Bonisa Geheel vernieuwde visserijsimulator door 'Visserijschoor in gebruik genomen Met Wie??? 'Het Hooglied' fÜ Ta.a«^-r Ei] Zaterdag avond jeugdwerk 3151 a.E> Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk Hulplijn Thuiszorg Goeree-Overflakkee Zendingsavond in Middeiharnis Ontmoeting met partnerkerken Waar waren de koekjes in Stad...? DÖRROSTRUUK OPEL Nieuws innaard Zaterdag 24 januari Open Dag Evangelist te gast bij 'Passage' MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Omdat er veel onduidelijkheid ont staat over de eigen bijdrag voor Thuiszorg voor het jaar 2004 en de berekeningswijze van het CAK heeft Thuiszorg en Maatschappe lijk Werk Goeree-Overflakkeee een hulplijn geopend. (Wat bezielt de ander?) Lezing ds. J. C. de Groot: Een heel onschuldig geval deed zich in ^het Trejpunt' voor: De (jeugd) ging er met een blad koekjes vandoor! De zang was aan het repeteren, dus zingen. Dan hoor je in de hal geen andere dingen. Zoals mensen die er niet horen te zijn En iets meenemen, dat is niet fijn. De meeste koekjes waren opgegeten, maar de rest lag over de straat gesmeten. Wat wil ik nu met dit verhaal? Heus geen procesverbaal. Maar u waarschuwen, dat u in jassen geen voorwerpen laat. Waardoor een dief er met uw auto varuioor gaat! Haal sleutels, rijbewijzen en geld altijd uit uw zakken. Dat is voor u veilig en geeft geen ongemakken! Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.comelissant.nl OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewlelers 0187-601706 (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 Akershoek Tweewielers onder genomineerden 'Tweewielerwinkel van het jaar 2004' Woensdagochtend was het zover dat Henk Redert, de locatiemanager van het Scheepvaart en Transport College aan de Stellendamse binnenhaven, een geheel vernieuwde visserijsimula tor aan de pers kon tonen. Zichtbaar verguld was Redert met de vernieuw de aanwinst voor 'zijn' school, die in de volksmond nog gewoon bekend is onder de naam Visserijschool. Koningin Juliana 'Levensecht' Ger. Gem. Hieuwe Tonge Broodmaaltijd voor de jeugd Geertje Kievit-Lugtenburg in Flakkeecialiteiten Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 9 januari 2004 76e jaargang nr. 7270 Principieel bezwaarde kerkenraden gaan een Convent van Hervormde Kerkenraden vormen. Op 29 decem ber kwam een aantal kerkenraden bijeen om dit voorstel te bespreken. Het zal een Convent zijn van kerken raden die om des gewetenswil niet mee kunnen naar de Protestantse Kerk in Nederiand (PKN). Dit Convent zal zich bezinnen op en voor bereidingen treffen voor het kerkelijk leven na 1 mei 2004, wanneer de fusie PKN een feit zal zijn. Het is de bedoeling, dat princi pieel bezwaarde gemeenten, ambtsdragers en individuele gemeenteleden zien en erva ren, dat de Hervormde kerk - Deo Volente - wezenlijk voort bestaat, zodat ieder kerke lijk onderdak krijgt of houdt. Ontstaan Het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk is met de gedachte van een Convent gekomen. Het is een zaak van samenkomen van kerkenraden die elkaar willen vasthouden en bemoedigen en zich samen beraden op de toekomst van de kerk. Comitéleden worden overstelpt met vragen, hoe het straks - na 1 mei - verder zal gaan. Omdat het Comité geen ambtelijke vergade ring is, heeft zij de vorming van het Convent van Kerkenraden voorgesteld. Op 29 decem ber kwam een aantal kerkenraden bijeen en nam het voorstel unaniem over. Op zaterdag 31 januari wil het Convent voor het eerst samenkomen. Samenstelling Alle (delen van) kerkenraden en kerken- raadscommissies die zich bij het meldpunt van het Comité hebben aangemeld, zullen tijdig een uitnodiging krijgen om aan het Convent deel te nemen. Kerkenraadsleden die het standpunt van de principieel bezwaarden delen en binnen hun eigen gemeente een minderheid vertegenwoordi gen, kunnen op persoonlijke titel het Con vent bijwonen. Kerkenraden en leden van kerkeruraden kunnen zich alsnog aanmelden bij het Comité tot behoud van de Nederland se Hervormde Kerk, Postbus 295, 2740 AG Waddinxveen. Besloten De eerste vergadering van het Convent, op 31 januari op nader bekend te maken plaats, zal een besloten karakter hebben. Direct na de vergadering zal de pers worden geïnfor meerd. Thuiszorg wil de zorgvragers ten dienste zijn om samen met hen deze berekening na te zien en te kijken wat de eigen bijdrage zal worden voor het jaar 2004. Er kan con tact gezocht worden op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur, onder telefoonnummer 0187-488080. Er kan dan gevraagd worden naar de admi nistratie. Wanneer u dit doet, zorgt u dan wel dat uw inkomensgegevens over het jaar 2002 bij de telefoon hebt liggen, zijnde het verza- meljaarinkomen, het belastbaar inkomen of de jaaropgave 2002. De Thuiszorg houdt de gehele maand janu ari 2004 deze hulplijn voor u beschikbaar. Op vrijdag 23 januari zal in Her vormd Centrum 'De Hoeksteen' aan de Ring te Middeiharnis een zendings avond worden belegd door de stich ting Bonisa Zending. De Bonisa Zending, die werkzaam is in Chi na, geeft ondersteuning aan o.a. opleiding van evangelisten aan Bijbelscholen, Bijbel verspreiding, het werk van Ds. Chen, die als predikant/arts door de Chinese bergdorpen trekt en daar de huisgemeente ondersteunt alsmede diverse projecten welke plaatsvin den in de arme dorpen in het Chinese berg land. Veel meer zou te noemen zijn waarbij de nadruk ligt op de verspreiding van de Bijbel in een land waar het strafbaar is om het evangehe te belijden en/of te versprei den. Op de geplande zendingsavond zal kandi daat Schreur, die al bijnalS jaar in Zuidoost Azië woont en werkt aan de hand van dia's vertellen over het leven van met name Chris tenen in China. Veel mensen op Goeree- Overflakkee steunen het werk van de Bonisa Zending al door regelmatig giften over te maken en kaarten, advocaat of andere artike len te kopen. De Werkgroep Goeree-Overflakkee wil belangstellenden dan ook graag uitnodigen te zien en te horen wat er allemaal gebeurt en daarom is iedereen hartelijk welkom op bovengenoemde datum, De avond begint om 20.00 uur. Op deze avond zal er volop de gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ook zijn er diver se artikelen uit China, boeken, linnengoed, advocaat, kaarten, cadeauartikelen etc. te koop. Er zal een collecte worden gehouden voor het werk van Evangelisten die door de bergen trekken om het Evangelie te verkon digen. We hopen met elkaar op een goede en geze gende avond. Voor informatie kunt u contact opnemen met Stichting Bonisa Zending, Werkgroep Goeree-Overflakkee, Peter en Wilma van Heiningen, Doetinchemsestraat 34, 3241 AA Middeiharnis, tel.:0187-487450. Welke gaven heeft elk en wat kuimen we van elkaar leren? Kennen we eikaars ker ken, tradities en achtergronden? U kunt als u dat wilt kunt op maandagavond 12 janu ari om 19.45 uur op bezoek bij de Her vormde Exodus gemeente in Sommels- dijk. Daar zal een en ander verteld worden over de kerk, haar gemeente en kunt u er achter komen wat de Hervormden van deze gemeente bezielt. Nieuwsgierig geworden? Dan moet u beslist gaan kijken en luisteren! U bent van harte welkom. Het Reformatorische Contact 'Schouwen- Duiveland' organiseert in het wintersei zoen een aantal lezingen. In de maand janu ari zal er op donderdag 14 januari weer een lezing gehouden worden in de grote zaal van de Ned. Herv. kerk te Sirjansland, aan vang 19.45 uur. De lezing zal gehouden worden door ds. J.C. de Groot, Ned. Herv. predikant te Dordrecht; hij hoopt te spreken over het onderwerp 'het Hooglied'. Na de pauze kunnen vragen worden gesteld. Iedereen is hartelijk welkom. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niiikelaar/taxaleur, lid NVM 0187-476555 ELISSANT 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs ft WWw.opel nieuws, nl m^ m^ m k. 1 www.opei nieuws, ni Ac-tueel Nieuws Vacatures Shop Evenementen Informafie Opel Link? en vanzelfsprekendal onze occasions inct. foto MAKELAARDIJ Middeiharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middeiharnis Tel. (0187)482606 DOETINCHEM - De jury van de 'Twee- wielerwinkel van het Jaar' heeft tien winkels genomineerd, die doorgaan naar de volgen de ronde. In tegenstelling tot het uitgangspunt van vijf kleine winkels en vijf grote winkels, heeft de jury er dit jaar voor gekozen om drie kleine winkels en zeven grote winkels te nomine ren. "Dat heeft onder andere te maken met de aantallen inzendingen in de beide catego rieën. Er hebben gewoon veel meer onderne mers met grote winkels ingestuurd dan met kleine winkels. Als we bij de kleine winkels vast gehouden hadden aan vijf nominaties, dan zaten daar zeker twee winkels bij om dat vijftal vol te maken", aldus jurylid Ferry Smith. "Bovendien zat bij de grote ondernemers een aantal inzendingen dat kwalitatief dicht bij elkaar lag, dus die twee extra nominaties kwamen tegelijkertijd goed van pas". De genomineerde voor de 'Tweewielerwinkel van het Jaar 2004' zijn: - Akershoek Tweewielers, Ouddorp. - Beukers Bike-Centre, Petten. - Bikes 4 You, Emmen. - Bike Totaal R. Koops Tweewielers, Elburg. - Fietswereld Liefhebber, Nieuwegein. - Fietswereld Tinus van Overveld, Hoogerheide. - Profile Pro Koos Riesewijk 'de fietsspecialist", Deventer. - Tweewielerspecialist Scholten, Zwolle. - Van Sleeuwen Tweewielers, Venhorst. - Profile Smulders 'de fietsspecialist', Wijchen. De feestelijke uitreiking zal, samen met die van de 'Tweewielertechnicus van het Jaar 2004', plaatsvinden op 8 maart 2004 in De Efteling in Kaatsheuvel. Leerlingen van hel Scheeprimrt en Transport College in Stellendam achter de geheel vernieuwde Visserijsimulator. De Stellendamse vestiging van het Scheep vaart en Transport College, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam is gevestigd, is een kleine loot aan de stam van het College. Toch wil dit geenszins zeggen dat de Stel lendamse afdeling met het leerlingenaantal van vijfenvijftig er maar bij hangt, tussen de 2.500 leerlingen van het Scheepvaart en Transport College. "Integendeel", zo ver klaart de heer F.H.J. Veringa van het Colle ge van Bestuur van de hoofdvestiging, "We hebben een aantal jaren geleden besloten om met de afdeling Visserij in Stellendam ver der te gaan en het blijkt dat er ook behoefte is aan dergelijk onderwijs". De afgelopen jaren is gebleken dat de Visserijschool geworteld is binnen de gemeenschap van Goedereede. Deze verbondenheid blijkt uit de brede steun die er is voor de school van uit de visserij en het bedrijfsleven. De school aan de binnenhaven van Stellen dam, heeft veel voordeel van de gunstige ligging ten opzichte van het bedrijfsleven. "Als er werktuigen, zoals bijvoorbeeld een heftruck, nodig zijn kunnen we altijd een beroep doen op de bedrijven in de omgeving en zodoende is er een goede band met het bedrijfsleven", aldus Redert. Steunfonds Volgens Chris ten Hoopen, hoofd marketing en PR van het College, blijkt de steun uit de bijdragen die het bedrijfsleven levert aan het Steunfonds van de Stellendamse vestiging. Want voor de Mbo-opleiding blijkt dat een steunfonds, dat zorgt voor extra inkomsten, onontbeerlijk is voor een goed 'eindproduct' van de school. De heer Redert legt uit dat van de overheidsgelden maar minimaal aan de vereisten kan worden voldaan, dit komt volgens hem doordat de overheidsbijdrage door twee ministeries wordt toegekend. "Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet toe op de vakken welke de veiligheid betref fen en het minister van Onderwijs meer op de theoretische vakken. De praktijkvakken zijn zodoende minimaal. Maar onze school vindt het heel belangrijk dat de leerlingen extra lessen krijgen in, bijvoorbeeld, het net ten boeten", aldus Redert. En dit wordt uit het Steunfonds bekostigd, een gewezen vis ser is de leerlingen hierbij behulpzaam. Ook blijkt dat er voor de leerlingen die van buiten de regio komen vervoer geregeld wordt, zo komen er aantal jongeren uit Yerseke met een busje, die wordt eveneens bekostigd uit het Steunfonds, van waaruit ook bijgedragen wordt aan het boekengeld. Het visserijon- derwijs wordt maar op enkele plaatsen in Nederland gegeven, naast Stellendam, is er ook dergelijk onderwijs in Katwijk en Urk aanwezig. Waarvan alleen Urk en Stellen dam een compleet pakket bieden. De leerlin gen op de school zijn voor een deel afkom stig uit de regio, maar naast Zeeland zijn er ook twee leerlingen uit plaatsen die ogen schijnlijk weinig met de zeevisserij van doen hebben, zoals Rhenen en Zaltbommel. De leerlingen die verderop uit het land komen leggen meestal via internet contact met de school en als blijkt dat de zeevisserij hen goed bevalt, starten ze met de cursus. Maar Redert raadt leerlingen die van ver komen wel aan om eerst een week mee te gaan vis sen, ze kunnen dan wennen aan het zware werk aan boord. In voorgaande jaren werd het opleidingschip 'Koningin Juliana' door de aanstaande vis sers gebruikt om het geleerde - buitengaats - in de praktijk te brengen. Dit schip is ech ter afgekeurd en er is nog geen gelijkwaardi ge vervanging voor gevonden. Wel worden soirmiige handelingen geoefend in de voor malige tonnenlegger 'Delfshaven'. Voor de opleiding van de binnenvaart heeft het Scheepvaart en Transport College per 1 januari 2004 de beschikking gekregen over de drie zogenaamde KOFS schepen (Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart), deze opleidingsschepen voor de binnenvaart zijn door het College, inclu sief de bemanning, overgenomen. Op deze schepen zullen ook bepaalde handelingen door de leerlingen van de visserijschool in de praktijk kunnen worden gebracht. Toch blijkt er onder de leerlingen nog steeds een grote behoefte te bestaan om praktijker varing op te doen. Voor een groot deel gebeurt dit al op de visserschepen van de haven van Stellendam. Volgens Redert is er altijd grote belangstelling onder de vissers om stagiairs van de school te plaatsen. Redert verzekert dat dit niet is om goedkope arbeidskrachten aan boord te hebben. "De vissers realiseren zelf hoe belangrijk een goede praktijkopleiding is en daarom steken ze er graag tijd in om een leerling mee te hel pen opleiden in het vak. De leerling krijgt dan aan boord van het schip een mentor en dit systeem werkt tot volle tevredenheid van beide kanten", weet de locatiemanager. Toch bleken al deze praktische hulpmidde len niet voldoende om de leerlingen ook de fijnste kneepjes uit de praktijk bij te bren gen. Daarom functioneert er al geruime tijd een visserij simulator in de school. Maar deze simulator bleek niet meer aan de moderne eisen die aan een visserman wor den gesteld te voldoen. Zéker niet nu ook veel vissers wettelijk worden verplicht een aanvullend radar-navigatiediploma op zak te hebben. Dit diploma moet behaald worden door cursussen te volgen op een visserijsi mulator. De school aan de haven zal dus hierdoor extra cursisten in de avonduren bin nenkrijgen. Het Scheepvaart en Transport College vond een goede lesvoorziening zo belangrijk dat zij er 80.000 euro voor uittrok om de simu- latieapparatuur grondig te verbeteren. Het resultaat mag gezien worden, zo blijkt als de functionarissen van de opleiding de appara tuur met gepaste trots tonen. De aspirant schippers kunnen met de nieuwe apparatuur aan de slag. Door de computer zijn tal van situaties die de vissers in hun dagelijks werk tegen kunnen komen samen gesteld in een computerprogramma, dat gepresenteerd wordt in een ruimte waarin men zich in de stuurhut van een echt visser- schip waant. Door de 'ramen' van de stuur hut kan virtueel elke denkbare situatie op zee 'levensecht' worden nagebootst. Enkele havens zijn al in geprogrammeerd, zoals de haven van IJmuiden, waar duidelijk de Hoogovens zijn te herkennen. Het is de bedoeling dat ook de haven van Stellendam en de toevaart via het Slijkgat ook in de com puter worden opgeslagen. Verder kunnen er op de visserij simulator vrijwel alle weer somstandigheden worden nagebootst. De leerlingen kunnen dan geleerd worden hoe er onder moeilijke omstandigheden gevist kan worden en hoe men het beste kan manoeuvreren met het schip. Ook met het werken met de radar, die corre spondeert met de simulator, kan 'op het dro ge' ervaring worden opgedaan, evenals het aan de hand van zeekaarten vissen, waarbij digitaal de zeebodem op het scherm wordt gebracht. Op zaterdag 24 januari zal er een 'open dag' zijn in de school in Stellendam, waarbij de school en de visserijsimulator kan worden bekeken. Ook is er dan gelegenheid om enkele visserschepen te belcijken. De open dag duurt van 10.00 tot 14.00 uur. NIEUWE TONGE - Op 17 januari hoopt het zaterdagavond jeugdwerk van de Geref. Gemeente te Nieuwe Tonge weer bij elkaar te komen. Er zal een gezamenlijke brood maaltijd worden gehouden. De avond begint om 18.30 uur, maar wie dan nog niet aanwe zig kan zijn, is natuurUjk ook later op de avond welkom. Na de maaltijd zal een spel worden gedaan. Wil je komen, geef je dan van tevoren op, zodat men weet op hoeveel jeugd gerekend kan worden. Even bellen naar: 0187-652339 of 0187-651829. In het bekende programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee vertelt Daan Schot over de Wereld Wijze Zending Concerten. Ook bekend als WWZ-concerten. Hij vertelt hoe de concerten tot stand komen en waar, wanneer en waarom ze plaats vinden; hij vertelt dit in de uitzending op woensdag 14 januari tussen 18.00 en 19.00 uur. De uit zending wordt herhaald op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. MIDDELHARNIS - De eerste vergadering van de Christelijk-maatschappelijke vrou wenbeweging 'Passage', afd. Flakkee, wordt donderdag 15 januari a.s. gehouden in het Dienstencentrum, Doetinchemsestraat 27 te Middeiharnis; aanvang 19.30 uur. Gastspreker deze avond is de heer Rudy Kuyer uit Oude Tonge, die als evangelist werkzaam is in de havens van Rotterdam. Aan de hand van voorbeelden zal hij vertel len hoe moeilijk het soms kan zijn om aan zeelieden het evangelie te verkondigen, maar ook hoe vaak er zegen rust op dit werk. Iedereen hartelijk welkom. Ze had vroeger wel veel plezier in de 'Juun- pit', maar ze verdiende er weinig. Nu is ze 72 j aar oud en hoeft ze daar niet meer te wer ken. Maar erover vertellen kan Geertje Kie vit-Lugtenburg uit Nieuwe-Tonge wel. Geertje vertelt op zaterdag 10 januari om 09.00 uur in het programma 'Flakkeeciali teiten' op Radio Flakkee haar levensverhaal aan de presentator Jan Lodder. Zij werd geboren in Nieuwe-Tonge, verhuisde naar Sommelsdijk en naar Wateringen, maar ze kwam toch weer terug naar Nieuwe-Tonge. Naast huisvrouw was ze hulp in de land bouw. Nu kan ze zich volop inzetten voor haar zangverenging 'Apollo' en onderzoekt ze haar stamboom. In dat onderzoek gaat veel tijd zitten. Dinsdag om 18.00 uur wordt het programma herhaald. REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1