Doopsgezinde Kerk is met grote uitbreiding op de toelcomst gericht 'The Climb' Geen maar een huis om vogels in te voeren 'Een huis voor u en uw kinderen Intermezzo uit Middelharnis heet voortaan Les Deux Intermezzo ^^Amicitia" gaat in oud papier Staatsbosbeheer gaat Stellebos dunnen WööTd Daad EiiMiDBn-raEuiid Algemene Ledenvergadering gaat beslissen over nieuwbouw bij TVO te Ooitgensplaat Zuiveringsschap en gemeenten hebben riooloverstorten onder controle OUDDORP- De parkeerplaats bij de Dorpstienden vormt de laatste maan den een waar centrum van allerlei bouwactiviteiten. Nog maar net is de nieuwe artsenpraktijk opgeleverd en wordt de laatste hand gelegd aan de basisschool de Westhoek, of de heipa len gaan opnieuw de grond in. Dit maal bij de Doopsgezinde Kerk, waar een flinke uitbreiding meer ruimte moet gaan bieden voor allerlei kerke lijke activiteiten. Ruimtegebrek Multifunctioneel EIÜVtlDEII-IIIEUWS Bevolkingsoverzicht Goeree-Overflakkee 2003 Gemeente Goedereede Gemeente Dirksland Gemeente Middelharnis U wilt UW complete huisstijl gedrukt hebben? Gisteren is een begin gemaakt met het dunnen van de populie renbeplanting in het Stellebos bij Stellendam. Goeree Overf lakkee Goeree Overf lakkee Gssfta PAGINA 2 DINSDAG 27 JANUARI 2004 In een tijd waarin vaak gesproken wordt over de leegloop bij de kerken mag dat toch wel een unicum genoemd worden. "Aan de ene kant misschien wel," is desgevraagd de mening van doopsgezind predikant ds. J. Smink, "maar aan de andere kant zet ik vraagtekens bij de eenzijdige berichtgeving over het sluiten van kerken. Ons land kent een behoorlijk aantaal groeiende gemeenten en derhalve worden er ook nogal wat kerken gebouwd. Zelfs zeer grote kerkbouwprojec- ten, zoals in Hoofddorp, Lelystad en Spijke- nisse. Jammer genoeg halen die berichten nauwelijks het nieuws. Onze Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp mag zich gelulddg al jarenlang verheugen in een gestage groei." Dat is dan ook de reden dat de Doopsgezin de Kerk inmiddels hard aan uitbreiding toe is. Niet alleen omdat de kerkzaal zo nu en dan te klein is om alle belangstellenden te huisvesten, maar met name omdat er een groot gebrek is aan extra ruimtes voor kin derwerk en andere activiteiten. Het ruimteprobleem werd in feite al in 1995 gesignaleerd. Er werd gedacht aan aanpas sing van het huidige gebouw door uitbrei ding in de hoogte maar door allerlei redenen gingen deze plannen destijds niet door. Ach teraf misschien was dat nog niet zo slecht, want vorig jaar deed zich de gelegenheid voor om tegen hele gunstige voorwaarden de naastgelegen grond van de familie Voogd te kopen. Architect E. Den HoUander-Lager- wall, die destijds ook het huidige kerkge bouw tekende, maakte opnieuw een creatief ontwerp in dezelfde stijl zodat beide gebou wen als één geheel op elkaar aansluiten. Voorzitter van de bouwcommissie Simon Bezuijen meent dat met deze uitbreidings plannen duidelijk wordt voorzien in een behoefte: "Wij liepen steeds tegen het pro bleem op dat er met name gebrek was aan bijruimten. Zo wordt bijvoorbeeld de ker- kenraadkamer op dit moment voor zeer veel verschillende doeleinden gebruikt. Dat is niet altijd even praktisch. Ook voor het jeugdwerk komen we ruimte te kort. In de uitbreiding staat nu in de allereerste plaats een mooie grote ontmoetingsruimte gete kend, waar gemeenteleden elkaar voor en na de dienst kunnen ontmoeten. Deze ruimte is bovendien multifunctioneel, want door een scheidingswand is deze in twee ruimtes te verdelen. Naast de ontmoetingsruimte komt een gebouw dat qua vorm identiek is aan het huidige, waar de extra bijruimten gecreëerd worden." Op termijn zou de huidige jeugdzolder bij de kerkzaal betrokken kunnen worden, in de vorm van een galerij. De medewerkers van het kinderwerk juichen de grote uitbreiding uiteraard van harte toe. Elma Posthuma-Grinwis, vanuit het kinder werk actief betrokken bij de nieuwbouw plannen licht toe: "De laatste jaren zijn er steeds meer kinderen gekomen, niet alleen doordat jonge stellen trouwden en kinderen kregen, maar ook doordat steeds mesT gezin nen met kinderen de dienst bezoeken. Inmid dels is het kinderwerk een flinke organisatie geworden. Als straks het nieuwe gebouw klaar is, zijn er 9 ruimten beschikbaar. Tij dens de eredienst kunnen de kinderen in ver schillende leeftijdsgroepen hun eigen dienst hebben, met naar hun niveau aangepaste ver werking", voorziet ze al enthousiast. De kerkzaal zelf gaat in de toekomst 55 zit plaatsen meer bieden en door de verplaat sing van de jeugdzolder komen daar nog eens 60 plaatsen op de galerij bij. Bijzonder is ook dat door het wegklappen van de zijge vel de ontmoetingsruimte bij de kerkzaal kan worden betrokken. "Die ruimte is dan natuurlijk uitstekend geschikt voor bijzon dere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de speciale kerstdiensten," wijst Bezuijen op de bouwtekening aan. Ontmoetingsplaats Waar Simon Bezuijen met name aan hecht, is dat er door de uitbreiding veel meer gele genheid wordt geboden om samen met elkaar activiteiten te ontwikkelen. "De maat schappij verandert, wordt steeds killer. Hier in onze kerk willen wij, geheel binnen de geest van de kerk, werken aan een samen hang, een ontmoetingsplaats. Met name de jeugd willen wij hier een onderkomen bie den die aan hun (christelijke) behoefte vol doet. Niet voor niets hebben wij boven het bord bij de bouwplaats geschreven: 'Een huis voor u en uw kinderen'. Zo zie ik dat ook." Een opmerking die dominee Smink natuur lijk uit het hart gegrepen is. "In onze Bouw krant hebben wij dat ook aangegeven: wij zijn de Heer dankbaar dat Hij ons opnieuw visie voor de toekomst heeft gegeven. Wij willen als gemeente ook in de toekomst ruimte blijven bieden aan mensen voor het zoeken, vinden, toepassen en overdragen van de grootste waarheid die bestaat. Men sen hebben ruimte nodig in onze harten en levens, zodat we om elkaar bewogen zijn en niets liever willen dan het evangelie van Jezus Christus te delen. Mensen hebben ook ruimte nodig in ons gebouw, zodat er een stoel vrij is om te gaan zitten, een plek waar kinderen veilig worden opgevangen en er mogelijkheid is om deel te nemen aan de eredienst en andere ontmoetingen." De eerste paal is inmiddels de grond in gegaan zonder enig ceremonieel vertoon. Dat is een duidelijke keuze geweest, aldus Bezuijen, omdat de eerste paal in 1992 in feite al geslagen werd, en wel door Pieter Bosland. Aan dat unieke feit wilde men niet tomen. Vandaar dat nu gekozen is om een eerste steenlegging als officiële handeling te verrichten. Wanneer dat gebeurt en wie dat gaat doen, is nog een goed bewaard geheim. In ieder geval moet de eerste fase voor half juh gereed zijn, waarna in het najaar moge lijk - en mits er voldoende financiën binnen komen - de afronding kan volgen. ctir. streeltblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning; dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 10 20 Fax (0187)4857 36 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,28: contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Aduertentie-acquisitie; A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE; hoofdredacteur; J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 email: J.Villerius@gebr-dewaaI.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9.50 Per halfjaar 18,50 Per jaar €36,00 Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 Jongelui, Staat 7 februari al genoteerd in jouw agenda? We draaien dan de film "the Climb". Twee mannen, de een Christen, de ander atheist, hebben maar een passie: berg beklimmen. We schrijven D.V. en heten je welkom in Elim vanaf 19:30 uur! Commis sie Z.A.J.W. Sedert het voorjaar van 2003 doet muziek vereniging 'Amicitia' uit Dirksland in oud papier ter versteviging van de financiële middelen die voor de vereniging hard nodig zijn. Hiervoor is op het eigen terrein aan de Nijverheidsweg in Dirksland een container geplaatst. Deze container is echter niet onbeperkt toegankelijk. Op de woensdag middag en avond is deze echter wel toegan kelijk tussen 15.30 en 22.00 uur. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat het oud papier, indien u niet in staat bent om dit zelf af te geven, bij u na een telefonische melding wordt opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende perso nen: dhr. L. Smits, tel: 0187-602571, dhr. M. Bazen, tel: 0187-602521 of dhr. L. Kop penaal. tel: 0187-602630. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan iedereen die 'Amicitia' een warm hart toe draagt het oud papier bij de vereniging in te leveren of op te laten halen. Wij rekenen hierbij op uw medewerking en willen u hiervoor bij deze alvast hartelijk danken. Dinsdagavond 3 februari is er een zeer belangrijke algemene ledenvergadering bij de tennisclub in Ooitgensplaat. Naast de nor male jaarlijkse zaken komt de nieuwbouw aan de orde en moeten de leden een fiat geven aan het bestuur om de modernisering en vergroting van de clubkantine verder uit te werken. Een eerste aanzet tot dit gebeuren is reeds gedaan en het bestuur kan dan ook met enige trots de leden een plan voorleggen met tekeningen waar de leden hun inbreng in kunnen hebben. De groeiende belangstelling voor de tennisvereniging in Ooitgensplaat is er mede de oorzaak van dat het bestuur onder de bezielende leiding van Ger Molendijk met deze plannen tegemoet komt aan de vele wensen van een groot aantal leden om de tennisvereniging voor de toekomst te behou den in het dorp. Uiteindelijk is het de groot ste vereniging van het dorp. Iedereen die de club een warm hart toedraagt zal op deze ledenvergadering aanwezig zijn om zijn of haar stem uit te kunnen brengen. Ook in het nieuwe seizoen staan er weer tal van activi teiten op stapel waaraan een groot aantal leden zeker zal deelnemen. Zo komt er ook een tennisclinic met Cristy Boogaart voor de jeugd, wederom tennislessen, introductie- tennis voor nieuwelingen, competitietennis voor jeugd en senioren, diverse toernooien, adoptietraining voor jeugdleden, een ladies night, een inloopavond op de vrijdag en nog veel meer. Ook het afgelopen jaar heeft de club aardig van zich laten horen en daardoor hebben vele nieuwe leden de weg naar de geweldige gravelbanen gevonden. Voor het nieuwe seizoen rekent de vereniging dan ook op een verdere groei van de club om in het jaar 2005 haar 30-jarig bestaan te kunnen vieren in het vernieuwde clubhuis met een ongekend hoog aantal leden. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in het nog oude clubhuis van de club aan de sportlaan no 1 en begint om 20.00 uur. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn een eind op weg met het terugdrin gen van lozingen van vuil water via rioolo verstorten. Alle 43 gemeenten in het beheersgebied van het zuiveringsschap zijn inmiddels voorzien van een vergunning. Door naleving van de maatregelen die in de vergunning staan, worden deze lozingen tot een minimum beperkt. Lozingen vanuit het riool ontstaan wanneer er zoveel regen valt dat het riool de hoeveel heid water niet meer aan kan. Rioolwater loopt dan, ongezuiverd, via zogeheten over- storten naar sloten of rivieren. De kwaliteit van het oppervlaktewater kan daardoor plaatselijk sterk verslechteren. Aangezien het technisch en financieel rüet haalbaar is om riolering aan te leggen die zelfs de meest hevige regenbui aan kan, zullen overstorten helaas nooit helemaal verdwijnen. Door het nemen van maatregelen kunnen lozingen van rioolwater vanuit overstorten wel wor den beperkt. Door aanpassingen, bijvoorbeeld door het plaatselijk vergroten van de bergingscapaci teit van het riool, kan de schade die ontstaat door overstorten worden verminderd. Der gelijke maatregelen zijn vastgelegd in een vergunning op grond van de Wet verontrei niging oppervlaktewateren (Wvo), die wordt verleend door het zuiveringsschap. De gemeente is vergunninghouder en daarmee verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van de maatregelen. Gemeente nmoeten uiterlijk op 1 januari 2005 alle afgesproken maatre gelen hebben getroffen. Op 1 januari 2(X)4 waren 86 van de geplande 179 voorzienin gen gebouwd. Het zuiveringsschap ziet toe op tijdige uit voering van de maatregelen door handha ving van de vergunning. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft al te maken gekre gen met een waarschuwing. Veel gemeenten zien handhaving niet als straf, maar net als het zuiveringsschap, eerder als middel om gezamenlijk tot tijdige uitvoering van maat regelen te komen. Door het vastleggen van maatregelen in een vergunning is het voor de burger ook zicht baar wat hun gemeente doet om lozingen uit overstorten te beperken. Een Wvo-vergun- ning is nameüjk openbaar. Burgers kunnen gemeente en het zuiveringsschap aanspre ken op hetgeen is vastgelegd in de vergun ning. Een vergunning zorgt er dus voor dat het zuiveringsschap de gemeente aan de maatregelen kan houden en dat de burger het zuiveringsschap aan haar taak als toezicht houder kan houden. Aantal inwoners op 1 januari 200311489 Geboren169 Ingekomen296 Totaal bij 465 Overleden112 Vertrokken 296 Totaal af408 Aantal inwoners op 31 december 2003 11546 (5707M, 5839 V) Ouddorp 6044 (2962 M, 3082 V) Goedereede 1986 (1011 M, 975) Stellendam 3516 (I734 M, 1782 V) Aantal inwoners op 1 januari 20038256 Geboren 106 Ingekomen 325 Totaal bij 431 Overleden76 Vertrokken 343 Totaal af419 Aantal inwoners op 31 december 2003 8268 (4116 M, 4152 V) Dirksland 4948 (2439 M, 2509 V) Mehssant 2110 (1057 M, 1053 V) Herkingen 1210 (618 M, 592 V) Aantal inwoners op 1 januari 200317336 Geboren 200 Ingekomen 607 Totaal bij 807 Overieden 203 Vertrokken 489 Totaal af692 Aantal inwoners op 31 december2003 17451 (8495 M, 8956 V) Middelharnis 6Ö50 (2958 M, 3092 V) Sommelsdijk 7401 (3546 M, 3855 V) Nieuwe Tonge 2563 (1246 M, 1317 V) Stad aan 't Haringvliet 1437 (745 M, 692 V) Gemeente Oostflakkee Aantal inwoners op 1 januari 200310166 Geboren 106 Ingekomen 360 Totaal bij 466 Overleden85 Vertrokken 421 Totaal af506 Aantal inwoners op 31 december 2003 10126(5060M, 5066 V) Oude Tonge 4753 (2341 M, 2412 V) Achthuizen 1201 (629 M, 572 V) Ooitgensplaat 2421 (1228 M, 1193 V) Den Bommel 1751 (862 M, 889 V) Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com Een juweel van 'n vogelhuis is 't geworden, waar zowel hij als zij trots op zijn. Hij is de 39- jarige Hein Roozemond uit Dirksland; en zij is z'n vrouw, Hannie. Hein heeft de afgelopen tijd z'n best gedaan op het bouwen van een vogelvoederhuisje voor in de tuin. Hij had in z'n voortuin al wel een vogelhuisje staan, maar daarvan plunderden de vogels het rieten dak. Ondankbaar? Ach, die diertjes bouwen ook graag een nestje.Maar het nieuwe vogelhuis zou daar in 't vervolg natuurlijk wel tegen bestand moeten zijn. Én Hein wilde daar iets spe ciaals van maken. Wel, en daarvan mag best worden gezegd nu 't eenmaal af is - zo'n hon derd uren werk heeft hij erin zitten, dat 4e daarin beslist is geslaagd. Een fleurig vogelhuis is 't geworden - nee, een 'hok' zeg je niet ineer tegen zoiets, 't is écht een huis geworden - met daarop een rood dak met heuse dakkapellen en afzonderiijk gebikte steentjes. Ja, alles wat eraan en erop zit, heeft Hein zelf gemaakt, na eerst op de computer een ontwerp te heb ben gemaakt. Sinds afgelopen vrijdagmorgen siert het honk de voortuin van de familie Roozemond aan de Oranjelaan. Want het is nü de tijd - zéker als wat strenger winterweer wordt opgegeven - om het dierenleven buitenshuis een handje aan de kost te helpen komen. Maar met zo'n 'vogelhangplek' als dat wat Hein heeft gemaakt, zal dat best gaan lukken. Het is niet de eerste keer dat er populieren worden gekapt in dit druk bezochte wan- delbos. Ook in 1996 heeft dunning plaats gevonden. Het ging toen om populierenbe plantingen die enorm snel waren gegroeid en daardoor snel aan dunning toe waren. Nu gaat het vooral om beplantingen die wat minder snel zijn gegroeid of die later zijn aangeplant. Staatsbosbeheer heeft, nu er toch gedund gaat worden, gekeken of er iets extras kan worden gedaan aan dé bijna jaarlijks terug kerende overlast door vruchtpluis van pop ulieren. Vooral bewoners van woningen die dicht bij het bos staan worden bij westen winden in juni geconfronteerd met deze overlast. Door het op twee plaatsen geheel verwijde ren van drie populieren wordt de afstand tussen bebouwing en populierenbos ver groot, waardoor de overlast afneemt. Ook van de dunning op zich verwacht Staats bosbeheer, zeker tijdelijk, een behoorlijke afname van de hoeveelheid pluizen. Op 15 maart van dit jaar wordt de uitvoe ring van de dunningswerkzaamheden tijde lijk opgeschort, omdat dan het broedsei zoen begint. Op 15 juli wordt het werk opnieuw opgestart. Kort daarvoor wordt gekeken of er nog broedende vogels zijn die door de uitvoering van het werk ver stoord kunnen worden. Als dat zo is wordt het werkplan aangepast om verstoring van deze vogels te voorkomen. Het werk wordt in het najaar afgesloten met een opknapbeurt van de wandelpaden, die door het afvoeren van hout slecht beloop- baar zijn geworden. De werkzaamheden die dit jaar worden uit gevoerd, zijn onderdeel van het beheers plan voor boselementen in beheer bij Staatsbosbeheer in de Beheerseenheid Zuid-Hollandse Eilanden. Voor het Stelle bos is in dit plan vastgelegd dat het aandeel populier zal worden teruggebracht ten gun ste van andere meer duurzame boomsoor ten als eik en beuk. Op den duur ontstaat daardoor een meer gevarieerd bosbeeld. Meer informatie over de uitvoering van het dunningswerk kan verkregen worden bij Karin van Hoof van Staatsbosbeheer, tele foon 030 6926111. 1^ 00 MIDDELHARNIS/SOMMELSDUK - Het getal twee komt regelmatig terug bij Ben Eabert, twee kinderen, tweede kledingwin kel en ten slotte tweede keer dat hij hoofd sponsor wordt van volleybalvereniging Intermezzo. En hier hoort ook nog een twee de keer bij: de tweede keer hij een noviteit introduceert op het eiland bij het sponsoren van een vereniging: De naam van zijn twee de zaak. Les Deux, wordt aan de naam van de vereniging toegevoegd. Het contract ging in per 1 januari in en heeft de duur van vijf jaar, met een optie voor nog eens vijfjaar. Ben Eabert stelt geen hoge eisen voor zijn geld: Als ik kan bijdragen aan een vereni ging die beter gaat presteren is dat mooi, maar harmonie in een vereniging vind ik net zo belangrijk". Daarnaast is het hoofddoel meer naamsbekendheid van zijn winkel in jongerenkledmg, Les Deux, in de regio waar Intermezzo speelt; de Zuid-Hollandse eilan den en Schouwen-Duiveland. De sponsoring heeft de volgende vormen: een geldbedrag per jaar, vanaf seizoen 2004-2005 is er een shirt voor alle competitiespelende leden en er is een actie waarbij de leden korting krij gen bij aankoop van kleding, die korting is echter niet voor de leden zelf, de korting gaat als bonus boven op het vaste bedrag naar de volleybalvereniging. Ben Fabert, eigenaar Les Deux en Edwin van Os, voorzitter Intermezzo, telkenen de overeenkomst in bijzijn van diverse Intermeuoleden waaronder de initiatiefnemer van de overeent<omst: Marcel Bal (tH'eede van Links)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 2