Uitbreiding gemeenteliuis Diricslanci gepland op de Nieuwstraat een bouwvergunning n6di|l ^1 Gemeente Middelliarnis ziet recreatieve mogelijkheden in noordrand Flakkee Gemeente Middelhamis steunt Stichting Meld Geweld TE tfl IN STAAT ilÉlÜiGAAT EIIAIitlBI-ffilEUWS 6 I M E r#^^ DE LH AR N I S DIRKSLAND - Het gemeentehuis van Dirksland is te klein en niet publieksvriendelijk. Daarom willen Burgemeester en Wethouders het gebouw uitbreiden. De uitbreiding is gepland aan de achterzijde, deels op de Nieuwstraat. De gemeenteraad stelde vorig jaar oktober reeds 1 mil joen euro beschikbaar om de verbou wing van het gemeentehuis mogelijk te maken. Over de uitbreidingsplan nen bestaan onder Dirkslanders in de directe omgeving gemengde gevoe lens. Dat is na een inloopavond, vorige week donderdag, duidelijk geworden. Balie Doodlopend Herindeling Een dakkapel geejt uw zolder licht en ruimte en schept daarmee moge lijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van s:o'n dakkapel kan echter niet zomaar. Er zijn namelijk bepaalde regels waaraan men zich dient te houden. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning voor no dig, in andere gevallen niet. De voor- en ttchterkttnt- benadering Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voor kant en bij hoekwoningen de Zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning niet bouwvergun- ningsvrij worden gebouwd. Wat is bouwvergunning»- vrij bouwen? Als uw bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor bouwvergun- ningsvrij bouwen, mag u zonder bouwverguiming bouwen. Deze voorwaarden zijn te vinden in de brochure die vericrijgbaar is op het gemeentehuis. De regels in het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en in principe ook de gemeentelijke welstandseiseii zijn in dat geval niet van toepassing. De regels met betrek king tot onder meer véüigheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gelden ech ter weLAis u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. Licbte-bouwvergunning Als u de dakkapel wilt bouwen op een be-staand gebouw, maar als aan één van de voorwaar den niet wordt voldaan, dan moet u een üchte-bouw- vergunning aan vragen. Meer informatie over een lichte-bouwvergunnlng kunt u vragen bij de gemeente, afdeling grondgebied - ruimtelijke ordening. Monuntenten Bouwt u in, op, aan of bij een monu ment dat door het Rijk, de provincie of de gemeente is aangewezen of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht, dan mag dat nooit bouwvergun- ningsvrij. Voor bouwvergunnings vrije bouwwerken is dan altijd toch een bouwvergunning nodig. Bestennningsplan In het bestemmingsplan legt de gemeente regels vast voor de ruimte lijke ordening. Deze plannen zijn bin dend voor u als burger Daar staat precies in welke bestemming de grond heeft, bijvoorbeeld woning bouw, indtistrie, winkels, recreatie Of kantoren. Die verschUiende bestem-^ mingen staan op een kaart aangegcr ven. Het plan geeft ook bpuw- en gebruiksvoorschriften die bij de ver schillende bestemmingen horen, üw bouwplan moet in principe altijd passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Welstand De gemeente mag een licht-vergun- ningplichtig bouwplan zelf aan "redelijke eisen van welstand" toet sen of het bouwplan voörleggei, iï - de welstandscommissie of stads bouwmeester Bij een regulier bouw- vergunningplichtig bouw-werk is het advies van de welstandscommis sie of de stadsbouwmeester ver plicht. Bij de toets aan de welstandseisen wordt gekeken of de vorm en liet materiaal- en kleurgebruik van het bouwwerk biimen de directe omge ving past. Om u als burger vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, moet de gemeente in een wel standsnota zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven. Vraag bet 4e gemeente^ Naast een bouwvergunning kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met aiidere vergunningen. Zo heeft u weUicht geen bouwvergun ning nodig, maar bijvoorbeeld wel een milieuverguiming, een iiitritver- gunning, een sloopvergvmning of een kapvergunning. Het is daarom verstandig om bij ieder bouwplan contact op te nemen met de afdeling grondgebied - ruimtelijke ordening van de gemeente. Uit: brochure bouwregelgeving Min. VROM ielharnis. Tef. (0187) 47 55 55 Fax (0187) 47 55 47 Rol getneente De Stichting Meld Gewekt richt zich op de bewustwording van de indivi duele burger: hij of zij kan een bij drage leveren aan het terugdringen van geweld op straat en in ieder geval een goede opvang bieden aan slachtoffers daarvan. De stichting is in 1999 opgericht door iemand die zelf 'zinloos geweld' heeft erva ren en een keer wil brengen in de verharding binnen de Nederlandse samenleving. Campagne Meer informatie: FAG: •INSDAG 4 NOVEMBER 2003 De gemeente Dirksland kampt al geruime tijd met een gebrek aan ruimte in het gemeentehuis. De ruimtebehoefte is gegroeid omdat de laatste jaren ook het aan tal gemeentelijke taken is gegroeid. Immers; nieuwe taken behelzen nieuwe ambtenaren, en die moeten ook gehuisvest worden. Daar naast is er in het gemeentehuis een chronisch tekort aan spreek- en vergaderruimte, terwijl ook externe mensen, zoals accountants en inspecteurs, geen goede werkruimte kan worden aangeboden. De wethouders hebben geen eigen kamer om burgers te ontvangen. Een kantine is er niet, zodat tussen de mid dag overblijvend personeel de boterham moet opeten in één van de schaarse verga derruimtes. Heel vervelend allemaal, maar dat is nog niet het hele verhaal. De gemeente Dirksland wil het gemeentehuis namelijk ook publieks vriendelijker maken. Afdelingen die veel direct contact hebben met burgers, zoals bur gerzaken en sociale zaken, zullen geconcen treerd worden op de begane grond. Daar zal de ontvangst van het publiek ook verbeterd worden, bijvoorbeeld door middel van een balie. De vergroting van het gemeentehuis, die door dergelijke behoeften en wensen nood zakelijk is, willen Burgemeester en Wethou ders realiseren aan de achterzijde. De in de jaren tachtig gebouwde uitbreiding krijgt er in de plannen een verdieping bij en daarach ter, op de Nieuwstraat, komt een aanbouw van drie bouwlagen. De totale uitbreiding van het vloeroppervlak behelst circa 545 vierkante meter. De gemeente en het advies bureau RBOI, dat voor de planvorming is ingehuurd, hebben enige alternatieven onderzocht, maar die bleken niet haalbaar. Zo is aankoop van een naastgelegen pand aan de Voorstraat een optie, maar die pakt volgens de gemeente veel te duur uit. Een andere optie is bebouwing van de tuin achter het gemeentehuis. Deze mogelijkheid viel echter af omdat een uitbreiding op die plek bezwaarlijk wordt geacht voor de directe buren én omdat dan ook de toetreding van daglicht in het gemeentehuis onder druk komt te staan. Zo bleef, in de ogen van het gemeentebe stuur, alleen een uitbreiding aan de achter zijde over. De geplande verhoging van het aan die zijde gelegen 'nieuwe' gedeelte is conform het bestemmingsplan; de uitbrei ding op de Nieuwstraat is dat echter niet. Daarom willen Burgemeester en Wethou ders hiervoor een vrijstellingsprocedure op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruim telijke Ordening opstarten. Het uitbreidingsplan van SP Architecten, dat ook tekende voor het huidige gemeentehuis, verandert het karakter van de Nieuwstraat ingrijpend. De nu nog doorlopende straat wordt door de aanbouw 'visueel dichtgezet'. "Vanaf de Zomerstraat wordt de Nieuw straat beleefd als een doodlopende straat met een nieuwe representatieve gevel. In deze nieuwe gevel is de entree voor het personeel gelegen. Vanaf de noordzijde wordt de Nieuwstraat beleefd als een binnenhof waar aan achterkanten grenzen", meldt het RBOI in zijn 'ruimtehjke onderbouwing'. De Nieuwstraat wordt afgesloten voor door gaand verkeer en zal alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. De parkeerplaats blijft bestaan, maar het aantal parkeerplek ken zal in de nieuwe situatie afnemen met zes. Vorige week donderdag hield de gemeente Dirksland een inloopavond. Direct omwo nenden konden kennis nemen van de uitbrei dingsplannen. De opkomst was laag; slechts drie betrokkenen hadden de moeite genomen om naar het gemeentehuis te komen. A. Lugthart, één van de omwonenden die wel gehoor gaven aan de uitnodiging, wijt dit aan de manier waarop de uitnodigingsbrief is opgesteld. "De meeste mensen die dit lezen, denken dat het alleen om een uitbrei ding op het bestaande gedeelte gaat." Zelf dacht Lugthart dat ook. Pas toen hij in het gemeentehuis de tekening zag, werd hem duidelijk dat er veel meer op het programma staat: een nieuw gedeelte tot de parkeer plaats van de Nieuwstraat. "Ik wist niet wat ik zag", zegt hij enkele dagen na de inloop avond. "Ik was totaal verbijsterd. Midden op een straat bouwen - wie bedenkt zoiets?" Lugthart komt met verschillende argumen ten tegen deze vorm van uitbreiding. Hij noemt de privacy van omwonenden, die door het oprukkende gemeentehuis een knauw zal Icrijgen. Dan is er de parkeerdruk, die volgens de bewoner van de Zomerstraat nu al groot is en door het verlies van par keerplaatsen dus alleen nog maar groter zal worden. Ook vindt hij dat het cultuurhisto risch karakter van de dorpskern geweld wordt aangedaan als de plannen worden uit- De Nieuwstraat te Dirksland, die nu nog een doorlopende weg is, - waarop de achterkant van het gemeentehuis uitkomt. Volgens huidi- ge uitbreidingsplannen staat de uitbouw van het gemeentehuis mid den op de Nieuwstraat geprojecteerd. gevoerd. "Het dorp wordt er niet mooier op." Voorts verwacht Lugthart dat de verkeers veiligheid in de Voorstraat en de andere omliggende straten zal afnemen. "En dat ter wijl de Voorstraat toch al niet bijzonder vei lig is." Maar het belangrijkste argument tegen de uitbreiding van het gemeentehuis is volgens Lugthart de naar zijn zeggen onherroepelijke gemeentelijke herindehng die voor de deur staat. "Hoe kun je nou zoveel gemeen schapsgeld uitgeven voor iets wat over een paar jaar overbodig is", vraagt hij zich af. Hij doelt op de eventuele opheffing van de gemeente Dirksland als er, analoog aan Schouwen-Duiveland en - binnenkort - de Hoeksche Waard, een eilandelijke gemeente zou ontstaan. "Die uitbreiding is sowieso tij delijk: of er komt een gemeentelijke herin deling of de gemeente Dirksland groeit ook hier weer uit. In de tussentijd kunnen de ambtenaren beter worden gehuisvest in een van de leegkomende schoolgebouwen, zoals het Startblok." Lugthart laat het er niet bij zitten, kondigt hij aan. Hij en zijn vrouw hebben de omwonen- den, die massaal niet naar de inloopavond waren gekomen, voorzien van kopieën van het uitbreidingsplan. "We willen de mensen mobiliseren en de koppen bij elkaar laten steken om te bekijken hoe we dit kunnen bestrijden", besluit hij strijdvaardig. "Onze actie tegen de uitbreiding heeft al de nodige reacties van omwonenden opgeleverd." Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dirksland zullen binnenkort een besluit nemen. Zodra de vrijstellingsproce dure (artikel 19) een feit is, komt het plan ter visie te liggen en kunnen belanghebbenden hun mening kenbaar maken. Middelhamiiin hetni«aw^^^^ ilicui(io.r.. WvVvv.middelharnis.nl De noordrand van Goeree- Overflakkee zal binnen en kele jaren in grijpend ver anderen. Een verandering die het gevolg is van het kabi netsbesluit om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Het Haringvliet wordt daardoor mogelijk tot de havenuitgang van Middelhamis brak. Om de zoetwater voorziening op het eiland veilig te stellen, moet er in de noordrand een 'kanaal' wor den aangelegd. Deze watergang gaat lopen vanaf het nieuwe inlaatpunt voor zoetwater, nabij gemaal Koert, naar de huidige inlaatpunten Scheelhoek en Zui- derdiep, niet ver van Stellendam. Op deze punten kan straks - vanaf 2007, als het Haringvliet brak wordt - immers geen zoetwater meer worden ingenomen. Het is de bedoeling dat de aanleg van het nieuwe kanaal integraal wordt uitge voerd. Daarbij wordt - naast de zoetwater- voorziening - betrokken: de vorming van natuur (Deltanatuur), recreatieve voorzie ningen als wandel- en fietspaden en ber- gings- en buffermogelijkheden voor hemelwater. De projectgroep die zich met de integrale aanpak bezighoudt bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, het waterschap Goeree-Overflakkee, de WLTO afdeling Goeree-Overflakkee, het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Deltana- mur, Rijkswaterstaat én de gemeenten Dirksland en Middelhamis. De projectgroep heeft, na de positieve uit slag van een haalbaarheidsonderzoek, het advies- en ingenieursbureau Royal Hasko- ning opdracht gegeven een üirichtings- plan te maken. Dat plan zal eind novem ber klaar zijn en in december worden gepresenteerd. Tegelijkertijd ^verkt de gemeente Middelliamis aan een herzie ning van het bestemmingsplan, zodat het kanaal langs de noordrand van het eiland ook planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het streekplan van de provincie - een trapje hoger dan het bestemmings plan - is al aangepast. De gemeente Middelhamis past het be stemmingsplan laan en heeft een aantal voorwaarden gesteld voor het uiteindelij ke inrichtingsplan. Die voorwaarden lig gen niet zozeer op het terrein van de zoet watervoorziening en de berging van hemelwater - dat zijn taken voor onder meer het waterschap en Rijkswaterstaat - maar op het gebied van recreatie. Gedacht wordt aan mogelijkheden om te kanoën in de nieuwe watergang, en te fietsen en te wandelen over nieuwe paden. Omdat het 'kanaal' wordt ingebed in een natuurge bied zal recreëren in de noordrand zeker aantrekkelijk zijn, niet in het minst voor de bewoners van de Westplaat, die in de onmiddellijke nabijheid wonen. De gemeenteraad van Middelhamis is voorzichtig positief over de plannen. Dat zelfde geldt voor de eventuele mogelijk heid om buitenplaats Nieuw-Zeeland af te ronden. De gemeente wil de aanleg van het 'zoet- waterkanaal' tevens aangrijpen om zo mogelijk het recreatiestrandje ten noor den van park Nieuw Zeeland te vergroten. Een ander idee van de gemeente is om eventueel een nieuwe sluis te realiseren nabij de uitgang van het havenkanaal. Het nieuwe kanaal gaat het havenkanaal krui sen, w^aardoor er tijdens de aanleg moge lijkheden ontstaan om de waterkeringen (een primaire en een secundaire, die momenteel niet aan de eisen voldoet) over het havenkanaal te leggen én een nieuwe sluis met schutfunctie te bouwen. De huidige sluis is oud en vergt nogal wat onderhoud. Let wel: er moet nog het een en ander worden onderzocht en het laatste woord is nog niet gezegd over de inrichting van de noordrand. In december zal het uitein delijke inrichtingsplan meer duidelijkheid geven. Daarna heeft de gemeenteraad van Middelhamis de gelegenheid om te beoor delen of het plan onder andere voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Die liggen dus vooral op het recreatieve vlak. Meer informatie: 0187 - 475555 (vraag naar de afdeling grondgebied). De doelstelling van de Stichting Meld Geweld luidt: "Het bewustmaken van burgers omtrent hun mogelijkheden tot het ondernemen van actie wanneer zij getuige zijn van geweld zonder zichzelf daarbij in gevaar te brengen, en het door breken van de cultuur van afzijdigheid". De stichting probeert deze bewustwor ding te bereiken door middel van publi citeitscampagnes en het verzorgen van lezingen en discussiebijeenkomsten. Ook heeft de stichting een protocol opgesteld waarin handelingen staan die verricht kunnen worden als men in aan raking komt met geweld. Een protocol dat verspreid wordt op scholen, bedrij ven, verenigingen en andere organisa ties. Een recent initiatief van de Stichting Meld Geweld is de introductie van de zoge noemde OK-punten. Deze punten bieden een veilige haven aan mensen die zich onveilig of bedreigd voelen, slachtoffer of getuige zijn van geweld. OK-punten zijn te vinden op centrale plekken in Rotter dam, zoals horecagelegenheden; ze zijn voor iedereen toegankelijk. Veiligheid is anno 2003 een belangrijk thema, evenals het bestrijden van geweld. In het algemeen wil de Stichting Meld Geweld overbrengen dat iedereen verant woordelijkheid moet dragen en mee kan helpen aan een veilige en betere samenle ving. "Zodra men weet hoe te handelen hoeft men niet meer de kop in het zand te steken." De stichting richt zich in eerste instantie op de burgers van de regio Rotterdam Rijnmond. De gemeente Middelhamis steunt de Stichting Meld Geweld en hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van zinloos geweld. Hoe doet de gemeente dat? Door actief mee te werken aan de campagne Meld Geweld - afgelopen augustus ging het om de derde keer - en campagnemateriaal te versprei den onder de scholen, sportclubs, artsen en tandartsen, jeugdverenigingen, wijk en buiutgroepen en in openbare gelegen heden. Door haar steun onderstreept de gemeen te Middelhamis het motto van de cam pagne: "Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat". ;.ïk;«ftoj^»*^^-■■■ Stichting Meld Geweld, Postbus 19019, 3001 BA Rotterdam, tel. 010-4253177, fax 010-4769594, vyww.meldgeweld.nl Postbus 51 Informatiedienst, tel. 0800- 8051, www.postbus51 nl Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat, tel. 07a3765969, www.platformtegengeweld.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 6