LITIE Sanquin Bloedbank opent nieuw pand op Goeree-Overflakkee Commissaris van de Koningin dringt sterk aan op serieuze samenwerking tussen eilandelijke gemeenten A»ï^tlatneetefnM 0900-8844 www.buijze.nl kievit warmte Eerste actie 2004 station KNRM Steilendam. 3252 A^E Samenwerking centraal tijdens bij informele raadsvergadering "Politiek moet niet op iedere slak zout leggen! Vrijdag Bonisa Zendingsavond in iVliddelliariiis Qi»8dag-2e-jatjuari 2004 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Woninginbraak Inbraak woning Inbraak Alcoliolcontroles Uw woning of bedrijfspand verkopen? Snelheidscontroles Aangepaste kerkdienst actief in beeld en geluid Oud-inwoner Middelliarnis nieuwe commissaris UFA ,xN)SEBlBÜOr„ ■gang ■r'7273 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaltkee MIDDELHARNIS - Zaterdagavond ont dekte een 46-jarige bewoner van de Prins Bemhardlaan, bij thuiskomst, dat in zijn woning was ingebroken. Onbekenden waren via een raam binnengekomen, waarna het huis werd doorzocht. Uit de woning werden onder meer sieraden en een mobiele telefoon weggenomen. DIRKSLAND - Zaterdagavond deed een 48-jarige bewoner van de Vivaldilaan aan gifte van inbraak in zijn woning. Onbeken den hadden uit de woning sieraden, fototoe stellen en een portemonnee weggenomen nadat een raam werd opengebroken. OUDDORP - Zaterdagavond constateerde een 54-jarige bewoner van de Diependorst dat hij ongewenst bezoek in zijn woning had gekregen. Onbekenden hadden een slot geforceerd, waarna het huis werd doorzocht. Uit de woning werden geld en diverse sie raden weggenomen. DIRKSLAND - Politiepersoneel van het district De Eilanden hield tussen vrijdag avond half zeven en zaterdagmorgen half drie op verschillende locaties in Dirksland alcoholcontroles. In totaal moesten 430 automobilisten een blaastest afleggen, waar- Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxaleiir. lid NVM 0IS7-476555 van zeven automobilisten met een slok teveel op achter het stuur zaten. Van twee autobestuurders werd het rijbewijs ingevor derd. HERKINGEN/DIRKSLAND - Personeel van de Verkeerspolitie (afdeling verkeers handhaving) hield vrijdagmorgen op de Wellestrijpsedijk in Herkingen en de Staak- weg in Dirksland snelheidscontroles. Op de Wellestrijpsedijk lapten tussen kwart voor acht en negen uur 11 van de in totaal 80 passerende automobilisten de 60-limiet aan hun laars. De hoogst gemeten overtreding bedroeg 101 km/uur. Op de Staakweg in Dirksland reden tussen tien uur en half twaalf 29 van de in totaal 295 passerende autobestuurders harden dan '50'. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 74 km/uur. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: irtfo@fcievitv«mite.n! www.lóevitwarmte. nl INKOMENS- ES VERMOGENSPL.ANN ING De eerste weken van 2004 is het erg rustig geweest voor de reddingboten van het sta tion Steilendam. Uiteraard zijn wel de nodige proeftochten gemaakt, maar voor een echt noodgeval behoefde men tot zaterdag 17 januari niet uit te rukken. Op die dag werd de bemanning van de Wil- lemtje, de reddingboot voor het Haring vliet, 's morgens kwart over tien gealar meerd door de Kustwachtpost Ouddorp voor het 13 meter lange jacht Halida, dat met 4 personen aan boord aan de grond was geraakt bij boei KG 7 (Korendijkse Geul). Het jacht was die morgen vertrok ken vanuit Middelharnis, waar een nieuwe mast was gemonteerd, en was op weg naar de thuishaven Drimmelen. Tien minuten na alarmering voer de Willemtje uit. Aan gekomen bij de Halida bleek dat deze op een ondiepte was terecht gekomen door problemen met de motor. Er werden twee opstappers overgezet en er werd een sleep- verbinding gemaakt. Na een kwartier trek ken kwam het jacht los. De motor wilde niet meer aan de gang en er waren ook geen zeilen aan boord, dus werd het jacht naar Middelharnis gesleept en daar afge meerd, waarna de Willemtje weer naar Steilendam kon terug keren. MIDDELHARNIS - Bloeddonors hoeven niet langer naar de polikliniek van Dirksland voor het geven van bloed. Na bijna 22 jaar zal het voor de medewerkers en de bloeddonors van het eerste uur misschien even wennen zijn om niet meer naar het oude ver trouwde adres te rijden, maar zater dagmiddag is na zo veel jaren een nieuw, eigen onderkomen geopend dat is gevestigd op de begane grond van het appartementencomplex 's Landshaven aan de Isaac da Costa- straat 6 te Sommelsdijk. Om het nieuwe centrum officieel te openen, liep een aantal bloeddonors en twee mede werkers van het donorcentrum van de voor malige locatie in Dirksland naar Sommels dijk om op symbolische wijze de sleutel over te brengen. Op hun rug hadden ze elk een rode 'bloeddruppel' en afzonderlijk hadden ze daarin de woorden staan: 'Ik geef bloed, u ook? Een oproep die broodnodig is, want veel mensen zijn afhankelijk van de vrijwil lige bloeddonaties. Bijvoorbeeld hemofiUe- en leukemiepatiënten, maar ook operatie patiënten kunnen een bloedtransfusie nodig hebben. In principe kan iedereen die zich gezond voelt en die tussen de 18 en 70 jaar oud is, bloeddonor worden. Zo'n 600.000 donors in Nederland geven bloed en op de Flakkeese bloedbank staan maar liefst 3000 donors jaarlijks verscheidene malen een hal ve liter bloed af. Nieuwe apparatuur Annelies Gebuijs is teamleidster van het donorcentrum en gaf in haar toespraak aan dat de nieuwe behuizing een grote vooruit gang betekent. "Denk je eens in, niks meer klaarzetten of versjouwen en verrijden aan het begin van de avond en niks meer opber gen of wegstouwen aan het eind van de avond. We hoeven nu alleen alles schoon achter te laten." Voor de donors zal het zeker prettig bloed geven zijn. Bij binnenkomst loopt men direct tegen de ontvangstbalie aan waar men met vragen terecht kan. Er is een mooie wachtkamer en verder staan er in de donor ruimte gerieflijke, nieuwe ügstoelen. Bovendien zijn er drie aparte keuringsruim ten waardoor privacy is gewaarborgd. Ver der is er altijd een zogeheten gastvrouw aan wezig. Zij biedt de helpende hand bij de bloedinzameling en begeleidt de donoren. In februari komt de bloedbank in het bezit van zogeheten plasmaferese-apparatuur, waarmee de donorassistentes nu zelf het bloedplasma van de rode bloedcellen kun nen scheiden en waarmee hemofiliepatiën- ten met factor Vni uit het plasma kunnen worden geholpen. Armelies gaf in haar toespraak aan te hopen op een prettige samenwerking met de leden van het Rode Kruis die niet langer in het Diekhuus ruimte huren, maar nu ook een apart deel van het pand in gebruik hebben. Met de ingebruikname van het nieuwe cen trum zijn de openingstijden van de bloed bank gewijzigd. De bloedbank is nu geopend op maandag en donderdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. De nieuwe ruimte voor de bloedbank (foto's: Persbureau Flakker) De gemeenteraad van Goedereede in vergadering bijeen met Commissaris van de Koningin J. Franssen. In het gezellige restaurant Expo Haringvliet. Vorige week donderdag was de Com missaris van de Koningin in Zuid- Holland, de heer J. Franssen, op werkbezoek in de gemeente Goede reede. Tijdens dat bezoek bleek dat de gemeenten op Goeree-Overflakkee ernst moeten maken met samenwer king op velerlei terreinen omdat ze anders weinig kans maken bij het Pro vinciebestuur. Eerder die dag had Commissaris Franssen tijdens zijn werkbezoek, in beslotenheid gesproken met het college van B. en W. van Goedereede. Na een rondrit door de gemeen te was er gelegenheid voor wat meer uitge breide contacten met andere delen van de Goereese samenleving, in het Restaurant Expo Haringvliet aan de voet van de Haring- vlietsluizen bij Steilendam. Eerst was er een informele raadsvergadering en vervolgens was er de ontmoeting met het 'maatschappe lijk middenkader' van de gemeente. Verte genwoordigers uit de samenleving konden tijdens die ontmoeting met de Conunissaris van gedachten wisselen over de zaken die verband hielden met hun professie. Ontspannen sfeer Het werkbezoek van de Commissaris vond plaats in een ontspannen sfeer, maar toch liet de heer Franssen er geen twijfel over ont staan, dat eilandelijke samenwerking zeker nodig zal zijn. De gemeenteraadsleden spraken tijdens de informele raadsvergadering over verschil lende zaken met de Commissaris. Verwij zend naar zijn Flakkeese familieleden ver zocht de heer Franssen de raadsleden gewoon dialect te spreken: "Ik kan het wel verstaan!" zo verzekerde hij de aanwezigen. Het eerste punt wat aan de orde kwam was de 'leefbaarheid' in het algemeen. Door de raadsleden werd dit punt gecombineerd met 'woningbouw'. Volgens de heer Van Oos tenbrugge van het CDA hebben deze twee punten alles met elkaar te maken. "Leefbaar heid staat of valt met de mogelijkheden tot woningbouw", zo hield hij het gezelschap voor. Hij wees erop dat als de gemeenten niet meer mogelijkheden krijgen om te bou wen er veel voorzieningen zullen verdwij nen, hij dacht hierbij aan buslijnen, posta gentschappen, banken en huisartsen en dit bevordert de leefbaarheid niet. De heer Noorthoek, wees in dit verband ook op de problemen die de scholen ondervinden door dat er weinig gebouwd kan worden in de kernen: "De jonge gezinnen trekken weg naar plaatsen elders op het eiland". Wonin gen voor starters in de gemeente zijn volgens Noorthoek en de andere raadsleden hard nodig. Waarbij de heer G. Moerkerk van de Christenunie hem bijviel en de Commissaris voorhield dat er ten oosten van Steilendam wel een groot aantal recreatiewoningen gebouwd zouden kunnen worden, maar dat de gemeente maar mondjesmaat woningen mogen bouwen. Mevrouw Tigchelaar van de P.v.d.A., wees er op dat dit het bouwen voor starters als jaren een 'hot item' is, "maar wij kunnen er niet veel mee. Er wordt gezegd dat de jeugd de toekomst heeft, maar met een minimum salaris is er weinig zicht op een toekomst met een woning die betaalbaar is biimen de gemeente", verzuchtte mevrouw Tigchelaar. Gezamenlijke visie Enigszins bevreemdt had de heer Franssen geconstateerd dat er toch nog wel woning contingent bij de gemeente is. Dus er kan, volgens hem, nog wel gebouwd worden. Wel wees hij de gemeenteraad op hun eigen verantwoordelijkheid. Als het straks het Streekplan Zuid-Holland Zuid klaar is zal er binnen de contouren, die daarin aangegeven zijn gebouwd mogen worden. De heer Franssen wees erop dat juist op het gebied van de ruimtelijke ordening er een duidelijke eilandelijke visie moet zijn. Hij waarschuwde ervoor dat als een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het eiland kans wil maken bij Gedeputeerde Staten, dit wel een gezamenlijke visie dient te zijn. Hij ziet daarom de plannen die door de gezamenlijke colleges van B. en W. om tot een niet vrij blijvende samenwerking op Goeree-Over flakkee te komen als een uitdaging, die ook risico's met zich meebrengt. Hij maakte de raadsleden duidelijk dat als die eenheid niet gewild wordt, ze ook minder sterk staan in Den Haag. Hij verzekerde dé Goereese bestuurders dat als er een goede visie op de eigen toekomst is - dus ook een woonvisie - moet deze naar GS gebracht worden. Ook raadde hij de bestuurders aan om met ont werpplannen te komen voor de verschillen de kernen. "Dan staat u bij GS stevig in uw schoenen", verzekerde de Commissaris. Binnenkort komen de eilandelijke colleges met plannen voor een niet vrijblijvende samenwerking van de eilandelijke gemeen ten op bestuurlijk niveau. Op de bezwaren van de heer Van der Meer van de VVD dat deze nieuwe samenwerking binnen het ISGO plaats zou gaan vinden antwoordde Franssen dat er waarschijnlijk een geheel andere opzet zal komen. Wel waarschuwde hij de politiek ervoor dat zij niet op elke slak zout moet gaan leggen bij plannen tot samenwerking. Hij wees op de verschillen die er zijn tussen de vier gemeenten op Goe ree-Overflakkee en sonmiige zaken, zoals het invullen van de contouren voor woning bouw gaat de kracht van de gemeenten te boven, omdat er met veel nationale en zelfs Europese regelgeving moet worden gewerkt. Toch verklaarde de heer Feller van het VGB met lede ogen aan te zien dat in de contou rennota veruit de meeste woningbouw in het centrum van het eiland plaats gaat vinden. Franssen verzekerde dat er nog wel veel gediscussieerd zal moeten worden met de gemeenten, maar "als het eiland eensgezind is, zie ik deze discussie met vertrouwen tegemoet". En duidelijke stappen om te komen tot die eensgezindheid dient GS deze zittingsperiode van de gemeenteraden tege moet te zien, zo waarschuwde hij de Goeree se bestuurders. Vermogensverklaring Aan het eind van de vergadering vroeg het VGB bij monde van mevrouw Van den Heu vel, hoe het Provinciebestuur omgaat met de kwestie rondom de ondertekening van de Vermogensverklaring, die wethouder Grin- wis, zijn zetel heeft gekost. Franssen gaf aan dat hij de ontwikkelingen wel volgt, maar dat hij tijdens het lopende onderzoek ook moet afwachten. Wel vraagt hij zich af of het financiële toezicht van de provincie wel adequaat is geweest en hij hoopt op deze vragen nog antwoord te krij gen. De provincie wil de raad wel behulp zaam zijn bij het onderzoek, maar verder is het voorlopig een zaak van de gemeente, zo verklaarde Franssen. Aan het begin van de vergadering had de Commissaris aangegeven dat hij graag van de Raad wilde weten in hoeverre het weg stemmen van een wethouder verband hield met het dualistisch besturen. Maar voor dis cussie over dit onderwerp ontbrak de tijd. Ook zou er nog over de visserij gesproken worden, maar dit zou gebeuren tijdens de ontmoeting met de vertegenwoordigers van deze bedrijfstak in de hierop volgende bij eenkomst, waarvan we elders verslag doen in deze krant. In ieder geval bleek de boodschap vanuit het Provinciehuis duidelijk: 'Samenwerken op Goeree-Overflakkee is noodzaak!' Aanstaande vrijdagavond wordt er een zen dingsavond gehouden van de Bonisa Zen ding. Kandidaat Schreur hoopt iets te vertel len en te laten zien over het leven van Chris tenen in Zuidoost Azië waar nog steeds veel armoede en Christenvervolging is. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw 'De Hoeksteen'aan de Ring te Middelharnis. Iedereen hartelijk welkom. Voor meer info: 0187-487450. Op zondag 25 januari 2004 is er weer een interkerkelijke dienst voor 'anders begaaf den in de Chr. Gereformeerde kerk te Mid delharnis, waarin hoopt voor te gaan drs. M. H. Baan. De aanvang van deze dienst is om kwart vóór drie. U bent van harte wel kom. COMBI OUDDDI^ WuntroBl 3S tri. (0117) 6t16lï fax 6U734 Drs. C. Vis, oud-inwoners van Middel harnis is per 1 januari 2004 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de UFA (de Visafslag) in Steilendam. De heer Vis is bedrijfs-econoom en thans lid van het dagelijks bestuur van de NOB (Nederlandse Omroepproductiebedrijf). Vis is geboren in MiddeUiamis, waar zijn moe der nog woont, en is voorgedragen door de gemeente Den Haag, die ook via de visafslag Scheveningen deelneemt in de UFA.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1