vlotte winkelmeisjes AANBIEDING Bakkerij De Visser EIIIUnEBI-niEUlia ik' GEVRAAGD: Vast dienstverband Inlichtingen: Tel. (0187)68 41 69 na 18.00 uur: 68 19 43 Vispaleis ndlTI6Gt6ITIdn Hoge Pad 9, Ouddorp NETTE VERKOOPSTER Voor onze winkel in Dirksland leeftijd 17 jaar Opvoedingsproblemen? I Eilanden-Nieuws, Antwoordnummer 183, 3240 VB Middelhamis s^xazszu^Eza GOEDEREEDE M Oproep GEMEENTE DIRKSLAND \itLJESG'23'APfiL'"'20^ Voor ongeveer 25 uur per week. Schoolverlaters kunnen ook mee solliciteren. Graag uw sollicitatie richten aan: Voorstraat 5-7, 3247 CD Dirksland Tel. (0187)60 14 17 Daar praat je niet zo gemakkelijk over, maar iedere ouder loopt toch wel eens tegen dingen aan waarvan je denkt, hoe ga ik hier mee om? Daarom heeft Hervormde Vrouwen kring 'De Morgenster' uit Middelhamis Andrea Stribos uitgenodigd, om bij het licht van de Bijbel hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Ben je moeder, oma, tante of heb je beroepsmatig te maken met opvoedings situaties? Kom dan dinsdagmorgen 27 april van 9.15 tot 11.30 uur naar Vereni gingsgebouw 'De Hoeksteen' aan de Ring in Middelhamis. Toegang gratis, collecte ter bestrijding van de onkosten. Er zal kinderoppas aanwezig zijn. In het kader van ons 75-jarig jubileum is door dhr. J. van Hoom een puzzel boekje met bijbelse vragen samengesteld. Hebt u daar belangstelling voor, dan kunt u door het invullen van uw naam en adres dit boekje bij ons bestellen voor de prijs van 4,00. De verzendkosten nemen wij voor onze rekening! Hierbij bestel ikex. van het bijbels puzzelboekje voor 4,00 per stuk I Naam: I I I Adres: I Postcode/woonplaats: 1 Knip dit gedeelte uit en stuur het in een ongefrankeerde envelop naar: GEMEENTE Bouwaanvragen Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen op 8 april 2004 voor: - het plaatsen van een tuinpoort en rozenscherm op het perceel Pieterstraat 27 te Goedereede. Welstandscommissies Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende verga dering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 27 mei 2004 in het ge meentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar. De agenda van deze vergadering ligt ter in zage in het gemeentehuis te Goedereede. Verleende vergunningen Verleende liciite bouwvergunning voon - het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Tolland 27 te Goedereede; - het plaatsen van een overkapping op een volkstuin aan de Achterom te Goedereede. Verleende sioopvergunning voor; - het slopen van een woning op het perceel Broekweg 27 te Ouddorp; - het slopen van een recreatiewoning op het perceel Het Oude Nieuwland 141 te Ouddorp. De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster Bouwzaken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes ivelcen na be- Intergemeentelljk Samenwerkingsverband WSmiL Goeree-Overflakkee Wijziging var; Inzameling huishoudelijke afvalstoffen in verband met koninginnedag wordt in weei( 18 het liuisvuil ais voigt ingezameld Week van 26 april t/m 1 mei 2004 (inzameling GFT-afval) inzameidag gemeente woonkernen vrijdag (koninginnedag) geen inzameling zaterdag Oostflakkee Achthuizen, Den Bommel, Zuidzijde en Ooitgensplaat en het buitengebied Oude Tonge GEMEENTE I D D E L H A R N i S uitnodiging voor mevrouw AJ. van tXjti (verbli|fplaat$ onbekend) te verschijnen op de openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften op 26 april 2004 om 19.45 uur in het gemeentehuis. Voor baar be staat de mogelijkheid voorafgaand aan de hoorzitting kennis te nemen van het dossier. m^ 'm& vms 'imst wm Bm& ^tsa i^ wm ^sa sam m^ m i Gemeentelijke diensten gesloten l 1 i Op vrijdag 30 april 2004 (Koninginnedag) is het ge- meentehuis gesloten. Beslissingen Algemene wet bestuursrecht verleende vergunningen/ontheffingen - J. van den Boogert, Aleijd van Puttenstraat 13, Stad aan 't Haringvliet - oprichten dakkapel (080404); - A.A. Huijsmans, Schoolstraat 20, Middelhamis - uit breiden woning (080404); - J.L. Strijdhorst, Vrouwtjesweg 74, Stad aan 't Ha ringvliet- uitbreiden woning (080404); - Woongoed Flakkee, Postbus 98, Middelhamis - wij zigen voorgevel Hobbemastraat 2 te Middelhamis (080404); - J. Roedoe, Dorpsstraat 75 B, Eexterveen - oprich ten garage/schuur Dijkhof 1 te Stad aan 't Haringvliet (080404); - activiteitencommissie Chr. Geref. Kerk, Westelijke kendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mo gelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Bouwzaken op het gemeentehuis verkrijgen. Vergaderdata Commissie Bezwaarschriften 28 april 2004 om 15.00 uur Gemeenteraad 29 april 2004 om 19.30 uur De agenda(s) voor deze vergadering(en) ligt (liggen), tijdens de kantooruren, ter inzage op het gemeente huis, waar eveneens een exemplaar kan worden af gehaald. Ter inzage De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis. Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek. Hofdijksweg 20 te Ouddorp. Spreekrecht Burgers Na de opening van de vergadering bestaat voor bur gers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf mi nuten het woord te voeren over geagendeerde onder werpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit ten minste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, te lefoonnummer en het ondenwerp waarover men wenst te spreken. Agenda De agenda staat vermeld op de gemeentelijke inter net-pagina; www.goedereede.nl Zet uw container voor 7 uur aan de weg! Ook wordt er deze week geen grofvuil ingezameld. Heeft u nog vragen dan kunt één van de onderstaan de nummers bellen: Inwoners van de gemeente Goedereede 49 15 00 Inwoners van de gemeenten Dirksland, Middelhamis en Oostflakkee 48 7711 (tussen 9.30 en 10.30 uur) loBgweg 74, Po^fos 313,3240 AH;Midd4oim!; M JOIS;) 48 8li /lm 48,81^99/E<»ml: i!ifc@isgj),til/:<a«(vS^^ ;)iai«j)i&:to5,f()ie7)48;8isj:#w OfiwingiSjfa: ma t/m vr 08.30 4i45 en li.OO-lóiS, zo 1C;(B>Ï2.00! Achterweg 43, Sommelsdijk- huis-aan-huis verko pen van koekjes op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei in Middelhamis en Sommeldijk (080404); - M. Bijl, Vrouwtjesweg 84, Stad aan 't Haringvliet - verbranden snoeihout (080404); - D. Peeman, Hobbemastraat 34, Middelhamis - ver branden snoeihout/stro op tuinperceel aan noordzij de van de Molendijk te Nieuwe-Tonge (080404); -1. Bakelaar, Molendijk 76, Nieuwe-Tonge - verbran den van snoeihout (080404); - Autobedrijf Luveto BV, Spera/er 2A, Sommelsdijk - aanbrengen van reclame (080404); - Restaurant Little Roze, Zandpad 60, Middelhamis - aanbrengen van 1 neon-reclame en 3 onverlichte re clameborden (080404); - Lions Club Goeree-Overflakkee, p/a Oosthavendijk 80, Middelhamis - organiseren openbare veiling op zaterdag 22 mei 2004 in atelier 'Kunstwereld' op ter rein van Hernesseroord te Middelhamis van 13.00 uur tot 18.00 uur (130404); - J. Mackloet, Oostdijk 11, Sommelsdijk - vernieuwen kap bergplaats, Westdijk 39, Sommelsdijk (140404); - L. Redert, Zuidelijke Achterweg 20, Sommelsdijk - verbouwen woning (140404); - RF. Kern, Voorstraat 21Middelhamis - wijzigen ge vel, W-Aohtenfl/eg te Middelhamis (140404); - SL De Samaritaan, Kon. Julianaweg 59, Sommels dijk - organiseren bazar op 23,24 en 25 september 2004(140404); - Jeugdraad Herv.Gem. Sommelsdijk, Halsjuk 24, Sommelsdijk - organiseren gemeentedag op 29 mei 2004 rond de kerk te Sommelsdijk (140404); - J. Nijssen-Tanis, Groeneweg 35, Nieuwe-Tonge - or ganiseren verkoping van tweedehands goederen op 19juni 2004 (140404); - Fam A.J.C. Buijs, Havenweg 1, Nieuwe-Tonge - slo pen woning. Kon. Julianaweg 27 te Middelhamis (140404); - M.S. van Werkhoven, Boergoensevloet 92, Rotter dam - slopen asbest plafond. Zeedijk 46c te Stad aan't Haringvliet (140404); -A.J. Kreemer, Langeweg 10, Nieuwe-Tonge - slopen woning (140404); - modelvliegclub S.D.G.O., Paardenbloem 23, Naald wijk-oprichten berging Middelweg 15 te Middelhar- nis (160404); - G.L Meijs, Edison 11Middelhamis - oprichten be- drijfsloods Simon Stevinweg te Middelhamis (160404); - J. Besuijen, Langeweg 128, Middelhamis - wijzigen van gevel en het oprichten van berging (160404); - W. Broekhuizen, Eendrachtstraat 6, Middelhamis - wijzigen gevel (160404). verleende bouwvergunningen en in relatie daar mee verleende vrijstellingen: -TC. Noteboom, Generaal Snijdersstraat 19, Nieuwe- Tonge - oprichten garage (080404). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekend making staat tussen haakjes achter de desbetreffen de beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Middelhamis, Postbus 1 3240 AA Middelhamis. Nadere informatie is verkrijg baar ter secretarie, tel. 0187 - 47 55 55. Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ont vangen van; - D. Arensman voor het wijzigen van een gevel op het perceel Westelijke Achtenveg 2 te Middelhamis (13- 04-2004); - J. Tanis voor het oprichten van een berging op het perceel Langeweg 140 te Middelhamis (13-04-2004); - A.J. Dirkx voor het wijzigen van een achtergevel op het perceel Gladiolenstraat 8 te Sommelsdijk (14-04- 2004). Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daar om nog niet voor inzage beschikbaar. Voorgenomen bouwvergunning Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 21lid 1 a van de bestem mingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan 'Dorpsweg Zuid De Staver' bouwvergunning te ver lenen aan: - J.M. Jelier voor het uitbreiden van een woning op het perceel Lijster 10 te Sommelsdijk. Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 26 april 2004 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Ge durende deze termijn kan iedereen schriftelijk beden kingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van Middelhamis, Post- Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Ontheffing voor het stoken van snoeihout verleend aan: - H.J. van Rossum op het perceel Kraaijerdijk 35,;,Me- lissant (7-4-2004); H. Ardon op het perceel Vroonweg 12c, Dirkstand (7- 4-2004); - J. Tuinstra B.V. op het perceel Molendijk 83A, Her kingen (7-4-2004). N.B. Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuurs recht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht u de beslissing op een even tueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 509513007 BM Rot terdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. Vergaderingen welstandscommissies De eerstvolgende openbare vergadering van de wel standscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op dinsdag 27 april 2004 om 10:30 uur in het gemeentehuis te Dirksland. Burgemeester en wethouders maken bekend dat Een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvan gen voor: - het aanpassen van de galerij aan het woongebouw bus 13240 AA Middelhamis. Ontvangen sloopplannen Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van: - J.J. Noteboom voor het slopen van garageboxen op het perceel Westelijke Achtenweg 16 te Sommelsdijk (05-04-2004); Stichting Zuidwester voor het slopen van de kap, een gedeelte van de achtergevel en enkele binnenwan den op het perceel Ring 36 te Middelhamis (14-04- 2004). Kapvergunning verleend aan: - R van Erkel, Rembrandtlaan 70, 3241 AK Middel hamis 1 berk in achtertuin (150404) (Derde) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders. Postbus 13240 AA Middelhamis. Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt, wordt de werking van de kapvergun ning opgeschort. Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretarie, telefoon 0187-47 55 79/47 55 88. Bekendmaking Op 6 april 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd het door de gemeenteraad op 4 september 2003 gewijzigd vastgestelde bestem mingsplan 'Havenkanaal', gemeente Middelhamis. Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestem mingsplan liggen met ingang van 26 april 2004 gedu rende zes weken in het gemeentehuis van Middelhar- nis (kamer 11) ter inzage. Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten heeft gewend of een be langhebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig voornoemd artikel tot Gedeputeerde Staten te wenden, kan ge durende bovengenoemde termijn van zes weken be roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om vooriopige voorziening bij de Voorzitter van de genoemde afde ling is ingediend, wordt de werking van het besluit op geschort totdat op het verzoek is beslist. Bij de toe wijzing van het verzoek geeft de Voorzitter aan op wel ke onderdelen van het plan de vooriopige voorziening betrekking heeft. ;%|^jje!;*v,'...iisirlï ftjio^w 08.30 tot liöOsii13;00'ioHó,3ÓiJur; Verzoeken om bouwvergunning Burgemeester en Wethouders van Dirksland maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning (Ie fa se) is binnengekomen van: - P.R Oudijk voor het uitbreiden van een loods op het perceel Oudedijk 1, Melissant; - RR Oudijk voor het oprichten van een loods/berging op het perceel Oudedijk 1Melissant. Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is bin nengekomen van: - IC-Automatisering voor het oprichten van een be drijfspand op het perceel Watertoren (perceel is nog ongenummerd), Dirksland; - C. van der Nat voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel Molendijk 29, Melissant. Een aanvraag om lichte bouwvergunning is binnen gekomen van: - Woningbouwvereniging Dirksland voor het plaatsen van een berging nabij Wemeriaan 4 - 64, Dirksland; - C.J. Mastenbroek voor het oprichten van een hob byruimte op het perceel Irenelaan 11, Dirksland; - L. Springvloet Dubbeld voor het oprichten van een garage op het perceel Kaaidijk 20, Herkingen; - J.C. van Loo voor het oprichten van een ber ging/overkapping op het perceel Gerbera 7, Dirks land. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren. Tegen een ontvangen bouwaanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Openingstijden;iiiavmvrOy,UUroi 't2.uyen ia.jüioi avuO tfijri;.;,.S;'';.;,.:';. op het adres Bernhardstraat 23 t/m 35 te Oude-Ton- ge (ontvangen op 14 april 2004). Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning en reclamevergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelij ke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uit sluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend. Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor: - het dichtzetten van het portaal onder het bestaande balkon bij de recreatiewoning op het adres Havendijk 12-10 te Ooitgensplaat (besluit verzonden 8 april 2004); - het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het adres Molendijk 17 te Den Bommel (besluit verzonden 13 april 2004). Nadere informatie over de verleende lichte bouwver gunningen, reguliere bouwvergunningen (1' en 2' fa se), geaccepteerde meldingen sloopvoornemen, sloopvergunningen, aanlegvergunningen, reclame vergunningen en gebruiksvergunningen, is op te vra gen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. N.B. Ingevolge artikel 7.1van de Algemene wet bestuurs recht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en on dertekend bezwaarschrift bij het college van burge meester en wethouders indienen. Wanneer een be zwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen- rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onvenvijlde spoed dit, ge let op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaar schrift schorst namelijk niet de werking van het bes treden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee. Welstand Ten aanzien van de eerstvolgende vergaderingen van de welstandscommissie Dorp, Stad Land (DSL), de len wij u het volgende mee. \/an de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling alsook de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ie der ter inzage ligt op het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (kamer 134) van het gemeentehuis. Voor verdere informatie kunt u (te lefonisch) contact opnemen met de heer J.Stelloo, J.Pieterman of de heer M.Hamelink. Weistandszitting (gemandateerde behandeling) Datum 27 april 2004 Tijdstip locatie 9:00 uur gemeentehuis Oost flakkee, kamer 134 Welstandszitting (commissievergadering) Datum 19 mei 2004 Tijdstip locatie 13:30-17:00 uur/ gemeente huis te Dirksland. Verplaatsing avondopenstelling In verband met de Dodenherdenking zal de avondo penstelling worden verplaatst van dinsdag 4 mei 2004 naar donderdag 6 mei 2004 van 18.00 tot 19.30 uur. Artlkel19,lid2WRO Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmings plan) bouwvergunning te verlenen voor: - het bouwen van een vrijstaande woning op het Cris- pijnterrein te Oude-Tonge. De bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april 2004 gedurende vier weken voor een ieder tij dens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Ei- senhoweriaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18:00 en 19:30 uur. Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinza- gelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhoweriaan 1, 3255 VA Oude-Tonge. Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden ge steld deze mondeling nader toe te lichten. Vaststelling verordeningen De gemeenteraad van Oostflakkee heeft in zijn open bare vergadering van 8 april 2004 besloten om, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande verordening, over te gaan tot vaststelling van de Marktverordening 2004. De verordening is volledig geactualiseerd en af gestemd op onder andere de huidige Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht en is inhoudelijk verder volledig gestoeld op de voorgaande Marktver ordening. Tevens is vastgesteld de 10'serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Oostflakkee. De wijzigin gen die zijn opgenomen hebben betrekking op het bo demonderzoek, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet BIBOB, de sloopvergunning in relatie tot de Huisvestingswet, het verschijnen van actuele publicaties, alsmede het her stel van kleine onvolkomenheden in zijn algemeen heid. De Marktverordening ligt bij het taakgebied Burger, Bestuur, Communicatie en Organisatie voor een ieder ter inzage. De Bouwverordening ligt bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ter inzage. Deze verordeningen treden in werking zes weken na de dag volgend op die waarop zij zijn be kendgemaakt. Tijdelijke referendumwet Burgemeester en wethouders hebben besloten te be palen dat een referendum kan worden gehouden over de Marktverordening 2004 en de serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Oostflakkee. Op grond van artikel 144 van de Tijdelijke referen dumwet kunnen belanghebbenden tegen deze be sluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. De termijn voor het indienen van dit beroepschrift bedraagt zes dagen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Binnen drie weken na de bekendmaking van dit besluit kan iedere kiesgerechtigde een verzoek tot het hou den van een gemeentelijk referendum indienen. De in diening geschiedt in persoon op het gemeentehuis van de gemeente waar de verzoeker als kiesgerech tigde is geregistreerd. De verzoeker ondertekent het formulier ten overstaan van de daartoe door de bur gemeester aangewezen ambtenaar en geeft daarbij blijk van zijn identiteit. De door de burgemeester aan gewezen ambtenaar tekent in aanwezigheid van de kiesgerechtigde op het formulier de datum aan waar op het verzoek is ingediend. Een ingediend verzoek kan niet worden ingetrokken en een verzoeker kan niet meer dan één verzoek over hetzelfde besluit in dienen. inspraakmogelijkheid Overeenkomstig het bepaalde In de Inspraakverorde ning verlenen burgemeester en wethouders inspraak omtrent een ingediende aanvraag ter verkrijging van een bouwvergunning voor het realiseren van een op haalbrug in de Suijssendijk te Oude-Tonge. De bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april 2004 gedurende vier weken voor ingezetenen en belanghebbenden tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Eisenhoweriaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdag avond van de maand geopend tussen 18:00 en 19:30 uur. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kun nen schriftelijke zienswijzen naar voren worden ge bracht bij het college van burgemeester en wethou ders, Eisenhoweriaan 1, 3255 VA Oude-Tonge. Inzage in het voorontwerp-uitwerkingsplan Oude-Tonge Dorp (Handelskade) Met ingang van 26 april 2004 tot en met 24 mei 2004 kan eenieder tijdens kantooruren op het gemeente huis, Eisenhoweriaan 1 te Oude-Tonge, het vooront werp-uitwerkingsplan 'Oude-Tonge Dorp' (Handelska de) en het moederplan 'Oude-Tonge Dorp' inzien. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schrifte lijk een inspraakreactie geven. Deze reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethou ders van de gemeente Oostflakkee, Postbus 75,3255 ZH te Oude-Tonge. Vastgesteld bestemmingsplan Oude-Tonge Dorp, 2' partiële herziening (Crispijnterrein) Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee bekend dat de raad van de gemeente Oostflakkee in zijn verga dering van 8 april 2004 heeft besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Oude-Tonge Dorp', 2e par tiële herziening (Crispijnterrein). Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het be staande woongebied ten zuiden van Oude-Tonge. Door middel van onderhavig bestemmingsplan wordt de bouw van 54 woningen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 april tot en met 24 mei 2004 tijdens kantooruren voor een ie der ter inzage op het gemeentekantoor, Eisenhower iaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentekantoor is ook el ke eerste en derde dinsdagavond van de maand ge opend tussen 18.00 en 19.30 uur. Behalve dinsdag avond 4 mei, welke is doorgeschoven naar donder dagavond 6 mei. Op grond van artikel 27 van de WRO kan een ieder die tijdig zijn/haar zienswijze bij de raad van Oostflak kee kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belangheb bende die aantoont dat hij/zij redelijkenwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende voornoemde termijn zijn beden kingen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,2509 LP Den Haag. Bsaihowerioa t, Poaks 75,3255 ZH OocfeTbngB. Itilemel: wvM.omifiokkK.nl. Tel. (O 87| 64 71 00 fox 64 71 99 e«ail: info^ooslSattee.til Openingsliiden: m t/m vr 08.00 tot 12.00 en 13,00 lot !7.O0 uur, «Ike eerste en dettle dinsdog van ie moond 's oïonds geopend von 18.00 lot 19,30 uw. ^..^.m.miJ-m^w.'WMi.ms

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 10