Bustocht Gedeputeerde Van der Sar te gast in gemeente Dirksiand LITIE Jeugdcontact Werkgroep Ozun Koninklijke onderscheiding bij afsciieid van de vrijwiiiige brandweer www.buijze.nl Voorbijganger redt inzittenden van verdrinkingsdood 0900-8844 naar de Keukenhof Derde werkbezoek in rij: in Ouddorp Uitreiking Giljamse beker bij TYO ^a^^- /^-^' chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Snelheidscontroles Uw woning of bedrijfspand verkopen? Auto uit bocht gevlogen Woninginbraak Inbraak woning Woninginbraak kievit warmte Mr. H.A. van Gameren onderzoekt 'Vermogensverklaringen' CDA Statenfractie: alternatieve benadering herindeling Hoeksche Waard gewenst Spuikolk actief in beeld en geluid Dinsdag 17 februari 2004 -nr. 7281 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakl(ee Personeel van de Verkeerspolitie (afdeling Verkeershandhaving) hield donderdagmor gen en -middag op de Lieve Vrouwepolder- sedijk en Tilsedijk in Stad aan 't Haringvliet, N57 in Ouddorp en de Wellestrijpsedijk te Herkingen snelheidscontroles. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk (Stad aan 't Haringvliet) lapten tussen acht uur en half tien 17 van de in totaal 334 passerende auto mobilisten de 50-limiet aan hun laars. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 85 km/ uur. Tussen half acht en negen uur reden op de Tilsedijk (Stad aan 't Haringvliet) 29 van de in totaal 270 passerende autobestuurders harder dan '80'. Hoogst gemeten overtre ding bedroeg 135 km/uur. Op de Rijksweg N57 (Ouddorp) overschre den tussen acht uur en half tien 13 van de in totaal 400 passerende autobestuurders de 100-limiet. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 122 km/uur. In Herkingen werd op de Wellestrijpsedijk gecontroleerd. De radar flitste tussen acht uur en kwart over negen 10 van de in totaal 50 passerende automobilisten. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 km/uur in plaats van '60'. Makelaarskantoor Tamboer hcccligcl niakcliiar/laxateiir. lid NVM 0l,S7-476.i.i.') Op zaterdag 21 februari is er weer Jeugd contact in Ouddorp. Deze avond komt iemand van de Stichting Zending over Gren zen, die iets zal vertellen over Albanië aan de hand van een diaserie. Jongeren, vanaf 15 jaar, die interesse hebben zijn welkom op de jeugdcontactavond. Om 19.15 uur gaat de zaal in Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 in Ouddorp open en staat de koffie/limonade klaar. De avond begint om 19.45 uur. Ben je nog nooit geweest? Kom dan gewoon eens kijken hoe deze avonden verlopen! Kijk voor meer informatie van de jeugdver eniging op http://jvdaniel.filtemet.nl OOLTGENSPLAAT - Zondagochtend om streeks half negen raakte een 30-jarige auto mobilist uit Ooltgensplaat licht gewond na een aanrijding op de Weesmolenstraat. Het slachtoffer verloor bij het nemen van een bocht de macht over het stuur en kwam in zijn auto tegen een boom tot stilstand. Door personeel van de Ambulancezorg Rotter dam-Rijnmond werd de man naar het Dirks- landse ziekenhuis overgebracht. De automo bilist moest een blaastest afleggen, waarna bleek dat hij te veel gedronken had (alcohol promillage van 3,90). Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaalct. MIDDELHARNIS - Vrijdagavond ontdek te, bij thuiskomst, een 31-jarige bewoonster van de Prins Bemhardlaan dat in haar woning was ingebroken. Onbekenden had den een raam opengebroken, waarna het huis werd doorzocht. Uit de woning werden onder meer sieraden en een fotocamera weg genomen. DIRKSLAND - In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ingebroken in een woning in de Voorstraat. Onbekenden hadden in de nachtelijke uren een slot geforceerd, waarna uit de woning een computer en een stereoto- ren werden weggenomen. De 34-jarige be woonster heeft aangifte van inbraak gedaan. GOEDEREEDE - Zaterdagavond consta teerde, bij thuiskomst, een 39-jarige bewo ner van De Stove dat in zijn woning was ingebroken. Onbekenden hadden een achter deur verbroken. Uit de woning werden onder meer een filmcamera en een verrekijker weggenomen. Zaterdag 21 februari is het weer de derde zaterdag van de maand. Van 10.00 tot 12.00 uur staan wij weer klaar om uw gebruikte spullen (mits schoon en heel) in ontvangst te nemen op ons adres aan de Heerendijk bij Transportbedrijf Hendriks. Mogen wij weer rekenen op uw steun voor onze Roemeense zustergemeente in Ozun? Contactpersoon is dhr. G. Groenendijk, tel: 0187-641934. Hartelijk dank voor uw steun! Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (OtST) 482609 E-mail: lnfo@laevitwamite,nl www.Wevltwarmte.nl Na bij'na 35 jaar trouwe dienst verliet Piet Polie op 1 januari van dit jaar de vrywillige brandweer. Hij was sinds 1 februari 1969 lid van de blusploeg Stellendam. Voor Hare Majesteit de Koningin reden genoeg om de heer Polie op deze avond te benoemen tot lid in de orde van Orai^e-Nassau. Burgemeester Sinke van de gemeente Goe- dereede noemde het bijzonder dat iemand bijna 35 jaar lid is van de vrijwillige brand weer. "Al die tijd heeft hij dag en nacht paraat gestaan, in kameraadschap met de andere leden van de ploeg, naast de ellende van anderen." Met waardering en dankbaar heid speldde de burgemeester hem dan ook de decoraties behorende bij zijn koninklijke onderscheiding op. In verschillende functies biimen de ploeg üe decorandus, temidden van zijn vrouw en bur gemeester Sinke (fow Persbum Flakkee). heeft Piet Polie zich bij weer en ontij ingezet voor de levens en veiligheid van zijn mede mens. Vanaf november 1975 was luj hoofd brandwacht, waarna hij in juni 1976 werd benoemd tot chauffeur-pompbediener. Van af januari 1995 vervulde hij de taak van hoofd-pompbediener. Als één van de eersten binnen de ploeg kwam hij in het bezit van het certificaat perslucht. In zijn 35 jaar brandweerdienst heeft Piet 7 verschillende bevelvoerders boven zich gehad; dat op zich is al bijzonder. Piet Polie verliet de brandweer vanwege functioneel leeftijdsontslag. Zijn gezin blijft echter nog wel tot de 'brandweerfamilie' behoren, daar Piet's beide zonen Henry en Piet-Jan ook lid zijn van de Stellendamse blusploeg. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Door de gemeenteraad van Goedereede is in zijn vergadering van 11 december 2003 besloten een onderzoek in te stellen naar de totstandkoming van een tweetal door de bur gemeester van Goedereede, namens de Gemeente Goedereede, ondertekende ver mogensverklaringen ten gunste van de UFA. Iimiiddels zijn er verschillende vergaderin gen geweest van de fractievoorzitters binnen de gemeenteraad. Besloten is het onderzoek naar de vermogensverklaringen op te dragen aan de heer mr. H.A. van Gameren, in het dagelijks leven rechter bij de Arrondisse mentsrechtbank te Breda. Het streven is erop gericht het onderzoek uiterlijk 30 april 2004 af te ronden, waarna bespreking van het onderzoeksrapport in de gemeenteraad kan plaatsvinden. De statenfractie van het CDA is van mening dat een alternatieve benadering van de gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard noodzakelijk is. Het CDA steunt de aanpak van een tussenfase, zoals voorge steld door Gedeputeerde Staten, maar vindt wel dat er ruimte moet zijn om dit daadwer kelijk in te vullen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk voor het CDA en voor iedereen. De bovenregio nale problemen en een gezamenlijke aanpak van de herimichting vereisen een goede bestuurlijke samenwerking. Dat moet de inzet zijn van Gedeputeerde Staten. Daar moet ook de ruimte voor zijn. Het CDA vindt dan ook dat gemeenten in de Hoeksche Waard daarvoor de tijd moeten krijgen. Daarnaast neemt het CDA stelling tegen de veel te scherpe voorwaarden van het college over de gewenste samenwerking. Dat moet en kan ruimhartiger. Het CDA wenst duidelijk te stellen dat haar voorkeur nog altijd uitgaat voor een oplos sing met de basis als draagvlak. De kwaliteit moet voorop staan en schaalvergroting is geen doel maar middel. Bij deze opstelling past het zoeken naar alternatieven. Op 22 april organiseert de VVV een bus tocht naar 'De Keukenhof. De keukenhof is een oer-Hollands evenement en.wereldbe roemd! Mocht u er nog nooit geweest zijn, dan weet u niet wat u hebt gemist. Is het al jaren geleden dat u er was, dan is dit mis schien een goed moment voor een hernieuw de kennismaking. De Keukenhof is een lust voor het oog, u zult overweldigd worden door de kleurenpracht. Voor het optimale voorjaarsgevoel ga je naar de Keukenhof. De opstapplaatsen zijn: Melissant, Stellen- dam, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoome, Brielle en Spijkenisse. Boeken voor deze bustocht kunt u bij de VVV kantoren in Middelharnis, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoome en Brielle en de agentschappen in Abbenbroek en Spijkenisse. Voor meer info belt u naar: 0181-401600 of 0187- 484870. OOLTGENSPLAAT - Dinsdagavond 3 februari is op de algemene ledenvergadering de Giljamse beker uitgereikt bij TVO. Deze wisselbeker gaat ieder jaar naar een vrijwil liger die zich de afgelopen tijd op een spe ciale manier heeft ingezet voor de vereni ging. De belangrijkste prijs van de vereni ging gaat deze keer naar Wit Tiggelman. Al 10 jaar lang verzorgt hij dagelijks de twee geweldige gravelbanen en houdt deze in top conditie. Bovendien verricht hij alle klusjes aan het park en clubhuis, verzorgt een stuk onderhoud zodat alles er piekfijn uitziet. Ook aan inventiviteit ontbreekt het hem niet want zo heeft hij boven de ingang van het complex een groot bord gemaakt met het logo van de vereniging. Daarnaast staat hij ook zijn mannetje op de baan en is geweldig slagvast. Hij steekt een helpende hand toe als er adoptietraining wordt gegeven aan jeugdleden. De Giljamse beker kon eigenlijk niet beter terecht komen. De 65 jarige Wit Tiggelman was aangenaam verrast. De ver eniging hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken en spreekt de wens uit dat hij nog in lengte van jaren zal genie ten van het tennisspelletje want dat blijft hij er gewoon bij doen. 't Was ditmaal de beurt aan de gemeente Dirksiand dat gebiedsgede puteerde L.E. van der Sar er een werkbezoek bracht. Afgelopen vrij dagmiddag was hij, ook nu weer ver gezeld van enkele medewerkers van de provincie Zuid-Holland, te gast in het gemeentehuis van Dirksiand en bezocht hij enkele locaties binnen de grenzen van deze gemeente. "Verken nend, oriënterend en voor een her nieuwde kennismaking", lichtte Van der Sar na afloop van het werkbezoek toe, "om met eigen ogen te zien wat er in het gebied speelt, dit te aanschou wen en daarover door te spreken." Of zoals burgemeester Stoop het formu leerde: "om in te zoomen op de actuele vraagstukken die het gemeentebe stuur van Dirksiand bezighouden". Staakweg Het kan inderdaad z'n voordelen hebben, als je - zoals Van der Sar het deze middag óók wel aanduidde - "met je neus op de feiten wordt gedrukt". Onder andere op het feit van de (on)veiligheidssituatie van de provinciale weg tussen Dirksiand en Melissant: bijzon der smal en het enige stukje van de N215 zónder parallelweg. Het op de weg aanwezige langzame verkeer houdt, met name in de spitsuren, het overige verkeer op. Dit in combinatie met de geringe breedte van de weg, levert gevaarlijke situ aties op, die regelmatig resulteren in onge lukken, al dan niet met ernstige afloop. In het regionaal verkeersveiligheidoverleg ncjmt dit onderwerp een prominente plaats in, maar bij de provincie leek het probleem maar laag te scoren; in ieder geval werd het aanpakken van dit stukje N215 niet meege nomen in het Meerjarenprogramma Provin ciale Infrastructuur. Sinds vrijdagmiddag lijkt dit probleem ech ter iets hoger te scoren: Van der Sar is zich persoonlijk op de hoogte wezen stellen van de situatie op de Staakweg - is dus met de neus op de feiten gedrukt - en zei het pro bleem te erkennen. Ook gaf hij aan dat de provincie en het waterschap hier al mee bezig zijn. Een aantal oplossingsmogelijk heden ligt op tafel, waarvoor Van der Sar pleit om te bezien of deze met elkaar gecom bineerd kunnen worden. "Uitvoering ervan zal echter plaatsvinden in samenhang met andere ontwikkelingen in de directe omge ving, dus die zal toch nog even op zich laten wachten." Poortpalen Nog zo'n onderwerp waar de gedeputeerde met z'n neus op gedrukt werd, is de bouw vallige staat van de historische 'poortpalen' aan het Korteweegje in Dirksiand. En hij begreep het: "die zijn zover in verval dat daar gauw iets aan gedaan zal moeten wor den, anders hoeft 't niet meer..." Toch kan Van der Sar hier niet zoveel aan doen. Immers, wat kort door de bocht gesteld, bestaat er bij de provincie een pot van twee miljoen euro voor te restaureren objecten; er ligt echter al voor zestig miljoen aan aanvragen... Wel zei hij het probleem van de poortpalen mee te zullen nemen naar Den Haag en dit aan te kaarten bij zijn colle ga gedeputeerde Van Heijningen. Wellicht dat dan ten behoeve van een beoogde restau ratie handreikingen kunnen worden gedaan. Akkerleeven In de concept Uitwerking Streekplan Zuid- Holland Zuid, die onlangs werd gepresen teerd, bleek het (recreatie)plan 'Akkerlee ven', in Dirksland-Zuid, van de kaart te zijn geschrapt. De gemeente Dirksiand heeft hiertegen bij de provincie inmiddels schrif telijk bedenkingen ingediend - onder andere omdat er, ook richting eigenaar, verwachtin gen zouden zijn gewekt - en het college nam vrijdagmiddag ook het werkbezoek van de gedeputeerde te baat om hier de aandacht voor te vragen. Van der Sar liet weten imnid- dels te werken aan zijn reactie op de beden kingen, maar deed daar vrijdagmiddag uiter aard nog geen verdere mededelingen over. "We willen niet op de zaken vooruitlopen." Wel zal, zo zei hij, met betrekking tot de toe ristisch recreatieve ontwikkeUng nog eens bekeken moeten worden of er misschien kansen zijn blijven liggen of niet. En voor de realisering van recreatieparken op het eiland zullen de vier gemeenten gezamenlijk moe ten kijken hier aan te geven. Woningbouw Voor woningbouw kampt de gemeente Dirksiand al een aantal jaren met de contin- genteringsproblematiek. Daardoor kan er Gedeputeerde Van der Sur met liurgemeester Stoop aan de Dirkslandse raadstafel iton' l'crsiym,: i lukUe). slechts zeer beperkt worden gebouwd. De thans beschikbare en eventueel in de toe komst ter beschikking komende contingen ten zijn te beperkt om knelpunten in de woonomgeving op te lossen. De problema tiek van sanering van (milieuhinderlijke) bedrijven in de woonomgeving kan daardoor vaak niet worden opgelost. Bebouwen van de vrijkomende terreinen met woningen is meestal het enige alternatief. Ook het zgn. kwaliteitscontingent is vaak niet toereikend. Ook dit probleem is tijdens het werkbezoek aan de orde geweest. Zo is met gedeputeerde Van der Sar besproken hoe de gemeente Dirksiand hierover al met het bureau Wonen van de provincie in overleg is getreden, waarbij de bereidheid werd uitgesproken om in voorkomende gevallen met de gemeente mee te denken over oplossingen. Met instenmiing van het bureau Wonen heeft de gemeente Dirksiand inmiddels zelfs een begin gemaakt met het uitvoeren van een woningbehoeftenonderzoek binnen de gemeente. Aan de hand van een gehouden enquête kon inzichtelijk worden gemaakt aan welk soort woningen op welke termijn behoefte bestaat. Hier kan bij de invulling van locaties op worden ingespeeld. Van der Sar waardeerde deze aanpak van de gemeen te positief en constateerde "dat Dirksiand hiermee een aantal stappen voor is." Aansluitend op het vorige onderwerp, is het bedrijventerrein Spuikolk in Dirksiand één van de locaties waarvoor een andere invul- hng gewenst is. Het is een zeer oud bedrij venterrein, met bebouwing die eigenlijk niet langer gehandhaafd kan blijven. Tevens speelt er de problematiek van bodemveront reiniging en milieuhinderlijke bedrijven. De locatie heeft de bijzondere aandacht van de projectleider die voornemens is onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om tot aanzet van sanering te komen. Van der Sar zei dat er moet worden gekeken naar welke instrumenten er voor dit alles kunnen wor den aangewend en welke stappen er in de toekomst toe kunnen worden gezet. Gedogen in Middelharnis? Ter herinnering aan zijn werkbezoek aan Dirksiand ontving de gebiedsgedeputeerde het derde schetsboek van Dirksiand 'Om de boerderijen' cadeau. Volgende week vrijdag hoopt hij zijn serie werkbezoeken aan de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee af te ronden met een bezoek aan de gemeente Goedereede. Maar eerst nog even terug naar Middelhar nis, waar Van der Sar vrijdag een week gele den op werkbezoek was. "We hebben gezien en geroken", zei hij daar, waarbij hij met dit laatste doelde op de stankoverlast rond Mid delharnis. In het verslag van dit werkbezoek stond in Eilanden Nieuws dat voor de var kenshouderij van Van Genugten nog onder zocht wordt wat de technische mogelijkhe den zijn om van het stankprobleem af te komen. En vervolgens stond er: 'Verder gebeuren daar dingen die gedoogd kunnen worden'. Deze zinsnede kan echter een onjuiste indruk wekken en behoeft daarom verduidelijking. De gedeputeerde bedoelde hier aan te geven dat binnen de varkenshou derij activiteiten plaatsvinden waarvoor wél een verguiming is vereist, maar niet werd verstrekt. Bezien zal worden of de bedoelde verguiming alsnog kan worden afgegeven. Zo niet, dan zullen de bewuste activiteiten moeten worden beëindigd. In de tussentijd echter zal worden gedoogd. COMBI OlJt)«llMMHiiinnt3i1tMDU716tl6l3fax6U7H DEN BOMMEL- Op de Tilsedijk tussen Den Bommel en Zuidzijde is afgelopen vrij dag rond het middaguur een BMW personenauto van de dijk gereden. De 24-jarige bestuurder reed met zijn 5-jarige passagier over de Tilsedijk in de richting van Den Bommel toen de auto tijdens een irihaalmanoeuvre een klapband kreeg. De bestuurder verloor daardoor de macht over het stuur, sloeg enkele malen over de kop en belandde onder aan de dijk ondersteboven in de sloot. Een 34-jarige voorbijganger uit Middel harnis, die het ongeval zag gebeuren, spoedde zich naar de auto in de sloot om de inzit tenden te bevrijden die in de auto onder water vast zaten. Omdat de wagen, die voor een groot deel onder water lag, vanaf de weg nauwehjks te zien was, is het niet waar schijnlijk dat, als deze voorbijganger het ongeval niet had gezien gebeuren en zo ade quaat had opgetreden, het ongeval fataal zou zijn geweest. De inzittenden werden met nekklachten naar het ziekenhuis in Dirksiand vervoerd (foto Persburo Fiakkeo.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1