Gemeente Goedereede Open brief Wethouder Koningswoud plant Koningslinde na geboorte prinses Amalia Microsoft geeft koiling op muizen en toetsenborden met horizontaal scrollwiel Nagekomen 'Fractiegewijs' aan de gemeente Oostflakkee: Tijdens Boomfeestdag 2004: Rechtzetting 'visstand Haringvliet' EIIAIIDBI-tllEUWS De tweewekelijkse rubriek waarin beurtelings de eilandelijke gemeenten 'fractiegewijs' hun mening geven. Voorjaarslezing Stichting Kunst- CuituurEducatie Goeree-Overfiaiiicee Uitslagen HSV de Viscromte Economische activiteiten Ontwil(keiingen op het woningfront Opbrengst collecte ZOA Vluchtelingenzorg in Ouddorp Scrollwiel essentieel aankoopargument voor computermuis 10,- korting PAGINA 7 VRIJDAG 16 APRIL 2004 Fractiegewijs De bijdrage van de WD-fractie van Goederee de kwam te laat binnen voor plaatsing in de rubriek 'Fractiegewijs', hieronder volgt de bij drage alsnog: Zoals reeds jaren de mening was, zou het eco nomische klimaat binnen de Gemeente Goede reede gezond te noemen zijn. Anno 2004 kunnen wij stellen dat ook de Gemeente Goedereede niet geheel meer vol doet aan dit beeld temeer daar er een aantal economische pijlers sterk zijn teruggevallen. Met name de visserij en de agrarische sector. Deze sectoren leveren niet meer die economi sche bijdrage die zij vroeger deden en is de dragende pijler gereduceerd tot de recreatie. Met betrekking tot deze bedrijfstak moet gesteld worden dat er ten aanzien hiervan afspraken gemaakt zijn om hier vanuit de over heid beheersbaar mee om te gaan. (Masterplan en verder de Gebiedsgerichte Aanpak Kop van Goedereede) Op zich konden alle partijen zich hierin vinden echter nu wij een aantal jaren verder zijn is het zaak ook bij deze bedrijfstak de vinger aan de pols te houden en niet in die zin dat alle initia tieven de grond ingeboord moeten worden maar heel serieus geïnventariseerd en in de broodnodige evaluaties meegenomen moeten worden. Hiervoor is een grote taak weggelegd voor onze bestuurders teneinde de contacten met deze sector te koesteren en te intensiveren. Dat wil dus niet zeggen dat iedere wens in vervul ling zou kunnen gaan maar wel dat men pre cies weet wat er leeft en men zelf een visie kan geven hoe in de toekomst hier mee verder te gaan. Ditzelfde geldt voor het overige aanwezige bedrijfsleven waarbij het bij onze bestuurders duidelijk moet zijn dat ondernemers niet altijd op hun knieën richting overheid komen maar dat het wel bijzonder stimulerend werkt dat er vanuit de overheid interesse getoond wordt voor de activiteiten die er in ons plaatselijke bedrijfsleven plaatsvinden. Dit gaat niet alleen op invitatie maar zeker ook op actieve zelf aan te kondigen bedrijfsbezoekjes. Op deze wijze kan men proeven wat er leeft en waar eventu eel de plaatselijke knelpunten zich bevinden. Op de teletekst pagina van de kabelkrant en in de lokale pers lazen wij een reactie van uw burgemeester op het feit dat de huidige eigenaar van het Fort te Ooltgens- plaat het sluiten van huwelijken op die locatie niet meer heeft willen toestaan. De a.s. bruidsparen zijn hiervan de dupe. Hun huwelijksdag, die de mooiste dag in het leven betekent, wordt op de tocht gezet. En dit is de schuld van de ondernemer, zegt uw burgemeester in een bericht dat wij in de pers lazen. Laten wij het niet eens heb ben over een schuldvraag, maar laten we vaststellen dat de gemeentelijke overheid van Oostflakkee niet in staat is om een ade quate trouwlocatie aan te bieden. We kun nen ons afvragen hoe dit is ontstaan en waarom er wederom een voorziening ten dienste van de gemeenschap is weggeval len. Beste gemeentelijke vertegenwoordigers, uw eigen beslissing wreekt zich nu. U ver koopt het mooiste pand van Goeree-Over- flakkee - het oude Raadhuis in Ooltgens- plaat - om middelen vrij te maken om een uitbreiding van het gemeentekantoor in Oude-Tonge te realiseren. En daar komt dan natuurlijk ook de nieuwe trouwzaal. Een modem ingerichte trouwzaal, tevens raadszaal, zal er verschijnen binnen de gemeentegrenzen van Oostflakkee. De WD is van mening dat dit de enige basis is waarop bedrijfsle ven en de plaatse lijke overheid dan ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Vorige keer hebben wij het gehad over het bouwen voor ouderen Ook stelden wij dat er weinig schot in die ont wikkeling zit. Deze keer kunnen wij eindelijk eens iets posi tiefs vertellen,namelijk dat de problemen voor de bouw van de nieuwe vleugel van de Vlied- berg weggenomen zijn en dat er een aanvang gemaakt kan worden met de procedure om daar tot bouwen te komen. -.;■'.■ Van harte geluk gewenst met déze eerste staji want helaas is dit nog maar het begin van de oplossing voor ons verzorgingshuis. WVj hopen dat de bouw van een deel van de gewenste WOZOCO's, te weten die op de oude Shell locatie,nu ook snel zijn beslag zal krijgen. Even zo blijven wij als WD hameren op een ontwikkeling aan de Molenweg. Dat is de stand van zaken voor wat de kern Ouddorp betreft. De kern Goedereede is van een heel ander gehalte ,ook daar waren vooruitstrevende plan nen voor opgezet deze strandden echter door dat tussen de woningbouw vereniging en de welstand nog geen goede vertaalslag gemaakt kon worden. Deze beginnende plannen zijn in juli 2003 aan de raad van de gemeente voor gelegd en wij betreuren het ten zeerste dat er eerst nu een vervolg aan gegeven gaat worden Wij hopen dan ook dat dit weer snel opgepakt gaat worden en tot resultaten mag leiden. Dan hebben we nog Stellendam .ook daar zijn ontwikkelingen in gang gezet en wij zullen ook daar erop aandringen dat er met voortvarend heid aan de plannen gewerkt blijft worden. De fractie van de WD: H v.d. MEER Tel. 689922 E.P. MASTENBROEK Tel. 681800 Maar zal daar bij de a.s. huwelijkspaartjes behoefte aan zijn? Neen, er is behoefte aan nostalgie, kwaliteit van een omgeving, sfeer, het monumentale huwelijk moet gesloten worden in een monumentaal pand. Met het verkopen van het Raadhuis uit 1616 en het wegvallen van het Fort zijn deze mogelijkheden niet meer aanwezig. Onze Stichting 'BOOG' heeft dit voorzien en stelt alles in het werk om die mogelijk heid weer open te krijgen. Het Raadhuis uit 1616 in Ooltgensplaat hééft deze sfeer en het moet weer in ere worden hersteld! De locatie is uniek en het is zaak dat een over heid zich zorgen maakt om monumenten die een rol kunnen spelen voor het gemeenschapsbelang. Maar een overheid behoort zich óók het lot van de bruispaar tjes aan te trekken. De schuld neerleggen bij een particulier getuigt niet van betrok kenheid in deze materie. Tot slot, toen u het Fort aanwees als trouw locatie, ook toen wist u toch al dat een der gelijke locatie niet kon voldoen aan de eisen die aan een gebruikersvergunning gesteld moesten worden? Ook dit besluit is derhalve niet weloverwogen genomen. De Stichting BOOG is bereid om met u in overleg te treden en wellicht samen met de huidige eigenaar van het Raadhuis tot een adequate oplossing te komen. Zie dit als een handreiking van het stichtingsbestuur waarmee u een dezer dagen aan tafel zit. Er kan nog veel geregeld worden, maar dan is nu samenwerking en samenspraak noodzakelijk. De BOOG biedt u dit aan. Gerrit Poorvliet, namens de Stichting "BOOG' Op woensdagavond 28 april zal door de heer drs. Frank Swagemakers een voordracht worden gehouden over her onderwerp 'De grote kaüiedralen'. In deze lezing wordt het beeld geschetst van de bouw van kathedra len in Europa. Er zal aandacht worden besteed aan de manier van bouwen en aan de verschillende kunststromingen. Bij dit laat ste kan gedacht worden aan de Romaanse en Gothische bouwstijlen. Zowel bouwkunde als geschiedenis zullen dus aan bod komen. Frank Swagemakers zal ongetwijfeld de nodige aandacht besteden aan de Ned. Herv. kerk in Dirksland, waar de lezing ook gehouden wordt. De lezing duurt van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De toegangsprijs bedraagt 7,50, donateurs van de Stichting Kunt- Cuituur Educatie betalen 6,50 euro - bij aanvang te voldoen. Koffie of thee is bij de toegangs prijs inbegrepen. De huis-aan-huis collecte voor de ZOA vluchtelingenzorg heeft in de eerste week van april 1680,35 euro opgebracht. Namens de vluchtelingen wereldwijd bedanken we alle gevers.Ook de vele collectanten van de Jeugd Vereniging 'Daniël', harte lijk bedankt. Met dit geld kunnen vluchtelingen in hun regio worden opgevangen. ZOA-Vluchtelin genzorg voert programma's uit in Azië, Afrika en op de Balkan. Van noodhulp tot wederopbouw. Voor vluchtelingen, ont heemden en slachtoffers van rampen. Al meer dan 25 jaar doet ZOA-Vluchtelingen- zorg er alles aan om de situatie van vluchte lingen te verbeteren. Een belangrijk deel van de hulp loopt via zogenaamde zelfhulppro gramma's, waarbij mensen in staat worden gesteld hun situatie te verbeteren en te bou wen aan hun eigen toekomst. Met ingang van januari 1998 ontving de Stichting het officiële CBF-Keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat ZOA-Vluchtelingenzorg goed omgaat met het geld dat ze inzamelt. Om het keurmerk te kunnen dragen moet de organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Van elke euro werd bijna 90 cent besteed aan projecten onder vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Ongeveer 10 cent per euro werd dus besteed ajan fondsenwervings- en overheadkosten. ZOA heeft het CBF-keur. Het CBF contro leert of er niet teveel geld wordt gebruikt voor fondsenwerving. ZOA blijft al jaren ruim onder de CBF-norm. ZOA betaalt geen topsalarissen. In de beloning zoekt ZOA een middenweg tussen professionaliteit en matigheid. Aan de ene kant willen wij de juiste mensen op de juiste plek hebben. Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk, vooral in het belang van de vluchteling en om ervoor te zorgen dat gelden goed worden besteed. Aan de andere kant mag het salaris niet dé motivatie zijn om bij ZOA te werken. ZOA is zodanig georganiseerd dat er een goede controle is op de besteding van de financiën. De kosten voor fondsenwerving mogen niet meer dan 25% van de eigen inkomsten bedragen. ZOA voldoet ruim schoots aan deze normering. ZOA heeft 320 medewerkers in het buiten land, waarvan 300 lokale medewerkers. In Nederland werken zo'n 30 mensen voor de ZOA. ZOA is o.a. actief in Afghanistan, Angola, Albanië, Cambodja, Ethiopië, Laos, Ruanda, Sri Lanka, Soedan, Thailand en Oeganda. ZOA is grotendeels afhankelijk van hun 50.000 donateurs, de 20.000 collec tanten en van u. Was u niet thuis, of wilt u alsnog iets geven, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 550, t.n.v. ZOA Apeldoorn, o.v.v. vluchtelingen wereldwijd. Voor meer informatie kunt u bellen naar 055- 3663339.Voor meer informatie kijk op www.ZOAweb.org Op zaterdag 10 april organiseerde de HSV de Viscromte de tweede witviswedstrijd van het seizoen, deze werd gehouden aan het Voomse-Kanaal. Na de inschrijving waren er 40 deelnemers, die het wederom wilden gaan proberen een visje te verschalken. Het weer werkte niet zo mee, het was er koud en met af en toe een miezerregen was het nogal guur en de vang steen liepen uiteen van prima tot niks. VAK A 1. A. Schaaf20,240 kg 2. J. Bruggeman11,900 kg 3. F.v.d. Bruggen9,340 kg 4. J. Witte8,700 kg 5. K. Koert7,920 kg 6. N. Bazen5,740 kg 7. A. Netten 4,960 kg 8. J. V. Splunter2,760 kg 9. L. Bolier2,740 kg 10 LD. Visser2,620kg VAKB 1. W. Netten7,300 kg 2. T.Pijl6,980 kg 3. G. v.d. Bos6,100 kg 4. T.v. Loon 4,500 kg 5. K. Westdijk 3,880 kg 6. G.v. Ziels 3,200 kg 7. H. V. Heukelen2,800 kg 8. R. Aartsen1,500 kg 9. K.v.Maarleveld1,500 kg 10. G. Legierse1,380 kg Volgende wedstrijd: Zaterdag 17 april in het Voomse Kanaal. Inschrijven in het clubge bouw van 07.15-07.45 uur. We vissen van 09.00-14.00 uur. DIRKSLAND - 't Was de bedoeUng geweest om op 24 maart jl. de Nationale Boomfeestdag te houden, maar in ver band met het overlijden van prinses Juliana werd dat verschoven naar afgelo pen woensdag, 7 april. In de gemeente Dirksland werd die dag in twee woonker nen gestalte gegeven aan de boomplant- dag, 's morgens eerst in Herkingen, daar na in Dirkskland. In beide dorpen plant te wethouder Koningswoud de eerste boom van de vele die klaarlagen om deze dag in de grond te worden gezet. "Het geeft aan", merkte Koningswoud daarbij op, "dat de gemeente Dirksland veel moeite - en helaas ook geld - steekt in de groenvoorziening van de woonkernen". Herkingen In Herkingen plantte Koningswoud woens dagmorgen kwart over negen de eerste boom, samen met een Herkingse medewer ker van de groenvoorziening, waarna veer tien leerlingen van de Johan Willem Friso- school de schop ter hand namen om in de ^^K De Herkingse jeugd in actie, rond de Visbank. directe omgeving rond de Visbank twintig leibomen, platanen, te planten. Deze bomen komen oorspronke lijk uit Zuid-Europa, maar Koningswoud is er niet ongerust op dat ze het in Herkingen - het meest Zui delijke dorp van de gemeente Dirksland - ook wel zul len doen, zo zei hij. Platanen kunnen zo'n 20 tot 25 meter hoog worden, maar door middel van een twee jaarlijkse onderhoudsbeurt zal die groeihoogte voor de Herkingse exemplaren drastisch worden bekort tot zo'n twee en een halve meter. Juist toen de schoolkin deren enthousiast bezig waren om met elkaar hun dorp van extra groen te voorzien, barstte een stortbui los; typisch weer voor Boomfeestdag - al hadden ze daar vorig jaar overigens juist m'et over te klagen. Maar toen gemeentemedewerker Kees Adriaanse in Herkin gen de kinderen vlug een droog onderkomen wilde aanbieden, in de 'gemeentebus', wilden die daar niets van weten. "Kom op Herkenezen, laet je niet kenne voor 'n paer droppels!", riep één van de scholieren strijdlustig, en ze gingen onverschrokken door. Zo stonden de bomen er in een mum van tijd keurig bij I Dirksland In Dirksland lagen wat meer bomen gereed om een nieuw leven te beginnen. In de nabijheid van de nieu we Prins Mauritsschool werden onder meer iepen, lin des en esdooms geplaatst. Én... een koningslinde ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia! Deze boom werd aangeboden door Staatsbosbeheer, namens wie boswachter Ronald in 't Veld aanwezig was om deze 'Amaliaboom' samen met wethouder Koningswoud te planten. Daarna plantte de wethouder nog een iep, samen met de heer Poortvliet; dit - zo liet Koningswoud weten - om de goede samenwerking te bezegelen die de gemeente Dirksland al jaren met Poortvliet heeft. Poortvliet was eigenaar van de grond in Dirksland Zuid, waar op bouwkundig gebied inmid dels al zoveel is verrezen. Daarna konden ook hier de schoolkinderen uit de hoogste groep aan de slag met de schoppen, die ze van thuis meegenomen hadden. En gelukkig...: nu bleef het droog! Als dank voor de moeite kregen de kinderen, zowel in Herkingen als in Dirksland, een stevige appel mee. De Amaliaboom wordt door wethouder Koningswoud en boswachter In 't Veld, beide rechts op de foto, zorgvuldig in de Dirkslandse grond gezet. Nederlanders zijn gek op het scroll wiel van hun muis. Zij vinden het scrollwiel hét argument om de bij hun PC standaard meegeleverde muis te vervangen. Opvallend is dat ruim vier maanden na de introductie van het horizontale scrollwiel door Microsoft, reeds bijna 40% van de Nederlanders van deze functionaliteit gehoord heeft en ruim 22 procent van hen overweegt een muis met horizontaal scrollwiel op korte termijn aan te schaffen. Zeker voor hen die veel van spreadsheets - zoals Microsoft Excel - gebruik ma ken, is het horizontaal scrollen een handige nieuwe functionaliteit. Deze en andere informatie is afkomstig uit een onderzoek dat Microsoft onlangs liet uitvoeren. 77,1% van de Nederlanders heeft al eens een andere muis en/of toetsenbord aange schaft dan die standaard bij zijn PC zat. 60,6% van de Nederlanders koopt een ande re muis dan de standaardmuis bij de PC. 84,5% van de Nederlanders werkt met een muis met scrollwiel. 69,4% kan het scrollwiel op de muis niet meer missen. 37,2% weet dat er ook een scrollwiel is waarmee horizontaal kan worden ges- crolld, vier maanden na de introductie van dit scrollwiel. Microsoft heeft onderzoek laten doen - door onderzoeksbureau CIMR - naar de waarde ring van Nederlanders voor muizen en toet senborden. Opvallens is dat de meeste Nederlanders (77,1 bij hun PC al eens een andere muis en/of toetsenbord hebben aan geschaft. Voor wat betreft de muis blijven draadloos en optisch populair (resp. 34,9% en 34,6% van de respondenten beschikken over een muis met deze functionaliteit) maar veruit de meeste gebruikers beschikken over een muis met een scrollwiel (84,5%). De ondervraagde PC-gebruikers geven aan dat zij van een aanbieder van hardware een goe de kwaliteit voor een redelijke prijs ver wachten (78,2%). Innovaties zijn belangrijk. maar men is voorzichtig als het gaat om aan schaffen van nieuwe randapparatuur. Het scrollwiel is hierbij een uitzondering, want deze feature wordt zo gewaardeerd dat het wieltje op zichzelf reden is voor Nederlan ders om tot aanschaf van een andere muis over te gaan. 58,4% van de ondervraagden meent dat een dergelijke functie handig is. Spreadsheet gebruikers Vooral gebruikers van spreadsheet-pro- grammatuur (bijvoorbeeld Microsoft Excel) maken reeds gebruik van een muis met een horizontaal scrollwiel. Ruim 25 procent van de Excel gebruikers die nog geen muis met een horizontaal scrollwiel hebben, overwe gen op redelijke termijn deze wel aan te schaffen. De tevredenheid van bezitters van een horizontaal scrollwiel is bijzonder hoog. Geen van de huidige bezitters geeft aan ontevreden te zijn met deze nieuwe func tionaliteit. Microsoft heeft in september 2003 op de Nederlandse markt de muis met het horizon tale scrollwiel geïntroduceerd. Deze innova tie op hardware gebied was onmiddellijk bij zonder populair. Vanaf 1 maart heeft Micro soft een promotie-actie met pc-winkels in heel Nederland met als thema 'Rondje van de Zaak'. Tot 1 mei geeft Microsoft 10,- korting op alle hardware (toetsenborden én Uit de reportage over de verslechtering van de visstand in het Haringvliet (in onze editie van 6 maart) is op pagina 2 per abuis de laat ste alinea weggevallen. Omdat onderzoeker Erwin Winter juist daarin uitlegt wat de gevolgen van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen kunnen zijn voor de beroepsvissers, volgt hieronder alsnog deze alinea: De sluizen op een kier - Winter kijkt er met interesse naar uit. "Zoetwatervis die met het spuien naar buiten gaat, kan nu niet meer terug. Met een kier hebben ze die mogelijk heid wel," noemt hij als één voordeel. Een andere is dat de kier onloochenbaar de vis stand weelderiger zal maken. Vreemd genoeg denkt Winter dat lokale beroepsvis sers er misschien ook enig nadeel van kun nen ondervinden. "De visstand zal over de hele linie baat heb ben bij de kier. Maar voor de vissers zou de vangbaarheid van vis iets minder vis kunnen zijn. Er hoopt zich waarschijnlijk minder vis op bij de Haringvlietdam. De kier maakt het de vissen mogelijk zich te verspreiden. Er komen ook andere stromingen, en de con centraties vissen worden daardoor misschien minder vangbaar. Vissers moeten hun hele bedrijfsvoering aanpassen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat sommige vissers sceptisch zijn." (In een volgende uitgave van Eilanden-Nieuws vertellen twee vissers over de alledaagse prak tijk van het vissen In het Haringvliet) muizen) met het nieuwe horizontale scroll wiel. Microsoft Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software, diensten en Internet-technologie voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan dien sten en producten - waaronder software oplossingen voor snel en flexibel zaken doen. Deze zijn ontwikkeld om mensen en organisaties nu en in de toekomst meer mogelijkheden te bieden voor toegang tot de informatie die zij nodig hebben, ongeacht op welke plaats, op welk moment en met welk apparaat.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 7