\\J Minister opent CBS Prins Maurits officieel Verkoping Kleedjesvrijmarkt Ouddorp ■^Minnaard DoRRBSTRPJK Paaszang- en orgelavond in de Laurenskerk ZZSZ Q^B Actiemarkt Mèkker- stee en Voogd Landelijke vrijstelling voor zwarte kraai en kauw WD stelt vragen over bedrijventerrein Korteweg Paasdiensten Doops gezinde Gemeente Hennepkwekerij ontmanteld in Herkingen Rijnmond-Paasappèl MAKELAARDIJ T<?o"„"f' EU] t"^ Visser Visser BELEEF DE SHOWROOM VAN IMABO ESSELINK iEiSiSJEILilNiKi De raadsfractie van de VVD In de gemeente Goedereede heeft vragen gesteld over de voortgang van het bedrijventerrein aan de Korteweg bij Stellendam. Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? ERA (Ü187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Reisverhalen Midden-Oosten BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS •TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Minister van Onderwijs mevrouw M.J.A van der Hoeven was maandag vanuit liet Haagse naar Dirksland getogen om de officiële handeling voor haar rekening te nemen bij de opening van de Christelijke Basis school Prins Maurits in Dirksland. Met elkaar Dankwoorden WWW.OPELNIEUWS.NL www.cormelissant.nl lomumiiTSCMTRujsi Nijverheidsweg 4, Dirksland I Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! I Autobedrijf Cor Melissant l 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-605191- Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Vrijdag 2 april 2004 76e jaargang nr. 7294 Op zaterdag 10 april wordt er op het terrein van Voogd Hoveniers en Zorgboerderij de Mekkerstee een gezamenlijlce actiemarkt georganiseerd. Hierbij kunnen (nieuwe) cliënten informatie verkrijgen en kennisma ken met alle facetten van het Hoveniersbe- drijf en zullen er op beide terreinen diverse activiteiten georganiseerd worden. De opbrengst van de verkoping van de Mekker stee is bestemd voor de aanschaf van een tractor met grasmaaier. Er is aan alle doelgroepen gedacht: zo zijn er kinderspelen, oude ambachten, Figuurzagen met een kettingzaag, een ontwerpwedstrijd, oude tractoren, tweedehandsboeken, cadeau artikelen, fruit, ohebollen en nog veel meer. Ook is er een terras waar koffie gedronken kan worden en er is gelegenheid om tussen de middag iets te nuttigen. Enkele deelnemers van de plaatselijke middenstand zullen ver tegenwoordigd Zijn en het geheel compleet maken. Er is voldoende parkeergelegenheid en voor vervoer van en naar het terrein is gezorgd en dit is geheel gratis. Kortom: het is beslist de moeite waard om deze markt te bezoeken. U bent van harte welkom vanaf 9.00 uut tot 16.00 uur op het terrein van Voogd Hoveniers en de Mekker stee aan de Hofdijksweg te Ouddorp Het kabinet heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voed selkwaliteit besloten dat vanaf 1 april 2004 de zwarte kraai en kauw op de landelijke vrijstellinglijst komen te staan. Deze vrij stelling houdt in dat de grondgebruiker bei de diersoorten gedurende het gehele jaar op zijn gronden mag bestrijden om belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfs matige visserij en wateren te voorkomen. De grondgebruiker kan ook een derde toestem ming geven de dieren te bestrijden. Om belangrijke schade te voorkomen mogen de zwarte kraai en kauw onder andere opzet telijk verontrust, gedood of gevangen wor den. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse middelen, zoals de kastval en vangkooi. Het geweer kan gebruikt worden bij de bestrijding als de grondgebruiker, of degene die van de grondgebruiker toestem ming heeft gekregen, beschikt over een jachtakte. De Oranjevereniging Ouddorp heeft het plan om met Koninginnedag weer een kleedjes vrijmarkt te organiseren. Dus bewaar al je spulletjes en verkoop ze voor een redelijke prijs op de vrijmarkt. Deze vrijmarkt kost geen geld, maar het is wel handig als je jezelf aanmeld bij de VVV Ouddorp. Dan weet je zeker dat je een goed plekje hebt. Als je er vroeg bij bent kun jezelf kiezen welke plaats. Dus schrijf je nu al in! wilt u verzekerd zijn van ioo% tijd en aandacht? Bel dan voor een afspraak 0187-475 440- gevelstenen dakpannen tegels en sanitair deuren en kozijnen sfeer verwarming plafond- en wandpanelen hout en plaatmateriaal sierbestrating bouwmaterialen gereedschappen Mtddelhamis - Industrieweg 35 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Deze vragen - en ook vragen over de voort gang van andere plannen binnen de gemeen te - werden tijdens de gehouden gemeente raadsvergadering schriftelijk beantwoord door het college van B. en W. Een vraag over hoe het met de ontwikkeling van het bedrijventerrein staat werd door de VVD gesteld naar aanleiding dat er op de plaats waar het terrein zal worden ontwik keld er volop landbouwwerkzaamheden worden verricht. De fractie spreekt daarom de vrees uit dat de werkzaamheden pas na de oogsttijd zullen plaatsvinden. Het college antwoordde op bovenstaande vragen dat de betreffende landbouwer toe stemming heeft gekregen om op eigen risico het land te gaan bewerken. Overigens is het de planning dat de uitvoering van het gereedmaken van het terrein pas na de bouwvakvakantie zal gaan beginnen. Dit laatste zal wel veel tijd in beslag nemen, maar het college verzekert de bouwactivitei ten van te vestigen bedrijven niet behoeft te wachten op de volledige afronding van de infrastructuur. Gegadigden Het college laat ook weten dat men bezig is met de voorbereidingen voor uitgifte van de gronden van het industrietertein. Dit doet men door gegadigde bedrijven uit te nodigen voor een gesprek. Naar aanleiding van de vragen van de VVD deelt het college mee dat de plannen voor de bouw van woonzorgcomplexen in Ouddorp een stuk dichterbij is gekomen. De bouw in Goedereede lijkt nog wat verder weg. Op Ie Paasdag in de morgendienst - aanvang 09.30 uur - zal het kerkkoor van de Doops gezinde gemeente enkele liederen ten geho re brengen. Om 11.15 uur begint de Duitstalige Paas- dienst, waarin Ds. G. Gericke zal voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Manfred Seibmann - klarinet. De avonddienst op 2e Paasdag (18.30 uur) is een doop- en belijdenisdienst, waarin temid den van gemeente en vrienden mensen op hun belijdenis zullen worden gedoopt door onderdompeling. Op 2e Paasdag tenslotte zal een feestelijke Paaszangdienst worden gehouden. Deze vangt aan om 10.00 uur. Organist is Jan Teeuw. In alle diensten (behalve de Duitstalige) zal Ds. J. Smitik voorgaan. HERKINGEN - Na een melding van stankoverlast aan de Molendijk, werd woensdag middag in een kelder van een woning een hennepkwekerij en drogerij ontdekt. De kwe kerij van zo 'n tachtig planten werd direct vernietigd. Naar de eigenaar van de kwekerij wordt een onderzoek ingesteld. (Foto persbum riokkeei Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxaleur. lid NVM 0187-476555 Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar in de Groote Kerk te Maassluis op 2e Paas dag, maandag 12 april, om 9.30 uur het Rijn mond-Paasappèl gehouden. Medewerking aan dit Paasappèl zal worden verleend door het Chr. Mannenkoor 'Scheveningen' o.l.v. Bert-Jimco Zijlstra. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Kroonenburg en ds. J. van Belzen zal de meditatie verzorgen. Een ieder is hartelijk uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Maandag 12 april (2e paasdag wordt in de Laurenskerk te Rotterdam de tTraditionele paaszang- en orgelavond gehouden. Mede werking verlenen het christelijk gemengd koor 'Con Amore" uit Veenendaal; het christelijk jongerenkoor 'The Messengers' uit Veenendaal en het samengesteld Zeeuw se koor uit jongerenkoor 'matthanja' en het 'Eilandenkoor'. Alle koren staan onder lei ding van Peter Wildeman. De koren worden begeleid door de bekende organist pianist Marco den Toom die ook de samenzang op het hoofdorgel van de Lau renskerk zal begeleiden. Ook als solist zal hij het prachtige Laurensorgel tot klinken brengen. Medewerking wordt ook verleend door Wilhelm Groenendijk- trompet. Er zal een collecte worden gehouden voor de Stichting Ontmoeting. Kaarten op de avond van het concert ver krijgbaar aan de kerk. Aanvang: 19.30 uur. Infonnatie: 0182-362341. De christelijk-maatschappelijke vrouwenbe weging Passage houdt D.V. donderdag 8 april a.s. haar maandelijkse bijeenkomst in het Dienstencentrum aan de Doetinchems estraat 27, te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Als spreekster is uitgenodigd mevrouw Anneke Kats uit Spijkenisse. Zij komt ver tellen over haar reizen naar het Midden-Oos ten. Aan de hand van dia's neemt zij ons mee naar landen als Egypte, Israël en Jordanië. Als rode draad door haar verhaal loopt de relatie met plaatsen uit de Bijbel en het leven van Jezus Christus. Dat is zo kort voor Pasen een toepasselijke invulling van het program ma van Passage. U bent op 8 april van harte welkom. REGISTERACCOUNTANTS Als er bij het Ministerie van Onderwijs een uitnodiging komt voor de minister om een school te openen, krijgt de minister nogal eens het advies om niet op een dergelijke uit nodiging in te gaan; "want als je daar aan begint...". En toen lag daar de uitnodiging voor de opening van de Christelijke Basis school 'Prins Maurits' in Dirksland. Mevrouw Van der Hoeven verklaarde dat ze de uitnodiging van de Dirkslandse school niet naast zich neer heeft gelegd omdat ze toch 'iets' had met Goeree-Overflakkee, ze heeft er verschillende contacten en ook in de campagnetijd heeft ze als tweede kamerlid de regio al eens bezocht. Ook heeft ze in het verleden contact gehad met Calando. De ruim vierhonderd leerlingen van de Prins Maurits waren de nieuwe school al een beet je gewend voordat de officiële openingshan deling plaatsvond, want al drie maanden maken ze al gebruik van het moderne schoolgebouw, dat qua bouw zijn gelijke in de regio niet kent. Beeld Vele honderden kinderen, ouders en geno digden hadden zich maandagmiddag verza meld voor de ingang van de school in afwachting van de minister. En daar op het plein voor de ingang zou de 'spannende' openingshandeling door de minister worden verricht. Aan mevrouw Van der Hoeven was de eer om een stellage te verplaatsen, waar achter zich een beeldje bevond. Het beeldje bleek Noach te zijn en stond op een sokkel, waarop door gebruik te maken van verschil lende kleuren steen de ark was uitgebeeld. De minister nodigde enkele kinderen uit of ze iets over het beeldje konden vertellen. Dit lukte en ze waren zelfs bereid om voor de minister en het publiek een liedje over Noach te zingen. Na de onthulling van het beeldje gaf de kun stenares, mevrouw Wickström, de maker van het beeldje uitleg over haar bedoeling van het beeldje. Ze heeft geprobeerd het gro te vertrouwen van Noach in God uit te beel den. Nadat minister Van der Hoeven een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw had gemaakt was het tijd voor de officiële bijeenkomst met de gebruikelijke toespra ken. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. van Ommeren, verklaarde tijdens zijn toe spraak dat alle betrokkenen van de school naar het moment van opening hebben uitge zien. Van Oiruneren verzekerde dat het bestuur en het personeel met gepaste trots vervuld is nu het schoolgebouw officieel is geopend. Hij wees er op verzekerde dat ook in de nieuwe school het Woord van God de basis zal zijn van waaruit aan de toekomst Minister Van der Hoeven onthult het Kunstwerk.De school is officieel geopend. van de kinderen gewerkt zal worden. Hij vond dat het werk op de school getoetst moet kunnen worden aan de 'wet' die de Bijbel geeft: "God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf'. Minister Van der Hoeven wees de aanwezi gen erop dat het geven van onderwijs onder andere inhoud dat dit vooral 'met elkaar' gebeuren. De goede wisselwerking tussen leerkracht en kind zal er toe moeten leiden dat de kinderen goede schoolburgers wor den, die ook vanuit de in.spiratiebron - de Bijbel - respect voor elkaar hebben. De bewindsvrouw vond het ook belangrijk dat de prachtige Dirkslandse school in 'de buurt" staat en daarmee ook zoveel mogelijk deelneemt in sociale verbanden. Als geschenk namens het ministerie bracht minister Van der Hoeven geen 'pot met geld' mee, maar een mooie vaas die zeker in het nieuwe gebouw een opvallend plaatsje zal krijgen. Vervolgens was er een mini-debatje naar aanleiding van drie stellingen. Omwille van de tijd werden er maar twee in het bijzijn van de minister behandeld. Tevoren waren door verschillende personen stellingen gepo neerd. De minister koos er drie uit waarop zij zou reageren. De eerste stelling was van het raadslid van de Christenunie in Dirksland. Deze handel de over artikel 23 van de grondwet wat dezer dagen nog al eens in discussie is, het artikel handelt over de vrijheid van onderwijs. "Er dienen verschillende soorten van onderwijs te zijn waarbij er ruimte is voor religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, zon der elkaar de maat te nemen. Dit als opmaat De minister begroet de aanwezigen bij haar aankomst bij de Prins Maurilschool in Dirksland. tot continuering van onze democratie. Kin deren vormen hierbij de schakel naar de toe komst", aldus de stelling van Toes. De tweede stelling was van de heer J.R. Dil- lingh, directeur van de Albert Schweitzer basisschool in Stad aan 't Haringvliet. 'Geld maakt niet gelukkig' met zijn stelling doelde hij op het zogenaamde rugzakje - met geld - wat leerlingen met problemen mee krijgen in het basisonderwijs. De kinderen die eigen lijk naar een school voor bijzonder onder wijs zouden moeten blijken niet altijd even gelukkig in hef gewone basisonderwijs. Dil- lingh verzekerde de minister dat deze kinde ren toch een uitzonderingspositie in nemen in de scholen en ze krijgen dan het gevoel er niet bij te horen. Dillingh pleit dan ook voor een school waar het kind met opvoedings- of onderwijsproblemen zich thuis voelt. De minister begreep wat Dillingh bedoelde maar zij kon geen verandering van beleid in het vooruitzicht stellen want daar is geen geld voor. Aan het eind van het debat kreeg de minister uit handen van schooldirecteur de heer Bruggeman als dank een miniatuur van het kunstwerk wat die middag was onthuld, mee naar Den Haag. Nadat de minister was vertrokken waren er nog enkele toespraken van de verschillende betrokkenen bij de bouw. Architect Bom verklaarde heel goed te hebben samenge werkt met alle geledingen die bij de bouw van de school waren betrokken. De heer Bom verklaarde dat het ontwerpen van de school wel gemakkelijk was omdat de school niet in een wijk behoefde te worden ingepast. De grond had bij aanvang nog de bestemming 'agrarisch gebied'. Mede namens de aannemer WNS bouw uit Stad aan 't Haringvliet bood de heer Bom de later bij gebouwde buitenberging bij de kleuters gratis aan. Namens de aannemer voerde de heer Van der Welle het woord. Hij verzekerde prettig te hebben gewerkt aan de school. Een bewijs van de prettige samenwerking noemde hij dat de relatie met de betrokkenen zelfs na de bouw nog goed is. Hij wenste de school ook Gods zegen toe.. In de rij van sprekers ontbrak ook de burge meester van Dirksland niet. Drs. S. Stoop. Namens het gemeentebestuur feliciteerde hij ook het personeel en de school. Hij overhan digde als geschenk een envelop met inhoud, die was bestemd voor een magnetron. Iets wat zeker ook de werksfeer voor het perso neel op de school zal bevorderen. Directeur Bmggeman en de heer Hameete bedankten de aanwezigen en de zeer velen die een handje hadden bijgedragen bij de tot standkoming van het prachtige schoolge bouw met 18 lokalen, waar de vierhonderd Dirkslandse leerlingen de geborgenheid hopen te vinden waar het beeld van Noach voor de school van spreekt. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel.A]35;oorde meest geliefde outo von Nederlond. www.opelnieuws.nl Woensdagmiddag 7 april wordt er weer een verkoping gehouden van Simons kleding uit het vorige seizoen. Er kan kleding gekocht worden met grote korting. Er zijn ook leuke cadeauartikelen en kraamcadeautjes. Mevrouw Wisse hoopt er ook te zijn met artikelen uit het zendingswinkeltjes. De opbrengst is bestemd voor de zending. De verko ping wordt gehouden in het vereni gingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Chr. de Vrieslaan 40 van 13.00 tot 15.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1