LITIE Volgend jaar weeiimarict in Ring van Ouddorp Grootse uitreiking eerste kwaliteitscertificaat keukenbranch valt op Goeree-Overflakkee Jan Tieleman verrast Nederlam markt 3252 a-6 0900-8844 Met Wie??? Met Hans Pijl Roemenië-comité Stellendam geeft presentatie over verrichte werkzaamheden "Markt Goedereede zal V loodje leggen... Koor- en samen- zangavond in Dirksland Requiem Mozart uitverkocht! Ontmoetingsdagen Hervormde Exodus Gemeente WWZ-Concert met Urker mannenkoor en Klaas Jan Mulder Inbraak woning Verkeerscontrole Aanrijding Informatiemiddag Chauffeursvereniging Uw woning of bedrijfspand verkopen? Gemeente Diricsiand houdt info-avond over komende jaarwisseling in Melissant vervolg op pagina 7 U wilt UW complete huisstijl gedrukt hebben? Dinsdag 4 november 2003 76e jaargang nr. 7253 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflalclcee NIEUWE TONGE - Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde zaterdag avond, naar aanleiding van een inbraakmel ding, een onderzoek in een woning aan het Burgemeester Sterkpiein in. Onbekenden hadden een raam verbroken. Uit de woning werden onder meer een portemonnee en een doosje, waarin geld, weggenomen. MIDDELHARNIS - Politiemensen van dis trict De Eilanden hielden vrijdagavond, naar aanleiding van klachten over verkeersge- vaarlijk rijgedrag, een algemene verkeers controle op het Beneden Zandpad. Tussen zeven en negen uur werden 16 processen- verbaal opgemaakt voor onder meer onnodig geluid en rijden met piepende banden. MIDDELHARNIS - Vrijdagmiddag ont stond er omstreeks half vijf een aanrijding tussen twee personenauto's op de Doetin- chemsestraat. Een 48-jarige automobiliste uit Stad aan 't Haringvliet reed over de Doe- tinchemsestraat en wilde de kruising over steken. Een 65-jarige automobilist van Sint Annaland verleende haar geen voorrang en reed, zonder vaart te minderen, tegen de auto van de vrouw. Beide auto's liepen als gevolg van de aanrijding schade op. De vrouw uit Stad aan 't Haringvliet is met lichte verwon dingen naar de huisarts gegaan. De man werd proces-verbaal aangezegd. De Chauffeursvereniging 'Flakkee' organi seert haar jaarlijkse informatiemiddag op zaterdag 8 november. Deze middag wordt weer als vanouds gehouden in 'MelishoF te Melissant. Dit keer komt MAN Trucks Bus B.V. Nederland in samenwerking met autobedrijf P. v.d. Velden uit Barendrecht tekst en uitleg gege ven over de laatste nieuwtje en de nieuwe serie o.a. de TGA XXL, deze zal ook aan wezig zijn voor bezichtiging. De MAN staat al tientallen jaren garant voor het ontwikke len en fabriceren van bedrijfswagens. Het tweede onderwerp van deze middag wordt verzorgd door Van Roosendaal b.v. Autobeklederij* Fysio- en Revalidatiehulp- middelen en zal informatie geven over de zithouding van de chauffeur. Zaal open, vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Toegang gratis, ook voor niet-leden. In heel Nederiand zijn er momenteel 300 Diabetes Informatie Posten. Een dergelijk punt voor Goeree-Overflakkee is gevestigd op het adres van de heer Hans Pijl in Stel- lendam. Mensen die zich onzeker voelen als zij diabetes hebben, kunnen hier terecht. Zij kunnen dan met iemand praten. Ze worden geïnformeerd over een bepaald onderwerp dat te maken heeft met diabetes. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over deze Post en over de Diabetes Vereniging. Op woensdag 5 november wordt u helemaal bij gepraat over dit onderwerp op Radio Flak kee van 18.00 tot 19.00 uur en op donderdag in de herhaling ook van 18.00 tot 19.00 uur. Op donderdag 13 november wordt in gebouw 'De Rank' aan de Bosschieter- straat te Stellendam een informatieavond gehouden over het werk dat in de afgelo pen periode in Roemenië is gedaan. Zo wordt u verslag gedaan van het evangeli satiewerk dat in de zomer door drie jonge ren uit Stellendam werd verricht onder kinderen, jongeren en ouderen in Kökös. Hierbij komt vooral het jeugdwerk naar voren, maar ook de overhandiging van de diverse materialen die het Roemenië- comité kreeg om de keukenkastjes van het nieuwe gebouw in Kökös te vullen. Bovendien vertelt de transportgroep deze avond over haar ervaringen die zij tijdens de laatstgehouden transportreis heeft opgedaan. De transportgroep heeft diverse plaatsen in Roemenië bezocht en met name zal hun presentatie aandacht beste den aan haar bezoek aan een tehuis in Boe karest en aan haar bezoek aan de zigeuners die in de buurt van Ludus wonen. Daar naast is er deze avond gelegenheid om kaarten, koekjes en taarten te kopen. De opbrengst hiervan, alsmede de opbrengst van de collecte die aan het einde van deze avond wordt gehouden, is bestemd voor het werk van Roemenië-comité. U wordt van harte uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn. Aanvang 19.45 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. U vindt 'de Rank' naast de Hervormde Kerk van Stel lendam, Bosschieterstraat 6. Wilt u meer info over het werk van het Roemenië- comité, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: 0187-491209. Verschillende keren is er in het verle den al eens een balletje opgegooid in de raad van Goedereede: moet er in Ouddorp een weekmarkt komen? In de voorbije jaren is gebleken dat de Ouddorpse ondernemers niet zo enthousiast waren voor een week- markt in hun dorp. Maar het tij lijkt gekeerd want donderdagavond sprak de gemeenteraad van Goedereede zich raadsbreed uit voor de vestiging van een markt in Ouddorp. De Ondernemersvereniging Ouddorp heeft onlangs in samenwerking met de Rabobank een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van de vestiging van een weekmarkt in Oud dorp. Uit dit onderzoek bleek dat de Oud dorpse ondernemers deze keer wel positief staan tegenover een weekmarkt in de ring. Want uit gevoerde 'keukentafelgesprekken' bleek dat de vestiging van een markt ook een ondersteuning zou kunnen zijn voor de Oud dorpse winkeliers. Deze positieve reactie van de Ouddorpse ondernemers kwam het college van Goedereede goed uit, want dit zou goed passen in de plannen van het colle ge om het centrum van Ouddorp weer wat meer uitstraling te geven. Daarom werd don derdagavond in een 'raadstafelgesprek' de raadsleden gevraagd naar 'hun gevoelen' omtrent de vestiging van een weekmarkt in Ouddorp. Positief De raadsleden reageerden allen positief op de vestiging van een markt in Ouddorp, zoals P. Feller van het VGB, maar hij herin nert het college er wel aan dat er altijd is gezegd dat de weekmarkt in Goedereede niet zal verdwijnen. Hij zal het college aan deze uitspraak blijven houden. Verder vroeg Fel ler zich af waarom er gekozen is voor dins dag en wat er met de mini-markt op vrijdag op de Dorpstienden zal gebeuren. De andere fracties waren allen positief over het besluit maar ze benadrukten wel dat de donderdagmarkt in Goedereede behouden moet blijven. Wethouder P.T. Grinwis wees er op dat de markt in Goedereede een door de gemeente ingesteld markt is. "Het is de bedoeling dat deze markt in stand wordt gehouden en zeker in de zomer wordt er alles aan gedaan om de Goereese markt aantrekkelijker te maken". Daarnaar gevraagd verklaarde Grinwis dat het de gemeente wel wat geld gaat kosten om de infrastructuur, zoals elektriciteits- en watervoorziening, aan te leggen. Maar dit kan ook meegenomen worden in de uitvoe ring van het Verkeerscirculatie Plan en andere werkzaamheden die er nog in de ring van Ouddorp gaan gebeuren. Er is volgens Grinwis voor de dinsdag als marktdag geko zen omdat deze dag het best past als men de dagen van de verschillende weekmarkten in de regio beziet. Minimarkt Over het voortbestaan van de minimarkt op de Dorpstienden kon de wethouder nog niet veel zeggen. Met de ondernemers worden hierover nog gesprekken gevoerd. Volgende maand zal de werving van marktkooplieden beginnen en als alles voorspoedig verloopt zal de markt eind maart van start gaan aan de Hoenderdijk, Boompjes en Weststraat in Ouddorp. Voor de inwoners van Goedereede is het niet te hopen dat de verwachting van T.A. Bakelaar (PvdA) bewaarheid zal wor den. Hij verzuchtte dat de 'Markt van Goe dereede wel het loodje zal leggen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Vorig jaar heeft de gemeente Dirksland het initiatief genomen om de jaarwisseling te Melissant op een wat andere wijze vorm te geven dan gebruikelijk. Diverse motieven lagen hieraan ten grondslag. Gekozen werd voor het organiseren van een feest dat toe gankelijk zou kunnen zijn voor een zo breed mogelijk publiek. Wat de gemeente Dirks land betreft, is vorig jaar een belangrijke stap gezet naar een nieuwe traditie, waarbij op een prettige wijze van het oude jaar afscheid wordt genomen en het nieuwe jaar wordt ingeluid. Het is dan ook het voorne men om de komende jaarwisseling opnieuw een feest te organiseren. Hoewel het verloop van het feest van vorig jaar tot tevredenheid stemde, is geconsta teerd dat bij herhaling een aantal zaken rond om de organisatie voor verbetering vatbaar zou zijn. De voorbereidingen voor de komende jaarwisseling zijn reeds in volle gang, en over de inhoud van de plannen voor dit jaar wil de gemeente de bewoners van Melissant graag in een vroeg stadium nader informeren. Daarom wordt op maandag 17 november a.s. vanaf 20.00 uur een informa tieavond georganiseerd, waarvoor alle bewoners van Melissant van harte worden uitgenodigd. Omdat dit jaar als locatie voor het feest gekozen is voor het trainingsveld van de 'C'oetbalvereniging Melissant, zal deze informatieavond ook alvast plaatsvin den in de kantine van de voetbalvereniging. Alle partijen die bij de organisatie van het feest betrokken zijn, zullen op deze avond aanwezig zijn om een toelichting te geven op de plannen en vragen vanuit de bevolking te beantwoorden. SOMMELSDiJK - Het afgelopen weekend werden in de Hervormde Exodusgemeente weer de traditionele ontmoetingsdagen gehouden. De sfeer was erg goed, het was gezellig, veel mensen hebben de weg naar de Exoduskerk gevonden om een bezoek aan de bazaar te brengen. Dankzij de inzet van een grote groep mensen was het resultaat weer zeer bevredigend. Zoals het er nu naar uit ziet, bedraagt de opbrengst ruim 15.000! Iedereen die zijn of haar steentje hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank. Op zaterdag 8 november 2003 zal in de Her vormde Kerk van Dirksland een koor- en samenzangavond worden gehouden. Aan deze avond .werken mee het Interkerkelijk Evangelisatiekoor uit Zuidland, het Christe lijk Gemengd Koor 'Groote Lindt' uit Zwijndrecht en het Christelijk Streekman- nenicoor 'ASAF' uit Hardinxveld-Giessen- dam. De bekende sopraan Maijo van Some ren werkt ook aan deze avond mee. Zij zingt zowel solistisch als met de koren. Het orgel wordt bespeeld door Johan den Hoed. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Peter Overduin. De koren zingen deze avond o.a. een Jeruzalem medley. Psalm 84, Sanctus, Praise Ye the Lord, Dank sei Dir Herr, en een Avondgebed. Het belooft een zeer afwisselende avond te worden, ook door de samenzang van bekende Uederen. Aanvang: 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegangsprijs 3,50 per persoon. Bij deze wordt u herinnerd aan het WWZ- Concert op zaterdag 8 november a.s. in de Ned. Herv. kerk te Tholen. Aan dit concert werken mee het Jong Chr. Urker mannen koor 'Soli Deo Gloria' o.l.v, J.Kramer, het Jongerenkoor 'Con Amore' uit Dirksland o.l.v. W.A. den Hertog en organist R. van Ommen, en Klaas Jan Mulder op zowel orgel als piano. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het werk van de Stichting 'Onderünge Zorg Oekraïne'. Toegangskaarten ad 7 voor volwassenen en 3,50 voor kinderen Jan Tieleman (l.) kreeg zojuist zijn welverdiende certificaten uitgereikt. Honderden gasten waren vorige week donderdag van heinde en ver naar Melissant gekomen om Jan Tieleman met zijn keukenbedrijf te feliciteren. Tijdens een officiële ceremonie van sprekers, waaronder burgemeester Stoop van de gemeente Dirksland, kreeg Tieleman als eerste in Neder land het kwaliteitscertificaat voor de keukenbranche uitgereikt. Met recht mag Tieleman zich nu eigenaar noe men van het beste keukenbedrijf van Nederland. Deze mijlpaal in het veer tigjarig bestaan van deze onderne ming heeft hij te danken aan de hoog ste score uit een landelijke enquête van de keukenbranche onder honder den kopers van keukens. Vertrouwen Tieleman had voor de ontvangst van zijn gasten letterlijk de rode loper uitgelegd. Uit vrees voor een verstopping van de straten in de dorpskern van Melissant werd aan de genodigden gevraagd gebruik te maken van shuttlebussen tussen het parkeerterrein van Mijnders touringcarbedrijf en de showroom. Na een ontvangst en rondleiding door het bedrijf vertrok het gezelschap om vijf uur naar restaurant Van Duinzicht in Ouddorp voor voortzetting van het programma. Bij binnenkomst vergaapten de gasten zich aan een groot buffet waarop mooi opgemaakte üchalen met lekkernijen van vlees en vis waren uitgestald. Het geroezemoes viel stil toen Jan Tieleman het podium beklom en met ingehouden emotie zijn dankbaarheid, voor het van zijn klanten verkregen vertrou wen, uitsprak. Hij schetste het ontstaan van het bedrijf en de drijvende krachten daarach ter. Tieleman, wijzend naar zijn vrouw en medewerkers: "Nogmaals wil ik benadruk ken dat deze prestatie, om het beste keuken bedrijf van Nederland te zijn, vooral te dan ken is aan de enorme steun van mijn vrouw en het teamwerk van onze medewerkers. Dit is topsport waarbij we vaak op onze tenen hebben gelopen, waarvan het resultaat zich na veertig jaar vertaald heeft in de hoogste erkenning, waarvan we tot voor kort alleen maar konden dromen." Toen Tieleman door zijn vrouw en de in het bedrijf meewerkende zonen werd omhelsd was de ontroering op de gezichten van de aanwezigen, waaronder zijn ouders, te lezen. Met een spontaan applaus benadrukten de gasten hun band met de familie Tieleman en medewerkers. Cowboys Directeur Gerard Beenen van de vereniging Comfortabel Wonen kwam superlatieven te kort in zijn felicitaties. In vogelvlucht deed Beenen uit de doeken hoe de beoordeling voor het beste keukenbedrijf van Nederland tot stand was gekomen. "Er is eerst een schifting gemaakt tussen de betrouwbare keukenzaken en de cowboys onder de keu kenverkopers. Die laatste groep heeft zich zelf overigens al, met behulp van de kriti sche consumentenprogramma's Radar, Kas sa en 'Ook dat nog', voor een groot deel geëlimineerd. De overgebleven kandidaten hebben vrijwel allemaal hun adressenbe stand aan de vereniging beschikbaar gesteld waarmee de klanten vanuit een werkgroep van de vereniging benaderd konden wor den." Beenen legt uit: "Op de enquêteformu lieren moesten 22 vragen worden beant woord. Daarin waren vragen over prijs/kwa liteit, aankoop en nazorg. Begin dit jaar wilde iedereen het kwaliteitslabel, maar de meesten durfden het toen nog niet aan. Dat ligt nu anders. Wij willen met dit label een baken zijn in het labyrint van keukenverko pers." De initiatiefnemer van het kwaliteitslabel, de heer J. Hovenga, memoreerde aansluitend het belang van een 'kwaliteitslabel keuken- bedrijven' voor de consumentenmarkt. Hij zegt: "Nadat de kandidaten zich hebben aan gemeld volgt er een screening door een registeraccountant en een externe marke tingorganisatie." Aan het slot van zijn hulde- speech kreeg Tieleman onder luid applaus twee ingelijste kwaliteitscertificaten voor het keukenbedrijf uitgereikt omdat de vesti gingen in Melissant en Spijkenisse apart zijn beoordeeld. Beide vestigingen kwamen met de hoogste score uit de bus. De bekroonde winnaar was zichtbaar onder de indruk van alle lofuitingen over zijn persoon en zijn bedrijf, maar kreeg geen tijd om uit de aan dacht te ontsnappen. Verrassing Er wachtte hem namelijk nog een vertassing. Op het podium stond een twee meter hoog cadeau waarom heen een doek was gedra peerd. Kennelijk moest er nog iets onthuld worden. De heer Arold Korst, managing director van de Erbi bedrijvengroep uit Alphen aan den Rijn hield de spanning er nog even in. Erbi is al vele jaren toeleveran cier van Tieleman Keukens. Vanuit die rela tie heeft Erbi Keukenbedrijf Tieleman van zeer nabij meegemaakt. In een korte toe spraak is hij daar nader op in gegaan. Hij schetste het bestaansrecht van de top en de afkalving van de onderkant van de keuken- markt. Korst, onder instemmend applaus en wijzend naar Tieleman en zijn medewerkers: "de keizers van de kwaliteit hebben het gewonnen van de koningen van de korting." Daarop ingaand kwam het moment van de onthulling. Voorzichtig werd het doek door Peter en Martin Tieleman, onder toeziend oog van hun vader, van het cadeau verwij derd. Daarachter vandaan kwam een kolos saal uit Israël afkomstig loodzware cesarsto- ne van 1 x 2 meter tevoorschijn waarin met hoofdletters de tekst 'Tieleman beste Keu kenzaak van Nederland 2003' was gegra veerd. De 'keizer van de kwaliteit' leek woorden van dank te kort te komen. Weer klonk applaus en opnieuw wilde Jan Tiele man zijn gasten uitnodigen voor het buffet, maar een laatste spreker verhinderde dat. De ruim tweehonderd gasten vergaapten zich bij binnenkomst aan een groot bujfet, waarachter een regiment koks in smetteloos witte uniformen. t/m 12 jaar zij verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk, Boekhandel .^ershoek te Ouddorp, Boekhandel Oost dijk te Tholen, Boekhandel Hoekman te "t'erseke en bij WWZ-concerten, tel.: 0187- 603510, internet: www.wwz-concerten.nl. Indien nog voortadig zullen toegangskaarten ook bij de ingang van de kerk worden ver kocht. Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com Het Requiem van Mozart, dat zaterdag 8 november a.s. in de Rooms-Katholieke kerk te Oude Tonge door het Opera- en Oratori umkoor Zuid-West-Nederland wordt uitge voerd, is geheel uitverkocht.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 1