LITIE Kritiek op Gemeente tijdens ontmoeting tussen Commissaris van de Koningin en 'maatschappelijk middenkader' 0900-8844 Gewonde van boord gehaald Laatste uitzending Fiakkeecialiteiten Ontdekkingstocht Noordzeestrand Voorlichtingsavond 'Samen op Weg' Dienst voor belangstellenden OPEL Nieuws DoRRBSTRUUK innaard Martijn van Wijnen exposeert in 't Blaeuwe Huus MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Alcoholcontrole Feestelijk Oranje concert in Singelkerk Provincie: 'Rotondes bevorderen verkeersveiligheid Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Taxatie FUJ Bel ons'- UÉ ERA (0187)47 02 72 (0187) 68 45 45 Meer onderzoek naar herrie schietvereni ging Sommelsdijk DEN HAAG - De gemeente Middel harnis heeft ten onrechte een ver zoek van een omwonende naast zich neergelegd om iets te doen tegen de herrie van schietvereniging 'S.V. Flakkee' in Sommelsdijk. "Gemeente Goedereede Toeristisch Recreatief?'' "Communicatie tussen gemeente en recreatiesector verloopt stroef' Het belang van toerisme Groot gemis Kennis ontbreekt 0J1UTE1TSêEN!1UM_ Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 0187-6017 06 ^^T Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 23 januari 2004 76e jaargang nr. 7274 i Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenlield Goeree-Overfiakkee STELLENDAM - Dinsdagavond contro leerde personeel van district De Eilanden tij dens hun surveillance op de N57 tussen Stel- lendam en Ouddorp een aantal automobilis ten op het gebruik van alcohol. Van de tien bestuurders, die een blaastest moesten afleg gen, had niemand te veel gedronken. Wel werden twee automobilisten bekeurd voor een verlopen APK en kreeg één bestuurder een bon voor het niet voeren van de juiste ver^hting. MAKELAARDL Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Ooetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 Maandag 19 januari werd de bemanning van de Stellendamse reddingboei 'Prinses Mar griet' even na 17.00 uur opgepiept voor hulpverlening aan een gewonde. Op het vis sersschip OD 8 was een opvarende bekneld geraakt tussen een jumperdraad. Als gevolg daarvan is zijn kaak op drie plaatsen gebro ken en brak hij vier ribben. Terwijl de kotter richting het Goereese Gat voer, ging de red- dingboot deze tegemoet. Tussen het licht- schip en de uiterton kwam de Prinses Mar griet langszij de kotter en zette het twee opstappers met brancard over, en tevens een vervangend bemanningslid voor de gewon de. Eerst werd de gewonde visser aan boord gestabiliseerd en daarna overgebracht naar de Prinses Margriet. Inmiddels was er een ambulance gewaarschuwd, die ongeveer 19.00 uur gereed stond bij het boothuis in Stellendam. Daar arriveerde de reddingboot drie minuten later en kon de patiënt worden overgegeven aan het ambulancepersoneel, dat hem naar het ziekenhuis bracht. Gedurende de maanden januari en februari exposeert Martijn van Wijnen in 't Blaeuwe Huus. Martijn is 33 jaar en woont op Zuid wester. Martijn werkt, sinds oktober 2003, 2 dagen in de week in Atelier 'Impasto'. 'Impasto' is een onderdeel van de Gemiva- SVG Groep. Martijn heeft een eigen stijl ontwikkeld, hij schildert graag mensen, bloemen, huizen en treinen. De materialen die hij gebruikt zijn, Acrylverf, oliepastel en pastelkrijt. Martijn's voorkeur gaat uit naar krijt. Martijn heeft gevoel voor bijzondere kleurencombinaties. De expositie is nog te zien t/m februari in 't Blaeuwe Huus, het VVV-kantoor van Oud dorp aan Zee. Het VVV kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-12,00 en 13.00-17.30 en op zaterdagen van 8.30- 12.00 en 13.00-16.00 uur. Zaterdag 31 januari zal er in de Singelkerk te Ridderkerk een oranjeconcert worden gehouden. De aanvang is 20.00 uur. N.a.v. de feestelijke gebeurtenis van de geboorte van prinses Amalia, zal Martin Mans het Van den Heuvel-orgel bespelen. Ook deze dag hoopt H, M. Koningin Beatrix haar ver jaardag te beleven. Met zijn vele concerten in binnen- en buitenland geniet Martin Mans grote bekendheid. Velen beluisteren zijn indrukwekkende CD's en raken tevens bekend met zijn koren. Zo is hij ook vaste begeleider van het beroemde Holland Boys Choir uit Elburg. Dit concert bevat verschillende improvisa ties. Hij zal o.a. spelen: Land of hope and Glory, Gelukkig is het land en Een vaste Biirgh. Martin Mans, vaste organist van de Breepleinkerk te Rotterdam, zal deze avond ook enige literatuur de aandacht geven. Vooral werken van Bach zullen worden gehoord. Naast orgelsolo's zijn er momen ten voor samenzang, waaronder ons ver maarde Volkslied. Na afloop van het concert is er voor de bezoekers gelegenheid om de organist persoonlijk te ontmoeten. De kerkdeuren aan de Kerksingel 1 staan vanaf 19.30 open voor belangstellenden. De progranmia's zijn voor 4,00 euro verkrijg baar bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers betalen 3,00 euro. Allen hartelijk welkom! DIRKSLAND - Jan Lodder neemt na 13 jaar afscheid als presentator van het pro gramma 'Fiakkeecialiteiten' van Radio Flakkee. In die periode heeft hij ruim 750 gasten achter de microfoon gehad die vooral terugblikten in de tijd. Op zaterdag 24 janu ari, tussen 9.00 en 10.00 uur, wordt de laat ste 'Fiakkeecialiteiten' uitgezonden. Daarna blikt Jaap Reedijk, een vroegere presentator van het programma, tussen 13.00 en 15.00 uur met Jan Lodder terug op deze periode. Jan Lodder krijgt altijd veel reacties op de uitzendingen. Dat heeft ook te maken welke gast er is. "De één praat gemakkelijker en zegt soms wat meer dan de ander," aldus de presentator. Hij vindt het jammer, dat na 13 jaar een einde komt aan het programma. "Ik moet jaarlijks toch 50 uitzendingen proberen te vullen en dan moetje oppassen datje niet in herhaling valt." Het zou leuk zijn als u zaterdagmiddag massaal Jan Lodder de hand komt drukken om hem te bedanken voor de prachtige uitzendingen met Flakkeese ver halen. OUDDORP - Wat spoelt er aan op het mooie brede strand achter een brede duinen rij, en wat weef de gids er over te vertellen? De deelnemers aan een ontdekkingstocht op het Noordzeestrand zullen dit ontdekken en kunnen ook zelf op zoek naar aanspoelsels; daarna worden de vondsten bekeken en besproken. Boeiend is tevens te ontdekken hoe het ontstaan van duintjes eigenlijk ver loopt. Ook is er tijdens deze excursie aan dacht voor de plantengroei. Deze strand- en duinexcursie wordt gehouden op zaterdag 31 januari en duurt ongeveer twee uur. De start is om 13.30 uur vanaf Strand Noord te Oud dorp, verzamelplek is bij strandtent 'de Zeester'. De excursie wordt georganiseerd door Stichting Bomen Over Leven. Voor deelnaitie s.v.p. graag tijdig aanmelden, tele fonisch via 0187-684079 (tussen 18.00 en 19.00) of via e-mail: natuurgids_go@hot- mail.com. Tip: neem warme kleding en ste vige schoenen mee, ook een verrekijker kan van pas komen. De excursie gaat door bij een minimum aantal deelnemers van vijf. Deelnamekosten: uw vrijwillige bijdrage; die kunt u storten op giro 4032484 van de Stichting Bomen Over Leven, Postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer, onder vermelding van: 'excursiebijdrage' en de excursieda tum. Met het saldo dat zich aldus vormt, wil de stichting het realiseren van natuurpro jecten financieel mede mogelijk maken. Te denken valt aan de aanplant van jonge bomen en struiken, maar ook het behoud van oude, waardevolle bomen. Voor meer infor matie over de stichting, waaronder een overzicht van alle excursies tot en met maart, alsmede voor het nemen van een abonnement op de gratis nieuwsbrief 'Natu ur Net Nieuws', kunt u terecht op de web site: www.bomenoverleven.nl. De aanleg van rotondes en andere snelheid- sremmende maatregelen werpen vruchten af. De effecten van de 102 rotondes, die sinds 1989 op provinciale wegen zijn aan gelegd, bevestigen de hooggestemde verwachtingen van het werken aan een duurzaam veilig wegennet. Mede daardoor is het aantal ziekenhuisgewonden bijna op het niveau van 1986 teruggebracht: 222. De cijfers werden bekend bij de behandeling van het rapport Verkeersveiligheid provin ciale wegen 2003 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS). "Dit sterkt ons in de uitvoering van ons verkeersveiligheids- beleid", meldt Mamix Norder de verantwo ordelijk verkeersgedeputeerde. Toch waakt hij voor al te veel optimisme: "Elk ongeval is er één teveel, zeker als daar gewonden, of erger dodelijk slachtoffers bij vallen." Het stoort de provincie dat er zo denigrerend gesproken wordt over allerlei snelheidsrem- mende maatregelen. Norder: "Rotondes zijn inmiddels wel maatschappelijk geac cepteerd, maar op snelheidscamera's en drempels is altijd kritiek, terwijl die toch hetzelfde doel dienen." Uit de evaluatie blijkt verder dat naast de groei van het verkeer ook een verruwing van het gedrag van weggebruikers het positieve effect van veiligheidsmaatregelen verkleint. Daar tegenover staat dat op de wegen waar regionaal afspraken zijn gemaakt het aantal letselongevallen stérker is afgenomen dan op wegen waar geen regioplannen verkeer shandhaving zijn uitgevoerd. Het gaat dan om afspraken over vormgeving van de wegen, het geven van uitgebreide voorlicht ing over verkeersveiligheid en intensivering van het verkeerstoezicht door politie en justitie. Het volledige rapport verkeersveiligheid provinciale wegen 2003 is te vinden op de website van de provincie: www.zuid-hol- land.nl. thema Verkeer. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0\»l-41b555 Gezien de vele vragen die er in kerkenraden en gemeenten leven, nu de Hervormde syno de ondanks bezwaren van zeer velen in her- vormd-gereformeerde kring, besloten heeft in de Hervormde Kerk per 1 mei voort te zet ten in het verband van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond - mede op verzoek - besloten een voorlichtingsavond op Goeree- Overflakkee te beleggen. Deze zal gehouden worden op donderdag 29 januari in Her vormd Centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieu we Tonge. De aanvang is 19.45 uur. Zowel de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. G. D. Kamphuis uit Amstelveen, als de algemeen secretaris, drs. P. J. Ver- gunst, hoopt op deze avond een korte inlei ding te verzorgen. Daarna zal men uitge breid met elkaar in gesprek gaan over de vra gen die in de gemeenten leven. Ambtsdragers, leden van de Gereformeerde Bond en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn. In de Gereformeerde Kerk in Ouddorp wordt zondag 25 januari om 18.30 uur, een 'dienst voor belangstellenden' gehouden. Het 'Nieuw Rotterdams Ensemble' o.l.v. Reina- ta Heemskerk hoopt hieraan mee te werken. Het thema van de dienst is: 'Jezus geeft een loflied in ons hart'. Zingen en lofprijzingen zijn onmisbaar in de geloofsbeleving. De Bijbel staat er vol van dat we onze daiik om Gods liefde en geduld tot uiting mogen bren gen in lofliederen. Zingen werkt ook heil zaam voor je eigen geestelijke leven. Lof prijzing was bij de psalmdichter vaak de omslag naar een hernieuwde opleving. Iedereen is van harte welkom tijdens deze dienst. Actueel Nieuws Vacatures Shop Evenementen Informatie Opel Linkz en vonzetfsprekendal orize occasions inci foto 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM of Dat heeft de Raad van State deze week in een uitspraak bepaald. De gemeente erkende eerder wel dat het geluid, afkom stig van het schieten en van de ventilato ren, veel te hard was. Maar Middelharnis greep niet in omdat de schietvereniging had beloofd maatregelen te nemen. De Raad van State oordeelt echter dat de gemeente ten onrechte heeft nagelaten zelf geluidsmetingen bij de schietvereniging te doen. Het rechtscollege vindt dat de gemeente dat alsnog moet doen. Mogelijk zal de gemeente wel gedwongen worden tegen de schietvereniging op te treden. De heer Franssen in gesprek met Jurgen Klapwijk van de VVV (links) en Coby van den Berg van de VEERO. Tijdens het werkbezoek van de Com missaris van de Koningin in Zuid- Holland, de heer J. Franssen aan Goe dereede, was er gelegenheid om met hem van gedachten te wisselen over allerhande zaken, tijdens een ontmoe ting met het 'maatschappelijk mid denkader'. Verschillende vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals de Onderne mersvereniging, middenstandvereniging, en van landbouworganisaties konden hun zegje doen tegenover de Commissaris. De organi saties troffen in de heer Franssen een zeer geïnteresseerd en betrokken luisteraar. Een muzikaal intermezzo tijdens deze bij eenkomst werd verzorgd door Rinus Verha- ge, directeur van de Muziekschool Goeree- Overflakkee, op een klavecimbel, wat gebouwd is door Matthijs Mijnders uit Goe dereede, en de fluitiste Elly Bakker. Dit pro fessionele optreden werd door de aanwezi gen heel goed gewaardeerd. Zoals we in deze krant van dinsdag al berich ten, maakten tijdens deze bijeenkomst ook de vertegenwoordigers van de visserij hun zorgen aan de Commissaris bekend. Ook de vertegenwoordigers van de recreatiesector namen de gelegenheid waar om de heer Franssen deelgenoot van hun zorgen te maken. Ondanks dat de recreatie in de gemeente Goedereede floreert, hadden de vertegenwoordigers van de VEERO en de VVV toch forse kritiek over hoe de gemeen te Goedereede omgaat met de belangen van de recreanten en de ondernemers. Coby van den Berg, secretaris van de VEE RO en Jurgen Klapwijk, du-ecteur van VVV Ouddorp boden de heer Franssen een publi catie aan onder de titel 'Gemeente Goede reede, toeristisch recreatief?' In het schrij ven hebben de recreatieondememers als cen traal thema gekozen de aanstelling van een ambtenaar of een afdeling Toerisme en Recreatie binnen de gemeente Goedereede. Want de ondernemers vinden dat het ontbre ken van een dergelijke persoon of afdeling de communicatie tussen de gemeente en recreatiesector ernstig in gevaar brengt. Want een vast aanspreekpunt wordt node gemist. In de publicatie, die de Commissaris kreeg overhandigd, maken de opstellers duidelijk wat het belang van toerisme en recreatie is voor de gemeente Goedereede. Het belang spreidt zich uit over verschillende aspecten van de samenleving. Allereerst wordt de belangrijke rol van toerisme en recreatie bij het leefbaar houden van het platteland genoemd. Zonder deze sector zouden veel winkels en voorzieningen niet of slechts beperkt aanwezig zijn. Ook wordt de ont spanning genoemd die - volgens de opstel lers - een steeds belangrijker sociaal maat schappelijke betekenis krijgt. De ondernemers schetsen het belang van de recreatie voor de gemeente met enkele cij fers: zo vormen de 2,2 miljoen overnachtin gen 27% van de overnachtingen in Zuid- Holland en de sector is goed voor 850 man jaren directe arbeid. De Ouddorpse onderne mers schatten dat er direct en indirect 40 mil joen euro aan bestedingen worden gedaan. Deze bestedingen zorgen ervoor dat het voorzieningenpakket uitgebreider is dan in gemeenten met een vergelijkbare omvang. In de publicatie wijzen de ondernemers er op dat 42% van alle gemeentelijke belastingen vanuit het toerisme komt en voor 2003 was dit een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro. Ter vergelijking: De inkomsten uit de recre atie zijn ongeveer vijf keer zo hoog als die uit de landbouw. Inmiddels is de recreatie sector de visserij voorbijgestreefd en is de belangrijkste economische sector binnen de gemeente. De gemeente Goedereede heeft dus een zeer groot belang bij deze economische sector. De samenstellers van de publicatie stellen vast dat het gemeentelijk en provinciale beleid altijd zeer terughoudend is geweest: Géén uitbreiding, terwijl de gemeente qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van de Zuid-Holland is en met 22 kilometer de langste en breedste standen heeft. De recreatieondememers vinden het een groot gemis dat er bij de gemeente Goede reede geen recreatieve, toeristische afdeling aanwezig is. Verwijzend naar de cijfers stel len ze "dat het toch niet zo mag zijn dat deze bedrijfstak niet voldoende wordt vertegen woordigd binnen het ambtenarenapparaat". Zij zien voor een afdeling Recreatie en Toe risme een taak weggelegd bij het verkrijgen van subsidies. Deze kunnen zowel voor de gemeente als de sector van groot belang zijn. Het gemis van een afdeling Toerisme en Recreatie blijkt, volgens de opstellers, uit de constatering dat ook het afgelopen jaar de gemeente Goedereede niet aanwezig was tij dens belangrijke provinciale bijeenkomsten op het gebied van Recreatie en Toerisme. "De gemeente moet zich meer realiseren dat zij zich dienstverlenend moet opstellen tegenover de toerist. De toerist levert de gemeente heel veel geld op!" zo verzuchten de recreatieondememers. Ontwikkeling van nieuw beleid is volgens de opstellers dringend nodig Volgens de opstellers is er dringend behoef te aan de ontwikkeling van nieuw beleid bij de gemeente Goedereede, want er is te vaak sprake van conflicterend beleid in een orga nisatie. Zo lopen de belangen van de econo mie, landbouw en visserij, natuur en toeris me niet altijd parallel. "Er is in dit kader nie mand binnen de gemeentelijke organisatie die de belangen voor de recreatiesector behartigd. Ons inziens ontbreekt het de gemeente Goedereede aan kennis, zowel op het theoretische als op het praktische vlak", aldus VEERO en VVV. Uit de publicatie blijkt dat samenstellers vrij kritisch zijn tegenover de gemeente Goede reede. In de discussie rondom de rioolbelas- tingproblematiek wordt de recreatiesector door de gemeente zelfs 'onbetrouwbaar' genoemd en "dit doet de sector pijn!", aldus de ondernemers. Voor de verhoging van de toeristenbelasting per 1 januari 2004 met 17% ten opzichte van 2003 en voor over twee jaar nog eens verho ging van 18% heeft de sector geen goed woord over. Graag zagen de recreanten meer 'transparantie' op de begroting van de gemeente, waardoor meer inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente ver kregen kan worden. Volgens hen staat de toeristenbelasting in geen enkele verhouding tot wat door de gemeente wordt geboden. In de buurgemeenten Schouwen en Voome krijgen de recreant meer waar voor hun geld. Verder stellen de ondernemers dat de sector voor enorme investeringen staat in verband met de kwaliteitsverbetering. Deze investe ringen moeten echter wel door de bedrijven zelf worden betaald. Dit blijkt steeds moei lijker te worden omdat de gemeente door heffingen en belastingen de opbrengsten van de recreatiebedrijven afroomt. Naast ver lichting van de belastingdruk zagen de ondernemers graag een toewijzing van extra eenheden op de recreatieterteinen. De ondernemers vroegen verder bij Com missaris Franssen aandacht voor een betere ontsluiting van de recreatiegebieden. De N57 dient daarom binnen afzienbare tijd verbreed te worden. Ook wordt de ontwik keling van een zeereservaat voor de kust als een bedreiging voor de recreatie gezien. Via de Commissaris van de Koningin pleiten de Ouddorpse ondernemers dus voor een betere communicatie tussen Gemeente en recreatieondememers. Misschien kan er vanuit 'de Provincie' ook hierin zachte dwang worden uitgeoefend. www.cormelissant.nl ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor iVletissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor IVIelissant Tweewielers REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1