'Bang dat Tieleman volgend jaar wéér de beste wordt...' Dirkslandse praktijk van tandarts Ten Voorde geheel in het nieuw Kerstconcert bij Kaarslicht Verkoping Handweriikring EiuuraDErt-tflEuws Bijbelstudie Frank Ouwenee! Verkoop Goeree- Overflakkee kalender 2004 Winterprogramma Kunst-stichting Goedereede Belangrijke jaarvei^adering Hengelaarsvereniging Stellendam Kaarten verkrijgbaar voor Groot Mannenkoor Gratis proeflessen slagwerk Intermezzo heren recreanten staan op gedeelde eerste plaats Begrotingsvergadering Goedereede verschoven PAGINA? DINSDAG 4 NOVEMBER 2003 (Vervolg van voorpagina) Economische waarde De burgemeester van de gemeente Dirks- land, de heer Stoop, had voor deze gelegen heid tijd vrij gemaakt om naar Ouddorp te komen om de keukenvakman toe te spreken en te feliciteren met het eerste kwaliteitsla bel van de keukenbranche. Melissant maakt deel uit van de gemeente Dirksland. Burge meester Stoop begreep de economische waarde voor Flakkee: "dit bedrijf is een visitekaartje voor het hele eiland". Door de voorgaande sprekers aan het adres van de bekroonde ondernemer voelde de burge meester enigszins dat het gras al voor z'n voeten was weggemaaid. "Wat kan ik hier nog aan toevoegen" vroeg de eerste burger van Dirksland zich hardop denkend af. Han dig speelde hij echter in op een succesvolle reclameslogan uit de jaren tachtig met het credo 'vakmanschap is meesterschap'. Bur gemeester Stoop zei daarover: "Om je heen zie je dat in alle bedrijfstakken nagedacht wordt overkwaiiteitskeurmerken. Dat is een goede zaak. Het kwaliteit.slabel maakt de keukenbranche doorzichtiger. De klant vraagt naar kwaliteit en wil waar voor z'n geld.'Dit kwaliteitskeurmerk schept ook ver plichtingen. Je moet laten zien dat je het waard bent en je moet klaarstaan als er een probleem is. Dit is bij de heer Tieleman en zijn medewerkers al jaren onder controle. Het aan hem uitgereikte kwaliteitslabel is daar een bewijs van. Ik vind het daarbij heel mooi van de heer Tieleman dat hij in zijn welkomstwoord het teamwerk van zijn medewerkers heeft aangehaald. "Ook dit is een compliment waard." Straatlengte Na deze kanttekeningen spoedde het gezel schap zich naar het buffet. Een regiment van koks in smetteloos witte kokuniformen voorzag de gasten van een gerecht naar keu ze. Tussen de hapjes en drankjes door was er gelegenheid voor een gesprek met één van de sprekers. Op de vraag aan Erbi-directeur Arold Korst welke voorsprong Tieleman in deze competitie had op z'n collega's, spreid de hij zijn armen en zei met een brede grijns; "een straatlengte. Dat gun ik hem van harte, want hij heeft het verdiend." Lee Towers Juist op het moment dat de genodigden na de feestelijke dis aan het napraten waren, wer den zij verrast en stonden ze plotseling oog in oog met de bekende zanger Lee Towers. "Je bent de beste", zei hij tegen Jan Tiele man, "en daar ben ik trots op". De zangkun stenaar vertelde waarom hij naar Ouddorp was gekomen: "Mijn geluidsman heeft namelijk recentelijk zijn keuken bij je laten renoveren. Daar is hij heel tevreden mee. Hij vertelde mij dat je één van de beste keuken leveranciers bent van Nederland. Ik zei toen spontaan: als hij de allerbeste is, kom ik hem persoonlijk toezingen, vertel hem dat maar." Lachend: "daar heeft Jan Tieleman mij dus aan gehouden. Een man een man, een woord een woord, daarom ben ik hier. Fantastisch!" Daarop fêteerde hij op de hem bekende wij ze de aanwezigen met een deel uit zijn bekende repertoire, afgewisseld met compli menten voor een stralende familie Tieleman en medewerkers. Na afloop van het feestelijke programma vroeg Eilanden 'Nieiiws nóg aan Arotd Korst wat zijn verwachtingen zijn voor de compe titie van 2004. En weer die brede grijns. "Ik ben bang dat Jan Tieleman ook in 2004 weer tot de beste behoort. Lee Towers, zingend naast het natuurstenen monument dat het keukencentrum cadeau kreeg. Morgen, woensdag 5 november, hoopt Frank Ouweneel een Bijbelstudie te hou den in zaal 6 van Het Diekhuus te Middel- hamis. Het thema van deze studie is: De gemeente: Het Huis van God. De studie bestaat uit verschillende hoofdstukken: De drie-enige God en de Gemeente; God woont in de Gemeente; Huisgenoten van God; Het Huis van God is een eeuwig Huis; Het fundament van het Huis van God; de stenen van het Huis van God; De bouw van het Huis van God; Het Huis van God. De studie begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.45 uur. De verkoop van de Goeree-Overflakkee kalender is dit jaar opnieuw succesvol ver lopen. De afgelopen weken werd de kalen der op het hele eiland huis-aan-huis ver kocht. Toch zou het kunnen zijn dat u niet thuis was op het moment dat de kalender werd aangeboden. Dit is echter geen pro bleem, want de kalender is nog steeds tele fonisch bestelbaar: (0187) 483465 of 483071. Evenals vorig jaar wordt een rijks daalder per verkochte kalender geschoiücen aan hospice 'Calando' te Dirksland. Bin nenkort zal de totale opbrengst, inclusief de vele giften, worden bekend gemaakt. De Kunst-Stichting Goedereede heeft weer een winterprogramma samenge steld: van 29 oktober tot en met 4 febru ari is er de muziekcursus 'Herkeimen van stijlperiodes in de klassieke muziek', verzorgd door Annelies Breen en Hans Dammers. Locatie: Vereni gingsgebouw Oostdam te Goedereede, prijs 55,-. Op donderdag 20 november is er een workshop van 19.30 tot 22.00 uur, deze workshop wordt gegeven door Wendy de Jong, onderwerp: papierscheppen; locatie: Grafische werkplaats Cent van 't Blad, NZ Haven 29 in het Goedereede, prijs 10,-. Op donderdag 5 februari 2004 van 20.30 tot 22.00 uur, wrodt er een lezing gege ven door dr. Niek Pas, met als onder werp; 'De verbeelding van Provo 1965- 1967'; locatie: De Gouden Leeuw, toe gangsprijs 3,-. Informatie en reserveren voor de works hop van Wendy de Jong en de lezing van dr. Niek Plas bij de Kunst-Stichting Goedereede, telefoon: 0187-491878 of 0187-492134. De muziekcursus is reeds volgeboekt. Op 21 november houdt 'Hengelaarsvereni ging Stellendam' haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom. Het belangrijkste item van deze vergadering is de bestuursverkiezing. Van het huidige bestuur hebben diverse besmurs- leden te kennen gegeven hun bestuursfunctie neer te willen leggen. Voor een vereniging is het tegenwoordig moeilijk bestuursleden te vinden. Daarom doet de hengelaarsvereni ging via deze weg nogmaals een oproep aan al haar leden, zowel A- als B-leden, om eens na te denken over een bestuursfunctie bin nen de Hengelaarsvereniging Stellendam. In het kader van de bestuursverkiezing is het van zeer groot belang dat zoveel mogelijk leden op deze vergadering aanwezig zijn. Vandaar de oproep om massaal naar deze Algemene Ledenvergaderingvergadering te komen: het optimaal functioneren en wel licht zelfs het voorbestaan van de visvereni- ging staat zaterdag 21 november op het spel! Kandidaten voor het bestuur kunnen zich in principe opgeven op de Algemene Leden vergadering. Ook kunt u bellen naar 0187- 492073, of mailen naar mzk@hemet.nl. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 21 november a.s. en zal worden gehouden in Restaurant De Goederee te Stelledam. De aanvang is 20.00 uur. Het bestuur rekent op haarleden! Op dinsdag 23 december a.s. zal in de sfeer volle, met kaarslicht verlichtte Grote Kerk te Maassluis voor de tweede keer een 'Groot Mannenkoor Kerstconcert bij Kaarslicht' worden gegeven.- Aan dit concert werkt een uit 300 zangers bestaand mannenkoor mee, samengesteld uit het Hollands Christelijk Mannenkoor, het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander en het Randstedelijk Man nenkoor, alle onder leiding van Arjan Breukhoven. De bekende en virtuoze pan- fluitiste Noortje van Middelkoop zal de mooiste kerstliederen vertolken, de jonge veelbelovende sopraan Anneke Monsma zal bekende kerstüederen zingen, het beroemde Garrels-orgel zal worden bespeeld door Martin Mans, terwijl ds. P. Vermaat het ope nings- en slotwoord zal verzorgen. Van dit concert zullen live-opnamen worden gemaakt voor een Kerst-CD. Toegangskaar- ten zijn te bestellen via Arjan Breukhoven, Koldeweypad 2, 3067 SG Rotterdam of via telefoonnunmier 010-4211882. De Koninklijke Muziekvereniging 'Sempre Crescendo' uit Middelhamis biedt geïnteres seerden de mogelijkheid om in november geheel vrijblijvend enkele proeflessen slag werk te volgen. De lessen worden verzorgd door Anno Appelo, slagwerkdocent aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee. Op dit moment zijn er in de Harmonie en Fanfare afdeling van de Muziekschool weer enkele opleidingsplaatsen vrij. Als de kennisma king met het fenomeen slagwerk bevalt, kan al snel met de opleiding worden begon nen. Voor meer informatie en aanmelding voor de lessen kunt u bellen naar mevrouw J. Lokker-de Gans telefoon 0187-487887. Middelhamis - In een simpele wedstrijd is de eindoverwinning geen moment in gevaar gekomen voor het heren recreanten team van Intermezzo. Het team van Ruud de Beer kon voomameUjk zijn eigen spel spelen en naar hartelust wisselen. Na iets minder dan een uur was het 4-0. Een constante service, con centratie en zich niet laten meeslepen door het slechte spel van de tegenstander, zorgden voor dit positieve resultaat. Intermezzo komt door deze uitslag op de eerste plaats te staan. Zij deelt de koppositie met Apollo uit Numansdörp. Beide hebben negen punten uit drie wedstrijden. Derde staat Ibis uit Hel- levoetsluis met acht punten. Bij het reguhere volleybal is de trekking voor de derde ronde van de bekerwedstrij den geweest. Heren 1 mag op bezoek bij Wea^evo'80. Meisjes A ontvangt VoUido en Meisjes C Volley Voome 2000. Heren 1 speeh de wedstrijd op 29 november in Zie- rikzee. De wedstrijden voor de jeugd moeten nog gepland worden. Onderstaand de uitslagen van 1 november: MVC 1 - Heren 1 2-2 RVC/LIB 3 - Heren 22-2 MVC 5 - Heren 3 1-3 MVC 1 - Dames 14-0 Kwiek 3 - Dames 2 4-0 Kwiek 1 - Jongens Cl2-2 Kwiek 1 - Jongens Dl 0-4 Kwiek 1 - Meisjes BI2-2 Voome 1 - Meisjes Cl3-1 Kwiek 1 - Meisjes C 2 4-0 Aanstaande zaterdag, 8 november, speelt Intermezzo haar thuiswedstrijden. Het beloofd een attractieve volleybalmiddag- en avond te worden. Zo speelt heren 1 tegen directe concurrent Benevia 3, beide teams hebben 10 punten uit vijf wedstrijden. Dames 1 krijgt de mogelijkheid om punten te halen. Intermezzo staat derde van onder en tegenstandster Volley Voome 2000 3 staat onderaan. De toegang is gratis. 'De tandarts...!' Voor velen een ijzig begrip. Slapeloze nachten, dagen voordat je ernaar toe moet! En als 't bijna zover is, moetje - of je wil of niet - beslist een paar keer extra naar de wc. Je voelt gewoon dat er een extra dosis adrenaline door je aders giert. Vreselijk, die tandarts. En als 't dan eindelijk achter de rug is, lijkt 't alsof er een loden last van je schouders af is en voel je jezelf één van de gelukkigste mensen die er op dat moment op aar de bestaan. Het duurt dan immers weer een héél halfjaar voordat 't weer moet... Ach, zo staan velen sidderend tegenover die arme tandarts, die ook alleen z'n werk en z'n best maar doet om de wereld niet vol rotte tanden en kiezen te laten lopen. Kan hij er ver der wat aan doen? Ja, wel. En als je patiënt bent bij tandarts G.J. ten Voorde in Dirksland, dan ondervind je ook wat 'n tandarts daar aan kan doen. Want eigenlijk - als je niet beter wist - zou je er voor je plezier naar toe gaan, alleen al voor de gemoedelijk heid... En zéker nu 'ie recentelijk een gloednieuw praktijkgebouw in gebruik heeft genomen, lijkt de tand- artsdrempel er nog lager te zijn dan ooit. Zó mooi en vriendelijk ogend is het hele gebouw geworden. Niet alleen een lust om in te werken, maar zelfs om er - af en toe - als patiënt te komen! Gestadige groei Die nieuwe praktijk was beslist een nood zaak; de thans 39-jarige en in Hengelo gebo ren tandarts vertelt er een en ander over. 'Toen ik in 1989 naar Flakkee kwam, heb ik in Dirksland de praktijk van tandarts Van Overbeeke aan de Voorstraat overgenomen. Met een paar trouwe klanten die daarvan waren overgebleven ben ik gestart. In de jaren die volgden, is de praktijk sterk gegroeid, is de vraag naar tandheelkunde sterk toegenomen en zijn de mogelijkheden op dat gebied fors vergroot. Van gaatjes vul len en kiezen trekken, kun je in de praktijk tegenwoordig ook terecht voor implantaten, behandeling van tandvleesziekten en ortho- dontie (gebitsregulatie). Van bijna geen belangstelUng, is daarvoor in de achteriig- gende jaren heel veel belangstelling ont staan. Van orthodontic heb ik zelfs mijn spe cialiteit gemaakt, waarvoor een aantal colle ga's patiënten ook wel hierheen verwijst. Verder werken hier nu drie fulltime tandarts assistentes, die - onder mijn hoede - deelta ken op tandheelkundig gebied op zich nemen, zoals tandsteen verwijderen of rönt genfoto's maken; 'delegeren' heet dat en is in de hedendaagse tandartswereld een zeer actueel begrip. Op die manier word je van solo tandarts min of meer manager. Daarnaast is de praktijk gedigitaliseerd. Dat houdt onder meer in dat röntgenfoto's niet meer hoeven te worden ontwikkeld, met allerlei toestanden van stinkende chemica liën, maar de opgenomen beelden worden nu gescand en in de computer opgeslagen. De gevoeligheid van de fotoplaatjes is thans zo groot dat er nog maar een hele lage dosis röntgenstralen nodig is om er een afbeelding op te krijgen. Voor patiënten betekent dat nauwelijks meer röntgenbelasting. En als bijzonderheid hebben we nog de zogenaamde orthopantomograaf (OPG machine), speciaal voor de orthodontic. Daarmee krijg je op één foto de schedel evenredig in beeld. Specialistische appara tuur, waarmee ik ook collega's van dienst kan zijn." Aan nieuwbouw toe Al die ontwikkelingen en vernieuwingen zorgden er uiteindelijk voor dat praMjk houden in het oude pand aan de Voorstraat - waarvan Ten Voorde bovendien maar een klein gedeelte in gebruik had - logistiek en organisatorisch steeds problematischer werd. Met het ontwikkelen van nieuwbouw plannen kwam er ook een geschikte locatie in beeld: aan de Secretarieweg, naast het Donderdagavond 6 november zou in de gemeente Goedereede de begrotingsverga dering gehouden worden. Op verzoek van drie raadsfracties is deze echter verschoven naar donderdag 13 november. De fracties van PvdA, ChristenUnie en WD willen op 6 november duideUjkheid van het coUege over een punt in de begroting wat handelt over de verraogensverklaring van de UFA. De aanvang van de ingelaste raadsvergade ring is 19.30 uur. OOLTGENSPLAAT - Op dinsdag 11 november houdt de Handwerkkring van de Nederlandse Hervormde Kerk een verko ping in verenigingsgebouw 'Elthato', van 10.00-16.00 uur. Er is weer van alles te koop, zoals leuke cadeautjes, boeken, speel goed, kransen, zelfgemaakte (kerst)kaaTten, advocaat, boerenkaas, spmiten, witlof, olie bollen, cake, koek, enz. U kunt weer raden naar de prijs van een boodschappenmand. Ook is mevrouw Stuurman uit Alblasserdam aanwezig met een stoffenkraam, handwerk en hobbyartikelen. De opbrengst van de ver koping is bestemd voor het restauratiefonds van de Ned. Herv. kerk. U wordt van harte uitgenodigd om eens langs te komen. Tandarts Ten Voorde met zijn assistentes in de nieuwe praktijk Van Weel-Bethesda ziekenhuis. In goed overleg en in goede harmonie met de zie kenhuisdirectie kocht Ten Voorde een per ceel grond van het ziekenhuis aan. De voormalige ambulancegarage, die daar nog stond, werd afgebroken; een nieuwe tand-artsenpraktijk verrees er, naar ontwerp vati architectenbureau Van der Schoot uit Schijndel, dat zich geheel heeft toegelegd op het ontwerpen van tandartsenpraktijken. Aannemingsbedrijf Kalle te Dirksland reah- seerde de bouw. Op 22 september jl. nam het team van Ten Voorde zijn intrek in het nieu we pand en afgelopen vrijdagmiddag was er een open huis voor genodigden. Twee kamerconcept In de nieuwe praktijk komen patiënten na de entree in een royale hal met een stijlvolle notenhouten baüe, waar ze voortaan door één van de assistentes worden verwelkomd en naar de mooi vormgegeven wachtkamer worden verwezen. De hal biedt toegang tot onder meer drie behandelkamers. Twee daarvan zijn dagelijks in gebruik vol gens het zogenaamde twee behandelkamer concept, dat garant staat voor een betere doorstroming in de behandeling van patiën ten. "Als er maar één behandelkamer is", legt Ten Voorde uit, "betekent dat voor een tandarts dat hij relatief veel wachten moet tassen de wisseling van patiënten. Want van de vorige patiënt moet eerst de behandelka mer worden 'opgeruimd', en er wordt nog een afspraak gemaakt voor het volgende consult. Dat is allemaal werk voor de assis tente, terwijl de tandarts met z'n armen over elkaar zit te wachten tot alles zover is dat de volgende patiënt kan komen." Dat hoeft nu dus niet meer. Want als de ene behandelka mer in gebruik is, kan de andere worden schoongemaakt en opnieuw worden klaarge maakt. En nieuwe afspraken worden nu aan de balie in de hal gemaakt. "Maar mijn per soonlijke aandacht voor de patiënt wordt door deze werkwijze niet minder, hoor", zegt Ten Voorde geruststellend. Maar wel kan ik nu efficiënter van patiënten wisse len." Tussen beide behandelkamers bevindt zich de sterilisatieruimte, waar alle gereedschap pen en hulpstukken volgens protocollen worden gereinigd. Overigens vinden ook de behandelingen zo veel mogelijk protocollair plaats. Heel efficiënt vindt de tandarts daar bij dat niet meer - zoals voorheen - in de behandelkamer alle gereedschappen in lades opgeborgen liggen, zodat telkens verschil lende lades moesten worden opengetrokken, maar dat nu de gereedschappen in bakjes (trays) liggen gesorteerd op soort behande ling. De derde behandelkamer is voor de preven tie-assistente, Jeanette Mastenbroek. Daar voor opgeleid geeft zij advies op het gebied van gebitsreiniging en uitgebreide mondhy giëne, ze sealt kindergebitten en verricht uit gebreide tandsteenverwijdering. Te zijner tijd komt ook een mondhygiëniste de prak tijk nog versterken. En dan bevindt zich op de bovenverdieping van het nieuwe praktijkgebouw nog een mooie kantine met balkon en een royale kan- toor-/vergaderruimte. Tandartsechtpaar Tandarts Ten Voorde bedrijft zijn professie samen met zijn vrouw, met dien verstande dat hij de praktijk in Dirksland runt en dat zij in Sommelsdijk praktijk houdt. Elk schip dus z'n eigen kapitein, zo hebben ze in alle wijsheid besloten. Onderling wisselen ze wel eens uit: op het moment dat hij in Som melsdijk orthodontic doet, helpt zij patiënten in Dirksland. 't Is trouwens door haér dat hij naar Goeree-Overflakkee is gekomen. Als dochter van de oude Sommelsdijkse huis arts, de heer Dogterom, woonde zij al op 't eiland. Na hun stadie tandheelkunde zijn ze hier ieder een praktijk begonnen. Treurig verhaal Graag gaat Ten Voorde nog even in op de hoeveelheid tandartsen in Nederland. "Dat is een groot probleem. Als tandartsen stoppen, is er geen opvolging. Daardoor worden men sen echt uitgesloten van reguliere tandarts- zorg. Een treurig verhaal eigenlijk. Er wordt- wel geprobeerd om noodhulp te organiseren, maar daar is niet voldoende mankracht voor; en dat leidt tot frustratie, zowel bij patiënten als bij tandartsen. Te lang heeft de poUtiek geen belangstelling voor dit probleem gehad." Niet bang van overheidsmaatregels Jammer zegt hij het ook te vinden dat via de media er zoveel 'tamult' over is gemaakt dat ziekenfondspatiënten geen recht meer zou den hebben op tandheelkundige vergoedin gen. "Dat is niet terecht", benadrukt hij. "Het is wel zo dat volwassen ziekenfondspa tiënten volgend jaar het recht verhezen op vergoeding van hun halfjaarlijkse controle c.q. ander consult en voor het laten trekken van een tand of kies, maar dat kleine beetje recht op vergoeding dat uit het pakket gaat, zal naar verwachting door aanvullende ver zekeringen worden gedekt. Daarnaast houdt jeugd volledig recht op vergoeding. En ook de vergoeding - bijvoorbeeld aan ouderen - voor nieuwe protheses blijft volledig over eind." Patiëntbenadering In het begin van dit tandartsenverhaal ging het er al over: de angst die deze zorgverlener velen inboezemt. Maar ook dat een tandarts hier zelf een rol in kan spelen. Hét bewijs daarvoor is de Dirkslandse tandarts zelf. Bescheiden als hij is, spreekt hij in dit ver band eigenUjk liever niet over zijn eigen karakterkwaliteiten, maar onmiskenbaar dragen die ertoe bij dat patiënten zich bij hem wel op hun gemak móeten voelen. En als ook zijn assistentes - al even vriendelijk als de tandarts zelf - hun baas hierover prij zen, gooit 'ie 't maar op een andere boeg. Hij vertelt dat 't juist de tandartsopleiding van tegenwoordig is die zoveel aandacht aan patiëntbenadering besteedt. "Vroeger had men daar geen oog voor. Feitelijk bedreef je een stak techniek en was je voor de patiënt een ongenaakbare figuur. Dat heeft de repu tatie geen goed gedaan." Zelf herinnert 'ie zich uit z'n kinderjaren nog maar al te goed zijn angst voor die boeman... "Als je erin slaagt om mensen een beetje van die tan dartsvrees af te helpen, ja, dan is dat toch wel prettig." Toch wist hij als jongen al dat hij óók tan darts worden. "Het leek me leuk om me, samen met een vriendelijke assistente, te richten op allerlei technische en pietepeute- rige karweitjes. Later besloot ik mee te loten voor geneeskunde en werd vervolgens uitge loot. Toevallig kende 1982 een te kort aan tandartsstadenten, waardoor ik een briefje kreeg of tandheelkunde iets voor me was. Toen wist ik genoeg. De moest gewoon tand arts worden en ik heb er geen moment spijt van gehad. Het is een concreet beroep met veel vrijheid, veel omgang met mensen. En als je van 'lekker prollen' houdt, kun je er prima je ei in kwijt". Het nieuwe praktijkgebouw aan de Secretarieweg.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 7