Bezwaren tegen uitwerking streekplan van gemeente en projectontwikkelaar LITIE 0900-8844 Superpolitiek Herkingse school brengt gedrags- en beleefdheidsregels onder de aandacht Reünie Prins Mauritsschool Dirksland Verkoop stroopwafels Met Wie? Volleyballen C.V.B. 'Goeree' Collectanten gezocht voor NFGV In Ouddorp Honderddertig jaar Holland Amerika-Lijn bezoekt gemeenten Goeree-Overflakkee Schop met veer... Lampionnenoptocht te Oude Tonge Gedeputeerde Van der Sar Ophalen oud papier Ooltgensplaat A-g cfir. streekblad op gereformeerde grondslag woor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Alcoholcontrole Algemene verkeerscontrole Diefstal personenauto Licht gewonde na aanrijding Snelheidscontrole f Uw woning of bedrijfspand verkopen? In bibliotheek Hellevoetsluis: Zeg het voort. Zeg het voort. Haventje Battenoord Park Nieuw-Zeeland Christelijke vrouwenbond Dinsdag 27 januari 2004 T6E-i BEW. EX. ^>N.] Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaldcee OUDDORP - In de nacht van zaterdag op zondag hielden politiemensen alcoholcon troles op diverse locaties in het centrum van Ouddorp. Van de gecontroleerde bestuur ders werden er twee aangehouden die met een slok teveel op achter het stuur zaten. MIDDELHARNIS/DIRKSLAND/OUDE TONGE - Surveillerende politiemensen van district De Eilanden hielden zaterdagmiddag op diverse locaties in Goeree-Overflakkee, waaronder Middelhamis, Dirksland en Oude Tonge algemene verkeerscontroles. In totaal werden zeven processen-verbaal uitgeschre ven voor onder meer het niet dragen van de autogordel en de technische staat van de auto. OOLTGENSPLAAT - Vrijdagochtend deed een 58-jarige bewoner van de Pieter Bigge- straat in Ooltgensplaat aangifte van diefstal van zijn auto. De man had zijn auto, een wit te Mazda 323, donderdagmiddag 22 januari 2004 nabij zijn woning geparkeerd en zag vrijdagochtend dat zijn auto was weggeno men. OOLTGENSPLAAT - Zaterdagochtend raakte een 35-jarige automobiliste uit Acht- huizen gewond na een aanrijding op de N59. De vrouw reed in de richting van Rotterdam en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Het slachtoffer werd met ondermeer nek- en borstklachten overgebracht naar het Zuiderziekenhuis. MIDDELHARNIS - Vrijdagavond hield personeel van de Verkeerspolitie (bureau Verkeershandhaving) een snelheidscontrole op de Oudelandsedijk. Tussen acht uur en half negen reden 14 van de 102 passerende automobilisten te hard. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 122 km/uur in plaats van de toegestane '80'. f I 'I I In Ouddorp is men op zoek naar collectanten voor het Nationaal Fonds Geestelijk Volks gezondheid (Hersenstichting Nederland). De collecteweek is van 9 tot en met 14 febru ari. Iedereen die mee wilt helpen kan zich aanmelden bij: Jeanette van de Linde, Marij- kewegh 1,3253 BN Ouddorp, 0187-682882. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd iDiikclaar/iaxaleur. lid NVM ()187-476.'i.'SS Het radioprogramma Superpolitiek van Radio Superstar is het programma wat deluisteraar in de gelegenheid stelt om vra gen en opmerkingen bij de politiek van de gemeente Middelhamis te brengen. ledere week zijn er 3 partijen aanwezig in het Diek- huus om de gang van zaken te bespreken. Superpolitiek is er iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. A.s. vrijdag 30 januari zijn vertegenwoordigers van VVD, Christenu nie en VDB'78 te gast. De presentatie ligt in handen van Jan van Dop en Berend-Jan Bruggeman. Op 4 februari houdt Rob Holdermans een dialezing over de Holland Amerika-Lijn, op de '55 plus vooraan' ochtend in de biblio theek van Hellevoetsluis. Aanvang 9.30 uur. Toegang 2. Een overzichts tentoonstelling is de hele maand februari in de bibliotheek te zien. Hierin ziet u de geschiedenis van de in 1873 opgerichte N.A.S.M., die in 1896 de naam Holland Amerika Lijn kreeg, omdat voor de engels sprekende passagiers de Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij niet uitspreekbaar was. Rob Holdermans verzamelt al meer dan twintig jaar allerlei materialen van deze legendari sche maatschappij. Hij toont een zeer geva rieerd overzicht over de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met het heden - tot de dag van vandaag één van de grootste en bes te cruiserederijen van de wereld. Deze van oorsprong Rotterdanjse maatschappij is van een vrachtlijn maatschappij met een geregel de passagiersdienst op de westkust van Amerika, uitgegroeid tot een moderne twaalf vijfsterren cruisemaatschappij. De tentoonstelling laat u zien wat aan boord van de schepen met de welbekende okergele schoorstenen met groen-wit-groene banden werd gebruikt, en hoe aan boord geleefd werd. Een leuke toer door de geschiedenis van de HAL. Gedurende de HoUand-Amerika Lijnexposi- tie in februari, zal Peter Spinnler uit Brielle ook enkele van zijn maritieme werkstukken in olieverf tonen. Peter Spinnler is in 1925 bij Bandoeng in Indonesia geboren. Na een werkzame periode bij de Shell is hij nu al weer 20 jaar gepensioneerd. Als amateur- schilder exposeert hij regelmatig in de regio. Het vertalen in vorm en/of kleur van de waarneming van de ogen, of de beelden in zijn fantasiewereld, vraagt belangstelling, nieuwsgierigheid en vooral... durf. Het is en blijft een boeiende en plezierige bezigheid. Op de Prins Johan Friso basisschool in Herkingen zijn ze met een campagne bezig om gedrags- en beleefdheidsregels onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Ook het taalgebruik wordt daarbij niet vergeten. Om de gestarte campagne te ondersteunen heeft de directie de Bond tegen het Vloeken gevraagd om op school een presentatie te verzor gen. Daarbij zullen alle leerlingen worden betrokken. De schoolleiding heeft namelijk de indruk dat de taaiverruwing alsmaar toeneemt en dat het zelfs gewoon gevonden wordt. Dit feit wordt ook gestaafd door een in opdracht van de Bond tegen het Vloeken gehouden NIPO onderzoek van een aantal jaren geleden. Vorig jaar was er in samenwerking met NIPO de 'Vloekmonitor', waarbij het vloeken in de media in kaart werd gebracht met soms 'verrassende' uitslagen. Door de leerlingen van de hoogste groepen zal tevens een donateur wervingsactie worden gestart. Bedoeling hiervan is om het aantal donateurs van de Bond tegen het Vloeken flink uit te breiden, waardoor er meer financiële armslag komt voor een scholenwerker. Scholenwerk wordt namelijk steeds belangrijker, want ook hier geldt 'jong geleerd, oud gedaan'. Voor de één is het al lang geleden, misschien wel 50 jaar. Voor de ander nog maar kort, want je bent nu 'brugpieper'. Eén ding is zeker: iedereen denkt nog wel eens terug aan die goeie, ouwe tijd op de lagere school, de Prins Mauritsschool. Ook zo'n zin om eens te kijken wat er geworden is van uw/jouw meesters en juffen, vriendjes en vriendiimet- jes van toen? Ook nieuwsgierig geworden naar het nieuwe schoolgebouw, dat nog maar net in gebruik is? Kom dan op 3 april 2004 naar de reünie voor ALLE oud- leerkrachten en oud-leerlingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland! Deze wordt gehouden van 11.00-15.00 uiu' in sportcomplex 'De Gooye' te Dirksland. De deelnamekosten: bedragen 10 p.p., incl. maaltijd, twee consumpties en foto. Wilt u/jij zich aaiunelden? Maak dan 10 over op rekeningnummer 3141.57.441 t.n.v. Reünie Prins Mauritsschool, o.v.v. postcode huisnummer en het jaar dat u/jij van school kwam. Na ontvangst van uw betahng krijgt u de consumptiebonnen toegezonden. Om organisatorische redenen s.v.p. aan melden/betalen vóór 1 maart 2004. Leen van der Sar, gebiedsgedeputeer de voor Zuid-Holland Zuid, legt werkbezoeken af aan alle vier ge meenten op Goeree-Overflakkee. De gedeputeerde bezoekt Oostflakkee, Middelharnis, Dirksland en Goede- reede. In het Gebiedsprogramma Zuid-Holland Zuid, dat eind 2003 door Gedeputeerde Sta ten is vastgesteld, verwoordt de provincie bestuurlijke ambities voor Goeree-Overflak kee. NatuurontwikkeUng in combinatie met recreatie en toerisme vormt een belangrijke opgave. De vitaliteit en leefbaarheid van het platteland en in de kleine kernen is een ander aandachtspunt. Daarvoor is van belang dat de economische structuur op het eiland wordt versterkt. Deze onderwerpen zullen onder meer aan de orde komen tijdens de werkbezoeken. Regionale samenwerking Op alle hier genoemde terreinen zijn regio nale samenwerking en beleidsontwikkeling onontbeerlijk. De provincie constateert dat de gemeenten hiertoe inmiddels concrete stappen hebben gezet. Een voorbeeld daar van is een nieuwe gemeenschappelijke rege ling die dit voorjaar aan de gemeenteraden ter vaststeUing wordt aangeboden. Deze regionale samenwerkingsstructuur is cru ciaal voor de afstemming en de voortgang van projecten. Gebiedsgerichte aanpak Op dit moment werkt de provincie Zuid-Hol land met de vier gemeenten en het Water schap hard aan de gebiedsgerichte aanpak voor het eiland. Daarmee wordt ook beoogt de afstemming en uitvoering van projecten te verbeteren. Om de gebiedsgerichte aanpak mede vorm te geven, is een groot aantal maatschappeUjke organisaties benaderd. Vanuit het gebied wordt de uitvoering onder steund door de coördinator gebiedsgerichte aanpak Goeree-Overflakkee. Op vrijdag 30 januari wordt in Ouddorp van 19.00 tot 21.00 uur door de JV 'Jonathan' van de Gereformeerde Gemeente een stroop wafelactie gehouden. De opbrengst is bestemd voor de actie van de JBGG, onder het motto: 'De kerk naar buiten' en is ten bate van het evangelisatiewerk in de grote steden. In de aflevering van woensdag 28 januari van het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee, is Yvonne van den Heuvel weer te gast. Zij vertelt dit keer over belastingrege lingen betreffende een auto privé en/of van de zaak, recente wijzingen i.v.m. de hypo theekaftrek na verkoop van een woning en wat de gevolgen zijn voor een aandeelhou der die zich garant stelt voor de schulden van zijn b.v. De uitzending vindt plaats van 18.00 tot 19.00 uur. De herhaling is op dins dag van 18.00 tot 19.00 uur. "Park Nieuw-Zeeland is nu een half park zegl projectontwikkelaar Blokland. "Het belangrijkste is dat er een mooie afronding van het park komt. MIDDELHARNIS - De gemeente Middelharnis en Men- heerse Projecten, de ontwikkelaar van Park Nieuw-Zee land, gaan bezwaren indienen bij de provincie Zuid-Hol land. Deze bedenkingen, zoals de bezwaren officieel heten, aijn gericht tegen de Uitwerking Toeristisch Recreatieve Ontwikkeling Overflakkee van het Streekplan Zuid-Hol land Zuid. Deze uitwerking werd onlangs vastgesteld door Gedeputeerde Staten en gepresenteerd tijdens een infor matieavond in Stellendam. In de uitwerking van het streekplan staat wat in principe mogelijk is om de sector toerisme en recreatie te laten groeien op Overflakkee. Die groei - die de economie op het eiland een impuls moet geven en het platteland leefbaar moet houden - mag alleen gecontroleerd plaatsvinden. De uitwerking van het streekplan geeft de lijnen aan. In het middendeel van het eiland blijft de agrarische functie voorop staan. Ontwikkelingen op toeristisch en recreatief gebied worden mogelijk gemaakt in en rondom Stellendam, tussen Herkingen en Battenoord, en in en rond Middelhamis. Projecten die minder goed in het streekplan passen - en dus in eerste instantie onmogelijk worden gemaakt - zijn onder meer de ontwik keling van recreatiepark Akkerleeven bij Dirksland, de realisering van landgoederen in de polder Den Bommel, de aanleg van een jacht haven bij Battenoord en de 'afronding' van Park Nieuw-Zeeland bij Middelhamis. Met het afblazen van de mogelijkheid een haventje te realiseren bij Battenoord heeft de gemeente Middelhamis niet zoveel moeite. Een ambtenaar zegt; "Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor een jachthaventje, al zijn er in het verleden wel eens gedachten in die richting geweest. Er zou veel geïnvesteerd moeten worden om er wat van te maken. De toegang vanaf de GreveUngen is moeizaam en er zal regelmatig gebaggerd moeten worden. De natuurwaarden die ver loren gaan door de aanleg van een haven moeten worden gecompen seerd." De makers van de Uitwerking van het streekplan hebben het haventje bij Battenoord laten vervallen in verband met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uitbreiding van ligplaatsen is wel mogelijk in Her kingen. Meer moeite heeft de gemeente Middelhamis met het punt dat de 'afronding' van Park Nieuw-Zeeland op de tocht komt te staan. Dezelfde ambtenaar: "Tussen het nog aan te leggen zoetwaterkanaal en Nieuw-Zeeland ligt een strook van 50 meter. Wij denken dat daar nog wat recreatiewoningen gebouwd kunnen worden. Dan praat je over 20 tot 25 woningen in het groen. Je creëert een groene aanblik en je verzacht de harde overgang tussen Park Nieuw-Zeeland en het omringende landschap. De provincie zegt nu echter 'nee' Deze keer is het niet de Vogel- en Habitatrichtlijn die roet in het eten gooit, maar de wens om de kwaUteit van het landschap van Over flakkee - met name de openheid - niet teveel aan te tasten. "Het is jammer als dit niet kan doorgaan. Het hele gebied aldaar wordt opnieuw ingericht en als het nu niet mogelijk is, dan lukt het niet meer", zegt de ambtenaar van de gemeente Middelhamis. "Wellicht komt er nog een mogelijkheid als er een integrale herziening van het streekplan komt, maar op dit moment hebben we het over de uitwer king. En daar gaat de gemeente op reageren door middel van een bedenking." Eenzelfde reactie is G. Blokland van Menheerse Projecten voome- mens naar de provincie te sturen. Menheerse Projecten heeft reeds ruim 180 recreatiewoningen gebouwd in Park Nieuw-Zeeland en wil het park ook afmaken. "De fysieke ruimte is er, maar de toestemming blijft uit", zegt Blokland. "Jammer, ik heb met de projectgroep die het zoetwaterkanaal voorbereidt, regelmatig overleg gehad. Ook heb ik voorstellen ingediend. De gesprekken waren goed. Daarom ben ik verbaasd over de Uitwerking; die wijst in een andere richting dan ik op grond van de contacten kon verwachten." Ook Blokland looft de geplande 'afronding', die 'wonen in het groen' zou moeten opleveren. "Dat kan daar op een hele mooie manier", zegt de projectontwikkelaar. "Park Nieuw-Zeeland is nu een half park; wij willen geen verdubbeling, maar een geleidelijke overgang tussen water, groen en wonen. Zo'n overgang heeft daar kans van slagen. De gemeente is ook behoorlijk ontevreden, nu het onmogelijk wordt gemaakt." Blokland heeft overigens geen aantal len recreatiewoningen in gedachten. "Het aantal is een afgeleide van de kwaliteit van het plan. Het belangrijkste is dat er een mooie afron ding van Park Nieuw-Zeeland komt." Volgens de projectontwikke laar gaat het argument van de provincie ondemit als de plankwaliteit van de afronding in ogenschouw wordt genomen. "Wij willen 'wonen in het groen' realiseren. Van een aantasting van de kwaliteit van het landschap is absoluut geen sprake." De gemeente Middelhamis en Menheerse Projecten hebben tot 1 februari de tijd om hun bedenkingen kenbaar te maken bij de provin cie. Daama schrijven Gedeputeerde Staten een nota van beantwoor ding op de ingediende bezwaren, waama in mei een definitieve uit werking van het streekplan volgt. In het Eilanden-Nieuws van vrijdag 23 janu ari - in de mbriek 'Raad en Daad' - werd een vraag gesteld of er nog iemand in het bezit is van een 'spitschop met veer'. De bezitter van een dergelijke schop heeft zich inmid dels gemeld. Maar het adres van de vragen steller is niet meer in ons bezit. Dus als de vragensteller in het bezit wil komen van een dergeUjke schop kan hij of zij contact opne men met de redactie van Eilanden-Nieuws, telefoon 0187-471021. Zaterdag 31 januari organiseert de Oranje Vereniging Oude Tonge weer de inmiddels traditionele lampioimen optocht ter gelegen heid van de verjaardag van Koningin Beat rix. Uiteraard is er muzikale begeleiding. En misschien wordt het wel een sfeervolle win terwandeling in de sneeuw..., dus extra reden om mee te doen. Het vertrek is om 18.15 uur vanaf het SWO gebouw aan de Bemhardstraat. Daar zijn ook lampionnen te koop. Na afloop is er warme chocolademelk en Glühwein. II Aan alle sportievelingen: aanstaande zater dag organiseert het OJW weer een volley baltoernooi. Ben je 15 jaar of ouder, dan nodigen we jou van harte uit om mee te doen. Verzamel een team van minimaal 6 mensen en geef je team op bij Piet (484845) of Jantine (483526), het is ook mogelijk om jezelf individueel op te geven, wij zorgen er dan voor dat je in een team wordt ingedeeld. Het toernooi wordt gehouden in de sporthal van de Prins Maurits in Middelhamis,. Om half zeven is de zaal open, we starten om zeven uur. De kosten zijn 1 euro 50 en jullie krijgen van ons 2 consumptiebonnen. Het wiimende team wordt beloond met een heer- üjke taart. Tot zaterdag! Een sportieve groet van het OJW team. Op D.V. donderdag 29 januari a.s. hopen wij weer bij elkaar te komen in het ver enigingsgebouw 'Oostdam' te Goede- reede. Deze avond begint om 20.00 uur. Mevrouw M. Koopman van het Neder landse Rode Kruis zal ons iets vertellen over wat het Rode Kruis met ons geld doet. Het belooft een interessante avond te worden. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. De oud papiercommissie van de Gerefor meerde Gemeente te Ooltgensplaat hoopt donderdag 29 januari a.s. weer oud papier op te halen voor de zending. U wordt verzocht het papier gebundeld buiten te zetten. Het ophalen start om 17.30 uur. 1

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1