Bond tegen het Vloeken begint bij de jeugd Expositie Herman Bieling in gemeentehuis Goedereede geopend Orgel-, piano- en panfluitconcert in Ouddorp PREDIKBEURTEN Meet 'n Greet 'One More Voice' steunt O.Z.O. Sing-in Dirksland Informatie over borstvoeding EIIAIIDBMIIEUWS EIIAIIDEtl-tllElJWS Knutselmiddag voor kinderen "maar 95% van contributie gaat naar gemeente" Extra bijeenkomst voor zwangere vrouwen Ledenaantal tafeltennisvereniging Burning Rubber groeit Verkoping Vrouwenverenigingen Ger. Gemeente Informatieavond samen werkende oiganisaties Zorgboerderijen "Schilderij hoort in Goedereede Het was zaterdagochtend druk in de hal van het van gemeentehuis in Goe dereede. Vele genodigden waren geko men om de officiële opening van de expositie van werk van Herman Bie ling bij te wonen. Tijdens de bijeen komst bleek dat de in 1964 overleden schilder zéker banden heeft gehad met Goeree-Overflakkee. Dokter Stoel Woensdag 5 november (dankdag voor gewas en arbeid) Ledenaantal van Burning Rubber groeit; Het goede doel PAGINA 2 '!UÊ0!3^Sf^'i!SSS!^ilM^!i-^S®!^!4!l--iSC,i!,:: -. DINSDAG 4 NOVEMBER 2003 Wethouder Van Oosterom (rechts) bedankt het echtpaar Stoel officieel voor het geschonken schilderij. Cultuur-wethouder J. van Oosterom, was erg verrast door de grote opkomst. In zijn ope ningstoespraak wees hij erop dat er in deze gemeente al eerder aandacht is geweest voor Biehng. Toen het museum Ouddorps Raad- en Polderhuis in 1983 werd geopend is er, volgens de wethouder, ook al uitgebreid stil gestaan bij de Rotterdamse schilder. "Het Jachthuis van Steven Visser en 'De Kaap' op het Noorderduin waren begrippen voor de familie Bieling", aldus verwoordde de wet houder de band van de schilder met de kop van het eiland. Directe nazaten van de Rot terdamse schilder hadden graag de opening van de expositie in Goedereede bijgewoond, maar door ziekte waren de zoon en schoon zoon van de schilder verhinderd. Wel aanwezig waren twee mensen die de aanleiding hebben gegeven tot de expositie. Dit waren de heer en mevrouw Stoel uit Friesland. De heer Stoel is een zoon van de bekende dokter Stoel, die jarenlang chirurg is geweest in het ziekenhuis in Dirksland. De zoon van Stoel, die zojuist een huisartsen praktijk in Friesland heeft beëindigd, was in bezit van een schilderij van het stadje Goe dereede, dit schilderij was door de gemeente Goedereede aan zijn vader in 1946 geschon ken. Wethouder Van Oosterom legde aan zijn toehoorders uit waarom de gemeente Goede reede dit schilderij van Bieling aan dokter Stoel had geschonken. In de oorlog was er een kleine typhus-epidemie in Goedereede, deze epidemie was gelijktijdig met een raz zia, waarbij vele jonge mannen waren opge pakt. De mensen stonden gereed om gede porteerd te worden naar Duitsland. Dokter Stoel wist echter aan de bezetters duidelijk te maken dat het om een 'zeer hevige epide mie' ging, waarna de Duitsers besloten om chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 1020 Fax (0187)48 5736 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: AIgemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,27; contracttarieven op aanvraag slultingstermijn zafceii/fce advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur slultingstermijn overlijdensbericfiten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Aduertentie-acquisitie.' A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van Ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,25. Per jaar 35,00. Abormementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 de opgepakte mannen weer terug naar hun woonplaats te sturen. Uit dankbaarheid voor deze hulp van dokter Stoel, werd hem door het gemeentebestuur in 1946 een schilderij aangeboden van Goe dereede. Dit schilderij heeft volgens Stoel jr. vele jaren in de studeerkamer van zijn vader gehangen. Uit de nalatenschap van de vader verhuisde het schilderij naar Friesland, waar het ook de werkkamer van de zoon heeft gesierd. Bij het sluiten van zijn praktijk kwam dokter Stoel jr. het schilderij tegen en vroeg zich af wat hij er eigenlijk mee aan moest. "Dit schilderij hoort niet in Friesland, maar in Goedereede", zo was zijn overwe ging. Hij nam contact op met het gemeente huis in Goedereede met de vraag of er soms belangstelling was voor het schilderij van Herman Bieling. Toen na enige aarzeling bleek dat het schilderij gratis was, werd dit, volgens Van Oosterom in dankbaarheid aan vaard. Na de ontvangst van dit geschenk werd het idee geboren om rond het werk van Bieling een expositie te organiseren in het gemeen tehuis. In samenwerking met de Kunst-stich ting Goedereede werd contact opgenomen met de familie Nossen en verschillende andere particulieren, die in het bezit waren van werken van de schilder Herman Bieling. Het resultaat is een heuse BieUngexpositie in het gemeentehuis van Goedereede. Van Oosterom verzekerde dat deze expositie aan sluit bij het beleid van de gemeente om de bevolking meer in contact te brengen met kunstuitingen. Hij verwacht in de toekomst dat de gemeente en Kunst-stichting zéker nog meer van dergelijke exposities zal orga niseren. De expositie is te bezichtigen tot en met 28 november op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Goedereede. SOMMELSDIIK - Op 12 november a.s. is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar een knutselmiddag bij Wijkvereniging de Zwaluw te Sommelsdijk. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De deelnamekosten bedragen 1 voor leden en 1,20 euro voor niet-leden. En ouders: alle hulp is welkom! OUDDORP - Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. W. van Vlastuin, Katwijk aan Zee en 18.30 uur ds. G. Meuleman - Ger. Kerk 19.30 uur ds. J. Tevel - Doopsge zinde Gem. 19.30 uur ds. J. Smink. STELLEND AM - Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 19.00 uur ds. C. G. Kant. MELISSANT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. G. Blom, Poortvliet en 19.00 uur kand. G. J. Blankers, Woudenberg. DIRKSLAND - Herv. Gem. 14.30 uur ds. G. van Meijeren, dienst met de kinderen en 19.00 uur ds. G. van Meijeren. HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. A. van Wijk. SOMMELSDIIK - Herv. Gem. 14.30 uur ds. G. C. Kunz en 19.00 uur ds. I. C. den Toom - LukaskapelHDG 10.15 en 19.00 uur ds. T. W. van Bennekom. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 14.30 uur ds. C. Gielen en 19.00 uur ds. A. P. Voets - Ger. Kerk 19.30 uur ds. I. L. Lingen - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 19.30 uur leesdienst. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 14.30 uur ds. I. Belder, Dordrecht en 19.00 uur ds. A. Belder. OUDE TONGE - Herv. Gem. 14.30 uur ds. G. E. van den Hout, Wassenaar en 19.00 uur kand. A. A. Teeuw, Ridderkerk. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. A. Samsom - Ger. Kerk 19.00 uur ds. A. S. Rienstra. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.45 uur dankdagdienst uitgaande van de Chr. basisschool 't Kompas en 19.00 uur ds. P. van Duij venboden - Ger. Kerk 11.00 uur (school) en 19.30 uur ds. A. J. Krol. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 14.30 uur kand. drs. A. A. Teeuw, Ridderkerk en 19.00 uur ds. J. den Hoed, Sliedrecht - Ger. Kerk 19.30 uur de heer K. Baas. Alle inspanningen van de tafeltennisvereni ging Burning Rubber uit Ooltgensplaat beginnen effect te krijgen. Het ledenaantal van deze minivereniging is van elf leden naar zeventien leden gesprongen. Een toena me van ruim 50 Deze toename was in ieder geval noodzakelijk om de vaste lasten van de club te kunnen dragen. Deze vaste lasten bestaan voornamelijk uit zaalhuur van de, toneelzaal in het Centrum en wordt betaald aan de gemeente. Eigenlijk zou de gemeente voor deze kleine vereniging geen zaalhuur moeten berekenen maar het tegen deel is waar. De leden betalen 50,00 voor het seizoen dat door loopt tot mei en 95 van de contributie gaat naar de gemeente. Daardoor is het enorm moeilijk voor deze miniclub om extra activiteiten te ontplooien. Ondanks deze handicap gaat de tafeltennis vereniging verder op de ingeslagen weg en hoopt nog veel nieuwe leden te mogen begroeten. Uiteindelijk is het iedere dins dagavond insmifavond voor mensen die denken dat dit een leuk tijdverdrijf is. Men is van harte welkom op deze clubavonden en er zijn altijd diverse leden aanwezig om een balletje met u te slaan. Kom ook en maak kennis met de tafeltennis sport in Oohgens- plaat. Komende weken gaat bij de club een mini competitie van start voor de leden en met kerst is er een heus kersttoemooi waar aan ieder lid deelneemt. Wellicht een mooie gelegenheid om mee te gaan doen. Tot dins dagavond m het Centrum aan de van Weel straat no 10 te Ooltgensplaat. Ben je zwanger en wil je borstvoeding gaan geven en wil je hier meer informa tie over? Dan ben je van harte welkom op de extra bijeenkomst die borstvoe dingorganisatie LLL verzorgd op woensdagochtend 19 november op het adres Oostdijk 77 in MiddeUiamis.Deze bijeenkomst begint om 10.00 uur tot 11.30 uur en de kosten hiervan zijn 2 voor donateurs van LLL en 3 voor niet donateurs (brochure "de eerste weken"inbegrepen)De kraamtijd en de eerste weken zullen deze ochtend cen traal staan. Ook zal er ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Ter illustratie zal er een video film worden getoond. Borstvoedingor ganisatie LLL verkoopt o.a. Brochures, handboek borstvoeding, uitwasbare zoogkompressen, lansinoh (zalf bij tepelproblemen), borstkolven (ook ver huur), en draagdoeken. Voor aanmelding of vragen over borstvoeding kunt u bel len met Diana Göbert 487260. Alle inspanningen van de tafeltennisvereni ging Burning Rubber uit Ooltgensplaat beginnen effect te krijgen. Het ledenaantal van deze minivereniging is van elf naar zeventien leden gesprongen. Een toename van ruim 50%. Deze toename was in ieder geval noodzakelijk om de vaste lasten van de club te kunnen dragen. Die vaste lasten bestaan voornamelijk uit zaalhuur van de toneelzaal in het Centrum en wordt betaald aan de gemeente. De leden betalen 50,00 voor het seizoen, dat doorloopt tot mei; 95 van de contributie gaat naar de gemeente. Daardoor is het heel moeilijk voor deze miniclub om extra activiteiten te ontplooien. Desondanks gaat de tafeltennisvereniging verder op de ingeslagen weg en hoopt ze nog veel nieuwe leden te mogen begroeten. Uit eindelijk is het iedere dinsdagavond instuifa- vond voor mensen die denken dat tafelten nissen een leuke tijdsbesteding is. Men is van harte welkom op deze clubavonden. Er zijn altijd diverse leden aanwezig om een balletje met u te slaan. Kom ook en maak kennis met de tafeltennissport in Ooltgens plaat. Komende weken gaat bij de club een minicompetitie van start voor de leden, en met kerst is er een heus kersttoemooi waar aan ieder lid deelneemt. Wellicht een mooie gelegenheid om mee te gaan doen. Zin in een verzetje? Kom dan zaterdagavond naar de Hoeksteen voor de Meet 'n Greet van het OIW, voorheen werd deze avond 'open avond' genoemd. We organiseren deze avond een tafeltennistoemooi voor jul lie, maar daarnaast kun je natuurlijk ook tafelvoetballen, biljarten of gewoon gezellig kletsen... Alle jeugd vanaf vijftien jaar is vanaf half acht weer van harte welkom in de Hoeksteen, we starten om acht uur. Be there! Heb je vragen over het OIW dan kun je deze mailen naar ons adres: ojwdemoeitewaard(a)hotmail.com. zeker weten datje antwoord krijgt! Groetjes, het Open Jeugd Werk Het Christelijk Vocaal ensemble "One More Voice' uit Sommelsdijk, bereidt zich voor op het concert van 7 november in de Toren van Goedereede. Het ensemble bestaat uit een goed geselec teerde groep enthousiaste muziekbeoefe- naars en wordt geleid door W. C. Meyboom. Het repertoire van 'One More Voice' wordt beoordeeld op moeilijkheidsgraad, maar ook op karakter. Vanwege dit feit wordt alleen religieuze muziek ten gehore gebracht. De volgende muziekstukken vormen een greep uit het programma: Psalm 100 (H. Schütz), Laudate Dominum (J. P. Swee- linck), Abendgesang (F. Mendelssohn), O salutaris hostiae (G. Rossini) en The Lord bless you and keep you (I. Rutter). Deze en andere werken zullen a.s. vrijdag 7 november naar beste kunnen worden uit gevoerd. Tevens staat er deze avond een prachtige klavecimbel, gebouwd door Mattiujs Mijn- ders, die in deze ruimte volledig tot zijn recht komt. Ter afwisseling van de vocale werken, zal Arjen Leistra dit instrument be spelen. Er zal deze avond een collecte gehouden worden voor Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. Stichting O.Z.O. is gevestigd te Middelhamis en wil graag hulp verlenen aan de allerarmste ouderen, alleenstaanden en gezinnen in Oekraïne. Deze hulp bestaat uit het frequent verstrekken van voedsel, medi cijnen en Bijbels. De allerarmsten zijn vaak ouderen die rond moeten zien te komen van een minimaal pensioen. Er wordt niet naar hen omgekeken en vele werkzaamheden kunnen ze zelf niet meer uitvoeren. Samen met Oekraïense medewerkers wordt gestalte gegeven aan deze hulp en er wordt geprobeerd hun nood enigszins te lenigen. Schrijnend zijn de vaak voorkomende ernsti ge vormen van verwaarlozing. Dankzij de vele giften werd Stichting O.Z.O. in staat gesteld om een verzorgingshuis te gaan bouwen in Nagydobrony in het district Karpatalja. In maart van dit jaar kon met de bouw worden begonnen. Het streven is dat medio volgend jaar het huis in gebruik kan worden genomen. Men moet denken aan een gebouw met een keuken, sanitaire voorzie ningen en zestien woonkamers. Een uniek project, dat bijzondere aandacht verdiend! Stichting O.Z.O. is dan ook zeer verheugd dat op deze avond, in deze prachtige ambiance, gecollecteerd wordt voor haar werk. Uit naam van alle medewerkers: har telijk bedankt! Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom. Luister en geniet van de voca le en instrumentale klanken die de toren zul len vullen. En weet, dat uw gif een goede bestemming krijgt! Op zaterdag 8 november hopen de vrouwen verenigingen van de Gereformeerde Gemeente van Middelhamis, hun jaarlijkse verkoping te houden, er is weer van alles te koop: Mooie handwerkartikelen en creatieve cadeauartikelen, oliebollen, bolussen, fruit, kaas, appeltaart, planten, boeken, advocaat en nog veel meer. Wij nodigen u hartelijk uit om naar de verkoping te komen. Drink gezellig een kopje koffie of thee met lekkers erbij. Met wat u koopt steunt u het werk van de zending en andere goede doelen. De ver koping begint om 9.30 uur en wordt gehou den in het verenigingsgebouw, Chr. de Vrie- slaan 40 in Middelhamis. Op vrijdag 7 november is er in Ouddorp een orgel-, piano- en panfluitconcert met panfluitis- te Fryda Huizer en organist/pianist Arjan Huizer. De avond zal gevuld worden met een gees telijk repertoire. Naast het spelen van composities zal Arjan ook improviseren, zowel op piano als op orgel. De panfluitstukken zullen op een sopraanpanfluit en een baspanfluit wor den gespeeld. De baspanfluit mag wel zeer bijzonder worden genoemd, de grootste pijp daar van is maar liefst 62 cm lang. Het concert begint om 20.00 uur en wordt gegeven in de Doops gezinde Kerk te Ouddorp. De toegangsprijs bedraagt 3,- (alle leeftijden). Voor meer infor matie kunt u ook kijken op website www.arjanhuizer.nl. Vrijdag 7 november is er van 19.00 tot 20.00 uur een Sing-in in de Nederlandse Hervormde kerk te Dirksland. Kinderen, jongeren, tieners en ouderen van harte welkom om samen te zingen tot Gods eer. Muzikale begeleiding door Combo "IMA GE". (Er zal een collecte gehouden wor den t.b.v. aanschaf geluidsapparatuur). De Vereniging van Zorgboeren, het Lande lijk Steunpunt Landbouw Zorg en de WLTO intensiveren hun samenwerking om hun leden zo meer te kunnen bieden. Zo zal er op het gebied van voorlichting een eerste gezamenlijke informatieavond plaatsvinden op donderdag 6 november in het AC-restau- rant te Leiderdorp. Gezamenlijk bieden de drie organisaties een breed pakket aan de zorgboerderijen dat varieert van belangen behartiging, een informatienummer, een kwaliteitshandboek en studiegroepen tot individueel advies. Tijdens de bijeenkomst gaat Toon Rens, voorzitter van de Vereniging van Zorgboe ren en de LTO-werkgroep Landbouw en Zorg, in zijn inleiding uitgebreid in op de samenwerking, het aanbod en wat dit voor de leden betekent. De drie organisaties ondersteunen zorgboer derijen ook bij het benutten van kansen zoals het Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB kan een cliënt zelf over hun eigen budget en zorginstelling beslissen. Deze zorginstelling wordt, zo is de bedoeling, steeds vaker een zorgboerderij. Susan Ver linde van VCare zal op deze informatie avond toelichten hoe een PGB werkt en hoe een zorgboerderij daar op in kan spelen. De informatieavond begint om 20.00 uur. Locatie bijeenkomst: AC-Restaurant. Per sant Snoepweg 2 te Leiderdorp, tel. 071-58 99 302. Moeders, zwangere en andere geïnteresseerden kunnen op donderdag 6 november en woensdag 12 november terecht op de informatiebijeenkomsten van borstvoedingorganisatie LLL. Op 6 november zal de avond gaan over de kraamtijd en de eerste weken en wordt gehouden op het adres Molenblok 24 in Ouddorp (graag aanmelden bij Francisca) Op 12 november zal de avond gaan over de voordelen die borstvoeding heeft voor de baby, de moeder en het milieu. Deze avond wordt gehouden op het adres Prins W. Alexanderstraat 6 in Middelhamis (geen aanmelding verplicht Beide avonden beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten hiervan zijn 2 voor donateurs van LLL en 3 voor niet donateurs (koffie, thee en wat lekkers inbegrepen). Borstvoedingorganisatie LLL is de Neder landse afdeling van La Leche Leaque Inter national. Deze is in 1956 ontstaan in de Ver enigde Staten en in 1976 overgewaaid naar Nederland. Inmiddels zijn er in ruim 60 lan den regionale bijeenkomsten als in Middel harnis en Ouddorp. De borstvoedingbegeleidingsgroepen staan onder deskundige begeleiding van moeders die daartoe een uitgebreide training hebben gehad en hun kennis op peil houden door regelmatig bijwonen van studiedagen over borstvoeding en aanverwante zaken.Het spreekt bijna voor zich dat deze leidsters zelf een ruime ervaring hebben in het geven van borstvoeding. Tijdens de bijeenkomsten bie den zij hulp en veel informatie maar ook zal er mimte zijn om vragen te stellen en erva ringen uit te wisselen. LLL heeft o.a. Brochures, handboek borst voeding, borstkolven(ook verhuur), lansi noh (zalf bij tepelproblemen) en draagdoe ken in de verkoop. Heb je vragen over of problemen met borst voeding bel dan met Carla v, Gils 631716, Diana Göbert 487260 of Francisca Wage- naar 684433. Afgelopen voorjaar startte de Bond tegen het Vloeken een donateurswervingsactie onder de naam 'Geef de Bond Vleugels'. De bedoeling hiervan is oin het aantal donateurs flink uit breiden, waardoor er meer financiële armslag komt voor een scholen werker. Scholenwerk is namelijk heel belangrijk! Uit gehouden onderzoeken blijkt steeds weer dat onder jongeren het meest wordt gevloekt. Ook neemt onder hen de taaiverruwing meer en meer toe. Om de gelanceerde wervingsactie een succes te la ten worden, werden meer dan 500 scholen aangeschreven met de vraag of zij hun leerlingen op pad willen sturen om donateurs te werven. De klas die per leerling de meeste donateurs werft, krijgt als beloning een dagje dierentuin aangeboden. Onder de inmiddels ruim 80 scholen die met de actie mee willen doen was ook de Oranje Nassauschool te Nieuwe Tonge. Op uimodiging van deze school verzorgde Kees Hazeleger, de scholenwerker van de Bond tegen het Vloeken, afgelopen donderdag een gastles, zoals de foto laat zien. Na afloop van deze les zullen de leerlingen, voorzien van de nodige materialen, de actie ongetwijfeld enthousiast zijn gestart.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 2