Lionsclub Da Costa Hairstyling in 's Landshaven geopend Hoe vieren de Joden het paasfeest? Kunstwereld van Zuidwester geopend Expositie Magda Vermaat Super megabingo in Ooitgensplaat EIUVtlDBI-tllEUWS Het Joodse volk leeft bij feesten en herdenkingen. De meest ongelovi ge Jood woont de sederavond - dat is de avond vóór het begin van Pes ach het paasfeest) - bij. Ook zal hij op Jom Kippoer Grote Ver zoendag) naar de synagoge gaan, al is het alleen maar uit respect voor het verleden. De Joodse feest en gedenkdagen zijn namelijk zeer nauw met de historie van het land verbonden. Daarom kan men zich - gelovig of ongelovig - daar moei lijk aan onttrekken. Toch zijn er feestdagen waar heel veel Joden zich niets van aantrekken. Wekenfeest Pesach paasfeest) zoekt goederen voor eerste Voorjaarsveiling De matzes Inname van goederen: De ingrediënten Hoofddoel Paasviering Oude Tonge PAGINA? DINSDAG 23 MAART 2004 JOODSE FEESTEN (1) Er zijn drie opgangsfeesten, oftewel pel grimsfeesten. Waarom opgangsfeesten? Omdat de Joden in de tijd dat de tempel er nog was, verplicht waren driemaal per jaar naar Jeruzalem te gaan. In Exodus 23:14 lezen we: "Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden". Die drie belangrijkste feesten zijn: Pesach paasfeest), Sjawoeot Wekenfeest of pinksterfeest) en Sukkoth loofhuttenfeest). Pasen is daarvan het belangrijkst, omdat alle andere feesten hier mee in verband staan. Had de geboorte van Israël niet plaatsgevonden dan zouden al die andere feesten er niet geweest zijn. Pesach (het paasfeest) herinnert Israël aan de bevrijding uit de Egyptische slavernij en daarmee onlosmakelijk verbonden het won derlijke begin van de geschiedenis van het Joodse volk. Vóór die tijd spreken we niet over een volk. Dan gaat het over de geschie denis van de aartsvaders en alles wat ermee samenhangt, een geschiedenis die uitloopt op de lotgevallen van Jakob en zijn zonen in Israël en in Egypte. In Egypte groeit Jakobs nageslacht uit tot een slavenvolk. Daarna wordt dat slavenvolk een vrij volk. Pesach betekent "overslaan, voorbijgaan". Dat refereert aan het feit dat de Engel des doods die tijdens de tiende plaag de eerstge borenen van de Egyptenaren doodde, de hui zen van de Joden oversloeg. Tijdens het paasfeest, dat een week duurt, eten de Joden geen brood, maar matzes: ongezuurde koe ken. Dit doen ze omdat de uittocht uit Egyp te zó snel moest plaatsvinden, dat men geen tijd had het brood te laten rijzen. Dat was in de maand Nisan. In die maand stapt een nieuw volk de geschiedenis binnen. Niet tij delijk, maar voorgoed. En zo wordt de maand Nisan het hoofd der maanden, de maand van de wonderen bij uitnemendheid (Exodus 12:2). Het tweede opgangsfeest is Sjawoeot het wekenfeest). Dat is bij niet-Joden minder bekend. Het herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. Het is tevens een landbouwfeest aan het begin van de oogsttijd, 's zomers. In Exodus 34:22 lezen we: "Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst, en het feest der inzameling, als het jaar om is." Het derde opgangsfeest is Sukkoth loof huttenfeest). Tijdens de woestijnreis woonden de Israëlie ten in loofhutten. Bij de viering van het feest vind je loofhutten in de tuin, op het balkon of waar het buitenshuis ook maar mogelijk is. In Leviticus 23:34 lezen we: "Op de vijftien de dag van de zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen lang voor de Heere zijn." Het is een vrolijk feest. In Deu- teronomium 16:14 staat: "En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienst maagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw poorten zijn." Op elk van deze feesten willen we - in een aantal artike len - nader ingaan. Het paasfeest heeft betrekking op de uit tocht uit Egypte en duurt zeven dagen. De eerste en de laat ste dag zijn rustda gen, dagen waarop geen werk mag wor- De gedeklt' icijei vvor het Pesach-feest. Op zaterdag 22 mei organiseert de Lionsclub Goeree-Overflakkee de eerste voorjaarsveiling van Kunst, antiek, curiosa en kleinmeubelen. De veiüng zal plaats vinden in het zojuist geopende atelier 'Kunstwereld' op het ter rein van Zuid Wester op Hemesseroord. Ten behoeve van deze veiling kunnen er goederen ter verkoop worden ingebracht. U stelt zelf de minimumprijs vast die uw goe- De sederschotel met de verschillende gerechten die tijdens de sederavond worden gegeten. den verricht. Men viert het feest alsof men de uittocht vandaag beleeft. De meeste sym bolen die bij dit feest voorkomen, hebben betrekking op wat we lezen in Exodus 12. Om te beginnen vindt er vóór Pasen - ook wel het feest van de ongezuurde broden genoemd (Lukas 22:1) - in elk huis een gro te schoonmaak plaats. Nergens mag een kruimeltje baksel aanwezig zijn waarin gist zit. Met het oog daarop wordt het huis met bezemen gekeerd. Is de schoonmaak achter de rug, dan verstopt moeder enkele stukjes gist. Daar wordt door heel het gezin naar gezocht. Als ze gevonden zijn, worden ze in het vuur gegooid. Ook de potten «n de pannen waarin .gede- semde spijzen zijn bereid, moeten 'kosher' n zijn. Ze moeten óf grondig gereinigd zijn óf door kookgerei dat speciaal voor paasge- bruik bestemd is, vervangen worden. En vanuit de kast komen de speciale paas- serviezen te voorschijn. Jong en oud zien na alle voorbereidingen verlangend uit naar het moment waarop het paasfeest in al zijn glo rie de huizen binnenkomt. De sederavond boeit massa's Joden. Dan wordt iedere Jood geacht onderdak te heb ben. Aan elke seder is plaats voor vrienden en gasten die niet in staat zijn in hun eigen huis het feest te vieren. Nadat de mannen eerst een dienst in de syna goge hebben bijgewoond - waar alle aan dacht op de nacht van de uittocht wordt besteed - schaart ieder zich rond de feestelijk gedekte sedertafel. Op tafel staan de matzes, de ongezuurde broden. In Exodus 12:15 lezen we: "Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg weg doen uit uw huizen..." Die ongezuurde broden zijn platte koeken, bereid uit meel en water. Ze herinneren aan de nacht van de uittocht, toen alles in allerijl moest gebeuren en er geen tijd was het deeg van het brood te laten rijzen. Het was brood dat zij ook gegeten hadden ten tijde van hun slavernij. Ook toen was er geen tijd om brood te bakken wilden ze het aantal stenen kunnen halen dat was voorgeschreven (Exo dus 1:14). De matzes beheersen het feest. Bakkerijen, die onder rabbinaal toezicht staan, hebben moeder het bakken uit handen genomen. Dat is voor haar een grote zorg minder, want het brood mag beslist geen desem bevatten. Dan is er de wijn. Die wordt op die avond viermaal op gezette tijden gedronken, als teken van vreugde, vanwege de bevrijding, vanwege de geboorte van Israël als vrij volk. Waarom vier bekers? Omdat er in Exodus 6:5 en 6 staat: "Ik zal u uitleiden vanonder de lasten van de Egyptenaren; Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid; Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en grote gerichten en Ik zal u tot Mijn volk aannemen en De zal u tot een God zijn." Op tafel staat apart nóg een beker, die tege lijk met de vierde beker volgegoten wordt en waaruit niet gedronken mag worden. Hij is bestemd voor Eha, die biiuien zou kunnen deren voor u moeten opbrengen. Worden de goederen voor een hoger bedrag geveild, dan is de meeropbrengst uiteraard voor u bestemd. De kosten voor het veilen bedragen 10% van de minimum prijs of van het hogere eindbe drag. De opbrengst uit de veilingkosten wordt bestemd voor Stichting 'Vrienden van Zuid Wester' ten bate van het ateUer 'Kunstwereld' en de Stichting 'Paul van Hessen Fonds' ter onder steuning van sociale en culturele activiteiten in de regio Goeree-Overflakkee. De goederen welke U ter verkoping wilt inbrengen, kunnen afgeleverd worden bij het atelier 'Kunstwereld' te Hemesseroord, Oosthavendijk 30, 3241 LK Middelhamis: komen om de komst van de Messias aan te kondigen. Dat heeft betrekking op wat we lezen in Maleachi 4:5, waar staat: "Zie, Ik zende U de profeet Elia, eer die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal." Thuisgekomen vanuit de synagoge schaart men zich aan de feestelijk versierde dis. Aan het hoofd van de tafel zit het gezinshoofd, gekleed in een kittel. Een kittel is witte kle ding, die men aanheeft als men begraven wordt. Hij begroet de aanwezigen. Na het uitspreken van de zegen, neemt hij de eerste beker wijn en heft die ter ere van God, waar na een dronk op de vrijheid wordt uitge bracht. Vervolgens worden de handen gewassen. Pas daarna begint de eigenlijke sederdienst met het eten van bittere kruiden. Vader verheft de sederschotel. Daarop lig gen allerlei ingrediënten, die de slavernij in Egypte symbohseren: een botje met weinig vlees eraan, dat het paaslam voorstelt. Voor het vertrek uit Egypte moesten de Israëlieten een lam slachten en het bloed daarvan aan de deurposten en de bovendorpel strijken. Ze moesten het dier, dat aan het spit gebra den was en waarvan geen been gebroken mocht zijn, eten. Ze mochten niet, zoals ze dat gewend waren, op een sofa gaan liggen, om de maaltijd te gebruiken, steu nend met hun linkerarm op tafel. Ze moesten blijven staan, reisvaardig, de voeten geschoeid, de staf in de hand, de lendenen omgord. Van het eten mocht niets overblijven. De overgeschoten res ten moesten worden verbrand (Exodus 12:10). Nu komt er geen paaslam meer op tafel, omdat er na de verwoesting van de tempel niet meer volgens de offervoorschriften geslacht kan worden. Het lam is vervan gen door een botje met weinig vlees eraan. Toen de tempel er nog was, speel de het lam bij de offerdienst een belang rijke rol. Toen at men in groepen. Tijdens het feestmaal werd over de uittocht ver teld en werden de psalmen 113 tot 118 gezongen. De bereiding vond plaats op dezelfde datum (op de middag van de 14e van de maand Nisan) en op dezelfde wijze als bij de uittocht. Men gebruikte ook dezelfde ingrediënten, alleen het eten gebeurde niet meer in reisgewaad, met een staf in de hand. de bittere kruiden, bereid uit de uitermate bittere mierikswortel. Het leven in Egyp te was bitter geweest. En die bitterheid zouden ze op de drempel van de nieuwe tijd nog eenmaal proeven. een mengsel van vijgen, noten, dadels, appels, gember, amandelen en kaneel, met een beetje suiker erover en een scheutje wijn erdoor, wat de leem aan geeft, waarvan de tichelstenen moesten worden gebakken. een bakje met azijn om de spijzen in te dopen; zout water als symbool van de tranen die men in Egypte schreide; een ei, voorstellende de wording van het volk Israël. Een ei draagt immers de kiem van nieuw leven in zich; en dan zijn er de 3 matzes, elke matze afgedekt door een mooi servetje. Dit zijn grote, platte ongezuurde broden, die het armzalige brood van de uittocht voorstel len (Deuteronomium 16:1-4). Vader begint nu zijn verhaal over de uit tocht. Hij doet dat nadat hij eerst het botje en ei terzijde gelegd heeft. Die passen niet bij het verhaal. "Dit is het brood der ellende, dat onze voor ouders in Egypte gegeten hebben", zo begint hij zijn verhaal, nadat hij eerst de mensen heeft binnengeroepen die van de seder ver stoken waren. "Al wie honger heeft kome, ete, en viere het Pesach met ons mee", zegt hij dan. En de Joden die in de diaspora (ver strooiing) leefden, voegden daar nog aan toe: "Dit jaar hier, volgend jaar in Jeruza lem". Als vader de schotel weer op tafel gezet heeft, en de tweede beker heeft ingeschon ken, vraagt het jongste kind uit het gezel schap: "Vader, waarom is deze avond zo heel anders dan alle andere avonden?" Vader vertelt dan aan de hand van de hag- gadah (het vertelboek) zijn verhaal, zoals we dat lezen in Exodus 12:26 en 27,13:14 en Deuteronomium 6:20-25: "Slaven waren we bij Farao, maar God heeft ons door een ster ke hand uitgeleid". Daarbij passeren de tien plagen de revue. "Ze waren er om ons uit te redden". En zo worden de symbolen ver klaard die op de schotel liggen. Dan worden de Psalmen 113 en 114 gezongen, gevolgd door lof- en dankzeggingen. Het hoofddoel van de seder is om de geschiedenis van de uittocht aan de kinderen over te dragen, opdat ze goede en wetsge trouwe Joden zullen zijn. Nadat vader zijn handen opnieuw gewassen heeft, spreekt hij het tafelgebed uit en zegent de derde beker waaruit gedronken wordt. Van de middelste van de drie matzes wordt nu een stuk afgebroken en ergens opgebor gen tot na de maaltijd. Tijdens de maaltijd wordt van de bittere kruiden genomen, die in de als leem uitzien de toespijs gedoopt worden en die doen terugdenken aan het bittere slavenleven in Egypte. Daarop zegent hij de ongezuurde koeken. Als de maaltijd voorbij is wordt de deur wagenwijd opengezet in de hoop dat Elia zal binnenkomen en gaan de jongeren op zoek naar het stuk matze dat vader apart gelegd heeft. Is het niet te vinden, dan heeft de jongste van het gezelschap het hem stille tjes ontfutseld. Zodra het gevonden is, kan vader het tegen beloning terugkrijgen. De vierde beker wordt nu ingeschonken en de Psalmen 115 tot 118 en 136 worden gezongen. Besloten wordt met: "De ziel van al wat leeft, looft Uw naam, o Adonai, onze God!" De beker wordt gezegend en uitge dronken onder het uitspreken van de woor den: "Gezegend is Hij die komt in de naam des Heeren". Voor Elia wordt nu een vijfde beker klaar gezet. De deur gaat wagenwijd open om de profeet, als hij komen zou, binnen te laten. En zo wordt dit huisehjk feest bij uitne mendheid, dat rijk is aan symbolen, beslo ten. Na de sederavond begint Pesach (=het paas feest) dat zeven dagen duurt. Daarvan zijn de eerste, de tweede, en de zevende dag de belangrijkste. Al de zeven dagen eet met matzes om de herinnering aan de uittocht levendig te houden. Vanaf de tweede pe- sachavond begint de omertelling. Hierop hopen we terug te komen bij de bespreking van het wekenfeest (pinksterfeest). Na afloop van het paasfeest wordt het spe ciale pesachservies intensief gereinigd. Het zal duidelijk zijn dat het hele gebeuren voor velen niet meer de wezenlijke inhoud heeft, maar een vorm geworden is. V.H. Een Joodse vader met onderwijst zijn kinderen. van 8 april t/m 15 mei 2004, elke donderdag van 18.00 tot 21.00 uur en elke zaterdag van 10.00-12.00 uur, andere tijden mogelijk na tel.afspraak via 0187-471558. Kijkdagen: Woensdag: 19 mei; donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei in atelier 'Kunstwereld' te Hemesseroord. De Plaatselijke Commissie Oude-Tonge van de SWO organiseert op woensdag 7 april een Paasviering met Paasmaaltijd voor 55-plus- sers van Oude-Tonge in het Infocentrum, Bemhardstraat 27. Aanvang 14.(X) uur.U kunt zich t/m vrijdag 2 april aaiunelden bij de SWO, tel: 641344. Op vrijdag 26 maail organiseert v.v. OFB te Ooitgensplaat weer een gezel lige bingo met vele mooie prijzen, boodschappenmanden, planten,vlees- schotels en div.mooie artikelen. In de superronde is een Doe het zelf bon te winnen t.w.v. 70,= te besteden bij Kammeraad's Doe het zelf zaak U bent welkom in verenigingsgebouw 't Centrum te Ooitgensplaat. De aan vang is 20.00 uur en het eerste kopje koffie of thee is gratis. Vorige week woensdag opende wet houder G. de Jong van Middelharnis op het terrein van Hemesseroord een atelier, galerie en een kunstuitleen. Op het gevelbord, wat De Jong ont hulde, prijkt de naam: Kunstwereld. Het atelier Kunstwereld is een project waar mensen met een verstandelijke handicap kunst maken. De gemaakte kunst wordt hier tentoongesteld. Ook bestaat er de mogelijk heid om kunstwerken te lenen. Het project Kunstwereld is door Zuidwester gestart dankzij het initiatief en de steun van de Stichting Vrienden van Zuidwester. Deze stichting wil een stukje toegevoegde waarde in het leven van de cliënten van Zuidwester brengen. Dit willen zij doen door extra gelden bij elkaar te brengen en deze gelden te besteden aan projecten op het gebied van kunsten, V/eth. De Jong onthult het logo van Kunstwereld. muziek, cultuur, samenleving en vrijetijds besteding in de meest ruime zin van het woord. Actief met kunst Door de oprichting van Kunstwereld krijgen cliënten van Zuidwester de mogelijkheid actie met kunst bezig te zijn. Door middel van een opleiding en workshops kunnen zij zich ontwikkelen tot kunstenaar. Daarnaast kunnen meervoudig complex gehandicapten een dagdeel in het atelier verblijven om ple zier te beleven aan de activiteiten. Tijdens de opening was er ook een eerste expositie te bewonderen van kunstenaars met een verstandelijke handicap van atelier de Kwast uit Spijkenisse. In de periode van 17 maar tot 17 juli expose ren de beelden kunstenaars John Steinhauer en Roeland Beijderwellen in de galerie van Kunstwereld. Magda Vermaat-Hielkema, geboren in Roosendaal (1963), woont sinds 1983 in Ooitgensplaat en is dus één van onze regionale kunstenaressen. Op dertigjarige leeftijd begon zij als autodidact met teke nen en schilderen: aquarellen, houtskool tekeningen, olieverf op houten doosjes - maar liep daarin na zes jaar compleet vast. Toch is zij, geholpen door een cursus om haar blokkades op te heffen, opnieuw begonnen en maakt nu werk in meer uit eenlopende technieken. Hoofdzakelijk tekeningen met gel-pen en wasco op per- gamo- en kalkpapier, maar ook plastieken zoals kleistukjes met mineraalsteentjes, waaruit haar liefde voor stenen blijkt. Haar motto is 'laatje gevoel spreken'. Dat resulteert in niet altijd herkenbare voor stellingen, die toch wel een figuratief en sierlijk karakter hebben. Al wil zij zich in de toekomst meer op olieverf gaan toeleggen, voorlopig ligt haar hart nog bij gel-pen en pergamo- papier omdat je daarmee zulke mooie en diepe effecten kunt bereiken. Deze exposi tie bestaat dan ook uit tekeningen in deze techniek, op A-4 formaat en kleiner. In Theetuin 'de Bongerd', Molendijk 65, Herkingen, gedurende de maand april 2004, open van 10.30 tot 22.30 uur, dage lijks behalve donderdags. Burgemeester De Vries tussen de eigenaren van Da Costa Hairstyling Luanda Bruggeman (rechts) en Tamara van Strien (links). Zaterdagochtend werd in de flat 's Landshaven in De Westplaat de kap- salon Da Costa Hairstyling door bur gemeester De Vries van Middelharnis opengeknipt. Op de begane grond van 's Landshaven, is ook raimte geschapen voor andere zaken dan wonen. Eén van die ruimtes bleek geschikt te zijn als kapsalon. De kersverse ondernemers, Leanda Bruggeman en Tama ra van Strien hebben er alles aan gedaan om een zo gezellig mogelijke kapsalon in te richten. Zaterdagochtend bleek dat zij daar zeer zeker in zijn geslaagd: 'Da Costa Hair styling' opende de deuren! Burgemeester De Vries was gevraagd om de openingshandeUng te verrichten. Met een schaar verwijderde zij de symbohsche ver zegeling van de kapsalon en konden de genodigden naar binnen. Aan het begin van haar toespraak stond bur gemeester De Vries stil bij het overlijden van Prinses Juliana. Zij noemde de oud- koningin een warme persoonlijkheid, die bij veel mensen een warm plekje in de gevoe lens achterhet. Garage Alvorens mevrouw De Vries naar Da Costa Haristyling kwam had ze zich eerst verdiept in wat er vooraf ging aan de opening van de kapsalon. Leanda Braggeman was werk zaam bij kapsalon 'Anneke' in Ouddorp, Het heen en weer reizen werd voor toch een beet je teveel en bij haar leefde de wens om maar 'voor zichzelf te gaan werken'. Eerst pro beerde ze het vanuit de garage "maar daar was de gemeente niet zo blij mee". Vervol gens liet ze het oog vallen op de huidige locatie en ging ze op zoek naar een partner waar mee ze een kapsalon zou kunnen opzet ten. Deze partner werd gevonden in Tamara van Strien, die werkzaam was bij Kapsalon Tonnekreek. De twee ondememers zijn vanaf heden enthousiast aan de slag in hun kapsalon. Gezien hun ervaring zullen ze burgemeester De Vries gelijk geven, die verzekerde dat het kappen een sociale gebeurtenis is. Naast het 'gewone kappen' is er ook een 'nail-studio' en wordt de make-up lijn 'So Pure' gebruikt, dit is een lijn die voor 100% uit natuurlijke bestanddelen is vervaardigd. De inrichting van de salon is verzorgd door Keukenspecialist Rietdijk uit Stellendam. Wie rondkijkt bij Da Costa Hairstyling kan constateren dat dit bedrijf er in geslaagd is om een unieke sfeer te scheppen in de kap salon. Verder hebben de ondememers nog plannen om zich verder te specialiseren in bruidskap sels en ook zijn ze bereid om het haar van de bewoners van 's Landshaven thuis te komen verzorgen als deze niet meer naar de kapsa lon kunnen komen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 7