LITIE Kaasproductie 'Mèkkerstee' weer van start Superstorm voor de deur, Flaauwe Werk biedt onvoldoende bescherming 0900-8844 OIROSTRUÜK innaard 3252 a-B Doopdienst Beréagemeente Twee 'Israëlavonden' in 'De Staver' Drie jongens van bunker gehaald MAKELAARDIJ chr. streekblad op gerefonneerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eiUind Inbraak camper Overlijden mevr. Velema Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? ■M Taxatie»^f' JU] ERA Bel ons! m (0187)47 02 72 of (0187)68 45 45 actief in beeld en geluid www.opelnieuws.nl '/oor iiiiPiJ^ilefi mf //fö/^/' Orgelconcert Singelkerk Ridderkerk www.comielissant.nl OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 SP start Hulpdienst voor Goeree-Overflakkee Volgend jaar worden tijdelijke maatregelen getroffen Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS •TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD» TEL 0342-405 140 öüDdOODüK] instattatiebedrijf Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. Lezing Gewasbescherming Vrijdag 27 februari 2004 76e jaargang nr. 7284 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(kee Ouddorp - Maandag deed een 51-jarige Duitser aangifte van inbraalc in zijn op de Groenedijk geparkeerd staande camper. Tussen maandagmorgen kwart over elf en kwart voor twaalf zag men kans om uit de op een kleine parkeerplaats bij de vuurtoren staande camper een aantal pasjes, een radio, verrekijker en diverse persoonlijke beschei den weg te nemen. Verkeerscontroles In een niet herkenbare politiewagen voerde dinsdagavond politiepersoneel van het Bureau Hellevoetsluis diverse verkeerscon troles uit op Voome-Putten en Goeree-Over- flakkee. In totaal werden negentien bekeu ringen uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel, het rijden door rood licht, niet handsfree bellen, en diverse andere ver keersovertredingen. Met ontroering namen wij kermis van het overlijden jl. maandag van mevrouw B.J. Velema-Benschop. Mevrouw Velema was de echtgenote van Prof. dr. W.H. Velema, emeritus-hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Prof Velema verzorgt sinds enkele jaren, onder de titel 'Ethiek', wekelijks een column in deze krant. Wij wensen Pro fessor Velema, zijn kinderen en kleinkin deren in deze droevige dagen Gods nabij heid toe. r> j Redactie Wellicht heeft u er al eens vaker over gele zen: de doopdiensten van Evangelie gemeente Beréa Oude Tonge, die twee keer per jaar gehouden worden. Tijdens deze diensten geven de dopelingen hun persoon lijk getuigenis, dat de Heere Jezus hun Heere en Verlosser is, en leggen hun leven af in het watergraf. In het begin van het jaar is deze dienst in Sportcomplex de Staver, in de zomer is er nog een dienst aan het Grevelin- genmeer. Voor beide diensten geldt dat de saamhorigheid van de gemeente en de blijd schap van de dopelingen de ingrediënten zijn van een heel bijzondere tijd. Als u hier nog nooit getuige van bent geweest, wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. De komende doopdienst zal a.s. zondag worden gehouden in 'Het Prieel' van Sportcomplex 'De Sta ver' te Sommelsdijk. Aanvang 14.30 uur. Er is'kinderopvang aanwezig. Messias Jeshua - Jezus komt terug Op donderdag- en vrijdagavond 4 en 5 maart worden er in 'Het Prieel' van 'De Staver' twee 'Israëlavonden' gehouden. De aanvang van allebei de avonden is om 19.30 uur. Mevrouw Hannah Stranders uit Israël zal tij dens deze avonden spreken over de plaats van Israël in de eindtijd. Volgens de organi satie "wordt sinds een aantal jaren de ver wachting van de wederkomst van Jezus Christus weer levend. Ondanks dat het niet helemaal past in dit tijdsbeeld staat de wederkomst juist nu te gebeuren. Jezus geeft Zelf de belangrijkste aanwijzing: de genera tie die het weer tot bloei komen van de vij genboom zal meemaken, zal ook Zijn komst meemaken. De Bijbel leert, dat de vijgen boom het symbool is voor Israël als natie. Dit is de reden, waarom het gebeuren in het Midden-Oosten de wereldpolitiek bein- vloedt en steeds meer op indringende wijze onze aandacht vraagt. Zijn voeten zullen te dien dage op de Olijfberg, die voor Jeruza lem ligt aan de oostzijde (Zacharia 14)". Tijdens de Israëlavonden zal mevrouw Stranders gebruik maken van een flanelbord en ander beeldmateriaal. Het onderwerp wordt over twee avonden verdeeld, die één aansluitend geheel zullen vormen. De bezoekers wordt gevraagd een Bijbel mee te brengen. Maandag 23 februari werd de bemanning van de Stellendamse reddingboot voor het Haringvliet, de 'Willemtje', om ongeveer kwart voor vier in de middag opgepiept door de kustwachtpost Ouddorp. Op de bunker, die zich bij Hellevoetsluis in het Haringvliet bevindt, zaten drie jongens. De oudste was ongeveer 12 jaar. Zij wilden met hun bootje gaan vissen, maar dat bleek stuk te zijn. Zij zochten daarom een vlot op om toch te kun nen gaan vissen en waren zo op de bunker terecht gekomen. De politie, die dit opmerk te, wilde de reddingsbrigade inschakelen. Omdat die echter op dit moment nog niet operationeel is, werd de KNRM gealar meerd. De Willemtje voer tien minuten later uit. Aangekomen bij de bunker bemerkten ze dat de jongens zich van geen kwaad bewust waren. Toch moesten ze van de bunker af en werden ze naar de wal gebracht, waar de politie zich over hen ontfermde. De redding- boot kon weer terugkeren naar zijn eigen plek in de binnenhaven van Stellendam. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxalcLir. lid NVM ()l87-47fi.'i.'ï5 OUDDORP - Nu de eerste 'geboortegolf er achter de rug is en tientallen geitjes er het levens licht hebben aanschouwd, is in de 'Mèkkerstee' te Ouddorp de kaasproductie weer gestart, de productie 2004. Verschillende soorten en smaken waren na afgelopen zomer volledig uitver kocht; kazen kregen zelfs niet eens de kans om belegen te worden, zoveel vraag is er naar deze unieke streekeigen producten. Maar liefst negentig procent van de productie is in de eigen winkel, in de 'Mèkkerstee', over de toonbank gegaan. Maar over niet al te lange tijd zijn alle smaken weer voorradig, als na een rijpingsproces van zo'n week of zes de diverse soorten gei tenkaas weer op de planken liggen te glinmien. Zoals fenegriekkaas, Italiaans gekruide kaas, herbes de Provence, daslook-, bieslook-, mosterd-, peperkaas, jonge kaas, belegen kaas, enz. Ofwel: voor elk wat wils. De Mèkkerstee' is een project van Stichting Onderdak, die deze zorgboerderij huurt en exploiteert ten behoeve van mensen, deelnemers, die in het maatschappelijk leven wat beter op de rails willen komen. Op de foto is één van de deelnemers, Maaike, samen met Piet den Hertog bezig met het stremmen van de geitenmelk. In het hele kaasprocédé is het van groot belang dat alle processen precies op tijd worden uitgevoerd. Overigens is Piet geen eigenaar van de 'Mèkkerstee', maar hij heeft - als medewerker - de leiding over de zorgboerderij. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM COMBI t uur fotQ-frvit» I OUWCW-HtoirmorUM, 10117} ill«ti hu iU7M Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Optl. At 35 jacrr de me«t geliefde ouTo van Nederlond. WWW. o pe In ieuws .n I MAKELAARDI Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw wonmg Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Op zaterdag 6 maart zal in de Singelkerk te Ridderkerk een orgelconcert worden gege ven door de talentvolle Gerben Mourik. Hij zal in het kader van een nieuwe concertreeks een boeiend programma verzorgen. Dit jaar staat in Ridderkerk het thema 'improvisatie' centraal. Maar naast improvisaties zal Ger ben Mourik ook literatuur de aandacht geven. Hij speelt o.a. werken van Sander- man en Keijzer. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de kerk gaat om 19.30 uur open. Toegangskaarten ad 4 zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers betalen 3,-. ELISSAHT De SP werkgroep Goeree-Overflakkee start per 1 maart 2004 met een hulpdienst. De hulpdienst is iedere donderdag van 19.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar via (0187) 687480. Buiten deze tijden kan een bood schap ingesproken worden op het antwoord apparaat. Verder is de hulpdienst te bereiken via e-mail: hulpdienstgo@sp.nl en via de site: www.goeree-overflakkee.sp.nl. De medewerkers van de hulpdienst geven informatie en advies, of kunnen doorverwij zen naar mensen die verder kunnen helpen. Voorzitter van de SP-werkgroep Fetse Vis ser: "Vaak worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd of raken verdwaald in het woud van regels en procedures. Een hel pende hand voor het oplossen van proble men met de baas, verhuurder of gemeente kan dan een uitweg bieden." SP-Hulpdien- sten hebben niet alleen als doel mensen te helpen. Fetse Visser: "Bijna alle afdelingen binnen de SP hebben een hulpdienst. Als er meerdere hulpaanvragen over een zelfde onderwerp biruien komen, is dat voor ons een signaal dat er iets niet goed zit. Door middel van acties kunnen we vervolgens proberen deze zaken op te lossen. Ook kun nen wij als werkgroep de fracties in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten wij zen op bepaalde punten die ons opvallen." De Nederlandse kust heeft zes zwakke plekken die tijdens een superstorm de beukende golven niet kunnen weer staan. Eén ervan bevindt zich op Goe ree-Overflakkee: het Flaauwe Werk, de asfaltdijk bij Ouddorp. Dit bleek in oktober 2002, toen Rijkswaterstaat de nieuwste inzichten over 'golfl)elas- ting' presenteerde. Zo'n extreme storm doet zich gemiddeld eens in de vierduizend jaar voor, maar dat moment kan bij wijze van spreken volgende week al aanbreken. Of mor gen. Spoedeisende maatregelen waren dus dringend vereist. Voor het Flaau we Werk is het besluit inmiddels gevallen. Dit jaar wordt er 450.000 kubieke meters zand opgespoten, een operatie die het ministerie van Ver keer en Waterstaat 2,7 miljoen euro's kost. Recreanten, wandelaars en bad gasten zullen enkele weken op dit deel van het strand worden geweerd. De zandsuppletie is echter een tijdelijke maatregel. Het Flaauwe Werk is straks bestand tegen grotere 'golfbe- lasting' en voldoet weer aan de veilig heidsnormen, maar het blijft een zwakke schakel; niet in de veiligheid van nu, maar in die van de toekomst. YjH om die toekomstige bedreigingen af te kunnen weren, zijn bij het Flaau we Werk ook nog definitieve maatre gelen nodig. Hoe veilig zijn de dijken en duinen op Goeree-Overflakkee? Wat bereidt het waterschap voor? Een reportage over de nimmer stop pende strijd tegen het water. Nederland is veiliger dan in 1953, maar nog niet veilig genoeg. De hoogwaters van 1993 en 1995 maakten in één klap duidelijk dat bij langdurige regenval ontzagwekkende rivier- afvoeren te verwachten zijn. Daarnaast rijst de zeespiegel door de temperatuurstijging en daalt de Nederlandse bodem op veel plaat sen. Maar zee- en rivierdijken kunnen niet eindeloos worden verhoogd, en bovendien zijn rivieren in het verleden nogal beperkt in him vrije loop. Het water blijft dreigen. Tal van projecten zijn al opgezet om Nederland, dat voor zestig procent ver beneden de zeespiegel ligt, te beschermen. 'Ruimte voor de rivier' is zo'n voorbeeld: rivieren worden verdiept, verbreed en verlegd om ze de ruimte te geven. Voor de Nederlandse kust kwam er een ander project: 'Visie Hollandse Kust 2050'. De provincies Noord- en Zuid-Hol land werkten daarin samen met gemeentelij ke overheden, waterschappen en andere organisaties die bij de kust zijn betrokken. Gezamenlijk bekeken zij, in blokken van 50 jaar, de gevolgen van klimaatveranderingen voor de veiligheid van de kust tot 2200. Het Het Flaauwe Werk, vanuit de lucht gezien. De asfaltdijk bij Ouddorp is niet bestand tegen een super storm. Daarom wordt dit jaar - als lijdelijke versterking - op het strand voor het centrale deel van de dijk 450.000 kubieke meter zand opgespoten (foto: Waterschap Goeree-Overflakkee). bleek dat de zeewering op verschillende locaties binnen nu en 50 jaar niet sterk genoeg is. Over 'de richting' waarin daar voor oplossingen zouden worden gezocht, werden de partijen het in de zomer van 2002 eens. Nu brak de 'volgende fase' aan: het uitwerken van de oplossingen. Dat zou nog wel enkele jaren vergen. Toen brak oktober 2002 aan, de maand waarin Rijkswaterstaat verontrustend nieuws bekendmaakte. Nieuwe inzichten over golfkrachten wezen uit dat golven bij een superstorm harder op de kust inwerken dan tot dan was aangenomen. Enkele zeedij ken, waaronder het Flaauwe Werk, zouden die golfbelasting niet aankunnen. Onder zoek was nodig om na te gaan of de Neder landse kust tussentijds versterkt diende te worden, om de zwaardere golven te kunnen weerstaan. Uithollen De superstorm kan zich gemiddeld eens in de vierduizend jaar ontwikkelen. "Maar dat kan bij wijze van spreken ook volgende maand zijn", zegt Martin Schellevis, mede werker waterkeringen van het waterschap Goeree-Overflakkee in Middelharnis. "Tij dens zo'n storm lopen de golven zó tegen de dijk op, dat ze er overslaan. Voor die golf- overslag zijn normen. De asfaltdijk bij Oud dorp is ontworpen voor 1 liter overslag per meter per seconde. Maar uit berekeningen van Rijkswaterstaat kwam vast te staan dat er wel veertien tot vijftien liter overslag kan zijn. Dat is te veel. Dan wordt het binnenta- Ook na de laatste storm, enkele weken geleden, is langs de kust bij Ouddorp over grote afstand weer metershoog duin weggeslagen. REGISTERACCOUNTANTS Gas -Water -Warmte Dorpsweg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 01 lud uitgehold, en de dijk ondermijnd." Het Flaauwe Werk is een asfaltdijk, die bestaat uit een kern van zand, afgedekt met een laag waterbouwasfalt van 15 cm dik. Hij bevindt zich tussen strandpaal 10.50 en strandpaal 13.25, is 2,75 km lang en ligt op 9,70 -I- NAP. Schellevis: "De dijk oogt robuust. Als je er overheen loopt, denk je niet direct dat hiermee iets kan gebeuren." De uiteinden van de dijk zijn weggewerkt in de duinen. "Daar zie je niet meer dan het een dijk is." Dat is anders bij het middengedeel te. Dat is zichtbaar een dijk, en daar ligt ook het minste zand. "Dit is het kwetsbare deel", zegt Schellevis. "Daar kunnen de golven direct bij de dijk komen en erover slaan." Het is dit deel dat als gevolg van de nieuwe inzichten over golfoverslag niet meer vol doet aan de veiligheidsnormen Dat verbaast Schellevis geenszins. "Het is logisch dat je bij zwaardere golfbelasting eerder proble men hebt." En vanzelfsprekend wil het waterschap die problemen verhelpen. "Als waterkeringbeheerder ben je als eerste ver antwoordelijk, al zijn we daarbij financieel ook afhankelijk van het rijk." Serieus Maar wat te doen? Op 31 j anuari dit j aar was er een Bestuurlijk Overleg Kust, in aanwe zigheid van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen. Tijdens die bijeenkomst vroeg zij alle betrokken waterschappen om haar uiterlijk binnen drie maanden een zogenoemd beheerdersoordeel te geven. Daarmee bedoelde ze: Onderzoek of het inderdaad zo erg is met die golfoverslag, en geef aan wat er nodig is om de onzekerheid die is ont staan, weg te nemen. Schellevis: "Die dead line van drie maanden bewees dat ze 't seri eus neemt." Het waterschap Goeree-Overflakkee ging het 'beheerdersoordeel' maken. Al snel bleek dat de berekeningen van Rijkswater staat klopten. Over een lengte van 1 km - het middengedeelte - kon te grote golfoverslag optreden. Nu moest het waterschap nog een oplossing bedenken. Vervolg op pagina 9 Kijk op vwnv.axxiauto.nl of kom langs.'Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 DIRKSLAND - De laatste winterbijeen komst van de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting Goeree-Overflakkee van dit seizoen wordt donderdag 4 maart a.s. gehouden in verenigingsgebouw 'De Schakel' te Dirks land. De heer J. Remijn van DLV Advies groep zal dan een lezing houden over 'Gewasbescherming'. Mogelijk zal deze avond aan de leden van de vereniging ook een handleiding 'gewasbescherming' wor den uitgereikt. Naar verwachting zullen veel nieuwe middelen en toepassingen aan de orde komen. Aanvang 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1