Met Wie??? Speeltuin 'de Flipjes' viert vijftigjarig jubileum www.buijze.nl Kinderdienst in Ouddorp Opluiapbeurt oude begraafplaats Sommelsdi|l( ^is^ A-9 Roddelverhaal... Auto's wassen voor het goede doel Kleuters spelen Peter en de Wolf Vrijwillig medewerker Gert Westdijk Koninklijk Onderscheiden Nederlandse Rode Kruis opent gironummer 7447 voor slachtoffers aardbeving Marokko Verkoping t.b.v. Calando in Ouddorp Schiiderijenexpositie in Blaeuwe Huus Voorspeelmiddag De Deltastreek kievit warmte Opbrengst collecte Hersenstichting ^'fTmRT^^r^ jaargang -"^ \^i 7285 ag^i^^ggntigf-'i cm. sirèehMadöpger^rmeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid Dinsdag 2 maart 2004 EW, EX. Op zaterdag 6 maart is er in verenigingsge bouw 'Eben Haëzer' aan de Preekhillaan 3 in Ouddorp een verkoping ten bate van Calando. De verkoping is van 9.00 tot 15.00 uur. De volgende artikelen zullen te koop worden aangeboden; oma's cake, koekjes, Ouddurp- se affekaot, eigen gemaakte brokken, zelf gemaakte kaarten, kado-artikeien, bloemen, witlof en fruit, vis, en wat dacht u van erw tensoep (om mee te nemen). U kunt ook genieten van een kopje koffie met eigen gebakken appeltaart of een, heeerlijke kop erwtensoep (uit eigen keuken). Er zijn ook vele artikelen die geschonken zijn door de plaatselijke middenstand. Komt kijkt en koopt t.b.v. Calando! In de maand maart exposeren Frieda Smit uit Ouddorp en Wil Romers uit Rozenburg met hun schilderijen in 't Blaeuwe Huus, het VVV-kantoor aan de Bosweg 2 te Ouddorp. Al geruime tijd krijgen zij schilderles van Janny Posthuma, wat hen ertoe heeft gebracht zelf te gaan exposeren. Het verfma- teriaal dat wordt gebruikt voor de schilderij en is aquarelverf. Hun inspiratie om te schil deren halen zij uit verschillende 'bronnen'. 's Zomers zijn zij bijvoorbeeld dikwijls bui ten te vinden en schilderen zij bloemen, landschappen en stillevens. Deze thema's zijn ook terug te vinden in de expositie die u kunt bezoeken tijdens openingstijden van VVV Ouddorp aan Zee. Geopend: 's maan dag t/m vrijdags van 8.30-12.(X) uur en van 13.00-17.30 uur; 's zaterdags van 8.30-12.00 uur en van 13.00-17.30 uur. Zaterdag 13 maart is er weer een voorspeel middag van muziekschool 'de Deltastreek' en is het de beurt aan de docenten van klein koper en hoorn, André Leer en Irene Kruik, om de leerlingen hun prestaties van het afge lopen jaar te laten horen en zien. In m.f.g. 'Dorpstienden' zal vanaf 15.00 uur gemusi ceerd worden op trompet, bugel, cornet en hoorn. De docenten én hun leerlingen heb ben er hard voor gewerkt. Daarnaast zullen door de examenleerlingen prachtige stukken worden vertolkt op hoog niveau. Zij zullen, evenals andere leerlingen, op de piano bege leid worden door Marjo Boom. Iedereen wordt uitgenodigd om deze voorspeelmid dag bij te wonen. Zo noemt wethouder Bakelaar van de gemeente Goedereede in een eerste reactie het verhaal van Goerees oud-wethouder P.T. Grinwis in Eilanden Nieuws van afgelopen vrijdag. "Ik heb zijn verhaal niet vooraf kun nen controleren, het zijn allemaal leugens en onwaarheden. Daar ben ik best pissig om." In een artikel in één van onze komende edi ties zal op zijn beurt Bakelaar een 'boekje open doen'. De oecumenische werkgroep Goeree- Overflakkee houdt een jongerenreis naar Taize. Een dorpje, dat op een prachtige heuvel is gelegen in Bourgondië, Frankrijk. Het is ook een plaats waar het geloof op een bijzondere manier beleefd wordt. Hierover vertelt Piet de Munck op dinsdag 2 maart van 18.00 tot 19.00 uur in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. De herha ling is op woensdag van 18.(X) tot 19.00 uur Radio Flakkee is via de ether te ont vangen op 105.3 en 105.9 MHz en in de gemeente Dirksland en Oostflakkee ook op de kabel op 107.1MHz.. OUDDORP - Bij verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer' aan de Preekhillaan kunt a.s. zaterdag, 6 maart, tegen een geringe vergoe ding uw auto laten wassen. De opbrengst is bestemd voor de stichting Spaans Evangeli sche Zending. Deze stichting zorgt voor lec tuur in Spaanstalige landen. De actie van zaterdag is bedoeld voor de zending in het communistische land Cuba. U kunt bij Eben Haëzer terecht van 9.00 tot 15.00 uur. De schoonmaakkosten bedragen 3 voor de buitenkant van de auto, uw héle voertuig wordt voor 5 schoongemaakt. Terwijl u op uw auto wacht, kunt u binnen een kop koffie of erwtensoep nuttigen. Ook is er een verko ping ten baten van 'Calando' Industrieweg 44 ,3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mall: info@kieyitwarmte^nl www.kievttwamtce.nl Makelaarskantoor Tamboer heedigd makeUiar/taxalcur. lid NVM OI87-476.'5.5.'> In Middelhamis en Nieuwe Tonge is tij dens de collecte voor de Hersenstichting het mooie bedrag van 824,5 bij elkaar gebracht. Alle gevers en collectanten har telijk dank. Mocht u in de toekomst ook willen helpen met dit werk, dat kunt u zich aanmelden bij mevrouw Miep Reijs te Nieuwe Tonge, tel. (0187) 651328. Momenteel zijn nog maar zeven collectan ten beschikbaar, maar om alle inwoners te kunnen bereiken, zouden er wel twintig collectanten extra moeten zijn. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING De beide kleutergroepen van o.b.s. d'n Tuun in Middelhamis hebben wekenlang gewerkt aan de musical 'Peter en de wolfZe kregen hulp van hun juffen, stagiaires en de muziek docent. Maar vlak voor de voorjaarsvakantie was het zover: dinsdags traden ze op voor de rest van de school en op woensdagavond voor alle (groot)ouders en andere belangstel lenden. De speelzaal van de school was tot de laatste plaats bezet, en de kinderen oogst ten veel applaus. Zondagmorgen 7 maart 2004 wordt er een kinderdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk van Ouddorp. Hieraan werkt het kin derkoor Yess! o.l.v. Mariamie v.d. Baan mee, dat deze morgen een aantal kinderlied jes zal zingen, terwijl dominee Kant enkele vragen van kinderen zal beantwoorden. Die vragen komen uit het boekje: '101 vragen van kinderen over God en de Bijbel'. Ieder een is hartelijk welkom: opa's en oma's, ouders, volwassenen en kinderen. Aanvang 10.00 uur. Na de dienst is er gezellig koffie drinken. De oude begraafplaats bij de Neder lands Hervormde Kerk in Sommelsdijk zal binnenkort een opknapbeurt onder gaan. De Stichting Sociale en Maat schappelijke Belangen (SMB) in Som melsdijk heeft bij de ingebruikname van de DOELE in 2001, als cadeau naar de gemeenschap het initiatief genomen door gelden beschikbaar te stellen voor het eerherstel van deze historische plek in het centrum van het dorp. Na breed overleg is de "Werkgroep Renovatie Historische Begraafplaats Sommels dijk" samengesteld vfaarin vertegen woordigd zijn vertegenwoordigers van: de Kerkvoogdij, Stichting Sociaal Maatschappelijke Belangen, de Ge meente Middelhamis en het Streekmu seum. Deskundige hulp en ondersteu ning op het gebied van oude begraaf plaatsen wordt verleend door het Buro Hulsman v.o.f. en tevens is er de toezeg ging tot medewerldng van de archeolo gische vereniging "De Motte" wat betreft het vooronderzoek. Terug in de historie Nu zowel de kerk zelf als tal van panden in de oude kem rond de kerk gerestaureerd zijn, kan de oude begraafplaats - waar vele generaties Sommelsdiekers begraven zijn - niet achterblijven. Hoewel een gedeelte van de voormalige kerkring al in het tweede decennium van de 17e eeuw bebouwd werd, is aan de zuid- en westkant nog goed te zien dat Sommelsdijk ooit een kerkringdorp was. Wie de begraafplaats vanaf het Marktveld betreedt, passeert twee stenen pijlers met doodshoofden en beenderen. Dit was vroe ger de toegang tot het kerkhof. Plattegron den uit het eind van de 19e en begin 20e eeuw laten zien dat het kerkhof aan deze zij de toen grotendeels met graven was bedekt. Omdat dit voornamelijk derde klasse graven waren, voor de minder bedeelden, hebben er vermoedelijk niet veel grafstenen gestaan. Er staat nu nog één steentje op het grasveld. Aan de oostkant, waar zich de eerste en tweede klasse graven bevonden, is iets meer overgebleven. Behalve de toegang tot de fraai gerestaureerde grafkelder van de Van Aerssens treffen we hier een twintigtal graf- De besloten begraafplaats, naast de overgebleven noordmuur van het voormalige koor van de Ned. Herv. Kerk. Stenen en twee mooie hekwerken aan in diverse staten van verval. Deze bevinden zich deels in het vroegere koor en deels in het vak dat wordt afgeschermd door een ligusterhaag. Van het vroegere koor is alleen de noordmuur over, de overige mitfen van het koor zijn na de kerkbrand van 1799 niet herbouwd. De grafkelder van de Van Aers sens kwam daardoor buiten te staan. De grafregisters uit de periode 1884-1912 tonen aan dat verreweg de meeste begravingen in de derde klasse plaats vonden, van de duur dere eerste en tweede klasse werd spaarzaam gebmik gemaakt. Toch waren er volgens een plattegrond van 1907 heel wat meer grafste nen aanwezig dan de weinige die er nu te zien zijn. Lang heeft de begraafjplaats na 1907 niet meer dienst gedaan, in 1939 had de laatste begrafenis plaats en in 1952 is de dodenakker gesloten verklaard. Anno 2004 Het doel van de renovatie is, de begraaf plaats zoveel mogelijk het aanzien temg te geven van het begin van de 20e eeuw. Als er nog grafstenen onder het maaiveld liggen, zullen die zorgvuldig zichtbaar worden gemaakt. Het plantsoen dat het zicht op de grafkelder van de Van Aerssens en op de noordmuur van het koor belemmert, en de ligusterhaag zullen verwijderd worden. Voor het Heras-hekwerk wordt een rij van haagbeuken ingeplant waardoor een haag ontstaat als natuurlijke buffer en begrenzing. Later kan dan het hekwerk verwijderd wor den. Het streven is dat na de renovatie, de oude begraafplaats en kerfcruïne er weer uitzien zal zien als op de oude foto's van het begin van de 20* eeuw. Met het ten uitvoer bren gen van dit plan in het sfeervolle historische hart van Sommelsdijk, wordt op een waardi ge wijze de herinnering levend gehouden aan de vele dorpelingen die hier hebben geleefd en begraven zijn. De werkzaamheden De praktische uitvoering zal met behulp van vrijwilhgers op een aantal zaterdagen (van af 13 maart as.) plaats vinden. Bent u geïnte resseerd en bereid op enigerlei wijze dit voorjaar mee te werken, neem dan in de avonduren contact op, met Klaas Struijk, telefoon (0187) 486568. OUDDORP - Er is een tijd geweest dat elk dorp op Goeree-Overflakkee zijn eigen speeltuin had. Die werden destijds gesticht door steun uit het Rampenfonds. Van al die speeltuinen is echter alleen die van Ouddorp over gebleven. Al vijftig jaar lang is 'de Flipjes' er een begrip en jaarlijks ver maken zich er zo'n 50.000 gasten, de donateurs van de speeltuin daarbij niet meegerekend. En 't is dankzij de nimmer aflatende inzet van vrijwilli gers dat 'de Flipjes' al zo lang bestaat. Afgelopen vrijdag vierde de Oud- dorpse speeltuin zijn vijftigjarig jubi leum tijdens een feestelijke bijeen komst in Restaurant Duinzicht, even eens te Ouddorp; een gelegenheid ook waarbij aan één van de vrijwillige medewerkers Van 'de Flipjes' en tevens bestuurslid, de heer G. West- dijk, een Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt! Flipjes Velen denken dat de naam "de Flipjes' iets te maken heeft met het bekende Tielse FUpje, maar niets is ininder waar. Om te weten waar deze naam voor de speeltuin nu eigenlijk vandaan komt, moeten we temg het verleden in, naar de oprichting van de speeltuin. Twee zonen van 'Flup' Meijer waren het - vanwege de voornaam van hun vader in de Ouddorpse volksmond 'de Flupjes' genoemd - die samen met Teun Tanis met het initiatief kwamen om een speelmin op te richten. In die tijd werd namelijk nogal flink gebouwd in Ouddorp en kwamen er veel jonge kinderen wonen, vandaar dat idee. En zo gezegd, zo gedaan. In de avonduren werden in de smederij 'op durp' bij Maart en Peet van Dam de speel toestellen gemaakt. En als die klaar waren, werden ze met paard en wagen naar het ter rein gebracht waar de speeltuin moest komen. Aan 't eind van de avond deden ze dan een borreltje bij 'de Flupjes' thuis, in de Juinboerderij; die lag daar recht tegenover het speeltuinterrein. Toen de speeltuin eenmaal klaar was, werd deze genoemd naar... 'de Flupjes'! Hier werd alleen 'de Flipjes' van gemaakt, en zo is de naam van de speeltuin altijd gebleven. 'De Flipjes', een compleet stukje Ouddorpse folklore dus. Vrijwilligers En zoals de speeltuin door de inzet van vrij wilhgers is ontstaan, zo is ze al de jaren daar na voortdurend onder de hoede van vrijwil ligers gebleven. Het bestuur en de toezicht houders, vutters en 65-plussers, zijn er altijd mee bezig: toezicht, onderhoud en verzor ging, vernieuwing, veiligheid - er is altijd werk aan de winkel. Zeker ook in de periode waarin 'de FUpjes' gesloten is, want met name krijgt dan het veiligheidsaspect de aandacht, ten behoeve van de kinderen die er het volgende seizoen weer zullen komen. Veiligheid Zo wordt de speeltuin jaarlijks officieel geïnspecteerd. Toen zeven jaar geleden de speeltuin te maken kreeg met de Wet Veilig heid Speeltoestellen, was het met het voort bestaan van 'de Flipjes' bijna gedaan. Er moest voor f 100.000 worden verbeterd, en dat geld was er natuurlijk niet. Gelukkig dat er spontaan zoveel actie werd ondernomen - COMBI OiJDOOV- Vtebtmat 35 W. (0117) 6I16U Fn 6U7M vooral op 't eiland, maar ook daarbuiten - dat in drie maanden tijd f 70.000 bij elkaar werd gebracht. Ook de gemeente Goederee de liet zich daarbij niet onbetuigd. En zo is 't dat 'de Flipjes' toen toch behouden bleef, veilig en wel! Parkeerproblemen Nog steeds moet er veel werk worden verzet en er moeten altijd weer behoorlijke bedra gen worden geïnvesteerd om de kwaliteit van de speeltuin op peil te houden én om het voortbestaan ervan te bewaken. Bovendien kampt de speeltuin al gemime tijd met par keerproblemen rond 'de Flipjes', waardoor bezoekers - dikwijls sjouwend met tuin- stoeltjes, koelboxen, etc. - nogal eens op flinke loopafstand hun auto moeten parke ren. En dat vormt een regelrechte bedreiging voor de graagte waarmee mensen altijd naar 'de Flipjes'kwamen... Openstelling Niettemin gaat ook dit jaar de speeltuin weer gewoon open, voor het eerst op woensdag middag 31 maart a.s. De openingstijden zul len voorlopig zijn: 's woensdag en vrijdags van 13.00-17.00 uur en 's zaterdags van 10.00-17.00 uur. En de entree bedraagt nog steeds slechts 1 Koninklijke Onderscheiding Aan speeltuin 'de Flipjes' is Gert Westdijk al jaren als vrijwilliger verbonden, al vanaf 1971. Sinds 15 jaar is hij er ook toezichthou der, én hij bekleedt de functie van tweede voorzitter van de speeltuinvereniging, die maar liefst 500 leden telt. 'De Flipjes' staat regionaal hoog aangeschreven en voldoet aan de veiligheidseisen, en voor dit alles spant Westdijk zich al jaren in. Daarom behaagde het Hare Majesteit Koningin Beat rix om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Sinke van de gemeente Goedereede reikte hem de bij behorende versiersels en oorkonde uit, bij gelegenheid van de viering vrijdagavond van het vijftigjarig jubileum van 'de Flipjes' Het Nederlandse Rode Kruis opent gironummer 7447 (t.n.v. het Neder landse Rode Kruis te Den Haag) voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De hulporganisatie draagt uit eigen middelen 50.000 euro bij. Het Nederlandse Rode Kruis geeft hiermee gehoor aan de oproep van het internationale Rode Kruis om bij te dragen aan een programma van 1,8 miljoen euro, waarmee 30.000 mensen gedurende zes maanden zullen wor den geholpen. Het Rode Kmis/de Rode Halve Maan*) acht de volgende hulpgoederen direct noodzake- Ujk: 1500 familietenten (voor 5 personen), 20 grote tenten voor medische doelemden, 12.000 plastic lakens, 15.000 matrassen, 30.000 dekens, 6000 keukensets, 100.000 waterzuiveringstabletten, kook- en verwar mingstoestellen, voedsel voor 30.000 men sen en kleding. Teams van het Rode Kmis/de Rode Halve Maan zullen ook onderzoeken welke hulp op langere termijn nodig is, zoals het herstellen van huizen, scholen en watervoorzieningen. De Marokkaanse Rode Halve Maan heeft direct actie ondernomen en heeft beroeps krachten en vrijwilligers ter plaatse, onder wie medisch personeel. Zij zoeken onder het puin naar overlevenden. Ambulances van de Rode Halve Maan vertrokken naar de plek des onheils. Iimnddels zijn vanuit lokale opslagplaatsen al 2000 dekens en 100 tenten verspreid. Dinsdag 24 febmari werd de omgeving van de stad El-Hoceima, aan de noordoostkust van Marokko, getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter. De eerste berichten duiden erop dat zes dorpen zijn getroffen, onder meer At Kamara dat volledig is verwoest. De huizen zijn in deze omgeving voornamelijk opge trokken uit leem. Het gebied is bergachtig en moeilijk toegankeUjk. Er wordt gevreesd voor minimaal 500 doden in het gebied en meer dan 2000 gewonden. De aardbeving is de zwaarste sinds 1964, toen de stad El Hoceina werd getroffen door een beving met ene kracht van 6.0. Rode Halve Maan en Rode Kmis vormen samen de Internationale Federatie van Rode- Kruis- en Rode-Halve-Maanverenigingen (IFRC).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1