LITIE Oprichting ZoinSaam een feit Mediadebat in gemeenteraad Middelliarnis: Radio Superstar toch representatief! I-OfW II IVIet Wie??? 0900-8844 Bingo-avond voor Roemenië ^^s^/4-B Verkoping Ger. Gemeente Concert Appollo en Concordia Lampionoptociit Sommeisdijic Treinenbeurs in Oostdam Lezing over kleine toetsinstrumenten Extra kerkdienst Ger. Gemeente chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en. zeeuwse eilanden Verkeerscontrole Inbraak garagebedrijf Auto tegen boom Inbraak woning Bestrijding geluidsoverlast Uw woning of bedrijfspand verkopen? Verkoop zelfgemaakte kaarten Woord en Daad Vereniging Van Orgelvrienden: Naadloze aansluiting Jan van Dop: "Democratie heeft gewonnen van dwang! Emotioneel De reis door je leven... Dinsdag 9 maart 2004 argang 7287 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakicee Donderdagochtend en -middag hebben poli tiemensen tijdens de surveillance diverse verkeerscontroles gehouden op Goeree. In totaal werden 16 processen-verbaal uitge schreven voor het niet handsfree telefoneren tijdens het autorijden, het niet dragen van een helm en te hard rijden. OUDE TONGE - Donderdagavond werd geconstateerd dat was ingebroken in een garagebedrijf aan de Boezemweg. Onbeken den doorzochten het pand nadat men via een opengebroken raam naar biimen was ge gaan. Met de buit, waaronder een digitale camera en autosleutels, namen de daders een aldaar geparkeerd staande BMW mee. De auto werd later teruggevonden aan de Ton- nisseweg. De activiteitencommissie van de Gere formeerde Gemeente te Middelhamis organiseert op 3 april een verkoping vanuit het verenigingsgebouw, aan de Chr. De Vriesiaan 38 van 10.00 tot 11.00 uur. Voor deze verkoping heeft de activiteiten commissie de Fietsenschuur uitgenodigd die met nieuwe en gebruikte fietsen, fietson derdelen en accessoires op deze verkoping komt staan. Van fietsbellen tot en met fiets- stoeltjes fietstassen, ook voor een passend schroefje moertje etc. kunt u deze zater dagmorgen bij ons terecht. Ook uw banden- plaksetje kunt u weer bijvullen, of vernieu wen. Ook heeft de "Fietsenschuur" folder materiaal, waar u div. artikelen uit kunt bestellen. Voor de bezoek(st)er is er gratis koffie in de gezellig ingerichte koffiehoek De opbrengst is bestemd voor de kerk (ver)bouw van de Geref. Gemeente uit Mid- delhamis In de week voorafgaand aan deze verkoping (week 14) kunt u na telefonisch overleg met dhr. Knuist telnr. 482982 ook in zijn "Fiet senschuur" terecht voor bovengenoemde fiets artikelen ook dan zal een deel van de opbrengst bestemd zijn voor de kerkbouw. Dit jaar organiseert de activiteitencommissie (net als vorig jaar) wéér een grote Boeren- markt op DV. 12 Juni. Met oa: héél véél tweedehands spullen (rommel), nieuwe en gebruikte fietsen, fietsonderdelen, zonne bloemen, nieuwe en gebruikte kleding, vei ling, crea kraam, (zelf gemaakte) kaarten, patat, snacks, vis, ijs, div. soorten snoep, div. soorten broodjes, koeken, ook zal weer een gedeelte van het schoolplein ingericht wor den voor de koffiehoek en kinderspelletjes, dus; een dag om nu al te noteren in uw agenda OUDE TONGE - Zondagavond omstreeks half elf raakte op de Melkweg in Oude Ton- ge een 36-jarige man uit Oude Tonge gewond, nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Door nog onbekende oorzaak was de automobilist de macht over het stuur verloren, waarna de auto tot stil stand kwam tegen een boom. Het slacht offer, dat bekneld was geraakt, werd door de brandweer uit zijn benarde positie gehaald. Hij werd met intern letsel door personeel van de ambulance vervoerd naar het Medisch Centrum Rotterdam Zuid. OUDE TONGE - Zaterdagavond is er inge broken in een woning aan de Dabbestraat te Oude Tonge. Een raam aan de achterzijde was geforceerd. Alle kamers werden door zocht. Paspoorten, bescheiden en een geld bedrag worden vermist. MIDDELHARNIS - De politie van het dis trict De Eilanden heeft ^gelopen vr. avond en -nacht een actie gehouden tegen geluids overlast in Middelhamis. De aanleiding waren klachten van buurtbewoners in de omgeving van het Kerkepad. Het ging met name om geluidsoverlast veroorzaakt door auto's en bromfietsen. In de weekeinden wordt regelmatig tot diep in de nacht heen en weer gereden, hetgeen de nodige problemen veroorzaakt. In totaal zijn er elf processen- verbaal opgemaakt voor diverse overtredin gen. Het geluid van auto's met sportuitlaten werd gemeten. Van twee bestuurders is het kentekenbewijs ingevorderd omdat de uit- laatinrichting van hun voertuig niet in orde was. Men had de demper en katalysator ver wijderd. Verder is er opgetreden tegen het rijden met piepende banden en tegen brom fietsers die te veel herrie veroorzaakten. Op zaterdag 13 maart hoopt brassband Con cordia uit Ouddorp weer haar jaarlijkse voorjaarsconcert te geven. Aan deze avond wordt meegewerkt door de Koninklijke fan fare ApoUo uit Goedereede. Zij zullen om 19.30 uur het concert openen onder leiding van Leo Simons. Daarna is het de beurt aan het jeugdorkest van Concordia onder leiding van Cees Boelaars. Na de pauze zal brass band Concordia onder leiding van Cees Nijsse hun muzikale klanken ten gehore brengen. Er zal deze avond een grote diver siteit aan muziek te horen zijn van pop tot klassiek en van snelle tempo's tot rappe mar sen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Zaal open om 19.00 uur. het concert vindt plaats in Dorpstienden. In Sommelsdijk wordt er een lampionop tocht gehouden op vrijdag 19 maart vanaf Wijkgebouw de Zwaluw gelegen aan de Sperwer te Sommelsdijk. Deelname gratis, kleine kinderen graag onder begeleiding van volwassene. Er wordt verzameld om 19.15 uur en om 19.30 is de start. Tot ziens in ons wijkgebouw. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakolaar/laxaleur. lid NVM 0lcS7-4763.ï.S Natuurlijk verstuurt u wel eens een kaart, hetzij naar een zieke of naar iemand die jarig is. Maar heeft u er ook wel eens aan gedacht dat u met het sturen van een kaart, niet alleen de persoon bUj kunt maken waar u de kaart naar verstuurt, maar ook mensen blij kunt maken die geen eten, drinken, kleding of onderdak hebben. In ons comité van Woord en Daad hebben we leden die (zelf gemaakte) kaarten verko pen ten behoeven van het goede doel. Mensen die er ontzettend veel (vrije) tijd in steken om andere mensen een beter leven te helpen bezorgen, steunt u het goede doel door bij hen uw kaarten te kopen. Op onderstaande adressen kunt u terecht om kaarten te kopen en de bijbehorende postze gels. Van harte aanbevolen! Mevr. A. van Heemst- Azaleastraat 11 te Sommelsdijk Mevr. M. Lokker-Joh. Frisolaan 13 en Mevr. M. Breeman-Emmastraat 23 te Den Bommel Mevr. J. Oosterlee-Veerweg 1 en Mevr. A. Cammeraat-Schansweg 13 en Mevr. J. Kooyman- Pieter Biggestraat 23 te Ooltgensplaat. Mevr. A. Tebrugge-Looheul 1 te Goedereede. Zaterdag 14 maart wordt er in verenigings gebouw Oostdam aan de Jongkoenstraat te Goedereede weer een Treinen beurs gehou den. Diverse hobbyisten tonen hun gebruik te treinen en andere spoorse zaken. De beurs is open van 9.30 tot 16.00 uur. Info 06 16392892. De Vereniging Van Orgelvrienden nodigt u uit tot het bijwonen van haar vergadering op zaterdagmiddag 6 maart a.s. in de Ned. Herv. kerk te Sommelsdijk. Aanvang 14.00 uur. De heer Martin Butter uit Ridderkerk hoopt deze middag een lezing te houden over het onderwerp 'Kleine toetsinstrumen ten', waarvan hij er vier zal bespreken die hij zelf bouwde: een virginaal, twee spinetten en een clavichord. De vergadering van 6 maart zal een uitstekende gelegenheid zijn om met deze instrumenten kennis te maken. Bovendien is de ruimte in de kerk al meer dere malen zeer geschikt gebleken voor het musiceren op een spinet; zelfs de zachte klanken van een clavichord doen het er heel goed. Het bijwonen van de vergadering is dus beslist de moeite waard. U bent hartelijk welkom. De toegang is gratis. Na zorgvuldige voorbereidingen en steeds intensiever wordende samen werking zal op 11 maart 2004 door een aantal zorgaanbieders op Goeree Overflakkee de holding Zorg en Ver pleging Goeree Overflakkee opgericht worden. Tegelijkertijd wordt een per sonele unie aangegaan tussen deze holding en het Van Weel Bethesda Zie kenhuis. Hierdoor ontstaat één werk organisatie die haar diensten onder de naam ZorgSaam aan zal bieden. Het verpleeghuis de Samaritaan in Som melsdijk en de verzorgingshuizen De Goede Ree in Sommelsdijk, Ebbe en Vloed in Oude-Tonge, Geldershof in Dirksland en de Vliedberg in Ouddorp zullen het bestuur overdragen aan de eerder genoemde hol ding. In het kader van de personele unie zul len de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van zowel de holding als van het ziekenhuis uit dezelfde mensen bestaan. I Hierdoor wordt eenheid van beleid voor ZorgSaam geborgd en kan de verdere vorm geving van de ketenzorg voortvarend ter hand genomen worden. Binnen ZorgSaam zal de zorg per regio (gemeente) aangeboden worden via één loket. Dit betekent dat zorgvragers met al hun vragen op het gebied van verpleging en verzorging bij één centraal punt in hun regio terecht kunnen. Of het nu een vraag betreft voor.een verzor- gingshuisplaats, een verpleeghuisplaats of zorg thuis; al deze zaken worden door dit ene loket voor de klant geregeld. Indien mogelijk en medisch verantwoord zal de zorg thuis, dan wel zo dicht mogelijk bij huis, aangeboden worden. Voor de meer specialistische verpleeghuis zorg en de ziekenhuiszorg blijven de zorg vragende klanten geholpen worden vanuit het expertise-centrum/verpleeghuis de Samaritaan en het Van Weel Bethesda Zie kenhuis. Door deze hechte samenwerking kan tevens een naadloze aansluiting van de verschillen de zorgvormen en eventuele overige dien sten bewerkstelligd worden. Voor patiënten die een behandeling hebben ondergaan in het ziekenhuis en bijvoorbeeld via revalida tie verder dienen te herstellen zal ZorgSaam voor een geleidelijke en soepele overgang zorgdragen van ziekenhuiszorg naar ver pleeghuiszorg. Klanten die in eerste instan tie verzorging in de thuis situatie afnemen en waarbij in een later stadium de zorgbehoefte toeneemt zullen via het regionale loket tijdig en naadloos geplaatst worden in een intra murale voorziening zoals bijvoorbeeld het verzorgingshuis. Inmiddels zijn een aantal initiatieven op dit gebied genomen en reeds gestart. Genoemd kunnen worden o.a. de verpleegunits in de verzorgingshuizen, de schakeiunit in het zie kenhuis, de zorg die geleverd wordt door de ZorgSaam-partners in de zogenaamde woonzorgcomplexen en seniorenwoningen. Nieuwe initiatieven kuimen en zullen voort varend ter hand genomen worden en tot uit voering worden gebracht. Naast de integratie van de zorg en het orga niseren van een efficiënte keten van naad loos op elkaar aansluitende zorgproducten en (welzijns)diensten, zal op het gebied van de ondersteunende diensten verdere uitbouw van de reeds bestaande samenwerkingsvor men plaatsvinden. Zo is bijvoorbeeld voor de automatisering reeds spr^e van één afde ling die werkzaam is voor alle ZorgSaam- partners. Op het gebied van financiën, admi nistratie, personeel en organisatie en inkoop is reeds het een en ander gerealiseerd en wordt momenteel hard gewerkt om tot uni form beleid te komen en deze diensten ver der te professionaliseren. Specifieke, hoog waardige expertise wordt hierdoor optimaal en efficiënt ingezet. De leden van de Raad van Bestuur, de loca tiedirecteuren en de regiodirecteuren zijn zeer enthousiast over de totstandkoming van ZorgSaam en zien de toekomst met veel ver trouwen tegemoet. Zij zullen de hierboven genoemde uitdagingen dan ook energiek ter hand nemen. Hierbij weten zij zich gesteund door een zorgvuldig samengestelde Raad van Toe zicht, die de Raad van Bestuur met advies ter zijde zal staan. Nadrukkelijk is er voor gekozen de lokale kleur en identiteit die er van oudsher is op de verschillende locaties te handhaven. Binnen ZorgSaam büjft er daardoor ruimte voor de verschillende partners om de eigenheid te behouden en de aansluiting met de behoef ten van de klanten zo goed mogelijk te laten verlopen. De stichtingsraden van de deelne mende partners vervullen hierin een belang rijke en ook statutair vastgelegde rol. De Raad van Bestuur, de directies en de Raad van Toezicht zijn ervan overtuigd dat door het vormen van ZorgSaam de zorg op Goeree Overflakkee verder geoptimaliseerd zal worden en goed zal blijven aansluiten bij de veranderende wensen en behoeften van de zorgvragers. Jan van Dop(tweede van rechts) tijdens het programma Superpolttiek wal vrijdagavond werd gehou den. De toekomst van dit programma hing even aan een zijden draadje .(Foia Persbureau Flakkeei In tegenstelling tot de twee voorgaan de vergaderingen heeft de gemeente raad van Middelharnis donderdag tot twaalf uur de tijd nodig gehad om de agenda af te werken. Er kwamen belangrijke zaken aan de orde. Zo belangrijk zelfs dat voor het eerst sinds lange tijd de publieke tribune weer in het geheel was gevuld. De voornaamste oorzaak van deze belangstelling was het agendapunt waarin de gemeenteraad werd gevraagd om een keus te maken tus sen de lokale omroepen Radio Super star en de Stichting Lokale Omroep Oostflakkee (SLOO). Momenteel heeft de lokale omroep Radio Superstar een zendvergunning voor de gemeente Middelhamis. Deze vergunning wordt eens in de vijfjaar herzien. De huidi ge periode loopt 27 april van dit jaar af. Het Commissariaat van de Media, de instantie die de zendtijd van de omroepen - ook de lokale omroepen - toewijst, kreeg van Radio Superstar en de SLOO een aanvraag om voor de volgende vijfjaar hun uitzendingen in de gemeente Middelhamis te verzorgen. Voor dat het Commissariaat overgaat tot het verlenen van een vergunning dient de Gemeente eerst advies uit te brengen of de omroepinstellingen voldoen aan de eisen in de Mediawet. Donderdag bleek het nog niet zo eenvoudig te zijn voor de gemeenteraad om de omroe pen te toetsen aan de eisen van dat Commis sariaat. Ingewikkeld Het lokale omroepland op Goeree-Overflak- kee blijkt nogal ingewikkeld in elkaar te ste ken. In de gemeente Goedereede verzorgt Radio Goeree Lokaal (RGL) de uitzendin gen. In Middelhamis zendt Radio Superstar uit en in Dirksland de Stichting Lokale Omroep Flakkee (SLOF) en in Oostflakkee de SLOO. In de praktijk bhjkt het dat de SLOF en de SLOO heel nauw samenwerken, zo nauw zelfs dat de SLOF de uitzendingen voor de SLOO in Oostflakkee verzorgt. Dit past in het streven van de beide omroepen om één omroep te vormen voor geheel Goe- ree-Overflakkee. Radio Superstar en RGL willen hier echter niets van weten. Volgens de mediawet mogen omroepen alleen maar samenwerken als de gemeenten aan elkaar grenzen. Dit is niet het geval bij Dirksland en Oostflakkee. Als de SLOO nu voor de komende vijf jaar de uitzendrechten voor Middelhamis zou verkrijgen zou dit pro bleem zijn opgelost en één omroep voor drie gemeenten zou een feit zijn. Diezelfde Mediawet draagt de gemeente op om er voor te zorgen dat, als er een aanvraag voor zendtijd komt van meerdere omroepen, er eerst moet worden onderzocht of samen werking mogelijk is. Middelhamis heeft geprobeerd om de vier lokale omroepvereni gingen op één lijn te krijgen. Men heeft de omroepbesturen rond de tafel gekregen om te bezien of er mogelijkheden waren tot samenwerking of om zelfs te komen tot één omroep voor het gehele eiland. Op de verga dering met de omroepbesturen bleek de vor ming van één omroepvereniging niet moge lijk. Alleen de SLOO en de SLOF bleken bereid samen te werken. Eén omroep? De gemeente Middelhamis moest dus een advies aan het Commissariaat voor de Media uitbrengen, welke omroep het meest repre sentatief was voor de gemeente. Om deze representativiteit te waarborgen is er bij bei de omroepen een Programma Beleidsbepa lend Orgaan (PBO). Hierin zijn personen vertegenwoordigd uit de voUe breedte van de samenleving. Van kerkelijke gemeen schappen tot vakbonden, van sportvereni gingen tot culturele en etnische minderhe den. Na onderzoek van de gemeente bleken de PBO's van beide verenigingen voldoende representatief voor de gemeenschap. De gemeenteraad had donderdag de keus tussen Superstar en SLOO. Het bleek geen eenvoudige keus! Radio Superstar die al jaren aan de gemeente is verbonden en waarmee de raadsleden toch een zekere 'emotionele band' hebben, door het uitzen den van verschillende politieke program ma's aan de ene kant en aan de andere kant de SLOO - zonder programma voor Middel hamis - maar wel met de mogelijkheid van één lokale omroep voor drie gemeenten op het eiland. Voor deze laatste optie bleken toch verschillende fracties te voelen en wet houder De Jong veel te voelen. Aan het begin van de raadsvergadering werd er door drie personen gebmikt gemaakt van 'het spreekrecht burgers' om de raadsleden te wijzen op het belang van de twee omroe pen. Allereerst was daar de heer Van den Broek, ondanks zijn band met de SLOF sprak hij als burger de raadsleden toe. Van den Broek pleitte voor een samenwer king van de omroepen van drie gemeenten en adviseerde daarom een positief advies over de SLOO te uit te brengen. Hij vond dat er voor wat betreft de representativiteit van Superstar er nogal wat aan schort. Ook ver weet hij die omroep te weinig te doen aan het maken van verschillende programma's. Namens de SLOO sprak de heer Klink. Ook hij probeerde de raadsleden duidelijk te maken dat de SLOO beter de burgerij van Middelhamis vertegenwoordigd. En uiter aard riep hij de raadsleden eveneens te kie zen voor de SLOO. De volgende inspreker, de heer J. van Dop van Radio Superstar het een heel ander geluid horen. In een emotioneel betoog pro beerde hij de raadsleden over te halen om toch Superstar te kiezen. Van Dop wees erop dat de vrijwilligers van Superstar al vijftien jaar de uitzendirigen in de gemeente Middel hamis verzorgen. Zelf verslaat Van Dop al acht jaar de raadsvergaderingen van de gemeente Middelhamis. Hij verklaarde het te betreuren dat hij - in tegenstelling tot andere raadsvergaderingen - wellicht deze avond niet meer kan zeggen: 'tot ziens', maar dat hij voorgoed afscheid zou moeten nemen van de raadsleden met 'zijn' Super star en de politieke programma's. "Hoe kan het dat de wethouder Superstar na vijftien jaar bij het grofvuil wordt gezet? Het is aan u of ik er volgende keer nog bij zal zijn!" Zo hield hij de gemeenteraad voor. Dit zal een van de weinige keren in de geschiedenis van de raad van Middelhamis zijn geweest dat iemand van de pers het woord tijdens een raadsvergadering tot de raad richtte. De heer Van Oostenbmgge van de Christen- Te jong, te gelukkig, te druk, te oud... maak de reis door je leven bij het OJW. Aanstaande zaterdag staat het OJW team op de planken met het toneelstuk 'De reis door je leven'. Jullie zijn allemaal van har te welkom in de Hoeksteen. Om half 8 is de zaal open, we starten om 8 uur. Mis het niet, tot zaterdag! Het OJW. Marijke Clarijs en Margot Lemson zoeken gastgezinnen voor Europa Kinderhulp. Deze organisatie probeert kansarme kinde ren uit Europa een onbezorgde vakantie te bieden. Maar terwijl het aantal kansarme kinderen groeit, slinkt de groep gastouder gezinnen. Hoe u een kind een vakantie kan geven en wat de Stichting allemaal doet, vertellen de dames op dinsdag 9 maart van 18.00 tot 19.00 uur in het programma 'Met Wie???' op Radio Rakkee. De herhaling is woensdag om 18.00 uur. OUDDORP - Donderdag 11 maart, 19.30 uur, ds. C. van Krimpen, bed. H. Doop. Unie verwoordde het dilemma waar de raad voor staat: "We staan op een tweesprong en we hebben twee gidsen: Superstar en SLOO". Dat Superstar een 'oude bekende' is, bleek toch niet doorslaggevend voor de Christenunie om de 'oude paden' te blijven bewandelen. Hun voorkeur gaat toch uit naar de SLOO, want de ChristenUnie denkt meer toekomstgericht. Zij ziet bij een eventuele vorming van één eilandelijke gemeente het voordeel in van één omroep. De keus voor de SLOO is dan logisch. De heer Ozinga van de VVD vond het 'com plexe materie'. Zijn partij zet vraagtekens bij de representativiteit van de SLOO en vond dat voorlopig maar iedere gemeente maar voor haar eigen omroep moet kiezen. Geen voorkeur De heer Nattekaas van VDB'78 verklaarde dat zijn partij geen voorkeur heeft voor een bepaalde omroep. Hij vond de perikelen rond de omroepen maar een 'soapserie' of - om in radiotermen te blijven - een hoorspel. Hij verklaard geen van beide omroepen representatief te vinden voor de gemeente Middelhamis. Maar toch had hij waardering voor allebei de omroepen. Dus van VDB'78 noch een positief noch een negatief advies. Zijn collega Lodder van ABB was wat de representativiteit het eens met Nattekaas, maar zijn partij koos toch voor Radio Super star. De heer Dilling van het CDA had niet zo'n hoge pet op van het aantal luisteraars naar de lokale omroepen. Hij wist niet goed het ver schil tussen "het vullen van zendtijd of het leveren van kwaliteit". Hij voelde toch meer voor een omroep met gemeenteoverschrij- dende kwaliteit en koos voor SLOO. Hooijman van de PvdA verklaarde dat zijn partij voor een moreel dilemma staat. Hij verklaarde voor samenwerking te zijn van de verschillende lokale omroepen, maar zijn partij koos toch voor Superstar. Bij monde van de heer Van der Boom van de SGP verklaarde deze partij dat Superstar wel degelijk representatief is voor de burgers van de gemeente Middelhamis. De SGP had ook bemerkt dat het klimaat voor samenwer king momentee! nog niet erg gunstig is. Hij wist dat de plaatselijk omroep wel degelijk door velen beluisterd wordt. Zo kwam toch een meerderheid van de raad van Middelhamis tot een positief advies voor Radio Superstar aan het Commissariaat van de Media. Het woord is nu aan het Com missariaat. Een duidelijk opgeluchte Jan van Dop ver klaarde dat "de democratie het heeft gewon nen van de dwang". Hij vond het een belo ning voor de vele vrijwiUigers van Radio Superstar, die iedere keer weer met beperkte middelen proberen om goede programma's te maken. Deo Volente zaterdag 13 maart aanstaande organiseert het Roemeniëcomité te Stellen- dam een bingoavond. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het werk dat het comité organiseert in Roemenië. Zo organi seert het Roemeniëcomité in het voorjaar opnieuw een transport en in de zomer wordt kinder en jeugdwerk gecoördineerd in het dorp Kökös. De bingoavond op zaterdagavond 13 maart begint om 19.30 uur met een kop kof fie in de Hervormde basisschool 'Het Kompas' aan de Schoolstfaat te Stellendam. Rond 20.00 uur begint de bingo, ledereen, jong en oud, is van harte welkom! Info? 491209/492691.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1