen in die contreien, doorgrondt wellicht beter de cultuur van de streek en heeft meer reden beducht te zijn voor een opleving van de Islam. Kortom, toen Amerika/Engeland vorig jaar Irak aan viel, was er geduchte kritiek. Dat leidde tot een soort alleengang, met spanning richting de Verenigde Naties. De kritiek werd gedempt door het snelle suc ces. Maar dat succes leidde tevens de neerwaartse spiraal in. Het regime werd onderuit gehaald. Laten we daar vooral blij om zijn en het gros van de bevol king zal er dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd is er te veel van uitgegaan dat 'de bevolking' zich direct zou schikken naar de geneugten van een democratisch bestel op Westerse leest geschoeid. Die vergissing werd meer gemaakt. Democratie is geen exportmid del. Europa heeft er eeuwen over gedaan om zo'n stelsel te krijgen, de bewoners van de VS hebben het via hun Europese voorvaderen als het ware in de genen meegekregen. En dan nog heeft vrijwel elk volk zijn eigen versie. Nadat het gevaar bezworen was, moest president Bush vechten op meerdere fronten. De betrekkelijk gemakkelijke overwinning weri<t nu in zijn nadeel. Was het wel zo erg? Was het wel nodig? In leder geval is er geen sprake van massavernietigingswa pens. Welke (oiiejagenda hanteerde hij eigenlijk? Moest Irak wel zoveel prioriteit krijgen. Is het alle offers wel waard? Vragen te over. Vragen die gebruikt worden voor bin nenlands gebruik (de veri<iezingen), maar ook om internationale betrekkingen te markeren. Het andere front - nog niet eens letterlijk - ligt in Irak. In de eerste plaats gaat het niet om een volk, maar om minstens drie hoofdstromingen. Daarvan vallen de Soennieten en Sjiieten het mee stop. Bevolkings groepen die elk een variant van de Islam als bind middel hebben. De Soennieten steunden Saddam. Er valt dus nog wel wat af te rekenen. Dat kan voortio- men of uitgesteld worden door een gemeenschappe lijke vijand te zoeken. En passant hebben de Ameri kanen hen nu weer nodig. Leidinggevenden onder Hoessein krijgen weer een kans. Daari}ij komt dat de islam, als 'theocratie'met internationale trekken, als macht heel moeilijk te doorgronden Is. Dit alles is weer niet los te denken van wat zich in Israël afspeelt. Bush kan zich niet permitteren Irak als bondgenoot kwijt te raken. Tegelijkertijd is het momenteel een heel lastige vriend. De liquidaties van vooraanstaande Palestijnen roepen vragen en afschuw op. Ze worden uiteraard door de vijanden van de VS uitgelegd als daden met goedkeuring van de VS. Zo is het beeld van de Grote satan weer beves tigd. Olie op het vuur dus. Het Midden-Oosten blijft een kruitvat. Rationeel als we zijn, analyseren en veridaren we. In bijbels per spectiefzouden we de tekenen der tijden meer moe ten opmeri<en. Kijk op ^^/w.axxiauto.nl of kom langs! Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 STAD AAN 'T HARINGVLIET - De res- tauratiecominissie van de Ned. Hervonnde Kerk te Stad a/h Haringvliet nodigt u van harte uit om op zaterdag 24 April in vereni gingsgebouw 'de Ark' te komen kijken en kopen. De com missie organiseert namelijk weer haar jaar lijkse plantenactie, in samenwerking met de fa. Graka te Sommelsdijk. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u terecht voor diverse soorten tuinplanten, bemesting en potgrond. De opbrengst van deze actie is ten bate van het dak van de kerk. Op vrijdag 30 april a.s., Koninginnedag, organiseert de Stichting Evenementen Mid- delhamis voor de 23e keer de jaarlijkse Bloemenmarkt aan de Voorstraat en het Marktveld te Sommelsdijk. Deze gezeUigste en tevens kleurrijkste markt van het jaar showt u een keur van bloemen en planten. De bloemisten doen wederom hun best er iets moois van te maken. Om 06.00 uur komen de eerste bloemisten de bloemen en planten al uitstallen, zodat om 09.00 uur de verkoop kan starten. Vooraf, om 08.00 uur, zal vanaf de toren van de Ned. Herv. Kerk om 08.00 uur de reveil le worden geblazen worden door leden van Sempre Crescendo. Voor de 4e keer zal deze dag ook het Streekmuseum Goeree-Over- flakkee (Kerkstraat) van 10.00-16.00 uur geopend zijn. En houdt u van muziek? Kom dan tussen 11.00 en 12.00 uur of van 14.00- 15.00 uur naar de Bloemenmarkt, want dan zullen de 'Neutekrakers' de markt opvrolij ken met een muzikaal repertoire. Om 16.C)0 uur wordt de markt opgeheven en zullen de overgebleven spullen en het markttertein worden opgeruimd. De StEM hoopt weer op een gezellig Oran jezonnetje en op de gebruikelijke grote publieke belangstelling. De bewoners van de Voorstraat Marktveld worden verzocht auto's en eventuele andere voertuigen vóór vrijdag 05.00 uur elders te parkeren. Via een schrijven van de gemeente wordt u nog afzonderlijk op de hoogte gebracht. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden OUDDORP - Maandagmiddag ontdekte een 28-jarige vrouw uit het Belgische Herent dat haar tas uit haar auto was gestolen. Onbe kenden hadden een ruitje van de auto inge slagen. Uit de auto, die stond geparkeerd op de Groenedijk, werd een tas, waarin onder meer een rijbewijs en een identiteitskaart, weggenomen. MIDDELHARNIS - Politiepersoneel van het district 'De Eilanden' stelde woensdag morgen omstreeks kwart over vijf, naar aan leiding van een inbraakmelding, een onder zoek in een winkeltje op de Westdijk in. Onbekenden hadden een ruit ingeslagen waarna vermoedelijk kleding werd wegge- Op Koninginnedag, a.s. vrijdag 30 april, organiseert de Stichting Evenementen Mid- delhamis (StEM) voor de tweede keer een aubade te Sommelsdijk. In aanwezigheid van het college van B&W zullen vanaf 08.30 uur vele aanwezigen de koningin toezingen in de tuin van verzorgingshuis 'de Goede Ree' aan de Prinsesselaan. Dit onder het toe ziend oog van veel bewoners van 'de Goede Ree'. Medewerking aan de aubade wordt verleend van de HDG, de gemeente Middelhamis, Sempre crescendo, dirigent Rinus Verhage en een aantal deelnemende scholen. Naast het Wilhelmus zal een aantal bekende Oud hollandse liedjes worden gezongen, waar van enkele in een modem jasje zullen wor den gestoken. De StEM hoopt op een grote opkomst tijdens dit kleurrijke festijn. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om het andere evenement van de StEM, de bloemenmarkt op de Voorstraat in Sommelsdijk, te bezoeken. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM COMBI WtiMra«JSU(01l7)il1t)l(uiU7U Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakclaar/laxatcur. lid NVM ()l87-476.i.'S.'i Op zaterdag 1 mei, wordt alweer voor de vierde maal in Sommelsdijk een bloemen-en plantenverkoop gehouden, en wel bij vereni gingsgebouw 'Vita Nova', aan de Van Aers- senstraat, van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt hier terecht voor het aanschaffen van bloemen en planten, waarbij u een keuze kunt maken uit een ruim assortiment van o.a. fuchsia's, geraniums, kuip- en perkplantjes en nog veel meer! Voor of na het uitzoeken van de plantjes is het mogelijk om in 'Vita Nova' een bakje koffie te drinken. Deze verkoop is een van de activiteiten van de Activiteitencommissie van de Hervormde Kerk te Sommelsdijk. Natuurlijk kimt u ook alvast de Gemeente- dag op 29 mei in uw agenda noteren. Ook dan zullen er bloemen en planten worden verkocht, naast vele andere activiteiten. MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. At 35 joor de meest geliefde auto van Nederiond www.opelnieuws.ni 1KSS3 onnfr Nipttmiiini nDMam iTitimui UttstiMUtt: Kijk voor het volledigemn^dop: li TEL. 0187 - 688500 Vanaf 15 april exposeert Co Schellevis met zijn schilderijen bij de stichting Companen in het Wijkcentrum aan de Doetinchem sestraat te Middelhamis. Flakkeesche kunst dus, van een geboren Sommelsdieker. Co's allereerste expositie (1985) was in het oude Dienstencentrum. Daarna heeft hij op meerdere plaatsen geëxposeerd, zoals in De Samaritaan, De Vloeiplanke, het Röderhaus te Goedereede, het Zuidpleintheater, het Zuiderziekenhuis, in Oostvoome en tot zelfs in Maasland toe. Hij schildert, tekent, aqua- relleert, etst en maakt litho's. Momenteel hangt in het wijkcentrum te Middelhamis uitsluitend schilderwerk van hem. In juni a.s wisselt hij deze collectie en komen er ande re werken voor temg. U kunt het Wijkcentmm tussen 08.30-16.30 dagelijks gratis bezoeken. U bent er hartelijk welkom. Vesting Nederland: Open Monumentendag 2004 staat in het teken van de militaire verdedi ging. Het thema op 11 en 12 septem ber is Vesting Nederland. Overal in het land zal het in cultuurhistorie geïnteresseerde publiek kunnen ken nismaken met vestingen en voormali ge linies en stellingen met hun forten, kazematten, inundatiesluizen en kanalen. Daarnaast komen onder meer kastelen, burchten, torens, poor ten, kruithuizen en kazernegebouwen - in hun oorspronkelijke, gerestau reerde, vervallen of hergebruikte staat - aan bod. Naar alle waarschijn- Ujkheid zullen de deuren van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat ook open staan. De Stichting Open Monumentendag heeft - nadat vorig jaar september de boerderij cen traal stond - voor dit jaar het thema Vesting Nederland gekozen in verband met de drie honderdste sterfdag van de beroemde ves tingbouwer Menno van Coehoom. Wie was Van Coehoorn? Menno van Coehoom leefde van 1641 tot 1704 en zette zich tijdens zijn militaire loop baan met hart en ziel in voor de Nederlandse zaak. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stelde zich aan het hoofd van een internationale coalitie tegen de Franse koning Lodewijk XIV, die de hegemonie nastreefde in west-Europa. Om die positie ïSker te stellen moest de Republiek er uiter aard wel voor zorgen dat de eigen lands grenzen goed waren beveiligd. In het Ramp jaar 1672 vielen de Fransen de Republiek binnen; om dergelijke onaangename acties in het vervolg te voorkomen moesten ver schillende belangrijke vestingen in het zui den des lands worden verbeterd. Van Coehoom, een infanterieofficier, vond dat de tot dan toe gebouwde vestingen tekortschoten en kwam, na diepgaande sta die, met een alternatief: het zogeheten Nieuw-Nederlandse Stelsel. Daarmee ves tigde hij zijn naam als vestingbouwkundige. In 1695 werd Van Coehoom aangesteld als hoofd van de landelijke fortificatiedienst. In deze functie adviseerde hij het landsbestuur over de manier waarop het grondgebied moest worden beveiligd en gaf hij leiding aan het uitgebreide vestingbouwprogramma. In de loop van de negentiende eeuw zijn de grote onder Van Coehoom gemoderniseerde vestingen ontmanteld, zodat er tegenwoor dig nog maar weinig te zien is van zijn werk. Zijn naam leeft echter voort in de in 1932 opgerichte stichting Menno van Coehoom, die zich beijvert voor het behoud van alle mogelijke fortificaties in Nederland. Op Goeree-Overflakkee is Fort Prins Frede rik bij Ooltgensplaat bij uitstek een cultuur historisch object waarmee Open Monumen tendag kan worden opgesierd. Het fort is particulier bezit. Eigenaar R. de Ruiter vindt dat de deuren tijdens het evenement zeker open moeten staan, maar heeft nog geen concrete plannen voor een invulling van de dag. Via Open Monumentendag wil hij in ieder geval meer mensen kennis laten maiken met het fort. "Het is me opgevallen dat maar heel weinig mensen hier in de omgeving weten van het bestaan van het fort. Het lijkt wel of het in de rest van het land bekender is. We krijgen hier jaarlijks 150 bussen met toe risten over de vloer om het fort te bezichti gen", aldus De Ruiter. De geschiedenis van het fort gaat temg tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Toen legden de Spanjaarden een schans aan op de nog onbedijkte slikken ten oosten van Ooh- gensplaat. Eind zestiende eeuw werd het gebied ingepolderd, zodat de schans binnen- dijks kwam te liggen. In 1601 verkeerde het verdedigingswerk overigens in vervallen toestand. De schans is een voorloper; het eigenlijke Fort Prins Frederik is tijdens de Franse over heersing gebouwd om samen met Fort de Ruyter (Sabina Henrica, ten zuiden van Wil lemstad) het Volkerak af te sluiten. Het was een vierhoekig, aarden fort met bastions met daarbinnen een gemetseld reduit. Het fort, dat van de Fransen de naam Duquesne had gekregen, was zwaar bewapend. Toch wis ten Nederlandse kustkanonniers het verdedi gingswerk op 4 december 1813 te overtom- pelen. Een Franse generaal werd daarbij gevangen genomen. Ter afsluiting van de noordelijke zeedijk, de Hooidijk en de Galathese Zeedijk hadden de Fransen in 1811 reeds drie redoutes aange legd, evenals een retranchement aan de westzijde van Ooltgensplaat. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het aardwerk van het fort verbeterd. Ook kwa men er een bomvrije kazerne en drie remi ses, naast betonbeddingen voor vijf kanon nen. In 1894 werd de bewapening uitgebreid tot zeven stukken van 24 cm.'Tot 1928 fun geerde Fort Prins Frederik als vestingwerk. Een Koninklijk Besluit op 24 febmari van dat jaar maakte er een eind aan. Het retran chement werd opgeheven. Anno 2004 zijn nog restanten van het fort te zien, dat overi gens vlak na de Tweede Wereldoorlog werd gebmikt voor het onderbrengen van geïnter neerde NSB-ers. De redoutes ter afsluiting van de noordelijke zeedijk en de Hooidijk zijn nog herkenbaar in het landschap. Hollands Diep en Yolkerak Fort Prins Frederik behoorde tot de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak. De stelling - gelegen op de plek waar het Hol lands Diep, het Volkerak en het Haringvliet samenkomen - moest een aanval op het zui delijk deel van Holland voorkomen. Ook beschermde de stelling de verbinding over water tussen Holland en Zeeland en diende het als opvang voor troepen die zich vanuit Brabant naar Holland temgtrokken. De Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak is in 1874 ingesteld via de Ves- tingwet van dat jaar. Vóór die tijd behoorde de stelling tot de Zuider Frontier. In 1922 werd de stelling weer opgenomen in het nieuw gevormde Zuidfront van de Vesting Holland. Kort daama werd echter bepaald dat de noordoever van het Hollands Diep en het Haringvliet de zuidgrens van dat Zuid front zouden vormen. Daarmee konden alle werken ten zuiden van die lijn worden opge heven, wat dus gebeurde in 1928. Desondanks werden er tijdens de mobilisatie van mei 1940 in en rond Willemstad nog troepen gelegerd. Fort De Hel aldaar - dat nog in vrijwel originele staat is en tijdens Open Monumentendag ongetwijfeld een bezienswaardigheid zal zijn - diende daarbij als steunpunt. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)6513 96 CfmVMI- EN CAMPERSERVICE Ewoo/msmjescDRiJF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1