\>J Echtpaar Olivier- van Broekhoven 70 jaar getrouwd Paas-cd-actie De flakkeese makelaar mwo? van huis uit Voorjaarsshow Geen huwelijksvoltrekking meer in het fort; Burgemeester: 'afspraken zijn niet nagekomen' DÖRROSTRUUK innaard Paaszangavond Stellendam Werkzaamheden oever havenkanaal. Voorjaarsverkoping in Ouddorp zoeld bas MAKELAARDIJ Prinses Mai^riet verleent snelle hulp ^(i chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Christelijk Jong Kamer- l(oor 'Fiori Musicali' voor dale- en thuislozen 9 en 10 april Karels VötVÖ ■H Taxatie n""^^^- Kfl ERA Rel ons! hU (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Volgende week één krant actief in beeld en geluid Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 toVl 2 maanden BOVAG-garantie. www.dereusvastgoed.nl i C^ jUI/ www.cormelissant.nl CORlywlELISSAHT IBP/JÖbTliteitscentrum Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-601598 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 www.opelnieuws.nl ^^S Visser Visser BARENDRECHT •TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 •"wi^- 4 Geslaagden Jeugd EHBO Karels Autoschade www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud M www.caravanschadeherstel.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Vrijdag 9 april 2004 6e jaargang nr. 7296 In de periode van 13 tot 28 april 2004 zal het waterschap Goeree-Overflak- kee werkzaamheden uitvoeren in het havenkanaal van Middelharnis. Ter versterking van de buitendijk langs de westkant van het havenkanaal zal over een lengte van ongeveer 380 meter steenbestorting worden aange bracht tegen de oever van het haven kanaal. De plezier- en beroepsvaart dient rekening te houden met een verminderde vaarbreedte en vaardiepte. De bestorting komt tot ongeveer 8 meter uit de oever en wordt 30 cm dik aan gebracht. Nabij de sluis zal aan de westkant van het havenkanaal een tijdelijke afmeer- mogelijkheid worden gecreëerd die uitslui tend de functie heeft van wachtsteiger. De maatregel is nodig omdat uit onderzoek van het waterschap gebleken is dat de dijk niet aan de wettelijk gestelde veiligheidsnor men voldoet. Om de burgers van Middelhar nis voldoende bescherming te bieden voert het waterschap deze tijdelijke maatregel nu uit. Verder start een planstudie waarin de mogelijkheden voor definitieve versterking van dit dijkvak worden onderzocht. Indien u vragen heeft kunt contact opnemen met de gemeente Middelharnis, tel. 0187- 475555, e-mailadres info@middelhamis.nl. De vrouwenvereniging 'Ora et Labora' hoopt op woensdag 14 april haar voorjaars verkoping te houden in Eben-Haëzer. bent hartelijk welkom tussen 9.30 en 16.30 uur. We verkopen o.a.: handwerk, aparte creatie ve dingen, zelfgemaakte kaarten, speelgoed, cadeautjes, boeken, bloemen, kaas, cake, koek/es, arretjescake en brokken. Ook is er een kleine rommeltafel. We nodigen u uit om een kijkje te komen nemen en natuurlijk kunt u ook een kopje koffie komen drinken. De kinderen kunnen vanaf 13.00 uur iets leuks komen maken voor de prijs van 1,50. De opbrengst is ook deze keer voor de kerk- bankkussens. We hopen dan ook dat veel gemeenteleden blijk geven van hun belang stelling. Van harte welkom! Dit kamerkoor, wat bestaat uit zeer enthou siaste jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 14 t/m 35 jaar zoekt ter verstevi ging van haar bestaande koorgroep een (lage) bas. Het is de bedoeling dat zangers hun partijen thuis in studeren en dat het repertoire in enkele, intensieve repetities wordt afgewerkt. Op dit moment wordt er gerepeteerd aan een nieuwe concertserie die naam; 'Misery Mercy' heeft gekregen. Deze serie hoopt uitgevoerd te worden op de volgende data; 1 mei 17.00 uur Sint Jans kerk Gouda, 1 mei 20.00 uur Paradij skerk Rotterdam, 4 mei Ned. Hervormde Kerk Dirksland 21.00 uiu- en tenslotte op 5 juni in de Nieuwe kerk van Zierikzee aanvang 20.00 uur. Zangers die interesse hebben om met dit koor keimis te maken kunnen contact op nemen met de artistiek leider (drs. S. van Wijgerden) onder telefoonnummer 0187- 603051 of met de voorzitter onder telefoon nummer 0187-486204. Laat hen niet in de kou staan... We kennen ze allemaal, de clochard in Parijs en de tramp in Londen. Maar ook dichter bij huis zijn ze te vinden. Op het Centraal Station in Amsterdam, bij de metro in Rotterdam, of.vult u zelf maar in. Mensen zonder huis, zonder werk, zonder perspectief. Mensen die letterlijk en figuur lijk in de kou staan en genoodzaakt zijn hun leven op straat te slijten, in alle opzichten afhankelijk van een vriendeüjk woord en een uitgestoken hand. Dat kan voor hen ver schil uitmaken tussen een voedzame maal tijd of 'containerfood', een warm bed of overnachten in een tochtige portiek. Een klein beetje extra's heeft in deze situatie dus grote gevolgen. 'En daarom loopt Stichting Ontmoeting hiervoor warm. Actie Het regionaal Comité op Goeree-Overflak- kee van Stichting Ontmoeting organiseert ook dit jaar weer Paas-cd-actie. Het doel is heel simpel: zoveel mogeUjk geld binnenha len om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te kutmen helpen. Voor u een leuk kado om te geven of te krijgen; voor Stichting Ontmoe ting weer meer financiële mogelijkheden om de dak- en thuislozen te kunnen helpen. De nieuwe cd-folder van Stichting Ontmoe ting geeft een mooi overzicht welke cd's de maand voor Pasen -voordelig- te verkrijgen zijn. De actiefolder bestaat uit ruim 40 cd's, dus u heeft veel keus. Het assortiment bestaat uit onder andere leuke kinder ed's, de mooiste koren, orgel en prachtige instru mentale cd's en natuurlijk cd's voor passie en Pasen. Op Goeree-Overflakkee zijn de folders onder de begunstigers van Stichting Ont moeting verspreid. Heeft u geen folder, maar wilt u deze wel heel graag ontvangen: bel of mail naar de secretaris van het comité van Ontmoeting op Goeree Overflakkee: Wille- ke Breederveld, tel. (0187) 492281. comitegoereeoverflakkee ontmoeting.org Wij zorgen ervoor dat u het boekje dan zo snel mogelijk in huis heeft. Profiteer nu van de folderaanbieding! Bij een bestelling vanaf 12,00 ontvangt u een cd kado. Deze actie duurt tot en met 17 april 2004. Bij voorbaat een warm bedankje namens alle dak- en thuislozen. Niemand vindt het uit eindelijk fijn om in de kou te blijven staan! Langeweg 30 Nieuwe Tonge Langeweg 46 Nieuwe-Tonge In de gemeente Oostflakkee zullen helaas geen huwelijken meer kunnen worden voltrokken in het Fort Prins Frederik. De reden daarvoor is dat het Fort niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Burgemeester Van Pelt: "Het is bijzonder spijtig dat de speciale ambiance van het Fort daar niet meer voor ter beschikking staat, maar de gemeente heeft geen andere keus. Gebleken is nameUjk dat het Fort - en dan met name de Kruitkamer waar de huwelij ken werden voltrokken - niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Met de eigenaar zijn schriftelijke afspraken gemaakt over een tijdschema waarbinnen aan die eisen zou worden voldaan. Hij heeft zich daar niet aan gehouden. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op. Het zou overigens nog wel mogelijk zijn dat huwelijken worden voltrokken in de Don Jon, maar de eigenaar blijkt niet bereid om daartoe de gelegenheid te verschaffen. Het Fort kan dus niet meer als trouwlocatie worden gebruikt". De burgemeester vervolgt; "wat ik in deze zaak bijzonder wrang vind is dat de eigenaar in een brief aan het college van B&W het personeel van de brandweer ervan beschul digt met een heksenjacht bezig te zijn. Ten eerste is dat volstrekt onjuist, want uit het dossier blijkt dat rekening is gehouden met de wensen van de eigenaar. Ten tweede is het nog niet zo lang geleden dat de eigenaar in de plaatselijke pers meedeelt dat hij veel waardering heeft voor al het werk dat de brandweer doet, en om die reden kleding voor de brandweer beschikbaar stelt. Ook heeft deze zaak voor veel onrust gezorgd bij bruidsparen in spé; de trouwdag is hiin grote dag. Op die dag moet alles uitkomen wat zij zich ervan voorstellen. In plaats daarvan hebben zij een brief van de eigenaar gekre gen waarin staat vermeld dat er niet meer getrouwd kan worden in het Fort. Hij voert in die brief redenen op die aantoonbaar onjuist zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft hem daar in een brief op poten op gewezen". In de gemeente Oostflakkee is de Grutters wei in Oude-Tonge tevens aangewezen als trouwlocatie. Burgemeester Van Pelt kan zich goed voorsteUen dat menig bruidspaar die locatie een andere uitstraüng vindt heb ben dan het Fort en zegt tot slot: "We hebben naar mijn overtuiging gedaan wat van ons verwacht mag worden om de eigenaar van het Fort ertoe te bewegen zijn wettelijke, maar eigenlijk meer zijn maatschappelijke verantwoordeUjkheid waar te maken. We hebben jammer genoeg moeten vaststellen dat de bereidheid daartoe bij hem ont breekt". 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs Omdat het volgende week maandag Tweede Paasdag is, kutmen wij de dins dag daarop niet verschijnen. Onze eerst volgende editie komt dus op vrijdag 16 ^P"'- REDACTIE COMBI OUDDORP- Wutilrooi 3S IcL (0117) iSt611 hu 6t37H Kijk op wvw\^.axxiauto.nl of kom /angs.'Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 JM)D»EllUllNli QVU'TDUE t STELUNDIH (l|ffaW{.»Ht£; Kijk voor het volledige aanbod op: TEL. 0187 - 688500 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 joor de meest geliefde outo von Nederiand. www.opelnieuws.nl REGISTERACCOUNTANTS 3 april 1934 zijn Gijsbertus Olivier en Elizabeth van Broek hoven getrouwd in het gemeentehuis in Dirksland. Het huwelijk werd gesloten door wethouder van der Poel. "Het bootje zal wel eens schommelen, maar probeer het samen maar recht te houdei^", zo adviseerde hij het kersverse bruidspaar. "We hebben er nooit geen spijt van hè, Gijs?" merkt mevrouw Olivier op. "Nee, natuurlijk niet", beaamt haar man. Samen zijn ze gesierd met een prachtige corsage. Is die nog van zater dag 3 april, de dag van het feest? "We hebben hem in de koelkast bewaard", zegt de 99- jarige brui degom met een uitgestreken gezicht. "Wie wat bewaart, die heeft wat hè?" doet zijn 92- jarige bruid mee. Bij nader inspectie blijkt de cor sage te zijn gemaakt van zijdebloemen. Mijnheer kan nog goed ver tellen, met de nodige humor. Ook mevrouw doet regelmatig een duit in het zakje. Beiden zijn nog betrekkelijk gezond, al kunnen ze niet zo snel meer uit de voeten. Maar wat wil je. Geen beste tijd Het was in veel opzichten geen beste tijd toen de twee echtelieden elkaar het jawoord gaven. Gelukkig hadden ze allebei werk, mijnheer was los werkman, en werkte later ook bij de Utrechtse Wegenbouw in Hellevoet. Daarna leerde hij en slaagde voor het politiediploma. Daarna volgde hij nog allerlei aanvullende cursussen voor diverse aantekeningen. Hij slaagde voor het hele leerprogramma en behaalde alle papieren. Mevrouw stond voor haar trouwen in de winkel van de Coöperatie op het Achterdorp. "Je had toen nog geen kassa, ik moest alles met de hand optellen," herinnert zij zich. "Maar ik kon heel goed rekenen, dat was wel nodig." Na het huwelijk vestigde het echtpaar zich in Rotterdam, waar het voor Fl. 2000,- een winkel had overgenomen van een ver familielid. Daar verkochten ze alles wat je maar bedenken kon, tot gekookt water toe, dat werd gefabriceerd in de waterkokerij, die bij de winkel hoorde. Dat water werd door Dhr. Ohvier bij de mensen thuis bezorgd. "Na de oorlog werden alle papieren, die ik voor de politie had behaald, waardeloos"zegt mijnheer Olivier. "Nou ja, ik had ze ook niet meer nodig, ik had de tenslotte winkel. Die stond trouwens in de Paul Krugerstraat no. 78, en ons woonhuis was aan de Maasoe ver. We werkten hard, en we hebben samen heel wat afgesjouwd. In de winkel deden we alles samen, voor het huishoudelijk werk thuis hadden we een hulp, die veel voor ons betekende." Hel echtpaar Olivier met burf;emeester Stoop en echtgenote rond de feesttaart Bombardementen De winkel hebben ze samen 28 jaar gerund. In de jaren dat ze in Rot terdam woonden brak de oorlog uit. Ze hebben alles meegemaakt, ook de vreselijke bombardementen. En, toen ze eindelijk een lieve dochter hadden, moesten ze dat meisje op 11 jarige leeftijd weer ver liezen door de A- griep. "Dat is vreselijk hoor", zeggen vader en moe der gelijktijdig. Na dien is er ook geen tweede kindje meer gekomen, zodat het echtpaar alleen met de herinnering aan het ouderschap moet leven. Na 28 jaar in Rotterdam te hebben gewoond, is het echtpaar Olivier terug gekomen naar Flakkee. Ze kregen toen een huisje in de Wer- nerlaan, waar ze geruime tijd hebben gewoond. Mijnheer Olivier werd in die tijd conciërge aan de huishoudschool, waar hij ook de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Mevrouw Olivier deed het huishouden, hielp haar oude moeder, die 91 jaar oud werd, en was veel bezig met handwerken. "Ze heeft heel veel gemaakt, ook nog hier in Geldershof. Veel schilderijen geborduurd voor aan de muur. Dorus Rijkers, en een paard met een veulen heeft ze geborduurd. Echt mooi hoor", knikt mijnheer, en hij bekijkt zijn vrouw met de nodige trots. "Nu heb ik daar niet zo'n zin meer in hoor", bekent zij op haar beurt. "Het trekt me niet meer zo." Toen ze vertrokken uit het huis waarin ze aanvankelijk woonden, sta ken de heer en mevrouw Olivier over naar de Wemerflat, waar ze nog 11 jaar woonden. En intussen verblijven ze alweer 8 jaar tot volle tevredenheid in Geldershof, waar ze hulp en steun krijgen van mevrouw Melissant, en waar het afgelopen zaterdag een drukte van belang was op hun trouwdag. Maar liefst 130 mensen kwamen hen feliciteren, en dan waren er nog diverse stapels felicitatiekaarten, die voor een deel aan de muur hangen. En niet te vergeten een brief van de Koningin. En of het niet op kan, ook burgemeester Stoop en zijn vrouw kwamen het echtpaar verrassen met hun bezoek, een fruit mand van het gemeentebestuur en... een prachtige en waarschijnlijk overheerlijke taart van de Dienst Koninklijk Huis. Als de fotograaf met zijn digitale camera een paar plaatjes heeft geschoten, wil Dhr. Olivier het resultaat wel even bekijken. "Die man komt me bekend voor", wijst hij op het schermpje. En, als het echt paar wordt bedankt voor de medewerking, is het olijke antwoord: "Graag gedaan hoor. Het heeft niks geen moeite gekost." Afgelopen vrijdag 2 april hebben de dames A. Hollaar, G. van Lenten en C. Visbeen het praktijkexamen EHBO afgenomen van de leerlingen van groep 8 van school met de Bijbel de Regenboog. (Woensdag 31 maart was het theorie-deel al afgenomen). Het was een spannende en leuke ervaring, vooral voor de kinderen. De geslaagden zijn:Nelle- ke Dijkgraaf, Rozemarijn Goedegebuur, Jes sica Goudswaard, Harmen van Hattum, Jozette Heerschap, Annemieke Knöps, Nad- ine Peekstok, Priyanka de Penning, Ramona de Penning, Pieter van Soest, Joanneke Soe- teman, Sanne Stevens, Esther Struik, Geerd Struik, Danianne de Vogel, Manon Wiel aard, Arjan Wisse, Michiel Witte. Allen van harte gefeliciteerd. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)65 13 96 CARAVAN- EN CAMPERSERVICE LI BJROaAHAtmCBEDRIJF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Ooefinchemsesfraol 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de Paaszangavond van - morgen - zaterdag 10 april. Het Christelijk Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" uit Stellendam hoopt dan haar jaarlijkse paas zangavond te hou den. Samen met Christelijk Gemengde zang vereniging "Soli Deo Gloria" zullen ze voor u een zangavond verzorgen. Er zal ook ruim de gelegenheid zijn voor samenzang. De koren hopen dat velen deze avond zullen bezoeken. De aanvang is 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. Het Mannenkoor bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan de eier actie van vorige week. Zowel kopers als lopers bedankt. Het was succesvol en zal volgend jaar herhaald worden. Maandag 5 april was de te Stellendam gesta tioneerde reddingboot Prinses Margriet in het Goereese Gat bezig met een filmploeg opnamen te maken toen er via de Kust- wachtpost in de vuurtoren van Ouddorp melding werd ontvangen van het vaartuig BR 39 Elena, die vast was geraakt op de Ooster. Direct werd met de gelegenheidsbe- manning koers gezet naar de opgegeven positie, maar onderweg daarheen vernam men dat die boot alweer los was. De Prinses Margriet wilde de koers weer verleggen en terugkeren, maar voor ze dat konden doen kwam het bericht binnen dat de YE 6 nu vast zat op de Ooster. Ongeveer 16.30 uur was de reddingboot ter plaatse, maakte vast aan de YE 6 Albatros en trok deze los, waarna de visser zijn visreis kon vervolgen. De red dingboot keerde terug naar haar station. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-47655.^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1