LITIE Benoeming erelid bij H.S.V. De Viscromte 'ZorgSaam' is eindelijk uit de startbloldien! 0900-8844 www.buijze.nl Jongeren-inloop in Sommelsdijk Programmaraad teleurgesteld Werkgroep Ozun 32s 2 //-Ê Extra kerkdienst Ger. Gemeente CDA-statenlid bezoekt Goedereede Ouden ambachten chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Inbraak auto Man gewond tijdens wedstrijd strandzeilen Snelheidscontroles Brand aan boord zeilschip Ingezonden: Uw woning of bedrijfspand verkopen? kievit warmte actief in beeld en geluid Samen zingen in Ouddorp 'De Struytse Hoeck' Bingo in Ooitgensplaat Bejaardenmiddag CVB Eén loket voor alle zorgvragers Behoud van eigen identiteit gewaarborgd Geschiedenis Dochterstichting Bouw- en Renovatieplannen Resultaten Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee OUDDORP - Vrijdagmiddag deed een 29- jarige vrouw uit Sommelsdijk aangifte van inbraak in haar auto. Onbekenden hadden een ruitje ingeslagen. Uit de auto, die stond geparkeerd op de Oosterweg, werd een tas waarin onder meer een rijbewijs en een mobiele telefoon, weggenomen. OUDDORP - Zaterdagmiddag omstreeks kwart over drie raakte tijdens een wedstrijd strandzeilen op het strand Vuurtoren een 46- jarige man uit Antwerpen gewond. Tijdens het keren bij een boei was de zeilwagen van het slachtoffer omgeslagen. Hierbij waren de mast en rolbeugel, die de bestuurder moet beschermen tegen nekletsel bij het omslaan, afgebroken. De 46-jarige man, die een gebroken nek opliep, werd door personeel van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijn mond (AZR-R) vervoerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Personeel van de Verkeerspolitie (afdeling Verkeershandhaving) hield donderdagmid dag en -avond op de Oosthavendijk te Mid- delhamis, Oudelandsedijk in Dirksland, Sta tionsweg in Oude Tonge en op de Lieve Vrouwepoldersedijk in Stad aan 't Haring vliet snelheidscontroles. Tussen half vier en half zes reden op de Oosthavendijk (Middelhamis) drie van de in Iedere woensdagavond: Inloop in Het Bak- huus voor jongeren van 12 t/ml8 jaar. Je kunt hier elkaar ontmoeten, er is muziek, en er zijn ook diverse spelen. Mamix Gijsen- straat 7 (voormalig Jailhousegebouw) in Sommelsdijk. Tijd: 19.(X)-22.00 uur. Infor matie: Piroska Verhey (06-20352771), Ben van Stijn (06-20035128). Zie ook www.jon- gerenwerkgo.nl of teletekst GO pag. 124 HERKINGEN - Donderdag 18 maart, 19.30 uur, ds. J. de Pater. OOLTGENSPLAAT - Donderdag 18 maart, 19.30 uur, ds. J. v.d. Net uit Houten. totaal 2(X) passerende automobilisten harder dan '80'. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 99 km/uur. Op de Oudelandsedijk (Dirksland) lapten tussen vier uur en half zes 56 van de in totaal 192 passerende autobestuurders de 60-limiet aan hun laars. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 121 km/uur. Op de Stationsweg te Oude Tonge over schreden tussen zeven uur en kwart over negen 50 van de in totaal 580 passerende automobilisten de daar geldende maximum snelheid van '50'. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 91 km/uur. Tussen zeven uur en kwart over negen werd op de Lieve Vrouwepoldersedijk in Stad aan 't Haringvliet gecontroleerd. Van de in totaal 350 passerende autobestuurders kun nen er 30 binnenkort een acceptgirokaart in hun brievenbus verwachten. Hoogst geme ten overtreding bedroeg 85 km/uur in plaats van '50'. MIDDELHARNIS - Zondagmorgen brak er brand uit aan boord van een zeilschip, lig gende aan de Westhavendijk. De brandweer bluste het vuur. Het splinternieuwe schip lag bij een bedrijf aan een steiger om er een mast op te monteren. De brand is ontstaan in het keukengedeelte, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting. De schade moet nog wor den geïnventariseerd. Er was niemand aan boord. De progranmiaraad, in het bijzonder de pro grammacommissie Goeree-Overflakkee, be treurt het dat de gemeenteraad van Middel hamis gekozen heeft voor een lokale (gemeentelijke) omroep en niet voor een regionale (eilandelijke) omroep. Eén omroep, met een kwalitatief hoogwaar dig geluid, is interessant voor zowel de luis teraar als een adverteerder. Als de huidige omroepen opgaan in één nieuwe omroep kan een dagvuUend programma gemaakt wor den, hoeft niet een zender als Rijnmond gebruikt te worden om lege stukken op te vullen en kunnen de medewerkers -die eerst radio maakten voor een bepaald gedeelte van het eiland- nog steeds lokaal getinte pro gramma's maken. Ook in de nieuwe situatie is er voldoende ruimte voor diversiteit in de programma's. Het enige wat in de weg lijkt te staan is de wil van sommige betrokkenen, dit is iets wat de programmacommissie spijt. De program macommissie roept op tot samenwerking van de 4 omroepen en had verwacht toch tenminste de gemeentera(a)d(en) aan hun zij te hebben! De programmaconmiissie G-O bestaat uit vertegenwoordigers van Goedereede, Dirks land, Middelhamis en Oostflakkee. Het kersverse ere-lid Piet van Nimwegen met echtgenote. Op vrijdag 12 maart 2004 werd door de hen gelsport vereniging 'de Viscromte' een bij eenkomst belegd voor al haar leden. Het betrof de Algemene Ledenvergadering, die ook binnen deze vereniging een jaarlijks terugkerende gebeurtenis mag zijn. Uiter aard is dit geen nieuws, maar een vergade ring waarin besloten wordt iemand erelid te maken mag toch wel bijzonder worden genoemd. Op voordracht van het bestuur werd Dhr. Piet van Nimwegen benoemd tot ere-lid van deze vereniging. De heer van Nimwegen is al vanaf de oprich ting in 1962 lid van de H.S.V de Viscromte. Door voorzitter Frans van der Bruggen werd in de voordracht aangegeven waarom hij erelid werd: de heer van Nimwegen heeft gedurende zijn lidmaatschap blijk gegeven van een zeer positieve betrokkenheid bij het verenigingsgebeuren, daarbij is hij de steun en toeverlaat van vele jeugdleden, de stimu lerende kracht bij activiteiten en het gast vrije ontmoetingspunt voor vele leden. Samengevat wordt hij gezien als een zeer gewaardeerd lid van deze vereniging. De Algemene ledenvergadering kon zich dan ook goed vinden in de voordracht en zij besloot unaniem om Dhr. Piet van Nimwe gen te benoemen als erelid. Hem werd daar voor een oorkonde uitgereikt en zijn vrouw werd in de bloemen gezet. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaai/laxaleur. lid NVM 0187-47655.'^ Industrieweg 44 3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 461609 E-mail; infc>@kievitwarmte.nl wwwJ<(evttyvarmte.nl INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Martijn de Haas, Statenlid van de provincie Zuid-Holland, bezoekt vrij dag 19 maart een politieke bijeen komst in de gemeente Goedereede. Vrijdag 19 maart zal hij vanaf 18.30 uur deelnemen aan het Politiek praathuis in Hotel Restaurant 'De Gouden Leeuw' aan de Markt in Goedereede. Tijdens deze avond zijn er diverse politici waarmee geïnteresseerden in discussie kun nen treden. Dit zijn achtereenvolgens: dhr. C. L. Visser (Kandidaat Europees parle ment), dhr. M. B. de Haas (Statenlid Zuid- Holland), dhr. J. van Oosterom (wethouder gemeente Goedereede), dhr. H. van Oosten brugge (Raadslid gemeente Goedereede) en dhr. D. Pijl (Raadslid gemeente Goederee de). COMBI OUD»C^WHMr<Mt35M.{0ll;)«tMllFuMJ7M Zaterdagavond 20 maart a.s. van half 8 tot half 9 in de Doopsgezinde kerk. Dorpstien- den 3. Een ieder hartelijk welkom. De vaste bezoekers van winkelcentrum "De Struytse Hoeck" zijn er inmiddels mee bekend. Twee keer per jaar kunnen zij genie ten van de ouden ambachten markt. Ook dit jaar zullen zij weer van de partij zijn. En wel op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 maart. Deze activiteit die nog steeds in omvang groeit, is zeker een bezoekje waard. Op allerlei gebied kunt u kennis maken met de ambachten uit vroeger tijd, hoewel de moderne versie ook niet vergeten wordt. Er is voor elk wat wils te vinden. Op het gebied van houten speelgoed of keramiek het is er allemaal. Leuk als u voor een familielid, goede kennis of lieve vriend(in) een origi neel cadeautje zoekt! P.V. De Zwaluw organiseert op vrijdag 19 maart weer een gezellige bingo, met prachti ge prijzen zoals: planten, boodschappen- manden, vleesschotels, en als klap op de vuurpijl als hoofdprijs een winkelwagen vol met boodschappen. U kunt De Zwaluw vinden aan de Dorpsweg 2, aanvang 20.00 uur. Koffie en thee gratis. Lokaal open vanaf 19.15 uur. MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK De CVB, afdeling Middelhamis Sommels dijk, nodigt u uit op D.V. dinsdagmiddag 23 maart om 14.30 uur in 'De Hoeksteen'Deze middag zal in het teken staan van het nade rende Paasfeest, die door de CVB zelf zal worden verzorgd, o.a. meditatie en paasde- clamatie. Voor vervoer kunt u Taxi op Maat bellen. Zaterdag 20 maart is weer de derde zaterdag van de maand. De inzameling van goederen (mits schoon en heel) voor onze zusterge meente in Roemenië zal dan weer plaatsvin den van 10.00 tot 12.00 uur aan de Heeren- dijk bij Transportbedrijf Hendriks. Mogen wij weer rekenen op uw steun? Contactper soon is dhr. G. Groenendijk, tel: 0187- 641934. Hartelijk dank voor uw steun! De werkgroep Ozun van de Nederlandse Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Vertegenwoordigers van het overgro te deel van de zorgaanbieders op Goe ree-Overflakkee waren donderdag middag naar 'Het Prieel' van 'De Sta- ver' gekomen. Om de officiële start mee te maken van de werkorganisatie 'ZorgSaam'. De organisatie waarin een groot deel van de eilandelijk zorg instellingen is vertegenwoordigd. Zoals we vorige week dinsdag al in deze krant berichtten is er een nieuwe samenwer kingsorganisatie opgericht door een aantal zorgaanbieders op Goeree-Overflakkee. Het Verpleeghuis de Samaritaan in Sommelsdijk en de verzorgingshuizen De Goede Ree in Sommelsdijk, Ebbe en Vloed in Oude Ton ge, Geldershof in Dirksland en de Vliedberg in Ouddorp dragen het bestuur over aan de holding ZorgSaam. De voorzitter van de Raad van Toezicht van de organisatie, de heer R. van Putten, ver welkomde de in groten getale opgekomen genodigden, waaronder veel bestuurders van gemeenten en instellingen. Van Putten ging in zijn openingswoord terug in de geschiedenis. Hij herinnerde aan de jaren dertig van de vorige eeuw waarin, dankzij een legaat van de Paulina van Weel een ziekenhuis werd gesticht. "Later kwa men er een verpleeghuis en verschillende verzorgingstehuizen bij, evenals de Thuis zorg en Maatschappelijk werk. Ook werden er tehuizen voor verstandelijk gehandicap ten opgericht". De voorzitter wees erop dat dit alles kon gebeuren door de inzet van velen. Hij noem de in dit verband de diaconieën en gemeen- tpbesturen. Volgens Van Putten hebben alle instellingen geworsteld met de schaarse financiële middelen. Voor iedere instelling was de zorg voor lijfsbehoud nummer één. "Dit was niet altijd ten gunste van de patiënt". Hij noemde als voorbeeld dat een patiënt die in het ziekenhuis was uitbehan- deld toch nog enige tijd van het dure zieken huisbed gebruik bleef maken, terwijl de patiënt naar een andere instelling zou moe ten verhuizen om daar meer passende zorg te ontvangen. In de jaren negentig vonden de directies van de diverse instelling dat aan deze situatie een einde diende te komen. Met één loket zou de patiënt die zorg ontvangen die hij of zij nodig had. En zo startte het overleg eerst tussen ziekenhuis, verpleeg huis en de Thuiszorg. Later kwamen hier ook de verzorgingshuizen bij. Men streefde te komen tot een gezamenlijke instelling voor gezondheidszorg op het eiland. Van Putten verzekerde dat dit niet even op een achternamiddag geregeld kon worden. "Er waren instellingen van verschillende grootte en met een verschillende bestuurs structuur. Er moesten heel wat barrières worden geslecht voor dat er een gezamenlij ke instelling van de grond kwam". "Spijtig" noemde Van Putten het dat de Thuiszorg Goeree-Overflakkee is afgehaakt. "Zij kon den zich onvoldoende terugvinden in de nieuwe instelling". Hij sprak de wens uit dat zij nog in een later stadium zouden aanha ken. Hij sprak de wens en de bede uit dat de nieuwe instelling ZorgSaam zou leiden "tot een nog betere zorg op ons goede eiland". De volgende spreker was drs. Iz. Van den Boogert, als lid van de Raad van Bestuur sprak hij de genodigden toe. IJe heer Van den Boogert citeerde de tekst die op de uitnodiging voor de feestelijke bij eenkomst was geplaatst: "Dingen die haast hebben zijn zelden belangrijk. Belangrijke dingen hebben zelfden haast". Hij wees in dit verband er op dat het nogal wat tijd heeft gekost om als samenwerkings verband naar buiten te treden. In juni 1998 zijn de besturen van het Zie kenhuis, de Thuiszorg en de HDG al een De 'oudebestuursleden van de zorginstellingen zetten hun handtekening onder de verklaringen waarin ze afstand doen van hun taken. samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ZorgSaam. De bedoeling was om ver schillende activiteiten in deze stichting onder te brengen. "Er was eigenlijke sprake van een dochterstichting", aJdus Van den Boogert. De afspraak was dat als deze doch ter volwassen zou zijn, dat ze de rol van moederstichting zou gaan spelen. Het aantal patiënten nam toe en ook de verzorgingshui zen bleken geïnteresseerd in het samenwer kingsverband. "Door deze samenwerking konden de zorg vragers nog beter worden bediend", aldus Van den Boogert. In 2001 werd een inten tieverklaring getekend, waarin werd beloofd dat de instellingen tot een eenheid van beleid zouden komen, maar waar bij de identiteit van de instellingen - statutair - gehandhaafd zou blijven. Dit zou al heel vlug zijn beslag moeten krijgen. Maar dit idee bleek te ambitieus. Het duurde dus wat langer.Want het aanpassen van de statu ten bleek zeer veel tijd te kosten. Inmiddels bleek dat de Stichting Thuiszorg en Maat schappelijk Werk Goeree-Overflakkee een ander visie had op het zorgaanbod van Goe ree-Overflakkee. Er is, volgens Van den Boogert, veel tijd gestoken om met de Thuiszorg op een lijn te komen. Maar vorig jaar bleek dit niet te lukken en de Thuiszorg haakte 'vooralsnog' af. Van den Boogert verklaarde dat er heel lang en zorgvuldig met elkaar gepraat moest worden voor dat men het eens was "want je kunt wel hetzelfde zeggen, zonder dat je hetzelfde bedoeld". De Missie van ZorgSaam kan alsvolgt wor den samengevat: gestructureerde samenwer king tussen zorgaanbieders waar binnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde voor zieningen worden geboden, met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces voor de zorgvragers. Met andere woorden: zorg op maat. Van den Boogert verklaarde dat men er naar streeft dat ZorgSaam een goede werkgever zal zijn, zodat er met plezier gewerkt kan worden in de zorg. Verder wees hij erop dat De Samaritaan als kenniscentrum zal gaan functioneren, zodat de daar aanwezige ken nis ook bij de andere instellingen kan wor den benut. Volgens Van den Boogert zijn alle deelne mende instellingen in ZorgSaam druk bezig met bouw- of renovatieplannen om de doel- stelüngen van de brede zorginstelling te bereiken. Om te voorkomen dat het geen organisatie met een vrijblijvend karkater zou worden maar een 'duidelijke instelling', is er gekozen voor de vorm van een holding. "Er moest eenheid van beleid en bestuur komen". Dit heeft niet geleid tot een kleur loze instelling, want binnen de holding is volop plaats voor het behoud van de eigen identiteit van de deelnemende instellingen, in de nieuwe organisatie blijven de stich tingsraden van de deelnemende instelling verantwoordelijk voor de bewaking van hun eigen identiteit en herkenbaarheid. "In de nieuwe organisatie is de optimale combinatie gevonden van zowel voordelen die een grootschalige organisatie biedt en een kleinschalige organisatie. Oftewel groot zijn in kleinschaligheid en de vorm van een holding past hier het beste bij". De naam van deze holding is Zorg en Ver pleging Goeree-Overflakkee (ZVGO). Ook Van den Boogert vond het jammer dat de Thuiszorg Goeree-Overflakkee niet aan de organisatie deelneemt: "Men was bang dat de herkenbaarheid van de Thuiszorgorgani satie binnen ZorgSaam vrij snel zou afne men". Van den Boogert betreurt dit, maar hij sprak de wens uit dat het 'vooralsnog niet' van de Thuiszorg zal veranderen in 'alsnog wel'. "Want de Thuiszorg is een belangrijke schakel in het totale zorgcircuit". Voor het Van Weel Bethesda Ziekenhuis moest een andere constructie worden bedacht want door haar samenwerking met het Zuiderziekenhuis, kan zij niet in de hol ding plaatsnemen. Om toch het ziekenhuis erbij te betrekken is er een personele unie aangegaan, zodat ook het ziekenhuis deel kan nemen aan het éne zorgloket. Van den Boogert noemde aan het eind van zijn betoog de resultaten die tot stand zijn gebracht in nauwe samenwerking met de partners van ZorgSaam, zoals de verpleegu- nits in de verzorgingshuizenj waar een begin is gemaakt met de betere spreiding van ver pleeghuiszorg op het eiland. Hij noemde de schakelunits in het ziekenhuis, de financie ring van Calando. Door deze samenwerking zijn de wachtlijsten voor pleeghuiszorg vrij wel verdwenen, aldus Van den Boogert. Ook noemde hij het opzetten van een wachtlijst en zorgfrequentiebureau. Ook op het gebied van administratie, personeel en organisatie wordt er al terdege samengewerkt. Van den Boogert verzekerde de aanwezigen dat 'gaandeweg' het vertrouwen steeds meer is gegroeid en dat is een belangrijke voor waarde voor één zorgloket op het eiland. "En dit zal er toe leiden dat de zorg op Goe ree-Overflakkee geoptimaliseerd zal wor den". Vervolgens was het tijd voor de onderteke ning van de aktes, zowel door de scheidende bestuursleden van de zorginstellingen als voor de nieuwe bestuursleden. Tijdens de bijeenkomst zorgde notaris Ter Braak er voor dat de aktes getekend werden... Zorg Saam is een feit! De 'nieuwebestuursleden zorgen er voor dat met hun handtekening ZorgSaam een feit is.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1