Prijswinnaars teltenwedstrijd Moiensticliting en Rabobank Voorlichting RIO Eén jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie-groep op Prins Johan Friso School in Herkingen EIIAraSMIIEUWS Dialezing over zending Ger. Gem. Nieuwe Tonge Open Dag Lambertuskerk Strijen in Oude Tonge Unieke verkoop kaarten van Goeree-Overflakkee Speciale bibliotheekservice voor peuters: de peuterkoffer Roemeniëcomité SteHendam presenteert Roemeniëwerk Popmuziek... wat is daar nou mis mee? Damvereniging Dirksland Bejaardenmiddag CVB Vollebal: Sparta van 0-1 naar 3-1 Als eerste op Goeree-Overflakkee Uitslagen van maandag 27 oktober: Afdeling 1: Afdeling 2: PAGINA 5 DINSDAG 4 NOVEMBER 2003 Op de foto vlnr: Cathelijne de Jongste (11 jaar, van CBS 't Kompas uit Den Bommel), mevrouw Mul der, Evelien Holleman (7 jaar. Albert Schweitzerschool Stad aan 't Haringvliet) met achter haar haar moeder Jolanda, de heer J. Mulder (molenaar van molen De Bommelaer) en André Jongepier namens de Gezamenlijke Rabobanken Goeree-Overflakkee. De Molenstichting Goeree-Overflakkee heeft onlangs in samenwerking met de gezamenlijke Rabobanken een tekenwedstrijd uitgeschreven. De kinderen van alle basisscholen op het eiland mochten hun uiterste best doen om de allermooiste molen te tekenen. De plaatselijke molenaars hebben al die tekeningen op Monumentendag opgehangen. De kinderen maakten daarmee niet alleen aanspraak op één van de zes hoofdprijzen - 100 euro op een Rabo Top- Kid Rekening - maar hielpen tegelijkertijd de Molenstichting. Want voor elke ingeleverde tekening heeft de Molenstichting geld gekregen van de Rabobank. In totaal zijn et 561 hele mooie tekeningen bij de molenaars gebracht. Het was erg moeilijk om uit al die mooie teke ningen zes prijswinnaars te kiezen, maar... het is gelukt! De gelukkige prijswinnaars van 100 euro op hun Rabo TopKid Rekening zijn: Noëlle de Gast (9) uit Middelhamis, Evehen Hol leman (7) uit Stad aan 't Haringvliet, Divya van Huizen (6) uit Melissant, Cathelijne de Jong ste (11) uit Dirksland, Wouter Lodder (8) uit Dirksland en Jan Tennissen (9) uit Goedereede. Op D.V. 8 november hopen we weer bij elkaar te komen voor het zaterdag avond jeugdwerk. Mevrouw Van Dijk zal dan een dia-presentatie geven over de zending, waarover zij ook boeiend kan vertellen. De avond begint om 19.30 uur. Wij rekenen op jullie! COMMISSIE Zaterdag 8 november is er weer een open dag in de Grote of Sint-Lambertuskerk te Strijen. Tussen 11.00 uur en 16.00 uur staan de deuren van de kerk open om u te ontvan gen en het interieur te laten bekijken. Naast 16 gebrandschilderde ramen bevat de kerk o.a. een 18e eeuwse kansel, een 17e eeuws doophek en een schout en schepenenbank uit het einde van de 17e eeuw. Ook liggen er verspreid over de vloer een groot aantal oude grafzerken die iets vertellen over de impor tantie van dit kerkgebouw in vroegere tijd. Het monumentale orgel wordt regelmatig bespeeld. Tevens is er een mogelijkheid om het orgel zelf te bespelen. De toegang tot dit alles is gratis. Er zijn medewerkers beschikbaar om u de nodige informatie te verstrekken. Heeft u zelf, uw vader, moeder of iemand uit de familie hulp nodig, wat moetje dan doen, waar meldt je je aan? U kunt hier een duide lijk antwoord op krijgen op woensdag 12 november van 19.30 tot 21.(X) uur in het Inf- ocentrum, Bemhardstraat 27 te Oude Tonge. Het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) komt voorlichting geven, georganiseerd door de Stichting Welzijnswerk Oostflakkee. Gesproken wordt over o.a. de werkzaamhe den van het RIO: wat doet het RIO, wanneer kom je wel of niet in aanmerking voor zorg; hoe verloopt een indicatie? Als men zorg nodig heeft, waar moet je dan naar toe? Hoe zit het met de financiën, welke mogelijkhe den zijn er, hoe hoog is de eigen bijdrage? Wat is een persoons geboden budget (p.g.b.)? Wanneer komt iemand in aanmer king voor een AWBZ financierde instelling (verzorgingshuis, verpleegtehuis). Dit zijn een aantal onderwerpen die aan de orde komen. Deze voorlichting is graat; iedereen die geïnteresseerd is is welkom! De koffie is verkrijgbaar voor 0,50. 'Ronde Tafel 118 Goeree en Overflakkee" heeft zich tot doel gesteld om Speeltuin De Flipjes en het Streekmuseum te Sommels- dijk te ondersteunen met de volgende actie: de verkoop van een setjes met elf prentkaar- ten op het dubbele formatie van 11,5 x 17,5 cm met bijpassende enveloppe. De prijs 7,50 per setje. Een collectie, zo bijzonder, die moet u aanschaffen. Het zijn prenten die direct zijn overgenomen uit het originele 'Boek der Nederlandsche Gemeenten'. Op zaterdag 8 november worden de kaarten verkocht in de entree van de volgende super markten van Goeree-Overflakkee: AH Oud- dorp, AH Middelhamis, Cl00 Sommelsdijk De bibhotheken van Ooltgensplaat, Oude Tonge, Middelhamis en Ouddorp bieden een nieuwe service aan: de peuterkoffer. De koffer is gevuld met 4 prentenboeken over een zelfde onderwerp, bijvoorbeeld over gezinsuitbreiding, logeren, zindelijk worden of jarig zijn. De prentenboeken zijn zorgvul dig geselecteerd en zeer geschikt voor uw peuter. Leuk voor uw peuter, handig voor u! Trouwens, ook voor opa's, oma's, ooms en tantes die logeetjes krijgen is de peuterkoffer een uitkomst. Hoe werkt het: De peuterkoffers zijn ver deeld over de vier bibliotheken. Is de koffer die u wilt lenen in uw bibliotheek dan kunt u de koffer meteen lenen. Is de koffer in een andere bibUotheek dan kunt u de koffer aanvragen.. Zodra de koffer er is sturen we een berichtje naar u. Als de gewenste koffer uitgeleend is reser veren we de koffer voor u en ook dan bren gen we u op de hoogte als de koffer voor u beschikbaar is. Het lenen van de koffer kost 2 euro voor een periode van drie weken. Voor elke week dat u de koffer langer heeft betaalt u 1 euro bij. De boeken die in de koffer zitten worden geleend met een geldige bibliotheekpas voor jeugd of voor volwassenen. En.... een jeugd- pas is tot en met 15 jaar gratis! Reserveren en aanvragen kost 0,95. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen bibliotheek of kijk op de websites van de verschillende bibliotheken: www.bibliotheeksite.nl/ ooltgensplaat, www.bibUotheeksite.nl/ oudetonge, www.bibliotheekmiddelhamis.nl en www.bibMotheeksite.nl/ouddorp. Donderdag 13 november wordt er in gebouw De Rank, Bosschieterstraat 6 te SteHendam een informatieavond gehouden over het werk dat in de afgelopen periode in Roe menië is gedaan. Zo wordt u verslag gedaan van het evangelisatiewerk dat door 3 jonge ren uit SteHendam in de zomer onder kinde ren, jongeren en ouderen in Kökös is gedaan. Hierbij komt vooral het jeugdwerk naar voren, maar ook de overhandiging van de diverse materialen die het Roemeniëcomité kreeg om de keukenkastjes van het nieuwe gebouw in Kökös te vullen. Bovendien ver telt de transportgroep deze avond over hun ervaringen die zij tijdens de laatst gehouden transportreis hebben opgedaan. De trans portgroep heeft diverse plaatsen in Roe menië bezocht en met name zal in hun pre sentatie aandacht zijn voor hun bezoek aan een tehuis in Boekarest en hun bezoek aan de zigeuners die wonen in de buurt van Ludus. Daarnaast is er deze avond ook gelegenheid om kaarten, koekjes en taarten te kopen. De opbrengst hiervan en de opbrengst van de collecte die aan het einde van deze avond wordt gehouden is bestemd voor het werk in Roemenië! U wordt van harte uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn! De avond begint om 19.45 uur in gebouw De Rank, de deur van De Rank is vanaf 19.30 uur geopend. 'De Rank' vindt u naast de Hervormde Kerk van Stel- lendam, Bosschieterstraat 6. Voor meer info over het werk van het Roe meniëcomité, kunt u contact opnemen met het secretariaat: 0187-491209. en Klapmuts Supermarkt Nieuwe Tonge, van 10.00 tot 14.00 uur. Wilt u zeker zijn van de aankoop van deze schitterende prentbriefkaarten? Teken nu in door te mailen naar: drukkerij @flakkee.net of een briefkaart te sturen naar: Drukkerij van Koppen en Kuiper bv. Postbus 8, 3253 ZG Ouddorp. De bestelling kunt u dan op 8 november bij de supermarkt bij u in de buurt tegen contante betaling afhalen. Precies een jaar geleden, op 28 okto ber 2002 werd met zeven kinderen gestart in de Voor- en Vroegsclioolse Educatie-groep op de Prins Johan Friso School in Herkingen. Tijd om eens terug te kijken op de afgelopen periode. Al geruime tijd voor de oprichting had de schoolbegeleider het voorstel geopperd om te starten met een V.V.E.-groep onder ande re gezien de taalproblematiek in de groepen 1 en 2. In de zomer van 2002 werd vanuit het ministerie de mogelijkheid geboden om sub sidie aan te vragen voor het opstarten van een V.V.E.-groep voor scholen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook lande lijke gezien kwam er duidelijk meer en meer belangstelling voor het V.V.E.-gebeuren. De overheid wil de komende jaren deelname aan voorschoolse educatie stimuleren om kinderen gelijke kansen te geven bij de start in het basisonderwijs. Na heel wat papier werk werd de subsidie toegekend. En de school in Herkingen kon aan de slag! Een groepsleidster was snel gevonden en het 2e kleuterlokaal kon twee dagdelen gebruikt gaan worden. Een groot voordeel hiervan was, dat er gebruik kon worden gemaakt van de bestaande meubeltjes, w.c.'s, het school plein en dergelijke van de groepen 1 en 2. Met subsidiegeld kon er daarna allerlei materialen worden gekocht voor de groep: klim-en klautermateriaal, puzzeltjes, een wip, duplo, poppenhoekmateriaai, waterta- fel, ontwikkelingsmateriaal... Als snel werd het een echt peuterlokaal. Speelse omgeving In een speelse omgeving wordt er gepro beerd met behulp van allerlei ontwikkelings materialen alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. In het kader van de kwaliteits verbetering vraagt de taalontwikkeling spe ciale aandacht, maar daarnaast worden de andere ontwikkelingsgebieden ook zoveel mogelijk gestimuleerd. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling, sociaal-emotione- le ontwikkeling e.a. Van de V.V.E.-groep wil de school een doorgaande lijn realiseren naar groep 1 en 2. Voor de taalontwikkeling wordt onder ande re gewerkt met het boek 'De ben Bas'. De school hoopt dat het V.V.E.-programma, dat nog in de laatste fase van ontwikkeling ver keert, hierbij snel ingevoerd kan worden in de groep. Dit programma kan dan ook wor den doorgevoerd in de groepen 1 en 2. Een schoolbegeleidster, van de schoolbege leidingsdienst B.G.S., heeft vanaf het begin af aan bijstand en advies gegeven bij het Het was een beetje feest op de Prins Johan Friso School in Herkingen omdat de V. V.E.-groep één jaar bestaat. De ouders en de kinderen hebben er van genoten. opzetten van deze groep. Het afgelopen jaar is ze ook aan de slag gegaan met een groep ouders rond het onderwerp 'Interactief voor lezen'. Hierbij werden ook de ouders van groep 1 en 2 betrokken. "Het was heel inte ressant om te ontdekken op welke manieren je kinderen actief kunt betrekken bij het voorlezen", aldus de schoolleiding. Hoe ziet zo'n ochtend in de V.V.E.-groep eruit? Een kort verslag van de leidster: "Twee keer per week komen de kinderen naar de V.V.E.-groep. Om ongeveer 9.00 uur komen de kinderen met hun ouders aan. Meestal zet ik dan wat speelgoed op de tafel waar ze mee kunnen spelen. Of de kinderen gaan glijden op de glijbaan in de klas. Na ongeveer een kwartier hebben we een korte kringactiviteit. We beginnen de dag met gebed, zingen en een stukje uit de Bijbel. Alle activiteiten worden afgewisseld met bewegingsspelletjes en liedjes, want, zoals u inisschien wel weet, gaat een peuter bewe gend door het leven. Met mooi weer spelen we buiten. Soms gymmen we of spelen we in de hal. We leren liedjes en ook knutselen we van alles en nog wat. Om kwart over tien eten en drinken we altijd wat lekkers. Meestal werken we aan de hand van een the ma. Op dit moment hebben we het over "de baby". Het is altijd een onderwerp wat aan sluit bij de belevingswereld van het kind. Tijdens alle activiteiten speelt de taal(ont- wikkeling) een grote rol. Ik probeer de taal ontwikkeling steeds zoveel mogelijk te sti muleren, maar specifiek tijdens taalactivitei ten zoals verhaaltjes, opzegversjes, praatplaten en dergelijke. En dan is de och tend al weer voorbij. Meestal zeggen ze dan: "Gaan we al naar huis?"" aldus de leidster, juf Grootenboer. Natuurlijk werd er in de groep aandacht besteed aan deze Ie mijlpaal. Gisteren, 30 oktober jl., kregen de ouders bij binnen komst koffie met wat lekkers en voor de kin deren was er aan het eind van de morgen een cadeautje. Op dit moment bezoeken nog steeds 7 kin deren de V.V.E.-groep. Dit aantal groeit in het begin van 2004 uit tot 10 a 11 peuters. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen op maandag en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 11.15 uur bij de V.V.E.-groep terecht. Van af dit jaar wordt er geprobeerd om alle kin deren vanaf deze leeftijd een uitnodiging te smren. Daarnaast kunnen ouders zelf op elk moment contact opnemen met de directeur van de school, dhr. J. Maliepaard (tel: 0187- 661011), om informatie op te vragen of om hun kind aan te melden. In mei 2003 is de Amerikaanse predikant Joe Schimmel door Nederland getrokken omdat hij, najaren onderzoek, ook de Nederlandse jongeren en ouderen wilde waarschuwen voor de gevaren van popmuziek. Hij bracht een video mee, waarin door mid del van interviews, concertregistraties en schriftelijk bewijsmateriaal een onthutsend beeld van de hedendaagse muziek(industrie) wordt geschetst. Achter veel bekende pop sterren en popsongs (Beatles, Rolling Sto nes, Madotma, Britney Spears, Eminem, 2Pac, etc.) schuilt een wereld van rebellie, seks, drugs en geweld. Zo zien we op de video dat het Madonna "niets kan schelen als ze naar de hel gaat", en inspireert Eminem jongeren met Uedjes als "Volg mij en doe exact wat dit liedje zegt: rook weed, neem pillen, ga niet verder met school, vermoord mensen en drink". Vele mensen luisteren onwetend naar de meest gruwelijke teksten en kuimen ze vaak ook nog meezingen. Ook worden we alle maal ongewild met deze muziekvorm geconfronteerd, bijvoorbeeld op het werk of in de supermarkt. Wilt u weten waar het de muziekmakers echt om te doen is? Begrijpt u dat er wel eens veel meer op het spel zou kunnen staan dan u/jij eerst dacht? Kom, kijk en luister. Het gaat ons allemaal aan! De hervormde gemeente van Oude Tonge nodigt u/jullie uit op woensdag 19 november in ver.gebouw Diakonia aan de Kolfweg in Oude Tonge. Zaal open 19:00, aanvang 19:30. Vanwege de inhoud van de schokkende beelden die vertoond zullen worden is de minimum leeftijd voor deze avond 12 jaar. Jac. Wolfert-Joh. Wolfert1-1 D. Wolfert-M. v. 't GeloofI - 1 W. Nieuwland-M. PoortvUet 0-3 A. Los-C. v.d. Kroon 3-0 W. Stolk-H, de Munck O- 3 J. Knöps-J. v.d. GroefI-l De CVB afdeling Middelhamis-Sommels- dijk, houdt op dinsdag 11 november weer een bijeenkomst. De middag begint om 14.30 uur in 'De Hoeksteen' te Middelhar- nis. De heer A. Moelijker zal voor ons een lezing houden met dia's over de Christenreis van Bunyan. Het bestuur hoopt op een geze gende middag. Voor vervoer kan gebeld worden met Taxi op maat. De Sparta-dames I hebben woensdag thuis met 3-1 gewonnen van Spirit I uit Baren- drecht. Van te voren was niet gedacht, dat zo'n goed resultaat behaald zou worden. Er ontbraken twee speelsters: Miranda Bal (vakantie) en EUy Koopman (blessure). De twee vervangsters Lettie de Bruin en Marian HisschemoUer deden het uitstekend, alsof ze al jaren in dit team speelden. Na een aarzelend begin kwamen de dames toch nog gelijk in de eerste set met 22-22, daarna was de durf en het zelfvetrouwen weg, de set werd weggegeven. In de drie daarop volgende sets liepen de dames geza menlijk op, en weer kwam Spirit tot driem aal toe op de set-point. Nu was het aanvoer ster Riet Verolme, die haar team toeriep: "De set is nog niet uitgespeeld zolang de tegenstander de 25 punten nog niet heeft bereikt!" Met een goede instelling werden tot enkele keren toe de setpoints van Spirit weggewerkt en kon Sparta met tweemaal 27-25 en eenmaal 26-24 de winst van de wedstrijd pakken na bijna zeven kwartier volleybal. De dames beseften wel dat het een volgende keer wel eens de andere kant uit kan gaan. Dit was een zeer gemotiveerd en strijdend Sparta. Sparta Heren 2-2 Na een 2-0 achterstand hebben de Sparta Heren toch nog gehjkgespeeld tegen De Kriekel in Ouddorp. -51 Aan Mejuffrouw M. Zweismann, leest ze geluidloos. "Kijk hier eens", zegt ze dan. Toke neemt de envelop van haar over. Een naam en een adres van een vrouw in Duitsland, denkt ze ver ward. "Heb jij daar Willem wel eens over gehoord?" vraagt ze. "Ik niet", antwoordt Thonia. "Willem is wel in Duits land in dienst geweest, maar hij sprak daar eigenlijk nooit over." Toke legt de envelop weer weg. Dan valt haar oog op de Bijbel. En onderuit steekt een papiertje... Ze trekt het eronder vandaan. Bijbel met brief opsturen, leest ze stomverbaasd. Wat heeft dit te betekenen? Ze durft het niet aan Tho nia te laten lezen. Het zal haar zo verwarren en ze heeft vanmorgen al zo'n enorme schok moeten verwerken, toen ze Willem levenloos heeft aangetroffen. Even aarzelt ze, dan stopt ze het papiertje in een zak van haar rok. Ze wil het eerst Frederik laten zien. Voor Thonia is het nu teveel. Toch voelt ze zich er heel onprettig onder. Het strijdt tegen haar karakter om stiekem te doen, maar dit is voor Thonia's bestwil. Hier zit name lijk wat achter, dat is duidelijk. Maar wat? Ze kijkt naar Willems gezicht. Wat ziet hij er eigenlijk vredig uit, gaat het door haar heen. Dan pakt ze samen met Thonia de tafel op. Het papiertje brandt echter in haar zak. Even aarzelt ze nog of ze het zal laten zien, maar ze besluit te wachten, totdat ze met Frederik gesproken heeft. Thonia staat alleen in het leven. Ze moet alles zelf verwerken. Zij kan er tenminste met Frederik over spreken. Stil zitten ze in de kamer, totdat de bel gaat. Een mevrouw komt om Willem te wassen en te kleden. "Blijf maar even zitten, Thonia", zegt Toke. "De loop wel mee naar boven. Jij hebt alles al keurig klaarge legd." "Ja", klinkt het zacht. "Dat was het laatste wat ik voor hem kon doen. Het allerlaatste", zegt ze. Ze heeft er nooit aan gedacht dat het nieuwe, witte overhemd, dat ze onlangs nog voor Willem gekocht heeft, voor zijn laatste reis gebruikt zou worden. Ze steunt. "Diederick, nu is Willem er ook niet meer", fluistert ze voor zich uit. Een tijd later komen ze Willem kisten. Hij zal beneden in het zijkamertje opgebaard worden. De kamer waar Diederick zo graag zat. Hij ziet er nog net uit als toen Diederick nog leefde. Er staat een bureau en een wand vol boeken. Ook zijn leren fauteuil staat er nog, met de leeslamp ernaast. In de fauteuil gaat ze af en toe wel eens zitten om een boek te lezen. Diederick^at er vaak in. Hij was een echte boekenwurm. Hoe vaak kwam hij met een plastic tasje met boeken naar huis. Ze bromde dan wel op hem, maar ze meende het niet. Het was immers zijn hobby. Het zijn heel wat boeken geworden in de loop der jaren. Het wandrek is helemaal vol. Ze kan er niet toekomen om ze weg te doen, al leest ze er weinig van. Alleen de theologische boeken pakt ze wel eens ter hand. De andere zijn haar te ingewikkeld. Voor Diederick niet. Die was heel belezen. Ze blijft in de kamer. Het lijkt wel of ze zich niet kan bewegen. Haar benen voelen als lood. "Komt u even kijken, mevrouw?" vraagt de begrafe nisondernemer na een tijd. Toke begeleidt haar naar het kamertje. Ze moet sterk denken aan de gang, die ze maakte toen ze Diederick daar opgebaard hadden. Nu staat er weer een kist. Het grijpt haar geweldig aan. Het lijkt wel of de werkelijk heid op dit moment pas echt tot haar doordringt, nu ze Willem zo smal en stil tussen het witte, glanzende satijn in de kist ziet Uggen. Op bed leek het nog of hij sliep, maar nu is het anders. Hij slaapt niet, hij is ge storven. Hij is voorgoed weg. Hij is mijn broer, voelt ze met smart. En de laatste per soon in dit huis op mij na, flitst het door haar heen. Toke grijpt haar als ze wankelt. "Kom maar", zegt ze teder, als tegen een kind. "Het is allemaal ook erg veel voor je geweest." Ze leidt haar terug naar de kamer en zet haar in een makkelijke stoel. Ik heb er goed aan gedaan haar het papiertje niet te laten zien, gaat het geruststellend door Toke heen. Thonia weet zich nu al geen raad, Er kan op het moment niets meer bij. Ze denkt voor de zoveelste keer aan Frederik. Wat zal hij zich ellendig voelen. Hij hield immers zoveel van zijn broer. Hij zal zo wel een poosje komen, voordat hij weer naar het vee moet. Ze heeft het goed gevoeld. Net als de begrafenisondernemer vertrekken wil, komt Fre derik binnenstappen. "Gecondoleerd met het verlies van uw broer. Van Woudrichem", zegt de man. "Dank u wel." "Wilt u hem even zien?" vraagt de man en hij gaat hem voor naar het kamertje. Toke blijft bij Thonia. Ze weet, dat Frederik nu alleen zal willen zijn. Het duurt lang, voordat hij de kamer biimenkomt. De begrafenisondernemer is ondertussen allang vertrok ken. "Hij ligt er keiuig bij, maar... hij is weg", zegt hij zacht. Geen van drieën zeggen ze het, maar allen denken ze: en het is eeuwigheid. Toke staat op. Ze wil ook nog eens gaan kijken. Ze kijkt naar Willem. Naar zijn smalle gelaat, zijn tenge re postuur, zijn gevouwen handen. Ze moet er naar kij ken. Steeds weer. Gods Woord is de waarheid: Ten dage, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, denkt- ze. Maar we geloven dat niet, anders zouden we maar niet zo rustig doorleven en zou de dood ons niet zo overvallen... Ze bekijkt Willem vanaf de rechterkant en dan vanaf de linkerkant. Dat is altijd zo anders, weet ze nog van haar schoonmoeder en Diederick, Het is eeuwigheid, zucht ze. Een eeuwigheid met een begin van voren en nooit een eind van achteren. En dan is het één van beide: eeuwig gelukzalig of eeuwig rampzalig. Ze ziet ook weer in gedachten de kist van Diederick hier staan en in haar eigen kamer het kleine kistje van haar lieveling. Ze bijt op haar lip, zodat hij bloedt. Dat wekt haar uit haar gepeins. Ze dept met haar zakdoek het bloed weg. Dan gaat ze even in de grote leren stoel van Diederick zitten. Ze wil een beetje tot rust komen, voordat ze naar Thonia teruggaat. Pas na een kwartier verlaat ze het kamertje en gaat ze bij de anderen zitten. Zwijgend zijn ze bij elkaar. Eén in hun verdriet. Als Frederik vertrokken is, denkt Toke met schrik aan het papiertje. Ze is helemaal vergeten het hem te laten zien. Vanavond hoopt ze het wel te doen. Dan komt Frederik helpen de adressen op de enveloppen te schrijven. Ook kunnen de postzegels er al opgedaan worden. Morgenochtend komen de kaarten. Dan kun nen Thonia en zij die in de enveloppen stoppen, als ze geschreven zijn. Gelukkig heeft Thonia een goed bij gewerkte lijst van familie en vrienden. Die heeft ze met de begrafenis van Diederick gebruikt. Ze hebben vrij wel dezelfde adressen nodig. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 5