1 SHOWROOMKEUKENS J/IET HOGE KORTiMfiEtBi! RD\ KEUKENS Bil ^teveel ruimte voor natuur' Algemeen Sociaal Plan Bestemmingsplan Landelijk Gebied Goedereede niet zo maar vastgesteld: Huurdersvereniging Middelliarnis en Woongoed Flal(l(ee tel(enen 'f Ouderendag Dirksland EIIAIIDstJniEUWJI VEK^TRArS, ZCgB^fflOOR i rn oETAbEN! De voordeligste ket^Kenspeclallstl Drukwerk nodié? Mini competitie bij Burning Rubber Koffie Radio Plus Praise-avond in Het Prieel Quotumkorting geeft akkerbouwers minste pijn bij herziening Europese suikermarktordening 4:- Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan profiteer nu van onze speciale feestaanbiedingen tijdens onze Van donderdag 30 oktober t/m zaterdag 8 november. I.v.m. uitbreiding van onze showroom Bij aankoop van een connpiete keul<en GRATIS LUXE BK PANNENSET! I.v.m. ons 12 '/2 jarig jubileum hebben wij bij onze leveranciers ^IILX; VCCiLULiL' INGEKCHÏHTJ Tijdens deze aktiedagen introduceren wij onze A-K-K KEUKEN! ^S^ Dit is de keuken nnet CecBiaweg 4 - Sint-Annaland - Tel. 0166-653448 Donderdagavond was de gemeen teraad van Goedereede bijeen om ondermeer het Bestemmingsplan Landelijlc Gebied vast te stellen. Dit bleek geen hamerstuk te zijn omdat alle partijen vonden dat in het Bestemmingsplan een wel erg grote plaats was ingeruimd voor de bestemming'natuur'. Drukkerij Gebr. de Waal kan het U leveren! Telefoon (0187) 471020 U\M}NEGEUReclameborden-Autobelettering-Spandoeken-enz... Water ■ï^BMif**«**^^^W Aanleiding voor het onderzoek Resultaten op EU-niveau Resultaten voor Nederland Alternatieven PAGINA 4 DINSDAG 4 NOVEMBER 2003 AKTIEDAGE is ook van toepassing bij het l<open van een sliowrooml<eul<en! Profiteer tijdens déze dagen van de zeer aantrel<kelijl<e prijzen! %.siiè=*=^ (ARDI Kwaliteits Keuken) °^!S|Ps*' Dit rrioet u ziën^ anders gelooft u tiet nieti <3pen: Ma t/m Do. 09.30-18.00 uur. Vr. 09.30-21.00 uur. Za. 09.30-17^0 uur (Tevens 's avonds geopend op afspraak) m Onder plaatsvervangend voorzitterschap van B.L. Noorthoek - burgemeester C. Sinke was met vakantie - boog de gemeenteraad van Goedereede zich over de herziening van het bestemmingsplan. Grofweg behelst het bestemmingsplan alle gronden buiten de woonkernen in de gemeente Goedereede. In de afgelopen tijd is er gelegenheid geweest voor de belanghebbenden om hun zienswijzen op het bestemmingsplan kenbaar te maken. Aan de raad was donderdag de taak om de puntjes op i te zetten. De invulling van het Volgerland, het gebied ten westen van de Groeneweg bij Ouddorp. wat omgevormd wordt tot natuurgebied, leverde nogal wat gespreks stof op voor de raadsleden. Eensgezind waren de fracties over de toegankelijkheid van het nog te ontwikkelen natuurgebied. Op de plankaarten bleek nog niet duidelijk aangegeven of er voetpaden over het ter rein worden aangelegd en of het terrein toegankelijk zal blijven voor het publiek. Ook het afsluiten van de Vrijheidsweg bleek niet de goedkeuring van de raadsle den weg te kunnen dragen. De heer Van der Meer van de VVD was bezorgd "dat als de plantjes blijven groeien het hek rond het natuurgebied zal blijven staan". Ook voor de heer T.A. Bakelaar van de PvdA was het geen probleem als er door een natuurgebied wegen en paden lopen. Wethouder A.C. Lokker, verzekerde dat het terrein wel toegankelijk zal blijven, maar hij voorzag dat Gedeputeerde Staten toch hun goedkeuring aan het bestem mingsplan zou onthouden als de gemeente de Vrijheidsweg als doorgaande route zou handhaven. Van der Meer begreep dit niet; "Als er wel voetpaden in het bestem mingsplan kunnen worden opgenomen, waarom dan de Vrijheidsweg niet?" zo vroeg hij zich af. SOMMELSDIJK Rekla*"® Julianaweg84c-3248AN-IV!elissant Tel.: 0187487557 IMobiel: 0626-368 886 De heer T. Human van de SGP vond dat de Salamander- en Stekelbaarsroute de 'natte verbindingen' tussen natuurgebieden ook geen natuurbestemming moet krijgen omdat deze route dwars door agrarische gebied loopt. De boeren worden dan extra beperkingen opgelegd. "Het moest een win-win situatie zijn, maar waarom moet de natuur dan altijd winnen?". Ook G. Moerkerk van de ChristenUnie vond dat de raad zich moest keren tegen te veel 'natuur' bestemmingen in de plangebie den: "De boeren moeten niet verdwijnen!" Het aanwijzen van een landschapscam- ping met 122 plaatsen aan de Eendrachts- dijk heeft bij de omwonenden nogal wat reacties opgeroepen. De meeste omwo nenden waren bang voor teveel verkeers overlast. De heer P Feller van het VGB drong er op aan dat de route naai' de cam ping duidelijk moet worden aangegeven en dat ook de uitgang aan de Langeweg zal moeten worden benut. Een amendement van het CDA werd raadsbreed aangenomen om een gedeelte van de Groenendijk in Ouddorp niet als natuur te bestemmen omdat dit het aanhg- gende agrarisch bedrijf te veel zou beknot ten. Bij een ander punt had wethouder Lokker iets uit te leggen: De firma Westhoeve van- de Dijkstelweg was gronden kwijtgeraakt in het Volgerland, de firma kreeg van de Landinrichtingscommissie, waarvan Lok ker voorzitter is, gronden toegewezen in de Spiingertpolder, waar hij ook zijn bedrijf zou mogen vestigen. Maar als wet houder RO weigerde wethouder Lokker medewerking aan de bouw van een woning en bedrijfsgebouwen in die polder. Door verschillende raadsleden werd de wethouder veroordeeld voor deze - in hun ogen - onbegrijpelijke redenering. Lokker verdedigde zijn beleid door te stellen dat hij het in het kader van de Landinrichting alleszins acceptabel vond om Westhoeve gronden te geven in de Springertpolder. Maar als wethouder RO maakte hij een andere afweging en moest hij de vraag beantwoorden of de noodzaak van bedrijfsvestiging aanwezig. Hij kwam tot de conclusie dat de firma al een bedrijf heeft aan de Hofdijksweg en niet aan de Dijkstelweg. Daarom vond hij de bouw van bedrijfsgebouwen in Springertpolder niet noodzakelijk. Met de opmerkingen van de raad is het ontwerp bestemmingsplan nu naar de pro vincie verzonden. Op donderdag 20 november wordt in Zorgcentrum 'Geldershof' in Dirksland weer de jaarlijkse ouderendag gehouden. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30-10.00 Ontvangst met koffie; 10.00 uur: Opening door burgemeester drs. S. Stoop; 10.15 uur: Voordracht door oude ren over het leven van vroeger en voor drachten door kinderen van de basisscho len over het heden en hoe zij hun toekomst zien; 11.00 uur: Bingo en een drankje; 12.00 uur: Afsluiting ochtendprogramma; 12.15-13.30 uur: Luxe broodmaaltijd met soep en kroket; 13.30-14.00 uur: Ont vangst met koffie en thee; 14.00-14.45 uur: Oud-HoUandse liedjes zingen, m.m.v. het Chianti koor 'Op volle kracht' uit Mid- delhamis; 14.45-15.30 uur; Bingo met koffie en thee; 15.30-16.00 uur: Oud Hol landse liedjes zingen, m.m.v. het Chianti koor 'Op volle kracht', aansluitend wordt een hapje en een drankje geserveerd; 16.30 uur: afsluiting. Een ieder die wil deelnemen aan de luxe broodmaaltijd kan dit telefonische doorge ven via de receptie van 'Geldershof', tele foon 602055 (maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur). De kosten hiervan bedra gen 3,75. Als u geen vervoerd hebt kunt u telefonische contact opnemen met één van de onderstaande personen: voor Du-ksland: Fam. A. Soldaat, tel. 601775; Fam. A.M. v.d. Kroon, tel. 601244. Voor MeMssant; Fam. J. Bestman, tel. 601845. Voor Herkingen: Fam. L. de Geus, tel: 669313. Het Volgerland moet volgens de raad van Goederee de toegankelijk blijven voor het publiek. In de afgelopen weken heeft u kunnen lezen dat Woongoed Flakkee nieuwbouwplannen heeft ter vervanging van de Zweedse woningen in Oude Tonge. Voor de huidige huurders heeft dit tot gevolg dat zij moeten uitverhuizen. Dit uitverhuizen gaat niet zomaar. Daar zijn nogal wat kosten aan verbonden en er moet vergelijkbare woonruimte worden gezocht. Dit soort zaken dient geregeld te zijn in een Algemeen Sociaal Plan (ASP). Dit ASP is een belangrijk document waar huurders rechten aan kunnen ontlenen op het gebied van onkostenvergoeding en herhuisvesting. Omdat dit zo'n belangrijk document is, hebben Huurdersvereniging Middelhamis en Woongoed Flakkee de afgelopen maan den stevig onderhandeld, met als resultaat dat de huurdersvereniging met trots kan zeg gen dat zij voor de huurders een goed onderhandelingsresultaat heeft behaald. Zo is er onder andere een boven het landelijk gemiddelde onkostenvergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten bedongen en een regehng voor schilderwerk en tuinonderhoud. Afge lopen dinsdag 28 oktober is het ASP ondertekend door de vertegenwoordigers van Woon goed Flakkee en Huurdersvereniging Middelharnis. Op de foto van links naar rechts: Adri Doom, Piëta Kalle, Wil Noteboom en Ton van der Steen. Op de dinsdagavonden 11, 18 en 25 novem ber wordt bij tafeltennisvereniging Burning Rubber uit Ooltgensplaat een mini competi tie gehouden voor haar leden. Deze spelen in drie poules om de sinterklaascup. Voor iede re poule is zo'n cup beschikbaar. Er is een starterspoule, een recreantenpoule en een gevorderdenpoule. Op deze avonden wor den maar liefst 80 wedstrijden gespeeld. Men speelt voor drie gewonnen sets in de nieuwe puntentelling. Voor spelers die op een bepaalde datum niet aanwezig kunnen zijn, is er een uitloop naar 2 december. Op die avond is ook de prijsuitreiking. Tijdens de mini competitie zal het er best stevig aan toe gaan, want de winnaar van de starters promoveert naar de recreanten, de grote ver liezer van de recreanten gaat terug naar de starters, terwijl de winnaar van de recreanten verder gaat in de gevorderdenpoule en de verliezer van deze groep terug naar de recre anten. Op deze manier wordt dubbel strijd geleverd. En het is natuurlijk ook aantrekke lijk om de Sinterklaascup in ontvangst te mogen nemen. Voor het kersttoemooi is dan de nieuwe samenstelling van kracht. Binnen de vereniging wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk te spelen, zodat het niveau opgetrokken kan worden. De nieuwe leden zijn inmiddels aardig ingeburgerd en nog meer nieuwe leden zijn steeds van harte wel kom, ledere dinsdag is er een inloopavond en kunnen nieuwe spelers altijd wel een bal letje slaan met één van de aanwezige leden van Burning Rubber. De vereniging speelt in 'het Centrum' aan de van Weelstraat 10 te Ooltgensplaat. Op zaterdag 8 november a.s. is burgemeester mevrouw De Vries-Hommes van de gemeente Middelhamis te gast in de studio van Radio Superstar. Dit naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 6 novem ber, die vanaf 19.20 uur tevens live wordt uitgezonden door Radio Superstar. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhamis) en 107.3 FM (vrije ether). Zondagavond 9 november is er een 'praise en worshipavond" in Het Prieel van 'De Sta- ver'. De avond begint om 19.00 uur. Tijdens deze avond zullen er diverse liederen gezon gen worden uit de bundel "Opwekking'. Bij volledige liberalisering van de wereldmarkt voor suiker zal de bie tenproductie in Nederland met 30% afnemen en het gemiddelde inkomen van de akkerbouwer met 20%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Land bouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het Ministerie van LNV. Het onderzoek liep vooruit op het recent verschenen optiedocument van de Europese Commissie. Het gaat in op de gevolgen van een aantal beleids varianten in de suikersector. Naast het scenario van volledige liberalisering zijn ook scenario's met quotumkor ting en met forse prijsverlaging onderzocht. Het blijkt dat quotum korting het minst slecht uitpakt voor telers en suikerproducenten, maar dan moet de invoer van suiker wel in de hand worden gehouden. De Europese suikermarktordening heeft vol gens critici een verstorende werking op de wereldmarkt en belemmert de productie in ontwikkelingslanden op kosten van de con sument. Tegelijkertijd geven voorstanders van beschermende maatregelen aan dat het doel van de bestaande marktordening, name lijk een stabiele en hoge telersprijs, wordt ondermijnd door verschillende preferentiële handelsregelingen. Uit diverse hoeken wordt dus dmk uitgeoefend om het suiker marktregime te hervormen. Op 23 septem ber j.l. heeft de Europese Commissie een aantal opties gepresenteerd over het toekom stige Europese suikerbeleid. Bij het eerste scenario, dat van volledige liberalisering, zal de suikerbietenprijs met bijna 50% dalen en de suikerprijs met 13%. De suikerproductie in de EU zal sterk temg- lopen en de import fors toenemen. Hiervan profiteren vooral de grote exporteurs Brazi lië, Australië en Thailand. De invoer uit armere ontwikkelingslanden, met name die in Afrika, zal daarentegen juist afnemen. Het tweede scenario houdt in dat het EU-quotum met 20% wordt verlaagd. De uitvoer naar derde landen zakt dan grotendeels in en de import neemt met een kwart toe. In het derde scenario wordt de interventie prijs met 36% veriaagd. Voor de telers leidt dit tot een prijsverlaging van 30%, maar het blijft voor hen aantrekkelijk om bieten te telen tot het quotum vol is. De uitvoer zal iets teraglopen, maar de invoer verandert nauwelijks. Bij het eerste scenario (liberalisering) neemt het areaal suikerbieten in Nederiand met 30% af, bij het tweede (quotumverlaging) met mim 17% en bij het derde (verlaging interventieprijs) met mim 6%. De bietente lers schakelen over naar ruwvoedergewas- sen en granen, en in mindere mate naar groenten en aardappelen. Per saldo tast libe ralisering het inkomen het meest aan, met een teruggang van ruim 20% in de akker bouw. Voor de landbouwsector als geheel betekent dit een inkomensdaling van bijna 4%. Bij een verlaging van de interventieprijs is de inkomensvermindering voor de akker bouw 13% en voor de landbouw als geheel mim 2% en bij het scenario van quotumkor ting is de vermindering respectievelijk 6% en bijna 1%. Voor de suikerindustrie daalt de omzet bij elk van de drie scenario's. Wanneer zij de daling van de bietenprijs doorgeeft aan haar afnemers van suiker betekent dat een inko- mensderving die bij volledige liberalisering kan oplopen tot 50%. Als zïj de prijsdaling niet doorgeeft, zal de winstgevendheid van de industrie echter verbeteren. Om aan de kritiek op het EU-uitvoerbeleid tegemoet te komen, zou ook gedacht kunnen worden aan een exportverbod op C-suiker of de instelling van een superheffing op C-sui ker, vergelijkbaar met die welke nu in de zuivelsector bestaat. Zonder maatregelen om de invoer in de hand te houden, "zal zo'n heffing of quotumkorting op teimijn echter geen oplossing bieden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 4