LITIE Vlooienmarkt Met Wie??? Maar winter is 't tócli geweest. Aantal reddingsacties vrijwel constant, aantal geredden fors gestegen Unieke CD 0900-8844 Superpolitiek www.buijze.nl KNRM Kop Goeree maakt balans 2003 op: l^s^/f-B „Eilanden-nieuws" te Hellevoetsluis kievit warmte SRA Jongerenavond in Sommelsdijk Verkeerscontroles Snelheidscontrole Inbraak in boerderij telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-tiuis gelezen! Geslaagde maar stormachtige lampionnenoptoGht Oude Tonge Bij vrouwenbeweging 'Passage Kandidaat-notaris Benschop spreekt over Erfrecht Gratis invullen belastingformulieren Uw woning of bedrijfspand verkopen? Bui^emeester De Vries in Koffie Radio Plus Bejaardenmiddag CVB Samenwerking NationaleVacaturebank.nl enCWI actief in beeld en geluid Middagcursus naailes Notaris Schuring gastspreker tijdens jaarvergadering Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Probleemloos borstvoeding geven van Flakkeese bodem Dinsdag 3 februari 2004 - nr. 7277 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee STELLENDAM/MIDDELHARNIS - Poli tiepersoneel van het district De Eilanden hield tussen donderdagavond elf uur en vrij dagmorgen één uur op het Ted Jansen Plein te Stellendam en op de Langeweg in Mid- delhamis verkeerscontroles. Tussen elf en twaalf uur werden op het Ted Jansenplein te Stellendam in totaal 95 auto's gecontroleerd, waarbij twee processen-ver baal werden opgemaakt voor een verlopen APK. In de nacht van donderdag op vrijdag, tussen twaalf en één uur, werden op de Langeweg in Middelharnis 30 auto's gecontroleerd. Er werden hier geen bekeuringen uitgeschre ven. OOLTGENSPLAAT - Vrijdagmiddag werd tussen 16.00 en 17.00 uur met de laserpatrol een snelheidscontrole op het weggetje langs de Rijksweg N59 (sluipverkeer) gehouden. Op deze route, die speciaal is bestemd voor het recreatieverkeer, geldt een limiet van 60 km. Per uur. Vijf automobilisten kregen een bekeuring omdat zij de snelheid overschre den. De hoogst gemeten snelheid was 104 kilometer per uur. OUDE TONGE - Zaterdagmiddag werd een inbraak in een boerderij aan de Oostendese- dijlc ontdekt. Aan de achterzijde was een keukenraam van het woonhuis geforceerd. De gehele woning was doorzocht. Onbeken den hebben uiteindelijk geld uit de woning weggenomen. Ondanks het stormachtige weer kwam er zaterdagavond toch een flinke groep kinde ren met hun ouders om de lampionnenop- tocht te lopen ter gelegenheid van de zesen zestigste verjaardag van Koningin Beatrix. Het was een winderige tocht, de lampionnen met elektrische lampjes hadden zelfs moeite om te blijven branden. De fakkels van de begeleiders woeien regelmatig uit. De meis jes van majorettepeloton Vivace deden dap per hun best om in de maat te blijven, terwijl de muziek van het van der HARST korps soms moeite had om beven de wind uit te komen. Al met al was het weer een geslaag de tocht. De Oranje vereniging van Oude- Tonge bedankt een ieder die deze avond mogelijk maakte. Op zaterdag 7 februari a.s. wordt in het sportcentrum 'De Eendraght' aan de Sport- laan te Hellevoetsluis de maandelijkse vlooienmarkt weer gehouden. Dat de Helle- voetse vlooienmarkt in een behoefte voor ziet, blijkt elke keer weer uit de overweldi gende belangstelling die er bestaat, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers. Vele tientallen standhouders zien telkens weer hun overtollige goederen van eigenaar ver anderen. De vlooienmarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals een ieder welhaast kent, maar een markt waar particulieren hun over tollige spulletjes aan de man kunnen bren gen. Ook verenigingen maken veelvuldig gebruik van dit soort markten, bijvoorbeeld om restanten van hun eigen rommelmarkten, fancyfairs, etc, te slijten. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of bijv. een verzameling op willen ruimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooienmarkt. AJleen particuliere stand houders kunnen worden geplaatst. Bedrijfs matig mogen geen goederen worden ver kocht. De vlooienmarkt in Hellevoetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot ca. 14.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 1,50 per persoon. Voor meer informatie kan men bel len naar Kwekel Evenementen, tel.: 0181- 313742. Op donderdag 12 februari a.s. komt de chris- telijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage (afd. Flakkee) weer bijeen in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis, aanvang 19.30 uur. Gastspreker is de heer J.M. Benschop. Mr. Benschop is kandidaat-notaris te Middelhar nis en tevens waarnemend notaris in Oude- Tonge. Hij komt die avond vertellen over het nieuwe erfrecht, zoals dit op 1 januari jl. van kracht is geworden. Ook zal mr. Benschop vragen hierover beantwoorden. U bent van harte welkom. Het radioprogramma Superpolitiek van Radio Superstar is het programma wat de luisteraar in de gelegenheid stelt om vragen en opmerkingen bij de politiek van de gemeente Middelharnis te brengen. ledere week zijn er 3 politieke partijen aanwezig in het Diekhuus om de gang van zaken te bespreken. Superpolitiek is er iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. Aanstaande vrij dag 6 februari zijn vertegenwoordigers van SGP, CDA en PvdA te gast. De presen tatie ligt in handen van Jan van Dop en Berend-Jan Bruggeman. Alle leden van de vakbond FNV kunnen gra tis hun belastingformulier in laten vullen. Voor een afspraak kunt u bellen naar 06- 10744618 in de weken van 2, 6, 9, 16 en 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur, en op zaterdag 21 februari van 10.00 tot 13.00 uur. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwarmte.nl www.fcievltwarmce.nf INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Iedere burger wordt geacht om zelfstandig in zijn eigen bestaan te voorzien. Dit uitgangs punt staat centraal in de nieuwe wet 'Werk en Bijstand', die op 1 januari 2004 werd ingevoerd. Wat betekent dit allemaal en wat gaat er voor velen veranderen? Dat vertelt Nelly van Dijke op woensdag 4 februari tus sen 18.00 en 19.00 uur in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. De herha ling is op dinsdag 10 februari. MIDDELHARNIS - Op zaterdag 7 februari is burgemeester mevrouw De Vries-Hom- mes te gast in Koffie Radio Plus. Samen met Jan van Dop neemt zij de gemeenteraadsver gadering door van donderdag 5 februari (die overigens live wordt uitgezonden via Radio Superstar, vanaf 19.20 uur). Het programma Koffie Radio Plus van a.s. zaterdag, met daarin dus burgemeester De Vries, begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluiste ren op 105.9 (kabel gem. Middelharnis) en 107.3 FM (vrije ether). De CVB-afdeling Middelhamis-Sommels- dijk nodigt u uit op dinsdagmiddag 10 febru ari om 19.30 uur in 'De Hoeksteen' in Mid delharnis. Mevrouw L. Rooy-Visser zal een film vertonen over de watersnoodramp van 1 februari 1953. Voor vervoer kan gebeld wor den naar Taxi-op-maat. De drie op ons voormalige eiland gestationeerde reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn ook in het afgelopen jaar 2003 weer vele malen in actie geweest. De Kustwachtpost in de vuur toren van Ouddorp heeft 156 keer de bemanning moeten alarmeren (het jaar daarvoor 155 maal). Daarbij waren 443 mensen en 7 honden betrok ken (in 2002:250 mensen en 2 honden). Er werd 22 maal uitgevaren voor hulp verlening aan de visserij, 40 maal voor zeiljachten, 26 maal voor motorboten, 23 maal voor surfers en er moest een aantal malen worden uitgevaren voor diverse doeleinden. Hoewel het aantal acties van de afgelopen twee jaar vrij wel gelijk was, waren er wel behoorlij ke verschillen in waarvóór er moest worden uitgevaren. Ouddorp Vanuit het station Ouddorp is de redding- boot 'Griend' operationeel, zowel op de Grevelingen als op de Noordzee. Het sta tion heeft het wat drukker gehad dan het jaar daarvoor. In 2003 werd de bemanning 65 maal (in 2002: 63 maal) voor hulpverle ning gealarmeetd. Daarbij waren 162 per sonen en 5 honden betrokken, tegen 102 personen en 2 honden in het jaar daarvoor. Het grotere aantal geredde personen ont stond door de hulpverlening op 24 augustus aan de 'Gemini', waarbij 45 personen waren betrokken, terwijl er op 5 juli een hulpverlening was aan een zeiljacht dat aan de grond was gelopen, met 12 personen aan boord. Het station Ouddorp beleefde overigens een jaar met enkele bijzondere hulpverlenin gen. Zo werd op 3 maart de bemanning opgeroepen voor een ULV (ultra licht vlieg tuig), dat een noodlanding op het water had gemaakt. En op 18 juni werd voor het eerst in de geschiedenis de hulp van de KNRM ingeroepen op het Zuiderdiep, het water tussen de havens van Goedereede-Haven- hoofd en Dirksland. Aangezien de 'Griend' in Ouddorp beschikt over een trailer en van af een helling te water gelaten kan worden, was dit de enige reddingboot die daar inge zet kon worden. Naar aanleiding van deze actie werd trouwens ook het idee geboren om in 2003 Sinterklaas op deze wijze bin nen te halen, in de oude haven van Stellen dam. Nu men begrepen had dat de redding- boot ook daar inzetbaar is, deed het afgelo pen jaar Sint op deze manier zijn intocht in het oude vissersdorp. Stellendam-buiten De reddingboot 'Prinses Margriet' heeft in 2003 - samen met het zusterschip 'Chris- tien', die de 'Prinses Margriet' enkele weken verving - 75 acties gehad, 15 meer dan het jaar daarvoor. Daarbij waren 178 personen betrokken en 2 honden (in 2002: 104 personen). Twee maal moest worden uitgevaren voor een sportvisboot, de ene keer met 42 personen aan boord en de ande re keer 30 personen. Dat verklaart het gro ter aantal geredden ten opzichte van het jaar daarvoor. Verder moest 14 maal worden uit gevaren voor motorboten, 14 maal voor zeiljachten, 12 maal voor surfers, 21 maal (Foto KNRM Arte van Dijk) voor de beroepsvaart (waarvan 18 maal voor de visserij) en 14 maal voor diverse doeleinden. Het hoogste aantal hulpverleningen door dit station in de laatste jaren waarvoor moest worden uitgevaren, had 1995; toen waren er 77 acties. In de daarop volgende jaren varieerde het aantal acties van 51 tot 64, zodat 2003 er met een score van 75 weer behoorlijk uitspringt. Stellendam-binnen Het station Stellendam-binnen kreeg in 2003 een nieuwe reddingboot. De 'John Stegers', waarmee werd begonnen, maakte in septem ber jl. plaats voor de 'Willempje'. Met de nieuwe boot zijn er meer mogelijkheden ont staan om door de schutsluis te komen en te assisteren bij zoekacties. Vanuit het station Stellendam-binnen werd in 2003 voor hulpverlening 16 maal uitgeva ren (in 2002: 32 maal). Hierbij waren tien personen betrokken (2002: 44). Kon in 2002 nog worden gesproken over een recordjaar, 2003 was voor Stellendam-binnen zeer rus tig- CWl (Centrum voor Werk en Inkomen) en NationaIeVacaturebank.nl hebben besloten om samen te gaan werken. Bezoekers van NationaleVacaturebank.nl worden met een directe link naar de CWl vacaturesite Werk.nl uitgenodigd om ook daar te speuren naar interessante vacatures. Omgekeerd worden bezoekers van Werk.nl verwezen naar de vacatures op NationaleVacature- bank.nl. CWl en Nationale Vacaturebank.nl zullen de mogelijkheden onderzoeken tot verdere samenwerking Met de samenwerking beogen CWl en NationaleVacaturebank.nl de arbeidsmarkt transparanter te maken, meer vacatures onder de aandacht te brengen van werkzoe kenden en ook werkgevers beter te bedienen. Op Werk.nl staan worden jaarlijks circa 90.000 vacatures aangeboden, voor het grootste deel vacatures op VMBO- en MBO-niveau. Op de NationaleVacature- bank.nl worden jaarlijks circa 100.000 vaca tures aangeboden, waarvan ongeveer een derde deel voor mensen op MBO-niveau en tweederde deel voor hoger opgeleiden. De overeenkomst die CWl en NationaleVacatu- rebank.nl hebben gesloten laat beide organi saties vrij om met andere organisaties een vergelijkbare samenwerk aan te gaan. COMBI En in één keer werd het winter! Een prachtwit kleed werd over 't eiland uitgespreid. Zwarte klei werd winter- schoon, de wereld leek betoverd. In de donkere avondlucht, anders stil verlaten, herleefden kinderstemmen in de straten, 't Was echter maar voor kort, maar winter is 't tóch geweest....' OW{>OIP-Wuntnnl35U{0lt7)tt1&nf<u6U7H 'Waar het werkelijk om draait, is geloof! In de Bijbel worden aan de lezers confronte rende vragen gesteld door de Heere Jezus. "Waar het werkelijk om draait, is geloof. Over dit thema hoopt evangelist W. den Her tog uit Dirksland te spreken op 10 februari in erenigingsgebouw 'Vita Nova' aan de Van Aerssenstraat 5 te Sommelsdijk. De avond begint om 19.30 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Reformatorisch Appèl. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0187 681342 of kijk op www.jongerenavonden.nl. De naailessen die in het Diekhuus worden verzorgd door Joke van Gelder mogen zich verheugen in grote belangstelling. In het najaar 2003 is een middagcursus van start gegaan die bij voldoende belangstelling ook in 2(K)4 wordt voortgezet. De cursus wordt gegeven op donderdagmiddag van 13.15 - 15.15 uur en begint op 12 februari. De cur- suskosten bedragen 41,20 voor 12 lessen. Opgeven bij het Diekhuus, telefonisch: 0187-482400 (tussen 9.00 en 12 uur). De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Goeree-Overflakkee houdt dinsdag 10 februari a.s. haar jaarvergadering in vereni gingsgebouw 'de Schakel' te Dirksland, aanvang 19.30 uur. Na de pauze zal notaris Schuring een en ander vertellen over de wij zigingen in het erfrecht. Waar mogelijk zal tevens worden ingegaan op het onderwerp 'pacht en overname'. Wil je graag borstvoeding geven, of voed je al een kindje? Kom dan naar de informatiebij eenkomst van Borstvoedingorganisatie LLL. Bij iedere bijeenkomst wordt één van de vier maandelijkse thema's behandeld, verwant aan borstvoeding, moederschap en baby's.Tijdig voorbereiden, al in de zwan gerschap, kan veel problemen voorkomen. De meeste moeders die borstvoeding geven doen dit gelukkig al. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Dat varieert van tepelkloven tot het weigeren van de borst. Het voorko men en oplossen van deze en andere proble men staan centraal op woensdagavond 11 februari op het adres Prins Willem-Alexan- derstraat 6 in Middelharnis (geen aanmel ding verplicht). De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De deelnamekosten voor deze bijeenkomst bedraagt 2,50 voor donateurs en 3,50 voor niet donateurs van LLL (koffie en thee inbegrepen). Kom je samen met je partner dan komt daar I bij. Je baby of mensen uit de zorg zijn natuurlijk ook van harte welkom. LLL heeft o.a. bro chures, handboek borstvoeding, zoogkom- Van het Christelijk Jongerenkoor 'Psallite Deo' uit Middelharnis, met als dirigent Johan Nijsse en organist Anton Weenink, is zojuist de tweede CD verschenen, dragende de titel 'Psallite Deo'. De eerste CD was snel uitverkocht, zodat er opnieuw behoefte ont stond aan een CD, met wederom een schitte rend repertoire. Let op: ook nu is de oplage BEPERKT! De CD is uniek in zijn soort, daar maar wei nig jongerenkoren het repertoire ten gehore' brengen dat op deze CD te beluisteren is, zoals Luthers avondgebed door A. J. Keijzer, Geistliches Lied door J. Brahms, O, Saviour of the world door J. Goss, Alleen met God door D. Sanderman, Psalm 121 door C. Goudimel, Wie lieblich sind deine Wohnungen door J. Brahms, enz. Aanstaande vrijdag komt er in deze krant een CD-bespreking van door musicus Paul Kieviet. De aanschafprijs van deze unieke CD, met een totale speelduur van ruim 75 minuten, is slechts 14,50. De CD is uit voortaad leverbaar via onder staande telefoonnummers: Boekhandel Van der Boom (482614), Anja Don (602763), Erik Grootenboer (684910), Marian de Leeuw (605361), Durvina Slingerland (493718), Colinda Strijdhorst (611684). pressen, borstkolven (ook voor verhuur pomp) lansinohzalf (bij tepelproblemen) en draagdoeken in de verkoop.Voor meer infor matie of vragen over borstvoeding kun je bellen naar Carla van Gils, tel. (0187) 631716 of Diana Göbert, tel. (0187) 487260.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1