Nieuwe Volvo S40 \\J Oproep aan oud-leerlingen om massaal in de pen te klimmen! In Nieuwe Tonge gearriveerd munt slaan uit fout HSV De Viscromte SWO Jeugdmiddag kaarten maken Kinderen, wat hebben ze nodig? Goeree in stukken DöRROSTRUyK organiseert Open Witviskampïoenschap ■(yMinnaard MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Oliebollen voor Roemenië in Stellendam Gedicht 'De twee scliool- jongens' gevonden Een nieuw succesnummer staat nu in de showroom. Groot nieuws bij Volvo Karels in Nieuwe Tonge. Deze week is de com pleet nieuwe Volvo S40 door de Vol vo-dealer in ontvangst genomen. En u kunt de auto in de showroom van af heden bezichtigen. VOLVO for life Lezing De Motte: www.opelnieuws.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Taxatie n^^:^- FUJ era; Bel ons- Mi (0187)47 02 72 of (0187)68 45 45 i^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Prins Mauritsscholengemeenschap viert volgend jaar 75-jarig jubileum: Van stroompje tot rivier Redactiecommissie Hulp van oud-leerlingen nodig Het -wordt uw boek! Reageren ari 2004 e jaargang nr. 7278 DEN HAAG/SOMMELSDIJK - Het gerechtshof in Den Haag vindt het een ern stige schending van de procesorde als een verdachte eerst te horen krijgt dat hij is vrij gesproken, maar vervolgens een vonnis krijgt waaruit het tegendeel blijkt. Volgens het gerechtshof moet het Openbaar Ministe rie (OM) in een dergelijk geval de strafver volging staken, maar de Hoge Raad vindt dat het OM door zo'n vergissing haar recht op strafvervolging niet heeft verspeeld. De 46- jarige ondernemer L.Z. uit Sommelsdijk werd door de Rotterdamse rechtbank in 2000 veroordeeld tot een boete van 15.000 gulden. In hoger beroep vernietigde het gerechtshof in Den Haag het vonnis en sprak de man vrij. De procureur-generaal bij het hof wilde dat de man veroordeeld zou wor den en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Daar gebeurde iets vreemds. Op 25 juni 2002 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof en wees de zaak terug naar het Haagse gerechtshof. In de kennisge ving van de uitspraak die de Sommelsdijker twee weken later thuiskreeg van het parket bij de Hoge Raad, stond echter dat hij was vrijgesproken en dat de zaak was afgedaan. Terug bij het Haagse gerechtshof deed de man een beroep op schending van het ver trouwensbeginsel. Zijn verzoek om het OM niet-ontvankelijk te verklaren werd door het gerechtshof gehonoreerd. Het gerechtshof vond de gang van zaken op het parket bij de Hoge Raad een grove veronachtzaming van de rechten van de verdachte en oordeelde dat het OM haar recht op vervolging had ver speeld. De procureur-generaal bij het gerechtshof ging opnieuw in cassatie bij de Hoge Raad. Dit rechtscollege stelt dat een verdachte niet gerechtvaardigd mag vertrou wen op een kennisgeving van het parket waarin een uitspraak van de Hoge Raad fout staat weergegeven. De Hoge Raad stelt ver der dat het parket bij de Hoge Raad geen deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. "Niet valt in te zien waarom een fout bij het parket tot gevolg heeft dat het OM de straf vervolging niet mag voortzetten", aldus de Hoge Raad. De zaak is verwezen naar het hof, dit keer in Amsterdam. Op zaterdag 14 februari vindt de jaarlijkse oliebollenactie van het Roemeniëcomité plaats in Stellendam. Huis-aan-huis zullen de oliebollen worden verkocht. Het comité hoopt dat u veel lekkere oliebollen koopt, want de opbrengst van deze actie is bestemd voor het werk dat het Roemeniëcomité orga niseert en coördineert. U weet immers dat het Roemeniëcomité te Stellendam op mate riele en immateriële wijze de minderbedeel de naasten in Roemenië steunt. Echter, dit werk kan niet plaatsvinden zonder uw bij drage. U kunt het werk in Roemenië ook steunen door kleding en ander materiaal mee te geven aan het eerstvolgende transport. Wanneer u hiervoor goederen hebt, kunt u contact opnemen met de heren Rodenhuis (491938) of Van den Nieuwendijk (492070). Wanneer u een bijdrage heeft voor het kin- der- en jeugdwerk, (zoals beren, kleurplaten, kleurpotloden, stickers) dat deze zomer zal plaatsvinden in Kökös (Roemenië), kunt u contact opnemen met het secretariaat van het comité, B. Smelt (491209). Op zaterdag 24 april organiseert HSV De Viscromte voor de dertiende keer het Open Witviskampioenschap van Goeree-Overflakkee. Het kampioenschap wordt gehouden in het Zuiderdiep bij Dirksland. Om 6.30 uur is er de loting in 'Melishof in Melissant. Er wordt gevist van 9.00 tot 14.00 uur en het is een individuele wedstrijd met een vrije hen gelkeuze in vijf vakken. Inschrijving kan door storting van 15,- op rek.nr. 3420.63.014, t.n.v. HSV De Vris- cromte in Dirksland. Dit dient voor 1 april te geschieden. Prijzen; voor de Ie plaats 250,-, 2e plaats 175,- en 3e plaats 100,- daarnaast zijn er nog andere prijzen te winnen. De prijsuitrei king vindt plaats na afloop in Mehssant, waar ook een mooie verloting zal worden gehouden. Inlichtingen bij Jan van Broekhoeven, tel. 06-48932207 of Jaap Mastenbroek, tel. 0187-485498. OOLTGENSPLAAT - Op woensdag 18 februari a.s. organiseert de Stichting Wel zijnswerk Oostflakkee een creanmüddag voor de jeugd in verenigingsgebouw 't Cen trum, van Weelstraat 10 te Ooltgensplaat. Deze middag zullen hele mooie kaarten wor den gemaakt. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 is de middag toegankelijk van 13.30 uur tot 15.30 uur. De deelnamekosten bedra gen 1,50 per kind. Kinderen kunnen zich aanmelden via de briefjes op school, of bij Corina Pieterse, tel; 632848 Vanaf het moment dat een baby geboren wordt, heeft het liefdevolle zorg nodig. Intuïtief maken ouders contact met hun baby en strelen en knuffelen hem. Sommige moe ders raken niet op het eerste gezicht gehecht aan hun baby en vragen zich dus af of het hen wel zal lukken om een band met hun kind te krijgen. Andere ouders vragen zich af of zij hun kindje niet te veel verwennen. Weer anderen vragen zich af of het raad zaam is om van een crèche gebruik te maken. Al deze vragen rond dit onderwerp worden op 9 februari om 21.00 uur behan deld in het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. In de rubriek 'Raad en Daad' in Eilanden Nieuws van vrijdag 23 januari jl. vroeg een lezer naar het gedicht 'De twee schooljon gens'. De tekst daarvan bleek niet te achter halen, maar een attente andere lezer van ons blad heeft zich gemeld dat zfj wél over het gedicht beschikt. Om aan het gedicht te komen, kunt u haar bellen: (0187) 681716. Aan alles is direct te zien dat de auto volgens de inmiddels bekende Scandinavische designprincipes is ontworpen, iets waar een lange periode van ontwikkeling aan vooraf gaat. En het moet gezegd worden: Volvo is erin geslaagd een dynamisch en sportief gelijnd model neer te zetten. Pieter Joost Karels (dealer-eigenaar) en Wijnand Voets (Verkoopadviseur bij Volvo Karels in Nieu we Tonge) hebben inmiddels vele enthou siaste reacties van klanten ontvangen en zeer binnenkort zal een aantal nieuwe Volvo's S40 door tevreden klanten in ontvangst wor den genomen. De komende tijd zal er bij Volvo nog meer nieuws op stapel staan. Zo zijn er momenteel reeds de zeer aantrekkelijke S40- en V40- uitvoeringen van het bestaande model, wel ke tot na de zomer (nog beperkt) nieuw gele verd kunnen worden. De prijzen en uitvoe ringspakketten zijn momenteel ronduit attractief. Maar ook staat er naar verwach ting rond de tweede week van april 2004 een nieuwe Volvo V50 in de showroom, waar van er op voorhand inmiddels ook diversen door Pieter Joost en Wijnand verkocht zijn. Het mysterie van Dalaro vertelt het verhaal van een stil Zweeds kustplaatsje met ruim 1.000 inwoners, waar de Volvo-dealer op een merkwaardige dag maarUefst 32 orders voor een nieuwe Volvo S40 kreeg. Ronduit opvallend. De komende tijd zal Volvo u van dit bijzondere verschijnsel op de hoogte houden. Op de website www.volvocars.nl en in de showroom treft u hierover meer infor matie aan. Een eveneens belangrijk internetadres is www.karels.com. Voor meer informatie met betrekking tot onder andere de occasions van het huidige model Volvo S40 en V40 adviseert de dealer in Nieuwe Tonge u natuurlijk ook graag. Volvo doelt met de nieuwe Volvo S40 en de nieuw te verwachten Volvo V50 ook nu weer op een jong publiek. Gezien het nieuwe model moet deze nieuwe modellenüjn dan ook opvallend aanspreken. Het compleet nieuwe interieur met modem vormgegeven middenconsole en dashboard is ronduit ver nieuwend en toonaangevend in deze klasse. Vanaf 6 februari kunt u deze nieuwe Volvo S40 live in de showroom ontmoeten. De nieuwe Volvo S40 vanaf 5 februari in onze showroom Zie advertentie elders In deze krant! I^4|*a|c DflafBf voor Goefee O^af/laHAao af Schouwen DuJveland mwn»i.»«i«.ionii..T.L[üniiig2iaffH!WlmlMl A/DZiVO Donderdagavond 12 februari a.s. presenteert André Kastelein uit Goedereede, docent van de C.S.G. 'Prins Maurits' te Middelhamis, met behulp van powerpoint een persoonlijke selectie van meer dan zeven eeuwen omvat tende stukken uit het rijke archief van Goe dereede. Maria van Bourgondië, paus Adria- nus, Alva, Piet Heijn, Napoleon en Hitler; allen lieten in het Goereese archief hun spo ren na. Maar uiteraard is er ook aandacht voor hun invloed op het lief en leed van de lokale burgerij. De lezing zal worden gehou den in het gemeentehuis van Middelhamis, Kon. Julianaweg 45. Aanvang 20.00 uur. Uw wensen van nu bepalen de Opei van morgen OpvLAI 35)ocirde meest geKcWc aufo von Nedertond. www^peinïeuw5.nï Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxiitcur. lid NVM ()l87-4765.'i5 www.cormelissant.nl Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant MAKELAARDL Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs REGISTERACCOUNTANTS Een 'historischefoto van het ééndags 'huwelijktussen een leraar en lerares van de Prins Maurits '(zie ook onderstaand kader). Een leuke aanzet lot het jubileumboek? MIDDELHARNIS - Heeft u, of heb jij, dat ook wel eens? Zomaar in gedachten terugzakken naar je jeugdjaren. En dan in 't bijzonder naar de tijd dat je op de middelbare school ging. Wat voot gedachten en herinneringenJcomen er dan bij u of bij jou op? En welke beelden komen dan aan uw geestesoog voorbij? Déze of die aardige leraar of lerares? Daar gebeurde toen dit of dat bij... Daar heb ben we toen zo vreselijk om gelachen; of daar waren we toen echt wel van onder de indruk. En da's waar ook: toen dat voorval... Als je er even bij nadenkt, merk je dat er nogal wat herinneringen opkomen. Je zou er misschien wel een boek over kunnen schrijven... Nou, dat is eigenlijk ook precies de bedoeling! Nee, niet dat u daar een heel boek over gaat schrijven, maar wél kunt u eraan bijdragen dat er een heel boek met zulk soort herinneringen zal verschijnen, gewoon door van die herinneringen eens even een 'krabbeltje' te maken en die in te sturen naar uw/jouw oude school. Tenminste, alleen als dat de christelijke ULO te Middelhamis was, of later de Prins Mauritsschool. Want die bestaat in 2005, volgend jaar dus, 75 jaar. En ter gelegenheid daarvan worden nogal wat activi teiten georganiseerd, waaronder het samenstellen van een jubileumboek. Een 'herinneringenboek' zou je het misschien ook kunnen noemen. In 1930 begonnen als kleine christelijke school voor ULO (Uitgebreid Lager Onder wijs), is deze school uitgegroeid tot een bre de scholengemeenschap, waar vrijwel alle soorten van voortgezet onderwijs gegeven worden. Het kleine ULO stroompje is als het ware geworden tot een brede rivier, die nu Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits heet. Daarbij mondden ook ver schillende zijriviertjes uit in die ene stroom. die alsmaar breder werd. Zo werd in de voorbije jaren de MAVO te Stellendam aan de Prins Maurits toegevoegd, en ook de huishoudschool in Middelhamis. Op Goe ree-Overflakkee zullen er dus velen zijn die met de chr. ULO of later de Prins Maurits een binding hadden, of misschien nog heb ben. Ter gelegenheid van het aanstaande jubi leum heeft de Prins Maurits een stuurgroep Als ik deze foto zie, moet ik altijd weer denicen aan die kolderdag, ik meen in april 1986. Het was tot die tijd gebruikelijk dat de examenkandidaten elk jaar hun ver meende laatste lesdag vulden met verrassende activiteiten. Het werkte ongeveer als op de vastenavond bij de rooms-lcatho Heken: alle opgekropte frustraties kwamen tot dan uiting. Kolderdag was altijd de schrik van de docenten en liet meest van de directiele den. Wat zou er gebeuren Zouden weer de gangen en trappen ingesmeerd zijn met groene zeep? Of erger? De havo-examengroep van 1988 was een aardige club. Ze hadden voor hun kolder viering zelfs iets stijlvols bedacht: een soort boerenbnriloft met alles erop en eraan. Onder het personeel werden onder de vrijgezellen twee slachtoffers gezocht. De keus viel op mevrouw Braber en mij. Wij stelden ons lijdzaam beschikbaar, niet wetend wat ons allemaal boven het hoofd hing. De dag van het huwelijk brak aan. In huize Pater verkleedden we ons in stijl. Zij in een tuttige trouwjapon in biedermeierstijl, ik in een jacquet met hoge hoed, die beschik baar gesteld waren door het Streekmuseum. Leerling Jaap Taaie van het gelijknami ge transportbedrijf kwam voorrijden in de witte directie-Mercedes en we stapten in. Richting gemeentehuis van Middelhamis ging het, want daar moesten op het balkon eerst enkele statiefoto 's gemaakt worden. In de Voorstraat werden gordijnen opzij geschoven en sommige mensen kwamen zelfs nieuwsgierig naar buiten. Wat vreemd, een huwelijkssluiting 's ochtends om kwart voor negen al! Daarna naar het oude hoofdgebouw, waar in de aula het huwelijk door een echte amb tenaarvan de burgerlijke stand in toga zou voltrokken worden. O, ze hadden alles per fect geregeld: mijn zuster en zwager en de ouders van mijn aanstaande echtgenote waren tot onze grote verrassing als getuige aanwezig. We gaven eikaarde linkerhand en zeiden iets van jaWe hebben verschrikkelijk gelachen en ik maar zweten in die dikke lakense jas. Er was een bruidstaart, een receptie en een bruiloftsfeest. Het zou de laatste kolderdag zijn. In de witte Mercedes maakten we onze huwelijksreis naar de Koekoek, het noodge bouw waar we beiden ons lokaal hadden. Toen we langs De Goede Ree, het bejaar denhuis, reden, maakten de consersenenblikken die aan de achterbumper geknoopt waren, een heidens kabaal. Vervolgens moest er weer gewoon les gegeven worden. Daar kwam in onze trouwout- fit natuurlijk niet veel van terecht. Ik heb de brugklas, die toen les van mij had, maar op ijsjes getrakteerd en voorgelezen. De jongens hebben om de beurt mijn hoge hoed een poosje opgezet. Soms, als we het op school over elkaar hebben, .spreken we nog schertsend van 'mijn ex'. P. Heerschap samengesteld die het organiseren van de jubileumactiviteiten voor 2005 coördineert. Deze stuurgroep is onderverdeeld in een aantal commissies, die zich bezighouden met het organiseren van één bepaalde jubi leumactiviteit. Zo is er bijvoorbeeld een commissie die een reünie zal organiseren; daarvan zult u/jij beslist nog meer horen of lezen. Maar één commissie laat nu al van zich horen: de redactiecommissie van het jubileumboek. Zij heeft bij het samenstellen van het boek namelijk de hulp van oud-leerhngen nodig, want het is de bedoeling dat het een boek wordt vóór hen en dóór hen. Geen taaie geschiedkun dige verhandeling of iets dergelijks, maar een mooi en boeiend kijk- en leesboek met daarin uw herinnering, dus uw geschiedenis op school (natuurlijk alleen als u op de chr. ULO of de Prins Maurits heeft gezeten). Weet u bijvoorbeeld nog, toen in de schei kundeles die proef helemaal fout ging...? Of dat jaar, toen examenleerlingen de school bijkans op z'n kop zetten toen ze een 'kolderdag' hielden? Of die leraar, die nog al eens de gewoonte had om...? Of die zaterdag, waarop je voor straf een hele och tend 'terug moest komen'? Of dat fijne con tact dat je juist met die medeleerling of dié leraar had? En dat pleeggezin op koorreis in Boedapest? En die klassenavond...? 't Zijn zomaar wat momenten of voorvalle tjes. Maar u als oud-leerling weet er vanzelf veel meer, waar u een klein verhaaltje van kunt maken óf waarvan u misschien zelfs wel een foto heeft. En natuurlijk kunt u over meerdere herin neringen een verhaaltje schrijven. Maak ieder stukje echter niet langer dan ca. 200 woorden. De redactiecommissie vraagt u nu: "Schrijf die momenten voor ons op. Het zou hele maal prachtig zijn als u er ook een foto bij kunt leveren (die krijgt u per ommegaande weer terug!), maar alleen een verhaaltje is natuurlijk ook uitstekend. Ons uitgangspunt is dat uw inzendingen de hoofdstukindeling van het boek kunnen gaan bepalen. Daarom: een boek vóór u en dóór u!" De commissie hoopt veel reacties te ontvangen. Want alleen dan is het realiseren van zo'n - uniek - boek mogelijk. Maar daarom óók: pas als oud-leerlingen hun verhaaltjes en/of foto's - de ingrediën ten voor het boek - hebben ingestuurd, zal een start met het samenstellen worden gemaakt. Reageer dus massaal en wacht daar niet te lang mee, want het wordt üw boek! Uw bijdrage - liefst op diskette - kunt u vóór 1 mei a.s. sturen naar: C.S.G. 'Prins Maurits', t.a.v. Redactiecommissie, Post bus 181, 3240 AD Middelhamis. Maar e- mailen kan natuurlijk ook: pm75@csg pm.nl. En heeft u vragen? Bel dan gerust het nummer van de school, (0187) 482745, en vraag naar één van de leden van de redactiecommissie: mr. R. E. Groenendijk, C. J. Hameeteman, P. Heerschap, mr. A. den Hertog, M. van der Veer of F. D. van Wijck. Ten slotte: bent u benieuwd naar de vorde ringen in het samenstellen van het jubileum boek, kijk dan op de website van de school: www.csgpm.nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1