Prima prestatie De Hoop tijdens KNFM-concourswedstrijden Jubileum-Ouderendag in Dirksland: Abonnements tarieven 2004 Quilt-tentoonstelling in bibliotheek Goeree EiiAraef-niEuws Schotejil eindigt tussen regionale topploegen op Ciubmeet Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval Good Luck te sterk voor DVS Vogeltentoonstelling in Ouddorp Konijnenshow 'Van Ongenoegen Vrij' EIIIVI1DEI1.I1IEUW5 Z.C. de Stelle zwemt condititiecup Korting op kroon voor OZ-verzekerden 't Was weer meraekels gezellig! ZAANDAM - "De jury strooit van daag niet met de punten, er zijn alleen nog maar enkele magere eerste prij zen uitgereikt en ook al veel tweede prijzen. Benieuwd hoeveel punten De Hoop uit Stellendam dit keer gaat halen". Zo maar een opmerking die te horen was in de wandelgangen van het Zaantheater te Zaandam, waar afge lopen zaterdag 22 november KNFM- concourswedstrijden plaatsvonden. Het Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam was een van de deelnemende verenigingen. Onder leiding van dirigent Arie Stolk speel den de Stellendanimers weer een prachtig aantal punten bij elkaar: 91,17 pnt. (In de oude telling - voor velen nog steeds meer aansprekend - zou dit 328 pnt. hebben bete kend), hetgeen een eerste prijs met onder scheiding van de jury opleverde. Een presta tie die nog meer reliëf krijgt, als men zich realiseert dat de overige 13 deelnemende verenigingen zich tevreden moesten stellen met een "gewone" eerste prijs of zelfs min der. Het predikaat 'Onderscheiding' bleek hiermee dus alleen weggelegd voor dirigent Stolk en zijn muzikanten. Voorbereiding Uitslag De Hoop op de radio Extra Kerkdiensten Ger. Gemeente OZ-verzekerden krijgen 30,- kor ting als zij kiezen voor een BITE- kroon. Omdat deze kronen worden geproduceerd in Bangkok, Thailand, zijn de kosten lager. Dit voordeel ziet de OZ verzekerde direct terug. Deze week heeft OZ zorgverzekeringen een overeenkomst gesloten met BITE Europe NV, een agentschap van 13 tandtechnische laboratoria in Nederland en 5 in België. BITE Europe laat kronen maken in een gerenommeerd tandtechnisch laboratorium in Bangkok onder toezicht van Nederlandse tandtechnici. De kwaliteit van de kronen is hierdoor gelijk aan die van kronen die in Nederland worden geproduceerd. Ook zijn dezelfde garantievoorwaarden van toepas sing als voor een Nederlandse kroon. Door de lagere loonkosten in Thailand zijn de pro ductiekosten echter aanzienlijk lager, zodat OZ haar verzekerden een korting van 30,- kan aanbieden. Omdat de patiënt ook een eigen bijdrage betaalt over een lager bedrag, kan het financiële voordeel oplopen tot gemiddeld 50,-. Ja, dat was het net! Oergezellig weer, die Ouderendag van de gemeente Dirksland. Jaarlijks wordt die gehou den zo omstreeks deze tijd van het jaar. Ditmaal zelfs voor de tiende keer - afgelopen donderdag - en dat bete kende dus een jubileum-Ouderendag. Uit alle dorpen, 'woonkernen' heet dat tegenwoordig, van de gemeente Dirksland waren weer veel ouderen naar de recreatiezaal van zorgcen trum 'Geldershof' gekomen, om weer te genieten van een leuk programma tijdens een ongedwongen samenzijn. De nieuwe abonnementsprijzen voor het jaar 2004 zijn: Jaarabonnetment36,00 Halfjaarabonnement18,50 Kwartaalabonnement9,50 Machtiging Bij de abonnees die ons een mach tiging voor incasso hebben gegeven zat het bedrag in december van de bankrekening worden afgeschreven. Periodieke overschrijving De abonnees die hun bank gemach tigd hebben voor het afschrijven van het abonnementsgeld verzoeken wij het nieuwe tarief aan hun bank door te geven. De abonnees die geen machtiging of periodieke overschrijving hebben, ont vangen een acceptgiro. Indien u op een andere wijze betaalt, altijd het abonneenummer vermelden. PAGINA 2 DINSDAG 25 NOVEMBER 2003 Ook deze keer bleek het weer heel moeilijk om twee geschikte werken te vinden: zo zachtjes aan zijn door Arie Stolk en zijn muzikanten alle echt interessante en uj (da gende stukken al een keer gespeeld en moet men in Stellendam al met iets heel bijzon ders komen om de interesse van de muzi kanten op te wekken. Toch lukte het ook dit keer weer: als verplicht werk werd gekozen voor Abysses van de Zwitserse componist Franco Ccsarini en als keuzewerk voor Paganini Variations van Philip Wilby in een arrangement van Mari van Gils. Voor het laatste werk moest eerst toestemming wor den gevraagd van de KNFM, omdat deze compositie niet voorkomt op de lijst van keuzewerken. Gezien de extreme moeilijk heidsgraad van Paganini werd toestemming vlot verleend. In dit verband hoopt men ove rigens vurig bij De Hoop, dat de speciaal voor de Stellendamse vereniging geschreven compositie van Micha Hamel, de Songs of Joy and Sorrow, voldoende interessant zal blijken te zijn om uit te voeren op een toe komstig concours. Het werk blijkt na allerlei startproblemen van de kant van de compo nist uiteindelijk toch klaar te zijn en zal zeer binnenkort op de lessenaars van de muzi kanten liggen. Bij het bekend maken van de punten bleek, dat De Hoop heel goed had gescoord: de 91,17 pnt. bleken voldoende te zijn om ruim schoots boven de andere deelnemers uit te steken. De cijfers logen er dan ook niet om: vooral de 9,5 voor techniek en opvatting dirigent stemden tot grote tevredenheid. De jury, bestaande uit de heren Schot, Schoone- beek en Buitenhuis, bleek zeer onder de indruk te zijn gekomen van het Stellendam se orkest. Zo schreef Buitenhuis: "Briljant spel, er wordt fraai muziek gemaakt." Dhr. Schoonebeek sprak van een "subliem orkest". Dhr. Schot deelde mee dat dirgent en orkest ver boven de materie bleken te staan, waardoor een meer dan verantwoorde uitvoering mogelijk bleek. De uitslag in de Vaandelafdeling (de hoog ste afdeling) bleek uiteindelijk te zijn: 1. Fanfareorkest De Hoop - Stellendam o.l.v. Arie stolk: 91,17 pnt. (Ie prijs met onderscheiding van de jury); 2. St. Cecilia - Millingen aan de Rijn o.l.v. D. Bolt, 88,09 pnt. (Ie prijs) 3. Kunst na Arlseid - Lunteren o.l.v. T. Bot- ma, 87,34 pnt. (Ie prijs) 4. Pr. Juliana-Concordia - Nederhemert o.l.v. L.J.J. Langeler, 86,08 pnt. (Ie prijs). Op zaterdag 6 december tussen 12.00 en 13.00 uur zal De Hoop te beluisteren zijn op de Concertzender in het programma "De Muzikant". Opnamen van de destijds door De Hoop opgenomen CD zullen worden uit gezonden. Voor de frequentie kunt u kijken op www.concertzender.nl, maar het pro gramma is ook te beluisteren via de Schote lantenne (Astra-satelliet), via Digitenne en Internet (Windows Media Player). OUDE TONGE - Konijnenvereniging 'Van Ongenoegen Vrij' houdt op vrijdag 28 en zaterdag 29 november een konijnenshow in 'De Grutterswei' te Oude Tonge. Op de mooi verzorgde show zitten rond de vierhonderd konijnen en cavia's, waaronder zeer bijzondere rassen en kleuren. Een ieder is welkom op vrijdag van 20.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De leden van de vereniging geven graag advies over de aanschaf en verzorging van een konijn of cavia. De toegang is gratis. Zater dag draait ook het rad van avontuur, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-liollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)4710 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE; tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com [onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,27; contracttarieven op aanvraag siuitingstermyn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermljn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Aduertentie-acquisitie; A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur; J. VUlerius, lel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail; J.Villerius@gebr-dewaal.cora Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN; Per kwartaal 9,25. Per jaar 35,00. Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS; postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 Op zaterdag 22 november heeft de Speed- oselectie van zwemclub de Schotejil uit Middelhamis een 4e plaats behaald op de jaarlijkse Speedo Ciubmeet in Aquapulca te Dordrecht. De Speedo Ciubmeet is te vergelijken met de Kringkampioenschap pen, die ieder jaar in mei ■worden gehou den. Er waren zo'n kleine 20 zwemteams van de Zwembond Rotterdam en Omstre ken (ZRO) vertegenwoordigd. Via tussenstanden tijdens de wedstrijd bleek al, dat de Schotejil zich opnieuw onder de regionale toppers had weten te nestelen. Uit eindelijk was Poseidon'56 uit Ridderkerk de sterkste, gevolgd door De Devel uit Zwijndrecht en de Kempvis uit Spijkenisse. De Schotejil kwam weliswaar net niet in aanmerking voor een ereplaats, maar wist toch gerenommeerde ploegen als ZV Vlaar- dingen. De Lansingh uit Krimpen en MNC Dordrecht voor te blijven. De 18 Schotejil- lers in leeftijd variërend van 8 tot 11 jaar waren in totaal goed voor 7 ereplaatsen, 26 persoonlijke records en een clubrecord. De ereplaatsen werden opgeëist door achter eenvolgens Esmee Koedoot (11), Mark Cos- teris (11), Melanie van Gemert (10) en Miranda Osseweijer (10). Esmee Koedoot werd 2e op de 50m vUnderslag in 37.10 en zij werd eveneens 2e op de lOOm wisselslag in p.r. van 1.18.83. Op de lOOm vrij behaal de Esmee Koedoot de Ie plaats in de zeer snelle tijd van 1.09.51, eveneens een p.r. Melanie van Gemert werd in haar categorie 2e op de 1 OOm vrij in een p.r. van 116.16 en won de lOOm wisselslag in een p.r.tijd van 1.26.57. Miranda Osseweijer zwom op haar specialiteit, de 50m schoolslag, in een p.r.tijd van 45.65 naar de Ie plaats. Mark Costeris zwom op de lOOm vrij in een p.r. van 1.13.04 naar de 2e plaats. Op de 50m vlinder greep hij net naast het podium. Hij werd hierop 4e in een p.r. van 38.74. Ook Nicole Nolet was ietwat 'ongelukkig'op de 50m schoolslag. Ook zij werd net 4e in een p.r. van 47.99. De estafette bij de meisjes zwom een clubrecord op de 4x 50m wissel slag in 2.44.69 met Whitley Vorstenbosch (43.80), Miranda Osseweijer (45.46), Mela nie van Gemert (40.72) en Danica Koedoot (34.71). Deze estafette eindigde uiteindelijk op de 4e plaats. Naast genoemde ereplaatsen werd er door de andere Schotejillers ook goed gepres teerd. Natalja Vorstenbosch (9) zwom 5 seconden van haar p.r. af op de 50m schoolslag in een tijd van 53.36 en Janiek de Boed (9) wist haar tijd op de 50m vrij met maar hefst 13 seconden scherper te stellen op 43.64. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Woensdag 26 november, 19.30 uur, stud. E. Bakker. MIDDELHARNIS - Bij een eenzijdig ongeval op de Oudelandsedijk tussen Middelhaitiis en Stad aan 't Haringvliet, zaterdagmorgen omstreeks half twaalf, is de 56-jarige uit Den Bommel afkomstige liestuurster van een bestelbusje gewond geraakt. De vrouw raakte, ver moedelijk door een epileptische aanval, met haar bus van de weg en botste tegen een boom. Omstanders konden geen eerste hulp verlenen daar het busje van het talud dreigde te glij den. Door ingrijpen van de brandweer werd dit voorkomen, en kon de vrouw uit haar voer tuig worden bevrijd. Ze werd met ernstige verwondingen, ondermeer hoofd- en borstletsel, overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In zwembad 't Zuiderdiep in Stellendam werden de afgelopen zaterdagen wedstrijden gezwommen voor de conditiecup en de Akershoek cup. Leden van z.c. de Stelle konden onderling hun krachten meten. De Akershoek cup is bedoeld voor de jongere leden, de conditiecup voor de oudere leden. Er werden verschillende afstanden gezwom men zoals de 50m en lOOm vHnderslag, lOOm en 200m schoolslag, lOOm en 200m rugslag, 200m, 400m en 800m vrije slag en de lOOm en 200m wisselslag. Al vrij in het begin van de wedstrijd werd duidelijk wie er om de bovenste plaatsen zouden strijden. Maar bij dit soort wedstrijden is het evenzo een goede prestatie als alle afstanden wor den uitgezwommen en tijden verbeterd. Bij de Akershoek cup werden er door heel jonge leden goede prestaties geleverd. Uiteindelijk eindigden op de Ie plaats bij de meisjes Wendy Kriek en bij de jongens Don Schave- maker. Een 2e plaats was er voor Suzanne Hessel en Marco Akershoek en op de 3e plaats eindigden Cynthia Nagtegaal en Anton Klink. Bij de conditiecup was het tot op het laatste moment nog spannend hoe de plaatsen ver deeld zouden worden. Danielle Roodnat en Kees Akershoek waren al zeker van een Ie plaats. Op de 2e plaats eindigden Janet 't Mannetje en Bjom de Leeuw. Het strijden om de 3e plaats ging bij de dames tussen Ellen van Soest en Lilian Hessel. Ellen heeft tijdens de conditiecup wedstrijden een paar heel goede prestaties neergezet. Uiteindelijk moest ze toch genoegen nemen met een 4e plaats en ging de 3e plaats naar Lilian. Bij de heren ging de strijd om de 3e plaats tussen Abraham en Wijnand de Ronde wat net in het voordeel van Abraham uitviel en hij hier mee een 3e plaats behaalde. Op zaterdag 29 november wordt er in zwem bad 't Zuiderdiep de clubkampioenschappen gezwommen. In een goed gevulde Staver traden zowel de korfballers van Good Luck 1 als 2 aan tegen DVS 1 en 2 uit Hendrik Ido Ambacht. Voor Good Luck 2 was het het eerste duel in de zaalcompetitie. Na een matig begin kwam Good Luck 2 sterk terug en liep het in de slotfase over DVS 2 heen, zodat de eind stand op 15-9 bleef haken. Ook Good Luck 1 kende een matige start en stond net als vorige week binnen enkele minuten met 0-2 achter. Good Luck had moeite met het snelle spel van DVS, maar bleef geconcentreerd verdedigen. Hierdoor kon aanvallend naar kansen worden gezocht. Deze werden overigens pas na 10 minuten gevonden. Good Luck kwam gelijk en pakte direct de voorsprong. DVS leek aan het eind van de eerste helft de krachten enigszins verspeeld te hebben en had moeite met de defensie van Good Luck. Door krachtig samenspel van de rood-wit- ten uit Middelhamis was de ruststand 8-6. Binnen 1 minuut in de tweede helft werden aan beide kanten twee fraaie doorloopbal- len gemaakt. De marge bleef 2, maar Good Luck bleef geconcentreerd en slim aanval len, waardoor DVS risico's ging en moest nemen. Hierdoor kon Good Luck uitlopen tot 12-8. Bij deze stand bleek een zeer span nende en hectische fase aan te breken. Aan beide kanten werd een terechte strafworp gemist. DVS kreeg moeite met de leiding en liet dit verbaal merken. Hierdoor raakte Good Luck overigens niet vanonder de indruk, hoewel het heel veel kansen nodig had om tot scoren te komen. Met name de kansen van Britt Abbas vielen constant net niet door de mand. Door hard werken wer den toch de belangrijke doelpunten gemaakt, waardoor de eindstand enigszins OZ-verzekerden kunnen bij hun tandarts aangeven, dat zij graag een BITE-kroon wil len. Het Nederlandse laboratorium haalt de gebitsafdruk op bij de tandarts en maakt in overleg met hem het model dat per koerier naar Thailand wordt gevlogen. Daar wordt de kroon volgens het model geproduceerd en weer teruggestuurd naar Nederland. Het Nederlandse laboratorium voert een kwali teitscontrole uit en zorgt ervoor dat de kroon terugkomt bij de tandarts. Doordat de kwali teit van het product voldoet aan de Neder landse standaard, kunnen eventuele cortec- ties worden uitgevoerd door het Nederland se laboratorium. De kroon hoeft dus niet te worden teruggestuurd naar Thailand, maar kan hier op maat worden gemaakt, waarna de tandarts hem kan plaatsen. Herkingse schoolkinderen laten zien wat zij gemaakt hebben! Toen de burgemeester van Dirksland, de heer Stoop, 's morgens de Ouderendag opende, deed hij er niet geheimzinnig over dat het gemeentebestuur deze dag van harte ondersteunt - ook in financiële zin. Het had dan ook besloten om voor sociaal-culturele activiteiten in de zaal van 'Geldershof, voor alle inwoners van de gemeente, subsidie beschikbaar te stellen. En zo'n Oudendag hoort ook die activiteiten. Traditiegetrouw staan dan enkele bingoron- des op het programma. En de gedurende de hele dag worden er lekkere hapjes klaarge maakt. Tussen de middag stond een heerlij ke Brabantse koffietafel gereed die zich, kunt u begrijpen, uitstekend liet smaken. Twee programmaonderdelen namen deze dag echter een prominente plaats in. 's Mor gens waren schoolkinderen uit groep 8 aan wezig van de c.b.s. 'Prins Maurits' te Dirks land, de c.b.s. 'Johan Friso' te Herkingen en o.b.s. 'Roxenisse' te Melissant. En met elkaar gaven ze een schets van hoe in hiin ogen de toekomst er uit zal zien als zij oud zijn. Dat deden ze door middel van gedicht jes, opstellen en tekeningen, terwijl de kin deren van de Herkingse school klassikaal zelfs in 't klein een 'zorgcentrum van de toe komst' hadden gebouwd. Voor de mooiste 'producties' had Geldershof een aardig prijs je uitgeloofd. Maar niet alleen keken de kin deren vooruit, enkele ouderen wierpen ook een blik terug. Zo verhaalden Jan Lodder en mevrouw Geelhoed op gezellige wijze hoe 't vroeger ook al weer was en hoe het leven er toen aan toe ging. 's Middags stond in de recreatiezaal het Middelhamis' Chantykoor 'op de planken', het mannenkoor dat uit vol le borst zeemansliedjes van vroeger ten gehore brengt. De stoere zangers waren niet alleen uitgedost in echt zeemanstenue, maar ze hadden voor de gelegenheid ook attribu ten uit het zeemansleven meegebracht. Een geslaagde dag dus weer, die jubileum-Oude rendag! geflatteerd is, 17-11. Nico Overduin kreeg vijf minuten voor tijd een publiekswissel. Wederom een belangrijke overwinning voor de ploeg van coach De Leeuw, die zag dat zijn mensen als ploeg gewerkt hebben voor dit resultaat. Foto's van beide duels zijn te vinden op www.kvgoodluck.nl Vol gende week treed Good Luck om 18.50 uur in de Staver aan tegen Korbatjo uit Oud- Beijerland. Doelpunten Good Luck: Jan-Willem de Vos (5), Marcel Kievit (4), Arjan Zondervan (3), Liesbeth Los (2), Nico Overduin (2) en Samantha de Vos (1). Het bestuur van Vogelvereniging De Putter te Ouddorp heet u hartelijk welkom op haar rayontentoonstelling in m.f.g. 'Dorpstien- den'. De tentoonstelling zal in het teken staan van haar 40-jarig bestaan. Er zullen 470 vogels te zien zijn, waaronder een groot aantal tropen, kanaries en parkieten. Ook is er een rad van avontuur, u kunt meedingen naar een boodschappenmand of het gewicht raden van een meter brood. De entree is gra tis; en de openingstijden zijn: donderdag 27 november van 20.0(5-22.00 uur, vrijdag van 28 november van 14.00-22.00 uur en zater dag 29 november van 14.00-21.00 uur. Vanaf heden t/m donderdag 18 december 2003 exposeert Quiltkring Goeree-Over- flakkee hun werk in de bibliotheek in Oud dorp. De succesvolle tentoonstelling van afgelopen zomer in de toren van Goedereede vroeg om een vervolg, en die is er nu; een indmkwekkende verzameling met als thema 'Kerstsferen'. De Quiltkring dateert uit 1994 en is ontstaan uit cursisten/leerlingen van Kok de Jager, die cursussen gaf Momenteel bestaat de groep uit 16 leden, waarvan zeker 10 leden van het eerste uur. Onder leiding van Kok en in gezamenlijk overleg is deze bijzondere kerstcollectie tot stand gekomen. De tentoonstelling is te bewonderen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Tevens vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en zaterdagmorgen van 10,00 tot 12.00 uur. In de bibliotheek is deze maand een grote collectie "quiltboeken" op voorraad, waar nieuwe ideeën uit kunnen worden opgedaan. Ook zijn er kerstkaarten en geurzakjes te koop, gemaakt door de dames van de quilt kring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bibliotheek Goeree. Tel 0187- 667744

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 2